13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.

(2)[2] A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak.

2. §[3]

(1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).

(2)[4] A fészeképítő hangyafajok védett fészkeinek (bolyok) körét és azok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.

(3) Az 5. számú mellékletben szereplő hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §

A fokozottan védett barlangok körét a 6. számú melléklet szerint állapítom meg.

4. §[5]

(1)[6] Az 1-2. számú mellékletben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok körét a 7. és a 8. számú melléklet tartalmazza. Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül azon fajok körét, melyek kiemelt természetvédelmi oltalma szükséges, a 10. számú melléklet tartalmazza. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő fajokra vonatkozó előírások alkalmazandók.

(2) A 7. számú mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 10 000 Ft.

(3)[7] A 8. és 10. számú mellékletben szereplő állatfajok - kivéve az eurázsiai hód (Castor fiber) - pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft. Az eurázsiai hód (Castor fiber) pénzben kifejezett értéke egyedenként 50 000 Ft. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő pénzben kifejezett egyedi érték vonatkozik.

(4)[8] Az (1) bekezdés szerinti fajokra - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - a Tvt. 42-44. §-ának, 78. §-ának és 80. §-ának, továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A 7. és a 8. számú mellékletben szereplő növény-, illetve állatfajok esetében a Tvt. 42. § (3)-(4) bekezdése, valamint a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti engedély - a 4/A. §-ban foglalt eltérésekkel - csak korlátozott számú példányra

a) kutatási, oktatási célból,

b) egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében vagy

c) egyéb közérdekből

adható.

(6)[9] A 7. számú mellékletben szereplő bókoló nárcisz (Narcissus cyclamineus), csüngő nárcisz capax alfaja (Narcissus triandrus subsp. capax), sárga havasszépe (Rhododendron luteum), havasi iringó (Eryngium alpinum) és Kanári-szigeteki sárkányfa (Dracaena draco) mesterségesen szaporított (termesztett) egyedei birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez, külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához, valamint termesztésbe vonásához a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.

(7)[10] A 10. számú mellékletben felsorolt fajok egyedeinek tartási feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az az engedély nélküli szaporításukat megakadályozza.

4/A. §[11]

(1)[12] Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében - amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért és más célravezető megoldás nincs - a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a seregély (Sturnus vulgaris), a hörcsög (Cricetus cricetus) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető. A bütykös hattyú (Cygnus olor), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományszabályozása során ólomsörét használata tilos.

(1a)[13] Az (1) bekezdés szerinti intézkedések közül csak az engedélyezhető, amely az (1) bekezdésben felsorolt érdekek védelméhez képest nem aránytalan természetvédelmi szempontból.

(2)[14] Az (1) bekezdés szerinti madárfajok egyedei tekintetében a riasztás a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.

(3) A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halőr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét:[15]

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,

b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül,

c) szeptember 1. és január 31. között,

d)[16] a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül

végzi.

(4)[17] A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során a (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában nem minősül a vadászat rendje megsértésének, valamint tiltott vadászati eszköznek és módszernek:

a) a halőr által vadászjegy nélkül végzett gyérítési tevékenység,

b) nagy teljesítményű, 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, lőfegyvernek minősülő légfegyver használata, vagy

c) a nem csak röptében történő elejtés.

(5) A seregély (Sturnus vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegyközség területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét[18]

a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,

b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,

c) augusztus 1. és október 31. között,

d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint

e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül

végzi.

(6)[19] A vadászatra jogosult, valamint a (3) bekezdés szerinti halőr és az (5) bekezdés szerinti hegyőr, valamint mezőőr a (3) és az (5) bekezdés szerinti gyérítést végző személyekről (ha rendelkeznek vadászjeggyel, a vadászjegyük számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint az elejtett madarak számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést küldeni az illetékes természetvédelmi hatóságnak.

(7)[20] A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését - a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében - védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.

(8) A (7) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított hörcsögök (Cricetus cricetus) prémjének, illetve az abból készített termékeknek a tartása, hasznosítása, bemutatása - a külön jogszabályban meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is - engedélyezhető, amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért.

(8a)[21] Az eurázsiai hód (Castor fiber) (1) bekezdés szerinti gyérítését az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyezi, ha

a) a kérelmező az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével, illetve jogszerű használójával, valamint a vadászati jog gyakorlójával megállapodást kötött a tevékenység végzéséről,

b) a gyérítést október 1. és március 31. között végzik,

c) a gyérítést olyan eszközzel és módszerrel végzik, amelyet jogszabály nem tilt a vadászható emlősfajok elfogására és elejtésére, és

d) a gyérítést az engedélyezett módszer végzésére megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.

(8b)[22] A (8a) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított eurázsiai hód (Castor fiber) egyedi jelölésű származékának a gyérítés engedélyese és a gyérítést végző által történő személyes tartása, hasznosítása, bemutatása - a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is - engedélyezhető, ha természetvédelmi érdeket nem sért. Nem engedélyezhető e származékok adásvétele, cseréje, eladásra történő felkínálása, országból történő kivitele.

(8c)[23] A vízvisszatartásra alkalmas, mérhető vízszint különbséget okozó, a vízfolyás teljes keresztmetszetét átfogó, hód által épített struktúra (a továbbiakban: hódgát) elbontásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Ha a hódgát elbontása nem közvetlen közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor az elbontás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan védett fajok védelmének szempontjai nem sérülnek. Az engedélyezés során mérlegelni kell a vízvisszatartásra alkalmas hódgát környező területek vízellátottságára gyakorolt hatásait, és a bontás vadon élő őshonos szervezetekre, valamint a víztestek morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait.

(9)[24] A 8. számú mellékletben szereplő fókafajok származékai esetében nem szükséges engedély, ha azok megszerzése a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban történt. Ez az előírás nem vonatkozik a fókakölykök származékaira.

(10)[25] A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(11)[26] A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a zerge (Rupicapra rupicapra), a kőszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerű megszerzését igazolni tudja.

(12)[27] A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.

(13)[28] E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtője számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál.

(14) A 8. számú mellékletben szereplő szárazföldi teknősfajok (Testudinidae) egyedei esetében a jogszerű megszerzést külön jogszabályok alapján a tulajdonosnak igazolnia kell. Az igazolás hatósági elfogadása megfelel a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti tartásra, hasznosításra és bemutatásra vonatkozó engedély kiadásának.

5. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben felsorolt fajok kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló, többször módosított 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti.

(2)[29] A 2. számú mellékletben felsorolt halfajok közül a dunai nagyhering, a fenékjáró küllő, a gyöngyös koncér, a leánykoncér, valamint a szivárványos ökle esetében az e rendelet szerinti védelem 2002. január 1-jén lép hatályba.

5/A. §[30]

(1) A 10. számú mellékletben felsorolt fajoknak az e rendelet hatályba lépését megelőzően jogszerűen megszerzett és tartott egyedei életük végéig engedély nélkül tarthatók a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltak betartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedek tenyésztéséhez és bemutatásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

6. §[31]

(1) Ez a rendelet

a)[32] a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, I. mellékletének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;

b) az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló, 1983. március 28-i 83/129/EGK tanácsi irányelvnek;

c) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontjának, II., IV. és V. mellékletének, valamint az azokat módosító[33]

ca) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 97/62/EK tanácsi irányelvnek,

cb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

cc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

d) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

e) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[34]

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK

ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj
tudományos neve
Védett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészet-
védelmi érték
(Ft)
1.BRYOPHYTAMOHÁK
2.Amblystegiaceaetollmohafélék
3.Amblystegium saxatilesziklai karcsútokúmoha5 000
4.Calliergon giganteumóriásmoha5 000
5.Calliergon stramineumgyökerecskés-levélcsúcsú
moha
5 000
6.Campylium elodesmocsári aranymoha5 000
7.Drepanocladus cossoniikörkörös sarlósmoha5 000
8.Drepanocladus exannulatusgyűrűtlen sarlósmoha5 000
9.Drepanocladus lycopodioideskorpafűszerű sarlósmoha10 000
10.Drepanocladus sendtneriSendtner-sarlósmoha5 000
11.Hamatocaulis vernicosus
(syn.: Campylium vernicosus)
karcsú pásztorbotmoha
(karcsú aranymoha)
5 000
12.Scorpidium scorpioidesskorpiómoha10 000
13.Aytoniaceaenagytelepes-májmohafélék
14.Asterella saccatazsákos zacskósmoha5 000
15.Mannia triandrasziklai illatosmoha5 000
16.Brachytheciaceaepintycsőrű-mohafélék
17.Brachythecium geheebiiGeheeb-pintycsőrűmoha5 000
18.Brachythecium oxycladonhegyeságú
pintycsőrűmoha
5 000
19.Rhynchostegiella jacquiniimattzöld kiscsőrűmoha5 000
20.Rhynchostegium rotundifoliumkereklevelű
hosszúcsőrűmoha
5 000
21.Bryaceaekörtemohafélék
22.Bryum neodamensekanalaslevelű körtemoha5 000
23.Bryum stirtoniikeskenyfogú körtemoha5 000
24.Bryumversicolortarka körtemoha5 000
25.Bryum warneumostoros körtemoha5 000
26.Buxbaumiaceaekoboldmohafélék
27.Buxbaumia viridiszöld koboldmoha5 000
28.Cephaloziaceaelapos-májmohácskafélék
29.Cephalozia lacinulatalapos májmohácska5 000
30.Dicranaceaeseprőmohafélék
31.Dicranella humiliskis seprőcskemoha5 000
32.Dicranum viridezöld seprőmoha5 000
33.Leucobryum glaucumfehérlő vánkosmoha5 000
34.Ephemeraceaeparánymohafélék
35.Ephemerum cohaerenscsoportos paránymoha5 000
36.Ephemerum recurvifoliumsarlóslevelű paránymoha5 000
37.Fabroniaceaeapró-fogaslevelűmohafélék
38.Anacamptodon splachnoidesernyőmohaszerű
görbefogúmoha
5 000
39.Fissidentaceaehasadtfogúmoha-félék
40.Fissidens algarvicusAlgarvei hasadtfogúmoha5 000
41.Fissidens arnoldiiArnoldi-hasadtfogúmoha5 000
42.Fissidens exiguuskis hasadtfogúmoha5 000
43.Frullaniaceaekerekesféreglakta-
májmohafélék
44.Frullania inflatahólyagos
kerekesféreglakta-
májmoha
5 000
45.Funariaceaehigrométermoha-félék
46.Entosthodon hungaricussóspusztai magyarmoha10 000
47.Physcomitrium sphaericumgömbös körtikemoha5 000
48.Pyramidula tetragonanégysarkú piramismoha5 000
49.Grimmiaceaeőszmohafélék
50.Grimmia plagiopodiahasastokú őszmoha
(hasastokú
párnácskamoha)
5 000
51.Grimmia teretinervisvastagerű őszmoha
(vastagerű
párnácskamoha)
5 000
52.Hypnaceaeciprusmohafélék
53.Taxiphyllum densifoliumsűrűleveles
kaukázusimoha
5 000
54.Jungermanniaceaejungermannia-
levelesmájmohafélék
55.Jungermannia subulataJungermann-moha5 000
56.Lophozia ascendensfelálló hegyesmájmoha5 000
57.Meesiaceaeháromélűmoha-félék
58.Meesia triquetraháromélű moha5 000
59.Neckeraceaefüggönymohafélék
60.Neckera pennatatollas függönymoha5 000
61.Orthotrichaceaeszőrössüvegű-
mohafélék
62.Orthotrichum rogerialhavasi
szőrössüvegűmoha
5 000
63.Orthotrichum scanicumhalványzöld
szőrössüvegűmoha
5 000
64.Orthotrichum stellatumcsillagos
szőrössüvegűmoha
5 000
65.Pottiaceaepotmohafélék
66.Desmatodon cernuusbókoló trágyamoha5 000
67.Didymodon glaucusszürke ikresmoha5 000
68.Hilpertia velenovskyiVelenovsky-löszmoha5 000
69.Phascum floerkeanumvörösbarna rügymoha10 000
70.Pterygoneurum lamellatumlemezes szárnyaserűmoha5 000
71.Tortula brevissimatörpelöszmoha5 000
72.Weissia rostellatakiscsőrű gyöngymoha5 000
73.Ptychomitriaceaeszürkésmohafélék
74.Campylostelium saxicolasziklai görbeszárúmoha5 000
75.Ricciaceaefillérmohafélék
76.Riccia frostiiFrost-májmoha5 000
77.Riccia huebenerianaHübener-májmoha5 000
78.Seligeriaceaesörtemohafélék
79.Brachydontium trichodesszőrszerű
pintycsőrfogúmoha
5 000
80.Sphagnaceaetőzegmohafélék
81.Sphagnum auriculatumfülecskés tőzegmoha5 000
82.Sphagnum capillifoliumfélgömbfejű tőzegmoha5 000
83.Sphagnum centralesárgásbarna tőzegmoha5 000
84.Sphagnum compactumtömöttágú tőzegmoha5 000
85.Sphagnum contortumcsavart tőzegmoha5 000
86.Sphagnum cuspidatumkeskenylevelű tőzegmoha5 000
87.Sphagnum fimbriatumrojtos tőzegmoha5 000
88.Sphagnum girgensohniiGirgensohn-tőzegmoha5 000
89.Sphagnum magellanicumMagellan-tőzegmoha5 000
90.Sphagnum obtusumtompalevelű tőzegmoha5 000
91.Sphagnum palustrecsónakos tőzegmoha5 000
92.Sphagnum platyphyllumlágy tőzegmoha5 000
93.Sphagnum quinquefariumötlevélsoros tőzegmoha5 000
94.Sphagnum recurvumkarcsú tőzegmoha5 000
95.Sphagnum russowiióriás-tőzegmoha5 000
96.Sphagnum squarrosumberzedt tőzegmoha5 000
97.Sphagnum subnitenshalványbarna tőzegmoha5 000
98.Sphagnum subsecundumzászlós tőzegmoha5 000
99.Sphagnum teresláperdei tőzegmoha5 000
100.Sphagnum warnstorfiiWarnstorf-tőzegmoha5 000
101.Thuidiaceaetujamohafélék
102.Anomodon rostratuscsőrös farkaslábmoha5 000
103.PTERIDOPHYTAHARASZTOK
104.Aspleniaceaefodorkafélék
105.Asplenium adiantum-nigrumfekete fodorka5 000
106.Asplenium ceterachnyugati pikkelypáfrány10 000
107.Asplenium fontanumforrásfodorka50 000
108.Asplenium javorkeanummagyar pikkelypáfrány10 000
109.Asplenium lepidummirigyes fodorka10 000
110.Asplenium scolopendrium
(syn.: Phyllitis scolopendrium)
gímpáfrány (gímnyelvű
fodorka)
5 000
111.Asplenium viridezöld fodorka5 000
112.Blechnaceaebordapáfrányfélék
113.Blechnum spicanterdei bordapáfrány10 000
114.Dryopteridaceaepajzsikafélék
115.Dryopteris affinispelyvás pajzsika10 000
116.Dryopteris carthusianaszálkás pajzsika5 000
117.Dryopteris cristatatarajos pajzsika100 000
118.Dryopteris dilatataszéles pajzsika5 000
119.Dryopteris expansahegyi pajzsika5 000
120.Gymnocarpium robertianummirigyes tölgyespáfrány
(mirigyes hármaslevelű-
páfrány)
5 000
121.Gymnocarpium dryopterisközönséges
tölgyespáfrány
(közönséges
hármaslevelű-páfrány)
5 000
122.Matteuccia struthiopterisstruccpáfrány (európai
struccpáfrány)
50 000
123.Polystichum aculeatumkaréjos vesepáfrány5 000
124.Polystichum brauniiszőrös vesepáfrány10 000
125.Polystichum lonchitisdárdás vesepáfrány10 000
126.Polystichum setiferumdíszes vesepáfrány5 000
127.Woodsia alpinahavasi szirtipáfrány10 000
128.Woodsia ilvensishegyi szirtipáfrány (északi
szirtipárfány)
100 000
129.Equisetaceaezsurlófélék
130.Equisetum hyemaletéli zsurló5 000
131.Equisetum sylvaticumerdei zsurló10 000
132.Equisetum variegatumtarka zsurló5 000
133.Lycopodiaceaekorpafűfélék
134.Diphasium complanatum
(syn.: Diphasiastrum
complanatum, Lycopodium
complanatum)
közönséges laposkorpafű10 000
135.Diphasium issleri (syn.:
Diphasiastrum issleri,
Lycopodium issleri)
Issler-laposkorpafű10 000
136.Huperzia selagogyörgyfű (részegkorpafű)10 000
137.Lycopodiella inundatamocsári korpafű10 000
138.Lycopodium annotinumkígyózó korpafű10 000
139.Lycopodium clavatumkapcsos korpafű10 000
140.Marsileaceaemételyfűfélék
141.Marsilea quadrifoliamételyfű (négylevelű
mételyfű)
10 000
142.Ophioglossaceaekígyónyelvfélék
143.Botrychium lunariakis holdruta10 000
144.Botrychium
matricariifolium
ágas holdruta100 000
145.Botrychium multifidumsokcimpájú holdruta100 000
146.Botrychium virginianumvirginiai holdruta100 000
147.Ophioglossum vulgatumkígyónyelv (közönséges
kígyónyelv)
5 000
148.Osmundaceaekirályharasztfélék
149.Osmunda regaliskirályharaszt (óriás
királyharaszt)
250 000
150.Pteridaceaeszalagpáfrányfélék
151.Anogramma leptophyllatavaszi kérészpáfrány (téli
páfrány)
10 000
152.Notholaena marantaecselling (déli cselling)250 000
153.Salviniaceaerucaörömfélék
154.Salvinia natansrucaöröm (vízi rucaöröm)5 000
155.Selaginellaceaecsipkeharasztfélék
156.Selaginella helveticahegyi csipkeharaszt5 000
157.Thelypteridaceaetőzegpáfrányfélék
158.Oreopteris limbospermatölcséres hegyipáfrány10 000
159.Phegopteris connectilisbükkös buglyospáfrány5 000
160.Thelypterispalustristőzegpáfrány (mocsári
tőzegpáfrány)
5 000
161.GYMNO-
SPERMA TOPHYTA
NYITVATERMŐK
162.Ephedraceaecsikófarkfélék
163.Ephedra distachyacsikófark (közönséges
csikófark)
100 000
164.ANGIO-
SPERMATOPHYTA
ZÁRVATERMŐK
165.Alismataceaehídőrfélék
166.Caldesia parnassifoliaszíveslevelű-hídőr (lápi
szíveslevelű-hídőr)
100 000
167.Alliaceaehagymafélék
168.Allium carinatumszarvashagyma5 000
169.Allium moschatumpézsmahagyma5 000
170.Allium paniculatum (syn.:
Allium marginatum)
bugás hagyma (vöröses
hagyma)
10 000
171.Allium sphaerocephalonbunkós hagyma5 000
172.Allium suaveolensillatos hagyma10 000
173.Allium victorialisgyőzedelmes hagyma
(havasi hagyma)
50 000
174.Amaryllidaceaeamarilliszfélék
175.Leucojum aestivumnyári tőzike10 000
176.Leucojum vernumtavaszi tőzike5 000
177.Narcissus radiiflorus (syn.:
Narcissus poeticus subsp.
radiiflorus)
csillagos nárcisz10 000
178.Sternbergia colchicifloravetővirág (apró vetővirág)10 000
179.Anthericaceaehomokliliomfélék
180.Anthericum liliagofürtös homokliliom50 000
181.Apiaceae
(Umbelliferae)
ernyősvirágzatúak
182.Angelica palustrisréti angyalgyökér100 000
183.Anthriscusnitidushavasi turbolya5 000
184.Apium repenskúszó zeller (kúszó celler)50 000
185.Astrantia major'nagy völgycsillag15 000
186.Bupleurum longifoliumhosszúlevelű buvákfű10 000
187.Bupleurum pachnospermumderes buvákfű10 000
188.Chaerophyllum aureumaranyos baraboly5 000
189.Chaerophyllum hirsutumszőrös baraboly5 000
190.Cicuta virosagyilkos csomorika5 000
191.Cnidium dubiuminas gyíkvirág10 000
192.Ferula sadlerianamagyarföldi husáng250 000
193.Hydrocotyle vulgarisgázló (lápi gázló)5 000
194.Peucedanum arenariumhomoki kocsord10 000
195.Peucedanum officinalesziki kocsord5 000
196.Peucedanumpalustremocsári kocsord5 000
197.Peucedanum verticillaremagasszárú kocsord10 000
198.Physospermum cornubienseharangláblevelű dudamag50 000
199.Pleurospermum austriacumosztrák borzamag50 000
200.Seseli leucospermummagyar gurgolya100 000
201.Seseli peucedanoides (syn.:
Silaum peucedanoides)
zöldes gurgolya (zöldes
kígyókapor)
10 000
202.Sium sisarumkeleti békakorsó50 000
203.Torilis ucranicakeleti tüskemag5 000
204.Trinia ramosissimamagyar nyúlkapor10 000
205.Apocynaceaemeténgfélék
206.Vinca herbaceapusztai meténg5 000
207.Araceaekontyvirágfélék
208.Acoruscalamus2kálmos (orvosikálmos)25 000
209.Asclepiadaceaeselyemkórófélék
210.Vincetoxicum
pannonicum
magyar méreggyilok100 000
211.Asphodelaceaegenyőtefélék
212.Asphodelusalbusgenyőte (fehér genyőte,
királyné gyertyája)
10 000
213.Asteraceae
(Compositae)
őszirózsafélék
(fészkesvirágzatúak)
214.Achillea crithmifoliahegyközi cickafark5 000
215.Achillea horanszkyiHoránszky-cickafark100 000
216.Achillea ochroleucahomoki cickafark10 000
217.Achillea ptarmica1kenyérbél cickafark15 000
218.Achillea tuzsoniiTuzson-cickafark100 000
219.Arnica montana2árnika (hegyi árnika)210 000
220.Aster amelluscsillagőszirózsa5 000
221.Aster sedifolius (incl. Aster
sedifoliussubsp. canus, Aster
sedifoliussubsp. sedifolius)
réti őszirózsa
(pettyegetett őszirózsa)
5 000
222.Aster oleifoliusgyapjas őszirózsa250 000
223.Buphthalmum salicifoliumfűzlevelű ökörszem5 000
224.Carduuscollinusmagyar bogáncs10 000
225.Carduuscrassifoliussubsp.
glaucus(syn.: Carduusglaucus)
szürke bogáncs10 000
226.Carduushamulosushorgas bogáncs5 000
227.Carlinaacaulisszártalan bábakalács5 000
228.Carpesium abrotanoidesfürtös gyűrűvirág5 000
229.Centaurea arenariahomoki imola10 000
230.Centaureamollis(syn.:
Centaureamontanasubsp.
mollis)
szirti imola50 000
231.Centaureapseudophrygiaparókaimola5 000
232.Centaureascabiosasubsp.
sadleriana(syn.: Centaurea
sadleriana)
budai imola5 000
233.Centaureasolstitialissáfrányos imola5 000
234.Centaureatriumfettiitarka imola5 000
235.Cirsium boujartiipécsvidéki aszat10 000
236.Cirsium brachycephalumkisfészkű aszat5 000
237.Cirsium erisithalesenyves aszat5 000
238.Cirsium furiensöldöklő aszat10 000
239.Cirsium rivularecsermelyaszat5 000
240.Crepis mollis subsp.
hieracioides
lágylevelű zörgőfű10 000
241.Crepis nicaeensisnizzai zörgőfű5 000
242.Crepis pannonicamagyar zörgőfű100 000
243.Doronicum austriacumosztrák zergevirág50 000
244.Doronicum hungaricummagyar zergevirág50 000
245.Doronicumorientalekeleti zergevirág50 000
246.Echinops ruthenicuskék szamárkenyér10 000
247.Helichrysum arenariumhomoki szalmagyopár5 000
248.Hieracium aurantiacumrezes hölgymál10 000
249.Hieracium bupleuroidestátrai hölgymál10 000
250.Hieracium kossuthianumKossuth-hölgymál10 000
251.Hieracium staticifolium (syn.:
Chlorocrepis staticifolia)
keskenylevelű hölgymál5 000
252.Inulagermanicahengeresfészkű peremizs5 000
253.Inulahelenium2örménygyökér25 000
254.Inula oculus-christiselymes peremizs5 000
255.Inula spiraeifoliabaranyai peremizs10 000
256.Jurinea glycacanthanagyfészkű
hangyabogáncs
5 000
257.Jurinea molliskisfészkű hangyabogáncs5 000
258.Leontodon incanusszőke oroszlánfog10 000
259.Leucanthemella serotinatiszaparti késeimargitvirág
(tisza-parti margitvirág)
10 000
260.Ligularia sibiricaszibériai hamuvirág10 000
261.Petasitesalbusfehér acsalapu5 000
262.Scorzonera humilisalacsony pozdor5 000
263.Scorzonera purpureapiros pozdor5 000
264.Senecio aquaticusvízi aggófű5 000
265.Senecio paludosusmocsári aggófű10 000
266.Senecio umbrosusnagy aggófű100 000
267.Serratula lycopifoliafénylő zsoltina100 000
268.Serratula radiatasugaras zsoltina10 000
269.Sonchuspalustrismocsári csorbóka5 000
270.Taraxacum serotinumkései pitypang5 000
271.Telekia speciosaTeleki-virág
(pompásTeleki-virág)
10 000
272.Tephroseris aurantiacanarancsszínű aggóvirág50 000
273.Tephroseriscrispa (syn.:
Senecio rivularis)
csermelyaggóvirág10 000
274.Tephroseris longifolia (syn:
Senecio ovirensis)
hosszúlevelű aggóvirág50 000
275.Tragopogon floccosushomoki bakszakáll5 000
276.Betulaceaenyírfafélék
277.Alnusviridishavasi éger50 000
278.Betula pubescensmolyhos nyír (szőrös nyír)50 000
279.Boraginaceaeérdeslevelűek
280.Alkanna tinctoriabáránypirosító (homoki
báránypirosító)
5 000
281.Anchusa barrelierikék atracél10 000
282.Anchusa ochroleucavajszínű atracél100 000
283.Echium maculatum (syn.:
Echium russicum)
piros kígyószisz50 000
284.Heliotropium supinumhenye kunkor5 000
285.Myosotis caespitosa(syn.:
Myosotis laxasubsp.
caespitosa)
gyepes nefelejcs5 000
286.Myosotis stenophyllasziklai nefelejcs50 000
287.Omphalodes scorpioideserdei békaszem5 000
288.Onosmaarenariahomoki vértő5 000
289.Onosma viridis (syn.:
Onosma tornensis)
tornai vértő250 000
290.Onosma visianiiborzas vértő5 000
291.Pulmonaria angustifoliakeskenylevelű tüdőfű50 000
292.Brassicaceae
(Cruciferae)
keresztesvirágúak
293.Aethionema saxatile'sulyoktáska (kövi
sulyoktáska)1
5 000
294.Arabis alpina'havasi ikravirág110 000
295.Armoracia macrocarpadebreceni torma100 000
296.Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum
saxatile)
sziklaiternye (szirti
sziklaiternye)
5 000
297.Cardamine amarakeserű kakukktorma5 000
298.Cardamine glanduligeraikrás fogasír10 000
299.Cardamine trifoliahármaslevelű
kakukktorma
10 000
300.Cardamine waldsteiniihármaslevelű fogasír10 000
301.Cardaminopsis petraeasziklai kövifoszlár50 000
302.Conringiaaustriacanyugati nyilasfű50 000
303.Crambe tatariatátorján (buglyos tátorján)100 000
304.Draba lasiocarpakövér daravirág10 000
305.Erysimumcrepidifoliumsziklai repcsény5 000
306.Erysimumodoratummagyar repcsény5 000
307.Erysimumwitmannii
subsp. pallidiflorum
halványsárga repcsény
(Wittmann-repcsény)
100 000
308.Hesperis matronalis (excl.:
Hesperis matronalis subsp.
matronalis)
hölgyestike (kivéve a
Vrabélyi-estikét)
10 000
309.Hesperis matronalis
subsp. vrabelyiana
Vrabélyi-estike100 000
310.Hesperissylvestriserdei estike5 000
311.Isatis tinctoriafestő csülleng5 000
312.Lunaria annuakerti holdviola5 000
313.Lunaria redivivaerdei holdviola5 000
314.Nasturtium officinalevízitorma5 000
315.Sisymbriumpolymorphumkarcsú zsombor50 000
316.Teesdalia nudicaulisnyugati rejtőke10 000
317.Thlaspi alliaceumhagymaszagú tarsóka10 000
318.Thlaspi caerulescenshavasalji tarsóka10 000
319.Thlaspi goesingenseosztrák tarsóka10 000
320.Thlaspi jankae agg. (incl.
Thlaspi hungaricum)
Janka-tarsóka (beleértve a
magyar tarsókát)
10 000
321.Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi
kovatsiisubsp. schudichii)
Schudich-tarsóka10 000
322.Thlaspi montanumhegyi tarsóka50 000
323.Campanulaceaeharangvirágfélék
324.Adenophora liliifoliacsengettyűvirág (illatos
csengettyűvirág)
250 000
325.Asyneuma canescensharangcsillag5 000
326.Campanula latifoliaszéleslevelű harangvirág100 000
327.Campanula
macrostachya
hosszúfüzérű harangvirág100 000
328.Phyteuma orbicularegombos varjúköröm5 000
329.Phyteuma spicatumerdei varjúköröm5 000
330.CaprifoliaceaeLoncfélék
331.Lonicera caprifoliumjerikói lonc5 000
332.Loniceranigrafekete lonc10 000
333.Caryophyllaceaeszegfűfélék
334.Agrostemma githagokonkoly (vetési konkoly)5 000
335.Cerastium arvense subsp.
matrense(syn.: Cerastium
arvensesubsp. molle)
mátrai madárhúr10 000
336.Dianthus arenarius (syn.:
Dianthus arenarius subsp.
borussicus)
balti szegfű5 000
337.Dianthus collinusdunai szegfű5 000
338.Dianthus deltoides'réti szegfű5 000
339.Dianthus diutinustartós szegfű250 000
340.Dianthus giganteiformisnagy szegfű5 000
341.Dianthus plumarius (incl.
D. lumnitzeri, D. regis-
stephani)
Lumnitzer-szegfű
(beleértve az István király-
szegfüvet)
100 000
342.Dianthus plumarius
subsp. praecox
korai szegfű100 000
343.Dianthusserotinuskései szegfű5 000
344.Dianthus superbusbuglyos szegfű5 000
345.Gypsophilaarenaria(syn.:
Gypsophila fastigiata)
homoki fátyolvirág5 000
346.Herniaria incanaszürke porcika5 000
347.Lychniscoronariabársonyos kakukkszegfű10 000
348.Minuartia frutescens (syn.:
Minuartia hirsuta)
magyar kőhúr5 000
349.Moehringia muscosamohos csitri5 000
350.Paronychiacephalotesezüstaszott
(keskenylevelű ezüstvirág)
5 000
351.Scleranthus perennisévelő szikárka10 000
352.Silene borysthenicakisvirágú habszegfű10 000
353.Silene bupleuroidestermetes habszegfű (gór
habszegfű)
10 000
354.Silene dioicapiros mécsvirág5 000
355.Silene flavescenssárgás habszegfű100 000
356.Silene multiflorasokvirágú habszegfű5 000
357.Silene nemoralisberki habszegfű5 000
358.Stellaria palustrismocsári csillaghúr10 000
359.Ceratophyllaceaetócsagazfélék
360.CeratophyllumtanaiticumDon-vidéki tócsagaz50 000
361.Chenopodiaceaelibatopfélék
362.Bassia sedoideshamvas seprőparéj5 000
363.Corispermum canescensszürke poloskamag10 000
364.Corispermum nitidumfényes poloskamag5 000
365.Krascheninnikovia ceratoidespamacslaboda10 000
366.Petrosimonia triandraszikárszik5 000
367.Salsolasodasziki ballagófű5 000
368.Colchicaceaekikericsfélék
369.Bulbocodium vernum
(incl. Bulbocodium
versicolor)
egyhajúvirág (tavaszi
egyhajúvirág)
250 000
370.Colchicumarenariumhomoki kikerics100 000
371.Colchicumhungaricummagyar kikerics100 000
372.Convallariaceaegyöngyvirágfélék
373.Polygonatum verticillatumpávafarkú salamonpecsét10 000
374.Convolvulaceaeszulákfélék
375.Convolvulus cantabricaborzas szulák5 000
376.Corylaceaemogyorófélék
377.Carpinus orientaliskeleti gyertyán50 000
378.Crassulaceaevarjúhájfélék
379.Jovibarba globifera (incl.
Jovibarbaglobiferasubsp.
hirta, Jovibarba globifera
subsp. globifera)
sárga-kövirózsa5 000
380.Sedumacre subsp. neglectumadriai varjúháj5 000
381.Sedum caespitosumsziki varjúháj5 000
382.Sedum hispanicumderes varjúháj5 000
383.Sedum urvillei subsp.
hillebrandtii(syn.: Sedum
hillebrandtii)
homoki varjúháj5 000
384.Sempervivum matricum
(Sempervivum marmoreum
auct. hung.)
mátrai kövirózsa (rózsás
kövirózsa)
10 000
385.Sempervivum tectorum3házi kövirózsa (fali
kövirózsa)3
5 000
386.Cyperaceaepalkafélék
387.Blysmus compressuslapos kétsoroskáka10 000
388.Carex albafehér sás5 000
389.Carex appropinquatarostostövű sás10 000
390.Carex bohemicapalkasás5 000
391.Carex brevicollismérges sás5 000
392.Carex buekiibánsági sás5 000
393.Carex buxbaumiiBuxbaum-sás10 000
394.Carex canescensszürkés sás10 000
395.Carex cespitosagyepes sás10 000
396.Carex davallianalápi sás10 000
397.Carex depressa subsp.
transsilvanica
erdélyi sás10 000
398.Carex diandrahengeres sás50 000
399.Carex echinatatöviskés sás5 000
400.Carex extensatengermelléki sás5 000
401.Carex fritschiidunántúli sás10 000
402.Carex hartmaniiészaki sás5 000
403.Carex lasiocarpagyapjasmagvú sás10 000
404.Carex paniculatabugás sás5 000
405.Carex repenskúszó sás10 000
406.Carex rostratacsőrös sás5 000
407.Carex strigosaborostás sás5 000
408.Carex umbrosaárnyéki sás10 000
409.Eleocharis carniolicasűrű csetkáka10 000
410.Eleocharis quinquefloragyérvirágú csetkáka10 000
411.Eleocharis uniglumisegypelyvás csetkáka5 000
412.Eriophorum angustifoliumkeskenylevelű gyapjúsás10 000
413.Eriophorumgracilevékony gyapjúsás10 000
414.Eriophorum latifoliumszéleslevelű gyapjúsás10 000
415.Eriophorum vaginatumhüvelyes gyapjúsás10 000
416.Rhynchospora albafehér tőzegkáka5 000
417.Schoenus nigricanskormos csáté5 000
418.Dioscoreaceaejamszgyökérfélék
419.Tamus communispirítógyökér (felfutó
pirítógyökér)
5 000
420.Dipsacaceaemácsonyafélék
421.Knautia arvensis subsp.
kitaibelii(syn.: Knautia
kitaibeliisubsp.
tomentella)
Kitaibel-varfű250 000
422.Knautia dipsacifolia (syn.:
Knautia maxima)
erdei varfű10 000
423.Scabiosa canescensszürkés ördögszem5 000
424.Droseraceaeharmatfűfélék
425.Aldrovanda vesiculosaaldrovanda (lápi
aldrovanda)
50 000
426.Droserarotundifoliakereklevelű harmatfű10 000
427.Elaeagnaceaeezüstfafélék
428.Hippophaë rhamnoides4homoktövis (európai
homoktövis)4
10 000
429.Elatinaceaelátonyafélék
430.Elatine alsinastrumpocsolyalátonya5 000
431.Elatine hungaricamagyar látonya5 000
432.Elatine hydropipercsigásmagvú látonya5 000
433.Elatine triandraháromporzós látonya10 000
434.Ericaceaehangafélék
435.Vaccinium oxycoccos find.
Vaccinium microcarpum)2
tőzegáfonya210 000
436.Vaccinium vitis-idaea4vörös áfonya410 000
437.Fabaceae
(Papilionaceae)
pillangósvirágúak
438.Astragalus asperérdes csüdfű5 000
439.Astragalus contortuplicatustekert csüdfű50 000
440.Astragalusdasyanthusgyapjas csüdfű100 000
441.Astragalus exscapusszártalan csüdfű50 000
442.Astragalus sulcatusbarázdás csüdfű50 000
443.Astragalus variushomoki csüdfű50 000
444.Astragalus vesicarius subsp.
albidus
fehéres csüdfű10 000
445.Chamaecytisusalbusfehér törpezanót5 000
446.Chamaecytisus ciliatus (syn.:
Chamaecytisus hirsutus subsp.
ciliatus)
pillás törpezanót5 000
447.Chamaecytisus heuffeliiHeuffel-törpezanót5 000
448.Chamaecytisus rocheliiRochel-törpezanót5 000
449.Coronilla coronatasárga koronafürt5 000
450.Coronilla vaginalisterpedt koronafürt10 000
451.Hippocrepis emerus (syn.:
Coronilla emerus)
bokros koronafürt10 000
452.Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus
pannonicussubsp. collinus)
koloncos lednek5 000
453.Lathyrus linifoliushegyi lednek5 000
454.Lathyrus nissoliakacstalan lednek5 000
455.Lathyrus pallescenssápadt lednek250 000
456.Lathyruspalustrismocsári lednek10 000
457.Lathyrus pannonicusmagyar lednek10 000
458.Lathyrus pisiformisborsóképű lednek250 000
459.Lathyrus transsylvanicuserdélyi lednek10 000
460.Lathyrus venetustarka lednek5 000
461.Lotus borbasiiBorbás-kerep5 000
462.Medicago orbiculariskorongos lucerna5 000
463.Medicago rigidulakeménytövisű lucerna5 000
464.Oxytropis pilosaborzas csajkavirág50 000
465.Pisum elatiusmagas borsó5 000
466.Securigera elegansnagylevelű
tarkakoronafürt
50 000
467.Trifolium ornithopodioidesegyvirágú here5 000
468.Trifolium subterraneumföldbentermő here10 000
469.Trifolium vesiculosumhólyagos here50 000
470.Trigonella gladiatabakszarvú lepkeszeg50 000
471.Vicia bienniskunsági bükköny100 000
472.Vicia narbonensisfogaslevelű bükköny5 000
473.Vicia oroboideszalai bükköny5 000
474.Vicia sparsiflorapilisi bükköny5 000
475.Vicia sylvaticaligeti bükköny5 000
476.Fumariaceaefüstikefélék
477.Corydalis intermediabókoló keltike5 000
478.Gentianaceaetárnicsfélék
479.Blackstonia acuminatakései gyíkpohár5 000
480.Gentiana asclepiadeafecsketárnics10 000
481.Gentiana cruciataSzent László-tárnics10 000
482.Gentiana pneumonanthekornistárnics10 000
483.Gentianella amarella subsp.
livonica
csinos tárnicska50 000
484.Gentianellaaustriacaosztrák tárnicska (hegyi
tárnicska)
10 000
485.Gentianopsis ciliatakései prémestárnics10 000
486.Geraniaceaególyaorrfélék
487.Geranium sylvaticumerdei gólyaorr10 000
488.Globulariaceaegubóvirágfélék
489.Globularia cordifolia'szívlevelű gubóvirág110 000
490.Grossulariaceaeribiszkefélék
491.Ribes alpinumhavasi ribiszke10 000
492.Ribes nigrum4fekete ribiszke410 000
493.Ribes petraeumbérci ribiszke10 000
494.Helleboraceaehunyorfélék
495.Aconitum anthoraméregölő sisakvirág5 000
496.Aconitum moldavicumkárpáti sisakvirág50 000
497.Aconitum variegatumkarcsú sisakvirág50 000
498.Aconitum vulpariafarkasölő sisakvirág5 000
499.Aquilegia nigricansfeketéllő harangláb10 000
500.Aquilegia vulgarisközönséges harangláb10 000
501.Cimicifugaeuropaeabüdös poloskavész100 000
502.Eranthis hyemalistéltemető (kikeletnyitó
téltemető)
5 000
503.Helleborus dumetorumkisvirágú hunyor5 000
504.Helleborus odorusillatos hunyor10 000
505.Helleborus purpurascenspirosló hunyor10 000
506.Trollius europaeuszergeboglár (közönséges
zergeboglár)
50 000
507.Hemerocallidaceaesásliliomfélék
508.Hemerocallis lilio-
asphodelus
sárga sásliliom100 000
509.Hippuridaceaevízilófarkfélék
510.Hippuris vulgarisközönséges vízilófark10 000
511.Hyacinthaceaejácintfélék
512.Muscari botryoidesepergyöngyike5 000
513.Ornithogalum brevistylum
(syn.: Ornithogalum
pyramidale)
nyúlánk sárma5 000
514.Ornithogalum pannonicumüstökös sárma5 000
515.Ornithogalum refractumcsilláros sárma5 000
516.Ornithogalum sphaerocarpumgömböstermésű sárma5 000
517.Scilla autumnalis agg. (incl.
Prospero elisae, Prospero
paratheticum)
őszi csillagvirág5 000
518.Scilla drunensisnyugati csillagvirág5 000
519.Scilla kladniierdélyi csillagvirág10 000
520.Scilla spetanaSpeta-csillagvirág10 000
521.Scilla vindobonensisligeti csillagvirág5 000
522.Hypericaceaeorbáncfűfélék
523.Hypericumbarbatumszakállas orbáncfű100 000
524.Hypericum eleganskarcsú orbáncfű10 000
525.Hypericum maculatumpettyes orbáncfű5 000
526.Iridaceaenősziromfélék
527.Crocus albiflorusfehér sáfrány50 000
528.Crocus heuffelianuskárpáti sáfrány10 000
529.Crocus reticulatustarka sáfrány10 000
530.Crocus tommasinianusillír sáfrány50 000
531.Crocus vittatushalvány sáfrány50 000
532.Gladiolus imbricatusréti kardvirág50 000
533.Gladiolus palustrismocsári kardvirág250 000
534.Iris aphylla subsp.
hungarica
magyar nőszirom100 000
535.Iris arenaria (syn.: Iris humilis
subsp. arenaria)
homoki nőszirom10 000
536.Iris gramineapázsitos nőszirom10 000
537.Iris pumilaapró nőszirom5 000
538.Iris sibiricaszibériai nőszirom10 000
539.Iris spuriafátyolos nőszirom (korcs
nőszirom)
10 000
540.Iris variegatatarka nőszirom5 000
541.Juncaceaeszittyófélék
542.Juncus alpinoarticulatushavasi szittyó10 000
543.Juncus maritimustengeri szittyó5 000
544.Juncaginaceaekígyófűfélék
545.Triglochinpalustremocsári kígyófű5 000
546.Lamiaceae (Labiatae)ajakosok
547.Ajuga laxmanniiszennyes ínfű50 000
548.Dracocephalum
austriacum
osztrák sárkányfű250 000
549.Dracocephalum
ruyschiana
északi sárkányfű250 000
550.Lamium orvalapofók árvacsalán50 000
551.Micromeria thymifolia
(syn: Calamintha
thimifolia)
illír szirtipereszlény100 000
552.Nepeta parvifloraborzas macskamenta250 000
553.Phlomis tuberosamacskahere (gumós
macskahere)
5 000
554.Prunella grandiflora'nagyvirágú gyíkfű15 000
555.Salvia nutanskónya zsálya (bókoló
zsálya)
250 000
556.Scutellaria columnaebozontos csukóka5 000
557.Stachys alpinahavasi tisztesfű10 000
558.Teucrium scorodoniafenyérgamandor5 000
559.Lentibulariaceaerencefélék
560.Pinguicula vulgarislápi hízóka100 000
561.Utricularia bremiilápi rence100 000
562.Utricularia minorkis rence50 000
563.Liliaceaeliliomfélék
564.Erythronium dens-caniskakasmandikó (európai
kakasmandikó)
50 000
565.Fritillaria meleagrismocsári kockásliliom
(kotuliliom)
50 000
566.Gagea bohemicacseh tyúktaréj5 000
567.Gagea spathaceafiókás tyúktaréj10 000
568.Gagea szovitsiipusztai tyúktaréj10 000
569.Lilium bulbiferum subsp.
bulbiferum
tüzes liliom100 000
570.Lilium martagonturbánliliom10 000
571.Linaceaelenfélék
572.Linum dolomiticumpilisi len (dolomitlen)250 000
573.Linum flavumsárga len10 000
574.Linum hirsutumborzas len5 000
575.Linum tenuifoliumárlevelű len5 000
576.Linum trigynumfrancia len5 000
577.Radiola linoidesapró csepplen5 000
578.Lythraceaefüzényfélék
579.Lythrum linifoliumlenlevelű füzény5 000
580.Lythrum tribracteatumapró füzény10 000
581.Melanthiaceaezászpafélék
582.Veratrum albumfehér zászpa5 000
583.Menyanthaceaevidrafűfélék
584.Menyanthes trifoliata2hármaslevelű vidrafű210 000
585.Nymphoides peltatatündérfátyol (vízi
tündérfátyol)
5 000
586.Nymphaeaceaetündérrózsafélék
587.Nymphaea albafehér tündérrózsa5 000
588.Onagraceaeligetszépefélék
589.Chamaenerion dodonaeivízparti deréce5 000
590.Circaea alpinahavasi varázslófű5 000
591.Epilobium palustremocsári füzike10 000
592.Ludwigia palustristóalma (közönséges
tóalma)
5 000
593.Orchidaceaekosborfélék
594.Anacamptis coriophora (syn.:
Orchis coriophora)
poloskaszagú kosbor
(poloskaszagú
sisakoskosbor)
50 000
595.Anacamptis
morio (syn.: Orchismorio)
agár kosbor (agár
sisakoskosbor)
10 000
596.Anacamptispalustrissubsp.
elegans(syn.: Orchis laxiflora
subsp. elegans, Orchis elegans)
pompás kosbor (pompás
sisakoskosbor)
10 000
597.Anacamptispalustrissubsp.
palustris(syn.: Orchis laxiflora
subsp. palustris, Orchis
palustris)
mocsári kosbor (mocsári
sisakoskosbor)
10 000
598.Anacamptispyramidalisvitézvirág (tornyos
sisakoskosbor, tornyos
vitézvirág)
10 000
599.Cephalanthera damasoniumfehér madársisak10 000
600.Cephalanthera longifoliakardos madársisak10 000
601.Cephalanthera rubrapiros madársisak10 000
602.Corallorhiza trifidaerdei korallgyökér10 000
rigópohár (erdei
603.Cypripedium calceoluspapucskosbor,
Boldogasszony papucsa)
250 000
604.Dactylorhiza fuchsiierdei ujjaskosbor10 000
605.Dactylorhiza incarnata (incl.
Dactylorhiza incarnata subsp.
incarnata, Dactylorhiza
incarnatasubsp. haematodes,
Dactylorhiza incarnata subsp.
serotina, excl. Dactylorhiza
incarnatasubsp. ochroleuca)
hússzínű ujjaskosbor
(beleértve az "incarnata",
"haematodes" és "serotina"
alfajokat, valamint kivéve
a halvány ujjaskosbort)
10 000
606.Dactylorhiza incarnata
subsp. ochroleuca
halvány ujjaskosbor100 000
607.Dactylorhizalapponicalappföldi ujjaskosbor10 000
608.Dactylorhiza maculata (incl.
Dactylorhiza maculata subsp.
transylvanica)
foltos ujjaskosbor10 000
609.Dactylorhiza majalisszéleslevelű ujjaskosbor10 000
610.Dactylorhiza sambucinabodzaszagú ujjaskosbor10 000
611.Dactylorhizaviridis(syn.:
Coeloglossum viride)
zöldike
(zöldikeujjaskosbor)
10 000
612.Epipactis albensiselbai nőszőfű50 000
613.Epipactis atrorubens (incl.
Epipactis atrorubens subsp.
borbasii)
vörösbarna nőszőfű
(beleértve a Borbás
nőszőfüvet is)
10 000
614.Epipactis bugacensisbugaci nőszőfű250 000
615.Epipactis exilis (syn.:
Epipactis gracilis)
karcsú nőszőfű100000
616.Epipactis futakiiFuták-nőszőfű50 000
617.Epipactis helleborine (incl.
Epipactis helleborine subsp.
latina)
széleslevelű nőszőfű
(beleértve a lazioi
nőszőfüvet)
10 000
618.Epipactis leptochilacsőrös nőszőfű10 000
619.Epipactis mecsekensismecseki nőszőfű50 000
620.Epipactis microphyllakislevelű nőszőfű10 000
621.Epipactis moravicamorva nőszőfű50 000
622.Epipactis muelleriMüller-nőszőfű10 000
623.Epipactis neglectakeskenyajkú nőszőfű10 000
624.Epipactis nordeniorumNorden-nőszőfű50 000
625.Epipactispalustrismocsári nőszőfű10 000
626.Epipactis peitziiPeitz-nőszőfű10 000
627.Epipactis placentinaciklámenlila nőszőfű
(piacenzai nőszőfű)
250 000
628.Epipactis ponticapontuszi nőszőfű10 000
629.Epipactis pseudopurpuratatrencséni nőszőfű10 000
630.Epipactis purpurataibolyás nőszőfű10 000
631.Epipactis tallosiiTallós-nőszőfű10 000
632.Epipactis voethiiVöth-nőszőfű10 000
633.Epipogium aphyllumlevéltelen bajuszvirág100 000
634.Goodyera repensavarvirág (kúszóavarvirág)10 000
635.Gymnadenia conopseaszúnyoglábú bibircsvirág10 000
636.Gymnadenia densiflorasűrűvirágú bibircsvirág10 000
637.Gymnadenia odoratissimaillatos bibircsvirág50 000
638.Hammarbya paludosatőzegorchidea
(fiókástőzegorchidea)
100 000
639.Himantoglossum
adriaticum
adriai sallangvirág250 000
640.Himantoglossum jankae
(Himantoglossum
caprinum)
Janka-sallangvirág
(bíboros sallangvirág)
250 000
641.Limodorum abortivumgérbics (ibolyásgérbics)10 000
642.Liparis loeseliihagymaburok
(lápihagymaburok)
250 000
643.Neotinea tridentata (syn.:
Orchis tridentata)
tarka kosbor (tarka
pettyeskosbor)
10 000
644.Neotinea ustulata (syn.:
Orchisustulata) (incl. Neotinea
ustulatasubsp. ustulata,
Neotinea ustulata subsp.
aestivalis)
sömörös kosbor (sömörös
pettyeskosbor) (beleértve
a tavaszi és nyári
virágzású alfajait)
10 000
645.Neottia nidus-avismadárfészek
(madárfészek-békakonty)
5 000
646.Neottia ovata (syn.: Listera
ovata)
békakonty
(tojásdadbékakonty)
10 000
647.Ophrys apiferaméhbangó250 000
648.Ophrys bertoloniiBertoloni-bangó250 000
649.Ophrys fuciflora subsp.
fuciflora(syn.: Ophrys
holoserica)
poszméhbangó250 000
650.Ophrys fuciflora subsp.
holubyana
Holuby-bangó250 000
651.Ophrys insectiferalégybangó250 000
652.Ophrys oestrifera (syn.:
Ophrys scolopax)
szarvas bangó250 000
653.Ophrys sphegodespókbangó100 000
654.Orchis mascula (incl. Orchis
masculasubsp. signifera)
füles kosbor10 000
655.Orchis militarisvitézkosbor10 000
656.Orchis pallenssápadt kosbor50 000
657.Orchis purpureabíboros kosbor10 000
658.Orchis simiamajomkosbor50 000
659.Platanthera bifoliakétlevelű sarkvirág5 000
660.Platanthera chloranthazöldes sarkvirág10 000
661.Spiranthes aestivalisnyári füzértekercs10 000
662.Spiranthes spiralisőszi füzértekercs10 000
663.Traunsteinera globosagömböskosbor
(karcsúgömböskosbor)
100 000
664.Orobanchaceaevajvirágfélék
(szádorfélék)
665.Orobanche artemisiae-
campestris
üröm-vajvirág
(ürömszádor)
10 000
666.Orobanche bartlingiiBartling-vajvirág (Bartling-
szádor)
10 000
667.Orobanche caesiaderes vajvirág (deres
szádor)
10 000
668.Orobanche coerulescenskékes vajvirág (kékes
szádor)
5 000
669.Orobancheflavamartilapu-vajvirág
(martilapu-szádor)
10 000
670.Orobanche hederaeborostyán-vajvi rág
(borostyán-szádor)
5 000
671.Orobanche nanaapró vajvirág (apró
szádor)
10 000
672.Orobanche panciciivarfű-vajvirág
(vajfűszádor)
10 000
673.Paeoniaceaebazsarózsafélék
674.Paeonia officinalis subsp.
banatica
bánáti bazsarózsa250 000
675.Paeonia tenuifoliakeleti bazsarózsa250 000
676.Parnassiaceaetőzegboglárfélék
677.Parnassiapalustrisfehérmájvirág (mocsári
tőzegboglár)
10 000
678.Plantaginaceaeútifűfélék
679.Plantago argenteaezüstös útifű5 000
680.Plantagomaximaóriás útifű250 000
681.Plantago schwarzenbergianaerdélyi útifű10 000
682.Plumbaginaceaekékgyökérfélék
683.Armeria elongatamagas istác10 000
684.Poaceae (Gramineae)pázsitfűfélék
685.Calamagrostis phragmitoides
(syn.: Calamagrostispurpurea)
pirosló nádtippan10 000
686.Calamagrostis
pseudophragmites
parti nádtippan10 000
687.Calamagrostis strictalápi nádtippan10 000
688.Calamagrostis variatarka nádtippan5 000
689.Elymus elongatusmagas tarackbúza5 000
690.Festuca amethystinalila csenkesz10 000
691.Festuca dalmaticadalmát csenkesz5 000
692.Festuca pallens (incl. Festuca
pallenssubsp. pannonica)
deres csenkesz (beleértve
a pannon derescsenkeszt)
10 000
693.Festuca wagnerirákosi csenkesz10 000
694.Helictotrichon compressum
(syn.: Avenulacompressa)
tömött zabfű5 000
695.Koeleria javorkaeJávorka-fényperje10 000
696.Koeleria majorifloranagyvirágú fényperje5 000
697.Koeleria pyramidatanyugati fényperje (magas
fényperje)
10 000
698.Poa remotahegyi perje10 000
699.Poa scabra (syn.: Poa
pannonicasubsp. glabra)
magyar perje5 000
700.Puccinellia peisonis (syn.:
Puccinellia festuciformis subsp.
intermedia)
fertőtavi mézpázsit5 000
701.Scolochloa festucaceaészaki mocsáricsenkesz50 000
702.Sesleria albicanstarka nyúlfarkfű5 000
703.Sesleria heuflerianaerdélyi nyúlfarkfű5 000
704.Sesleria hungarica (syn.:
Sesleria heufleriana subsp.
hungarica)
magyar nyúlfarkfű5 000
705.Sesleria sadlerianabudai nyúlfarkfű5 000
706.Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria
caerulea)
lápi nyúlfarkfű5 000
707.Stipa borysthenicahomoki árvalányhaj5 000
708.Stipa bromoidesszálkás árvalányhaj5 000
709.Stipa dasyphyllabozontos árvalányhaj10 000
710.Stipa eriocaulisdélvidéki árvalányhaj5 000
711.Stipa pennatapusztai árvalányhaj5 000
712.Stipa pulcherrimacsinos árvalányhaj5 000
713.Stipa tirsahosszúlevelű árvalányhaj5 000
714.Polygalaceaepacsirtafűfélék
715.Polygala amarellakisvirágú pacsirtafű10 000
716.Polygala majornagy pacsirtafű5 000
717.Polygonaceaekeserűfűfélék
718.Persicaria bistorta (syn.:
Polygonumbistorta)
kígyógyökerű keserűfű5 000
719.Rumex pseudonatronatussziki lórom10 000
720.Portulacaceaeporcsinfélék
721.Montia fontana subsp.
chondrosperma
kis forrásfű5 000
722.Potamogetonaceaebékaszőlőfélék
723.Groenlandia densasűrűlevelű-békaszőlő5 000
724.Potamogeton coloratusszínes békaszőlő50 000
725.Potamogeton obtusifoliustompalevelű békaszőlő10 000
726.Primulaceaekankalinfélék
727.Androsace maximanagy gombafű10 000
728.Cyclamen purpurascenserdei ciklámen10 000
729.Glaux maritimatengerparti bagolyfű5 000
730.Hottonia palustrismocsári békaliliom5 000
731.Lysimachia nemorumberki lizinka10 000
732.Primula auriculacifra kankalin (medvefül
kankalin)
250 000
733.Primula elatior1sudár kankalin
(sugárkankalin)1
10 000
734.Primula farinosalisztes kankalin250 000
735.Primula vulgaris1szártalan kankalin15 000
736.Samolus valerandisziki árokvirág5 000
737.Pyrolaceaekörtikefélék
738.Chimaphila umbellatacsinos ernyőskörtike10 000
739.Moneses unifloraegyvirágú kiskörtike5 000
740.Orthilia secundaBókoló gyöngyvirágoskörtike5 000
741.Pyrola chloranthazöldes körtike50 000
742.Pyrola mediaközepes körtike50 000
743.Pyrola minorkis körtike5 000
744.Pyrola rotundifoliakereklevelű körtike5 000
745.Ranunculaceaeboglárkafélék
746.Adonis vernalistavaszi hérics5 000
747.Adonis volgensisvolgamenti hérics250 000
748.Anemone sylvestriserdei szellőrózsa5 000
749.Anemone trifoliahármaslevelű szellőrózsa50 000
750.Clematis alpinahavasi iszalag10 000
751.Clematis integrifolia1réti iszalag15 000
752.Hepatica nobilisnemes májvirág5 000
753.Pulsatilla flavescens
(syn.: Pulsatilla pratensis
subsp. hungarica)
magyar kökörcsin100000
754.Pulsatilla grandisleánykökörcsin10 000
755.Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla
pratensis subsp. nigricans)
fekete kökörcsin10 000
756.Pulsatilla patenstátogó kökörcsin250 000
757.Pulsatilla montanahegyi kökörcsin50 000
758.Ranunculus fluitansúszó víziboglárka5 000
759.Ranunculus illyricusselymes boglárka5 000
760.Ranunculus lateriflorussziki boglárka5 000
761.Ranunculus linguanádi boglárka10 000
762.Ranunculus nemorosusberki boglárka10 000
763.Ranunculus polyphyllusbuglyos boglárka5 000
764.Ranunculus psilostachyscsőrös boglárka5 000
765.Ranunculus strigulosusmerevszőrű boglárka
(Steven-boglárka)
10 000
766.Thalictrum aquilegiifoliumerdei borkóró5 000
767.Thalictrum foetidumsziklai borkóró10 000
768.Thalictrum pseudominus (syn.:
Thalictrum minus subsp.
pseudominus)
kékes borkóró5 000
769.Resedaceaerezedafélék
770.Reseda inodoraszagtalan rezeda5 000
771.Rhamnaceaebengefélék
772.Rhamnus saxatilissziklai benge10 000
773.Rosaceaerózsafélék
774.Alchemilla acutilobahegyeskaréjú palástfű5 000
775.Alchemilla crinitacsipkéslevelű palástfű5 000
776.Alchemillafilicaulisvékonyszárú palástfű5 000
777.Alchemillaglabrahavasi palástfű5 000
778.Alchemilla glaucescenshegyi palástfű10 000
779.Alchemilla hungaricamagyar palástfű5 000
780.Alchemilla micanskecses palástfű5 000
781.Alchemilla monticola2közönséges palástfű25 000
782.Alchemilla subcrenatahullámoslevelű palástfű5 000
783.Alchemilla xanthochlora2réti palástfű25 000
784.Amelanchier ovalisközönséges fanyarka10 000
785.Amygdalusnana (syn.: Prunus
tenella)
törpemandula10 000
786.Aremonia agrimonioidesbükkös kispárlófű5 000
787.Aria collinadombvidéki berkenye10 000
788.Aria danubialis (Sorbus
danubialis) (incl. Sorbus
pseudodanubialis)
dunai berkenye (beleértve
a Duna-menti berkenyét)
10 000
789.Aria edulis (Sorbus aria) (incl.
Sorbus budaiana, Sorbus
huljakiiet Sorbus sooi)
lisztes berkenye
(beleértve a Budai-
berkenyét, a Hulják-
berkenyét és a Soó-
berkenyét)
10 000
790.Aria graeca (Sorbus graeca)déli berkenye10 000
791.Aria javorkana (Sorbus
javorkae)
Jávorka-berkenye10 000
792.Aria keszthelyensisfűrészeslevelű berkenye10 000
793.Aria pannonica (Sorbus
pannonica)
dunántúli berkenye10 000
794.Aria subdanubialis (Sorbus
subdanubialis)
közép-dunai berkenye
(Duna-vidéki berkenye)
10 000
795.Aria thaiszii (Sorbus thaiszii)Thaisz-berkenye10 000
796.Aria ujhelyiiÚjhelyi-berkenye10 000
797.Aria ulmifolia (Sorbus
ulmifolia)
szillevelű berkenye10 000
798.Aria vajdae (Sorbus vajdae)Vajda-berkenye10 000
799.Aria zolyomii (Sorbus zolyomii)Zólyomi-berkenye10 000
800.Aruncus dioicus'erdei tündérfürt15 000
801.Cormus domestica (Sorbus
domestica)
házi berkenye (kerti
berkenye)
10 000
802.Cotoneaster integerrimusszirti madárbirs (piros
madárbirs)
10 000
803.Cotoneaster niger (incl.
Cotoneaster matrensis)
fekete madárbirs
(beleértve a pannon
madárbirset)
10 000
804.Cotoneaster tomentosusmolyhos madárbirs
(nagylevelű madárbirs)
10 000
805.Crataegus nigrafekete galagonya100 000
806.Geum aleppicumhegyi gyömbérgyökér10 000
807.Geumrivale'Patakparti gyömbérgyökér (bókoló
gyömbérgyökér)1
10 000
808.Hedlundia buekkensis (Sorbus
buekkensis)
bükki berkenye10 000
809.Hedlundia hazslinszkyana
(Sorbus hazslinszkyana)
Hazslinszky-berkenye10 000
810.Karpatiosorbus acutiserrata
(Sorbus acutiserratus)
kőhányási berkenye10 000
811.Karpatiosorbus adamii (Sorbus
adami)
Ádám-berkenye10 000
812.Karpatiosorbus
andreanszkyana (Sorbus
andreanszkyana) (incl. Sorbus
latissima)
Andreánszky-berkenye
(beleértve a nagylevelű
berkenyét)
10 000
813.Karpatiosorbus bakonyensis
(Sorbus bakonyensis) (incl.
Sorbus majeri)
bakonyi berkenye
(beleértve a Májer-
berkenyét)
10 000
814.Karpatiosorbus balatonica
(Sorbus balatonica)
balatoni berkenye10 000
815.Karpatiosorbus barabitsii
(Sorbus barabitsii)
Barabits-berkenye10 000
816.Karpatiosorbus barthae
(Sorbus barthae)
Bartha-berkenye10 000
817.Karpatiosorbus bodajkensis
(Sorbus bodajkensis)
bodajki berkenye10 000
818.Karpatiosorbus borosianaa
(Sorbus borosiana)
Boros-berkenye10 000
819.Karpatiosorbus concavifoliaráncoslevelű berkenye10 000
820.Karpatiosorbus
decipientiformis (Sorbus
decipientiformis)
keszthelyi berkenye10 000
821.Karpatiosorbus degenii (Sorbus
degenii)
Degen-berkenye10 000
822.Karpatiosorbus dracofolia
(Sorbus dracofolius)
gánti berkenye10 000
823.Karpatiosorbus eugenii-kelleri
(Sorbus eugenii-kelleri)
Keller-berkenye10 000
824.Karpatiosorbus gayeriana
(Sorbus gayerana)
Gáyer-berkenye10 000
825.Karpatiosorbus gerecseensis
(Sorbus gerecseensis)
gerecsei berkenye10 000
826.Karpatiosorbus karpatii (Sorbus
karpatii)
Kárpáti-berkenye10 000
827.Karpatiosorbus pelsoensisfelsőörsi berkenye10 000
828.Karpatiosorbus polgariana
(Sorbus polgariana)
Polgár-berkenye10 000
829.Karpatiosorbus
pseudobakonyensis (Sorbus
pseudobakonyensis)
rövidkaréjú berkenye10 000
830.Karpatiosorbus pseudolatifolia
(Sorbus pseudolatifolia)
széleslevelű berkenye10 000
831.Karpatiosorbus
pseudosemiincisa (Sorbus
pseudosemiincisa)
kevéserű berkenye10 000
832.Karpatiosorbus
pseudovertesensis (Sorbus
pseudovertesensis)
csákberényi berkenye10 000
833.Karpatiosorbus redliana
(Sorbus redliana)
Rédl-berkenye10 000
834.Karpatiosorbus rhombiformisrombuszlevelű berkenye10 000
835.Karpatiosorbus semiincisa
(Sorbus semiincisa)
budai berkenye10 000
836.Karpatiosorbus simonkaiana
(Sorbus simonkaiana)
Simonkai-berkenye10 000
837.Karpatiosorbus tobani (Sorbus
tobani)
Tobán-berkenye10 000
838.Karpatiosorbus udvardyanaUdvardy-berkenye10 000
839.Karpatiosorbus vallerubusensis
(Sorbus vallerubusensis)
szedresvölgyi berkenye10 000
840.Karpatiosorbus vallusensisVállusi berkenye10 000
841.Karpatiosorbus vertesensis
(Sorbus vertesensis)
vértesi berkenye10 000
842.Karpatiosorbus veszpremensis
(Sorbus veszpremensis)
veszprémi berkenye10 000
843.Potentillapalustris(syn.:
Comarumpalustre)
tőzegeper (tőzegpimpó)100 000
844.Potentilla patulakiterült pimpó10 000
845.Potentilla rupestriskövi pimpó5 000
846.Pyrus magyaricamagyar vadkörte250 000
847.Pyrusnivalisvastaggallyú körte10 000
848.Rosa pendulinahavasalji rózsa10 000
849.Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-
andreae)
gyapjas rózsa (beleértve a
szentendrei rózsát)
10 000
850.Rubus saxatiliskövi szeder10 000
851.Spiraea crenatacsipkés gyöngyvessző50 000
852.Spiraea mediaszirti gyöngyvessző10 000
853.Spiraea salicifoliafűzlevelű gyöngyvessző10 000
854.Rubiaceaegalajfélék (buzérfélék)
855.Asperula taurinaolasz müge5 000
856.Galium austriacumosztrák galaj5 000
857.Galium tenuissimumvékony galaj10 000
858.Ruscaceaecsodabogyófélék
859.Ruscus aculeatusszúrós csodabogyó10 000
860.Ruscus hypoglossumlónyelvű csodabogyó50 000
861.Rutaceaerutafélék
862.Dictamnus albuskőrislevelű nagyezerjófű5 000
863.Salicaceaefűzfafélék
864.Salix auritafüles fűz50 000
865.Salix elaeagnosparti fűz10 000
866.Salix myrsini foliafeketéllő fűz10 000
867.Salix pentandrababérfűz10 000
868.Saxifragaceaekőtörőfűfélék
869.Saxifraga adscendenshegyi kőtörőfű50 000
870.Saxifraga paniculatafürtös kőtörőfű10 000
871.Scrophulariaceaetátogatófélék
872.Digitalis ferruginearozsdás gyűszűvirág100 000
873.Digitalis lanatagyapjas gyűszűvirág100 000
874.Linaria biebersteiniiBieberstei n-gyújtoványfű10 000
875.Lindernia procumbensheverő iszapfű5 000
876.Melampyrum biharienseerdélyi csormolya5 000
877.Pedicularis palustrisposvány kakastaréj50 000
878.Pseudolysimachion incanumszürke fürtösveronika50 000
879.Pseudolysimachion longifoliumhosszúlevelű
fürtösveronika
5 000
880.Pseudolysimachion
spurium (syn.:
Pseudolysimachion
spurium subsp. foliosum)
bugás fürtösveronika
(bugás veronika)
100 000
881.Scrophularia scopoliibársonyos görvélyfű5 000
882.Scrophularia vernalistavaszi görvélyfű5 000
883.Solanaceaecsucsorfélék
884.Scopolia carniolicakrajnai farkasbogyó5 000
885.Sparganiaceaebékabuzogányfélék
886.Sparganium natanslápi békabuzogány100 000
887.Tamaricaceaetamariskafélék
888.Myricaria germanicanémet csermelyciprus10 000
889.Thymelaeaceaeboroszlánfélék
890.Daphne cneorumhenye boroszlán50 000
891.Daphne laureolababérboroszlán50 000
892.Daphne mezereumfarkasboroszlán10 000
893.Trapaceaesulyomfélék
894.Trapa natanssulyom (csemegesulyom)5 000
895.Urticaceaecsalánfélék
896.Urtica kioviensiskúszó csalán (lápi csalán)5 000
897.Valerianaceaemacskagyökérfélék
898.Valeriana officinalis subsp.
sambucifolia
bodzalevelű
macskagyökér
10 000
899.Valeriana simplicifoliaéplevelű macskagyökér10 000
900.Valeriana tripterishármaslevelű
macskagyökér
5 000
901.Verbenaceaevasfűfélék
902.Verbena supinahenye vasfű10 000
903.Violaceaeibolyafélék
904.Viola biflorasárga ibolya50 000
905.Viola collinadombi ibolya5 000
906.Viola stagninalápi ibolya10 000
907.Vitaceaeszőlőfélék
908.Vitissylvestrisligeti szőlő50 000

1 Kivéve a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott egyedeit.

2 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka.

3 Kivéve sterilis, termőképtelen alak.

4 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka.

2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[35]

FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

[36]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1ANNELIDAGYŰRŰSFÉRGEK
1aHelodrilus
mozsaryorum
Baradla-barlangi giliszta100 000
1bMOLLUSCAPUHATESTŰEK
2BIVALVIAKAGYLÓK
3Pseudanodonta complanatalapos tavikagyló5 000
4Unio crassustompa folyamkagyló10 000
5GASTROPODACSIGÁK
6Amphimelania holandri (Holandriana holandri)szávai szurokcsiga10 000
7Anisus vorticulusapró fillércsiga (kis lemezcsiga)5 000
8Bielzia coerulanskék meztelencsiga5 000
9Borysthenia naticina (Valvata naticina)kúpos kerekszájúcsiga5 000
10Paladilhia hungarica (Paladilhiopsis hungarica)*magyar vakcsiga*10 000
11Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis)keleti kristálycsiga5 000
12Cepaea hortensiskerti csiga5 000
13Cepaea nemoralisligeti csiga5 000
14Chilostoma banaticum (Drobacia banatica)bánáti csiga50 000
15Cochlodina ceratasima orsócsiga10 000
16Cochlodina orthostomaselymes orsócsiga10 000
17Discus ruderatusbarna korongcsiga5 000
18Ena montanahegyi csavarcsiga5 000
19Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis)folyamcsiga5 000
20Fagotia esperipettyes folyamcsiga5 000
21Helix lutescensugarcsiga5 000
[37]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
22Helix pomatia[1]éti csiga [2]2 000
23Isognomostoma isognomostomaháromfogú csiga10 000
24Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi)dobozi pikkelyescsiga100 000
25Lozekia transsylvanica (Hygromia
transsylvanica)
erdélyi pikkelyescsiga10 000
26Mediterranea depressa (Oxychilus depressus)lapos kristálycsiga5 000
27Monachoides vicinus (Perforatella vicinus)fehérínyű csiga5 000
28Oligolimax annularis (Phenacolimax
annularis)
gyűrűs üvegcsiga10 000
29Orcula doliumhordócsiga5 000
30Pagodulina pagodulapagodacsiga5 000
31Perforatella bidentatakis kétfogúcsiga5 000
32Perforatella dibothrionnagy kétfogúcsiga5 000
33Petasina unidentata (Trichia unidentata)egyfogú szőrőscsiga10 000
34Pomatias elegansnyugati ajtóscsiga10 000
35Pomatias rivularekeleti ajtóscsiga50 000
36Ruthenica filogranakarcsú orsócsiga5 000
37Sadleriana pannonica (Bythinella pannonica)tornai patakcsiga10 000
37aBythinella thermophilakácsi patakcsiga10 000
38Spelaeodiscus triariusészak-kárpáti csiga5 000
39Theodoxus danubialisrajzos bödöncsiga10 000
40Theodoxus prevostianusfekete bödöncsiga100 000
41Theodoxus transversalissávos bödöncsiga50 000
42Trichia lubomirskiiLubomirski-csiga5 000
43Trichia striolatanagy szőrőscsiga5 000
44Vertigo angustiorharántfogú törpecsiga5 000
45Vertigo moulinsianahasas törpecsiga5 000
46Vestia gulotömzsi orsócsiga5 000
[38]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
47Vestia turgidakárpáti orsócsiga10 000
48ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
48aCOLLEMBOLAUGRÓVILLÁSOK
48bPseudosinella aggtelekiensisaggteleki ugróvillás25 000
49CRUSTACEARÁKOK
50Astacus astacusfolyami rák50 000
51Astacus leptodactyluskecskerák50 000
52Austropotamobius torrentiumkövi rák50 000
52aMesoniscus granigerszemercsés vakászka10 000
52bNiphargus forroiForró-vakbolharák50 000
52cProtelsonia hungaricamagyar ősászka50 000
53CHILOPODASZÁZLÁBÚAK
54Scolopendra cingulataöves szkolopendra10 000
54aLithobius lucifugusalvilági százlábú25 000
54bCHILOGNATHAEZERLÁBÚAK
54cHungarosoma bokoriBokor-szövőezerlábú25 000
55ARANEAEPÓKOK
55aEukoenenia spelaeamagyar szálfarkú50 000
55bMeta menardibarlangi keresztespók5 000
56Araneus grossusóriás-keresztespók5 000
57Argiope lobatakaréjos keresztespók5 000
58Argyroneta aquaticabúvárpók5 000
59Atypus affinistölgyestorzpók5 000
60Atypus muraliskövi torzpók5 000
61Atypus piceusszurkos torzpók5 000
62Dolomedes fimbriatusszegélyes vidrapók5 000
63Dolomedes plantariusparti vidrapók5 000
64Eresus hermanideres bikapók5 000
64aEresus kollariskarlát bikapók5 000
64bEresus moravicussárgafejű bikapók5 000
65Lycosa singoriensisszongáriai cselőpók5 000
66Lycosa vultuosapokoli cselőpók5 000
67Nemesia pannonicamagyar aknászpók10 000
68Tetragnatha reimoserifarkos állaspók5 000
69Tetragnatha shoshonerejtett állaspók5 000
70Tetragnatha striatanádi állaspók5 000
71Trebacosa europaeaeurópai álkalózpók10 000
72INSECTAROVAROK
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
73EPHEMEROPTERAKÉRÉSZEK
74Ametropus fragilisvágotthasú kérész5 000
75Brachycercus europaeusrövidhátú paránykérész5 000
76Ephemerella mesoleucafehérfoltú kérész5 000
77Eurylophella karelicakaréliai kérész100 000
78Isonychia ignotavastagkarmú kérész10 000
79Neoephemera maximarábai kérész10 000
80Oligoneuriella keffermuelleraeKeffermüller-denevérszárnyúkérész10 000
81Oligoneuriella pallidasápadt denevérszárnyú-kérész5 000
82Oligoneuriella rhenanarajnai denevérszárnyú-kérész10 000
83Palingenia longicauda[1]tiszavirág[2]10 000
84Polymitarcis virgodunavirág10 000
85PLECOPTERAÁLKÉRÉSZEK
86Agnetina elegantuladíszes nagyálkérész5 000
87Besdolus ventralisFrivaldszky-álkérész10 000
88Brachyptera braueriBrauer-álkérész5 000
89Isogenus nubeculafüstös álkérész5 000
90Isoptena serricornishomokásó álkérész5 000
91Marthamea vitripennisfolyólakó nagyálkérész5 000
92Rhabdiopteryx acuminatadombvidéki álkérész5 000
93Rhabdiopteryx hamulataMocsáry-álkérész100 000
94Taeniopteryx schoenemundiSchönemund-álkérész5 000
95ODONATASZITAKÖTŐK
96Aeshna viridiszöld acsa100 000
97Anaciaeschna isosceleslápi acsa5 000
98Calopteryx virgokisasszony-szitakötő5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
99Coenagrion hastulatumlándzsás légivadász5 000
100Coenagrion lunulatumholdkék légivadász5 000
101Coenagrion ornatumdíszes légivadász10 000
102Coenagrion scitulumritka légivadász5 000
103Cordulegaster bidentatahegyiszitakötő100 000
104Cordulegaster heroskétcsíkos hegyiszitakötő (ritka
hegyiszitakötő)
100 000
105Epitheca bimaculatakétfoltú szitakötő5 000
106Gomphus vulgatissimusfeketelábú szitakötő5 000
107Lestes dryasréti rabló5 000
108Lestes macrostigmanagyfoltos rabló10 000
109Leucorrhinia caudalistócsaszitakötő100 000
110Leucorrhinia pectoralislápi szitakötő100 000
111Libellula fulvamocsári szitakötő5 000
112Onychogomphus forcipatuscsermelyszitakötő5 000
113Ophiogomphus ceciliaerdei szitakötő50 000
114Orthetrum brunneumpataki szitakötő5 000
115Somatochlora flavomaculatasárgafoltos szitakötő5 000
116Stylurus flavipessárgás szitakötő50 000
117Sympetrum depressiusculumlassú szitakötő5 000
118MANTODEAFOGÓLÁBÚAK
119Mantis religiosaimádkozósáska5 000
120ORTHOPTERAEGYENESSZÁRNYÚAK
121Acrida ungaricasisakos sáska50 000
122Acrotylus longipeshosszúlábú önbeásósáska5 000
123Aiolopus strepensáttelelő sáska5 000
124Arcyptera fuscaszép hegyisáska10 000
125Arcyptera micropterarövidszárnyú hegyisáska10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
126Calliptamus barbarusbarbársáska5 000
127Celes variabilisszerecsensáska (változó sáska)5 000
128Epacromius coerulipespannon sáska5 000
129Gampsocleis glabratőrös szöcske5 000
130Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis)kárpáti tarsza10 000
131Isophya costatamagyar tarsza100 000
132Isophya modestaszerény tarsza (pusztai tarsza)10 000
133Isophya modestiorillír tarsza10 000
134Isophya pienensispienini tarsza50 000
135Isophya stysiStys-tarsza100 000
136Leptophyes discoidaliserdélyi virágszöcske10 000
137Locusta migratoriakeleti vándorsáska10 000
138Modicogryllus truncatusdéli homlokjegyestücsök5 000
139Nemobius sylvestriserdei tücsök5 000
140Odontopodisma rubripesvöröslábú hegyisáska10 000
141Paracaloptenus caloptenoidesálolaszsáska100 000
142Pholidoptera littoralisbujkáló avarszöcske10 000
143Pholidoptera transsylvanicaerdélyi avarszöcske50 000
144Podisma pedestristarka hegyisáska10 000
145Poecilimon brunneriBrunner-pókszöcske100 000
146Poecilimon fussiiFuss-pókszöcske10 000
147Poecilimon intermediuskeleti pókszöcske10 000
148Poecilimon schmidtiiSchmidt-pókszöcske10 000
149Polysarcus denticaudafogasfarkú szöcske5 000
150Saga pedofűrészlábú szöcske50 000
151Stenobothrus eurasiuseurázsiai rétisáska50 000
152Tettigonia caudatafarkos lombszöcske5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
153HETEROPTERAPOLOSKÁK
154Gerris najasnagy molnárpoloska5 000
155Notonecta luteasárgapajzsú hanyattúszó-poloska5 000
156Odontoscelis hispidulaszőrös pajzsospoloska5 000
157Phyllomorpha laciniatalándzsás karimáspoloska5 000
158AUCHENORRHYNCHASZÍNKABÓCÁK
159Cicada ornimannakabóca5 000
160Tibicina haematodesóriás-énekeskabóca5 000
161STERNORRCHYNCHANÖVÉNYTETVEK
162Porphyrophora polonicalengyel bíborpajzstetű5 000
163MECOPTERACSŐRÖSROVAROK
164Bittacidaekapcsoslábúcsőrösrovar-félék
165Bittacus hageniHagen-csőrösrovar50 000
166Bittacus italicushosszúlábú csőrösrovar10 000
167MEGALOPTERAVÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK
168Sialidaevízifátyolka-félék
169Sialis nigripesfekete vízifátyolka50 000
170NEUROPTERARECÉSSZÁRNYÚAK
171Mantispidaefogólábúfátyolka-félék
172Mantispa aphavexellemediterrán fogólábú-fátyolka10 000
173Mantispa perlafüstösszárnyú fogólábú-fátyolka10 000
174Mantispa styriacakétszínű fogólábú-fátyolka50 000
175Osmylidaepartifátyolka-félék
176Osmylus fulvicephalusfoltosszárnyú partifátyolka10 000
177Chrysopidaezöldfátyolkafélék
178Hypochrysa eleganscsinos fátyolka10 000
179Myrmeleontidaehangyalesőfélék
180Acanthaclisis occitanicapusztai hangyaleső10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
181Myrmecaelurus punctulatuspontozott hangyaleső (kunsági
hangyafarkas)
10 000
182Myrmeleon boreészaki hangyaleső50 000
183Myrmeleon formicariuserdei hangyaleső10 000
184Myrmeleon inconspicuusparti hangyaleső (homoki hangyaleső)5 000
185Neuroleon nemausiensiskis hangyaleső10 000
186Distoleon tetragrammicusnégyfoltos hangyaleső5 000
187Creoleon plumbeusnyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső)5 000
188Megistopus flavicorniskétfoltos hangyaleső5 000
189Dendroleon pantherinuspárducfoltos hangyaleső50 000
190Ascalaphidaerablópillefélék
191Libelloides macaroniuskeleti rablópille100 000
192RAPHIDIOPTERATEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK
193Raphidiidaetevenyakúfélék
194Phaeostigma setulosasziklai tevenyakú50 000
195Inocelliidaekurtatevenyakú-félék
196Inocellia braueridéli kurta-tevenyakú5 000
197COLEOPTERABOGARAK
198Carabidaefutóbogárfélék
199Acinopus ammophilusnagy aknásfutó10 000
200Acinopus picipeskis aknásfutó10 000
201Brachinus bipustulatuskétfoltos pöfögőfutó10 000
202Calomera littoralissziki homokfutrinka10 000
203Calosoma auropunctatumaranypettyes bábrabló5 000
204Calosoma inquisitorkis bábrabló5 000
205Calosoma sycophantaaranyos bábrabló5 000
206Carabus arvensissokszínű futrinka10 000
207Carabus auronitensaranyfutrinka10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
208Carabus cancellatusragyás futrinka5 000
209Carabus clathratusszárnyas futrinka10 000
210Carabus convexusselymes futrinka5 000
211Carabus coriaceusbőrfutrinka5 000
212Carabus germariidunántúli kékfutrinka5 000
213Carabus glabratusdomború futrinka5 000
214Carabus granulatusmezei futrinka5 000
215Carabus hampeisokbordás futrinka100 000
216Carabus hortensisaranypettyes futrinka5 000
217Carabus hungaricusmagyar futrinka100 000
218Carabus intricatuskék laposfutrinka5 000
219Carabus irregularisalhavasi futrinka10 000
220Carabus linneiLinné-futrinka10 000
221Carabus marginalisszegélyes futrinka50 000
222Carabus montivagusbalkáni futrinka10 000
223Carabus nemoralisligeti futrinka5 000
224Carabus nodulosusdunántúli vízifutrinka100 000
225Carabus obsoletuspompás futrinka10 000
226Carabus problematicusláncos futrinka10 000
227Carabus scabriusculusérdes futrinka5 000
228Carabus scheidleriváltozó futrinka10 000
229Carabus ulrichiirezes futrinka5 000
230Carabus variolosuskárpáti vízifutrinka100 000
231Carabus violaceuskeleti kékfutrinka5 000
232Carabus zawadszkiizempléni futrinka100 000
233Chlaenius decipiensazúr bűzfutó10 000
234Chlaenius festivusdíszes bűzfutó10 000
235Chlaenius sulcicollisszomorú bűzfutó50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
236Cicindela campestrismezei homokfutrinka5 000
237Cicindela hybridaöves homokfutrinka10 000
238Cicindela solutaalföldi homokfutrinka10 000
239Cicindela sylvicolaerdei homokfutrinka10 000
240Cicindela transversalisnyugati homokfutrinka10 000
241Cychrus attenuatussárgalábú cirpelőfutó5 000
242Cychrus caraboidesfekete cirpelőfutó5 000
243Cylindera arenariaparti homokfutrinka10 000
244Cylindera germanicaparlagi homokfutrinka5 000
245Cymindis miliariskékes laposfutó50 000
246Dixus clypeatusnagyfejű futó10 000
247Duvalius gebhardtiGebhardt-vakfutrinka50 000
248Duvalius hungaricusmagyar vakfutrinka50 000
249Leistus terminatusvöröslő szívnyakúfutó10 000
250Ophonus sabulicolahomoki bársonyfutó10 000
251Poecilus kekesiensishortobágyi gyászfutó50 000
252Scarites terricolavájárfutó10 000
253Stenolophus steveniSteven-turzásfutó10 000
254Rhysodidaeállasbogárfélék
255Omoglymmius germarifogasvállú állasbogár10 000
256Rhysodes sulcatuskerekvállú állasbogár10 000
257Dytiscidaecsíkbogárfélék
258Dytiscus latissimusóriás-csíkbogár50 000
259Graphoderus bilineatusszéles tavicsíkbogár100 000
260Lucanidaeszarvasbogárfélék
261Aesalus scarabaeoidesszőrös szarvasbogár5 000
262Dorcus parallelipipeduskis szarvasbogár5 000
263Lucanus cervusnagy szarvasbogár10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
264Platycerus capreanagy fémesszarvasbogár5 000
265Platycerus caraboideskis fémesszarvasbogár5 000
266Sinodendron cylindricumtülkös szarvasbogár10 000
267Glaresidaecsorványfélék
268Glaresis rufavörhenyes csorvány10 000
269Geotrupidaeálganéjtúró-félék
270Bolbelasmus unicornisszarvas álganéjtúró50 000
271Lethrus apterusnagyfejű csajkó10 000
272Scarabaeidaeganéjtúrófélék
273Cheironitis ungaricusmagyarföldi ganéjtúró10 000
274Copris lunarisközönséges holdszarvú-ganéjtúró5 000
275Copris umbilicatusdéli holdszarvú-ganéjtúró50 000
276Gnorimus variabilisnyolcpettyes virágbogár50 000
277Oryctes nasicornisorrszarvúbogár50 000
278Osmoderma eremita[1]remetebogár [2]250 000
279Protaetia aeruginosapompás virágbogár5 000
280Protaetia affinissmaragdzöld virágbogár10 000
281Protaetia fieberirezes virágbogár50 000
282Protaetia lugubrismárványos virágbogár5 000
283Protaetia ungaricamagyar virágbogár10 000
284Scarabaeus piusjámbor galacsinhajtó10 000
285Scarabaeus typhonóriás-galacsinhajtó10 000
286Buprestidaedíszbogárfélék
287Acmaeodera degenersárgafoltos zömökdíszbogár5 000
288Acmaeoderella mimontihomoki zömökdíszbogár5 000
289Agrilus gueriniGuérin-karcsúdíszbogár10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
290Anthaxia candenscseresznyefa-virágdíszbogár10 000
291Anthaxia hackeriHacker-virágdíszbogár10 000
292Anthaxia hungaricamagyar virágdíszbogár10 000
293Anthaxia plicataredős virágdíszbogár10 000
294Anthaxia tuerkiTürk-virágdíszbogár10 000
295Capnodis tenebrioniskökény-tükrösdíszbogár5 000
296Chalcophora mariananagy fenyvesdíszbogár5 000
297Coraebus fasciatusszalagos díszbogár10 000
298Coraebus undatushullámos díszbogár50 000
299Dicerca aeneanyárfa-díszbogár10 000
300Dicerca alniégerfa-díszbogár10 000
301Dicerca berolinensisbükkfa-díszbogár10 000
302Dicerca furcatanyírfa-díszbogár50 000
303Eurythyrea aurataaranyos díszbogár10 000
304Eurythyrea quercustölgyfa-díszbogár100 000
305Kisanthobia ariasiArias-díszbogár10 000
306Lamprodila decipiensnyírfa-tarkadíszbogár10 000
307Lamprodila mirificaszilfa-tarkadíszbogár10 000
308Lamprodila rutilanshársfa-tarkadíszbogár10 000
309Poecilonota variolosaszeplős díszbogár10 000
310Elmidaekarmosbogárfélék
311Macronychus quadrituberculatusnégypúpú karmosbogár50 000
312Potamophilus acuminatusnagy karmosbogár50 000
313Eucnemidaetövisnyakúbogár-félék
314Otho sphondyloidesvaskos tövisnyakúbogár50 000
315Elateridaepattanóbogárfélék
316Ampedus quadrisignatusnégyfoltos pattanó50 000
317Elater ferrugineusfűzfapattanó50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
318Lacon querceustarka pikkelyespattanó10 000
319Limoniscus violaceuskék pattanó100 000
320Dasytidaekarimáslágybogár-félék
321Psilothrix femoralispusztai karimásbogár10 000
322Cleridaeszúfarkasfélék
323Dermestoides sanguinicollishengeres szúfarkas50 000
324Byturidaemálnabogárfélék
325Xerasia meschniggitéli zuzmóbogár50 000
326Cucujidaelapbogárfélék
327Cucujus cinnaberinusskarlátbogár5 000
328Ripiphoridaedarázsbogárfélék
329Macrosiagon bimaculatasarkantyús fészekbogár50 000
330Ptilophorus dufouriiszürke darázsbogár50 000
331Meloidaehólyaghúzófélék
332Hycleus teneruskis hólyaghúzó5 000
333Meloe autumnalisőszi nünüke50 000
334Meloe brevicollistar nünüke10 000
335Meloe cicatricosusóriásnünüke10 000
336Meloe decorusdíszes nünüke50 000
337Meloe hungarusmagyar nünüke50 000
338Meloe mediterraneusdéli nünüke10 000
339Meloe rufiventrisvöröshasú nünüke50 000
340Meloe rugosusráncos nünüke5 000
341Meloe scabriusculusérdes nünüke5 000
342Meloe tucciusgödörkés nünüke50 000
343Meloe uralensisuráli nünüke50 000
344Meloe variegatuspompás nünüke50 000
345Mylabris pannonicapannon hólyaghúzó5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
346Stenoria apicaliskeskenyfedős élősdibogár10 000
347Tenebrionidaegyászbogárfélék
348Blaps abbreviatadéli bűzbogár10 000
349Cryphaeus cornutusszarvas gyászbogár10 000
350Hymenalia moriomagyar alkonybogár50 000
351Oodescelis melasalföldi gyászbogár50 000
352Oodescelis politasima gyászbogár50 000
353Pedinus hungaricuspannóniai gyászbogár10 000
354Platyscelis hungaricapusztai gyászbogár10 000
355Probaticus subrugosusráncos gyászbogár100 000
356Tenebrio opacusfogastorkú lisztbogár10 000
357Pyrochroidaebíborbogárfélék
358Agnathus decoratuséger-bíborbogár50 000
359Schizotus pectinicorniskis bíborbogár5 000
360Pythidaesárkánybogárfélék
361Pytho depressuslapos sárkánybogár50 000
362Prostomidaefogasállúbogár-félék
363Prostomis mandibulariseurópai fogasállúbogár50 000
364Cerambycidaecincérfélék
365Acanthocinus aedilisnagy daliáscincér5 000
366Aegosoma scabricornediófacincér5 000
367Agapanthia maculicornisharangvirágcincér5 000
368Agapanthiola leucaspismagyar zsályacincér5 000
369Akimerus schaefferiszilfacincér10 000
370Aromia moschatapézsmacincér5 000
371Calamobius filumhosszúcsápú szalmacincér5 000
372Cardoria scutellatasarlófűcincér10 000
373Cerambyx cerdonagy hőscincér50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
374Cerambyx mileskatonás hőscincér50 000
375Cerambyx scopoliikis hőscincér5 000
376Cerambyx welensiimolyhos hőscincér50 000
377Chlorophorus hungaricusmagyar darázscincér5 000
378Clytus tropicustölgy-darázscincér10 000
379Cortodera flavimanaboglárkacincér5 000
380Cortodera holosericeaselymes cserjecincér10 000
381Deroplia geneikeskeny tölgycincér10 000
382Dorcadion decipienshomoki gyalogcincér5 000
383Dorcadion fulvum cervaepusztai gyalogcincér100 000
384Dorcadion fulvum fulvumbarna gyalogcincér5 000
385Ergates faberácscincér50 000
386Herophila tristisselymes alkonycincér10 000
387Leiopus punctulatusfeketemintás gesztcincér10 000
388Leptura annularisszalagos karcsúcincér5 000
389Lioderina linearismandulacincér10 000
390Morimus funereusgyászcincér50 000
391Musaria argusárgusszemű cincér10 000
392Necydalis majornagy fürkészcincér50 000
393Necydalis ulmiaranyszőrű fürkészcincér50 000
394Neodorcadion bilineatumkétsávos földicincér5 000
395Oberea euphorbiaemagyar kutyatejcincér5 000
396Oberea pedemontanavarjútöviscincér10 000
397Pilemia hirsutulamacskaherecincér10 000
398Pilemia tigrinaatracélcincér100 000
399Pronocera angustakeskeny luccincér10 000
400Purpuricenus budensisbíborcincér5 000
401Purpuricenus globulicolliskerekpajzsú vércincér10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
402Purpuricenus kaehlerihosszúcsápú vércincér10 000
403Rhamnusium bicolorkétszínű nyárfacincér5 000
404Ropalopus insubricuskékeszöld facincér10 000
405Ropalopus ungaricusmagyar facincér10 000
406Ropalopus varinivöröscombú facincér10 000
407Rosalia alpinahavasi cincér50 000
408Saperda similiskecskefűzcincér50 000
409Saperda octopunctatanyolcpontos cincér10 000
410Saperda perforatadíszes nyárfacincér10 000
411Saperda punctatapettyes szilcincér10 000
412Saperda scalarislétracincér10 000
413Semanotus russicusborókacincér5 000
414Theophilea subcylindricollishengeres szalmacincér5 000
415Trichoferus pallidussápadt éjicincér5 000
416Vadonia stevenialföldi virágcincér5 000
417Xylotrechus pantherinuspárducfoltos darázscincér5 000
418Chrysomelidaelevélbogárfélék
419Macroplea muticabalatoni hínárbogár50 000
420Tituboea macropusdárdahere-zsákhordóbogár5 000
421Curculionidaeormányosbogár-félék
422Brachysomus mihokibakonyi gyepormányos10 000
423Camptorrhinus simplexsima holttettetős-ormányos10 000
424Camptorrhinus statuabordás holttettetős-ormányos10 000
425Gasterocercus depressirostrislaposorrú ormányos10 000
426Herpes porcellusbütyköshátú ormányos50 000
427Otiorhynchus roubaliRoubal-gyalogormányos50 000
428TRICHOPTERATEGZESEK
429Apatania muliebrispáratlan alpesitegzes50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi i
érték (Ft)
430Ceraclea nigronervosaszürke hosszúcsápútegzes10 000
431Chaetopteryx rugulosa[1]nyugati őszitegzes [2]100 000
432Drusus trifiduskarsztforrástegzes10 000
433Limnephilus eleganselegáns mocsáritegzes10 000
434Melampophylax neposkárpáti forrástegzes5 000
435Oligotricha striatalomha lápipozdorján50 000
436Platyphylax frauenfeldidrávai tegzes100 000
437Plectrocnemia minimabalkáni pálcástegzes10 000
438Rhyacophila hirticornismárványos örvénytegzes5 000
439LEPIDOPTERALEPKÉK
440Hepialidaegyökérrágólepke-félék
441Pharmacis fusconebulosusészaki gyökérrágólepke10 000
442Triodia amasinabalkáni gyökérrágólepke10 000
443Cossidaefarontólepke-félék
444Catopta thripssztyeplepke250 000
445Lamellocossus terebrusnyárfarontólepke10 000
446Glyphipterigidaeszakállasmolyfélék
447Glyphipterix loricatellabudai szakállasmoly100 000
448Zygaenidaecsüngőlepkefélék
449Adscita geryonritka fémlepke5 000
450Jordanita graecagörög fémlepke5 000
451Zygaena faustanyugati csüngőlepke10 000
452Zygaena laetavörös csüngőlepke100 000
453Coleophoridaezsákhordómoly-félék
454Coleophora hungariaemagyar zsákosmoly5 000
455Aegeriidaeüvegszárnyúlepke-félék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
456Chamaesphecia colpiformisdélvidéki szitkár5 000
457Chamaesphecia hungaricamagyar szitkár5 000
458Chamaesphecia palustrismocsári szitkár5 000
459Synansphecia affinisnapvirágszitkár5 000
460Tortricidaesodrómolyfélék
461Pammene quercetimagyar tölgymakkmoly10 000
462Pyraustidaetűzmolyfélék
463Algedonia luctualisfehérfoltos kormosmoly10 000
464Ostrinia palustralismocsári tűzmoly5 000
465Palmitia massilialiscifra fényilonca5 000
466Reskovitsia alborivulariskeleti kormosmoly50 000
467Pterophoridaetollasmolyfélék
468Agdistis intermediamagyar egytollúmoly10 000
469Calyciphora xanthodactylahangyabogáncs-tollasmoly5 000
470Lasiocampidaeszövőfélék
471Eriogaster cataxsárga gyapjasszövő50 000
472Eriogaster lanestristavaszi gyapjasszövő10 000
473Eriogaster rimicolavörhenyes gyapjasszövő10 000
474Phyllodesma ilicifoliacserlevélpohók10 000
475Lemoniidaeősziszövőfélék
476Lemonia dumisávos pohók10 000
477Lemonia taraxacipitypangszövő10 000
478Endromidaetarkaszövőfélék
479Endromis versicoloratarkaszövő5 000
480Sphingidaeszenderfélék
481Acherontia atroposhalálfejes lepke10 000
482Marumba quercustölgyfaszender10 000
483Hemaris fuciformisdongószender10 000
[39]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
484Hemaris tityuspöszörszender10 000
485Proserpinus proserpinatörpeszender50 000
486Hyles galiigalajszender5 000
487Saturniidaepávaszemesszövő-félék
488Saturnia pavoniellakis pávaszem10 000
489Saturnia spiniközepes pávaszem50 000
490Saturnia pyrinagy pávaszem50 000
491Aglia taut-betűs pávaszem5 000
492Geometridaearaszolófélék
493Archiearis partheniasnagy nappaliaraszoló10 000
494Boudinotiana notha (Archiearis notha)vörhenyes nappaliaraszoló5 000
495Boudinotiana puella (Archiearis puella)kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló)5 000
495aLycia pomonariahárs-tavasziaraszoló10 000
496Orthostixis cribrariapettyes fehéraraszoló50 000
497Epirranthis diversatarezgőnyár-araszoló50 000
498Eucrostes indigenatahomoki zöldaraszoló10 000
499Scopula nemorarialigeti sávosaraszoló10 000
500Camptogramma scripturata (Euphya
scripturata)
vonalkás hegyiaraszoló10 000
501Entephria cyanata6bükki hegyiaraszoló6100 000
502Entephria caesiataszürke hegyiaraszoló10 000
503Larentia clavarianagy mályvaaraszoló5 000
504Coenocalpe lapidatacsipkés iszalagaraszoló10 000
505Rheumaptera undulata (Hydria undulata)hullámvonalas araszoló5 000
506Mesotype didymatasötétfoltos araszoló50 000
507Perizoma minorataszemvidító-araszoló10 000
508Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata)nyílfoltos tarkaaraszoló10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
509Eupithecia actaeatabékabogyó-törpearaszoló10 000
510Eupithecia graphatahangyabogáncs-törpearaszoló5 000
511Eupithecia denticulatasárgásszürke törpearaszoló5 000
512Chesias legatellaszürkés zanótaraszoló10 000
513Chesias rufatavöröses zanótaraszoló10 000
514Odezia atratafekete araszoló10 000
515Schistostege decussatahálós rétiaraszoló50 000
516Discoloxia blomeriszilfaaraszoló10 000
517Hydrelia sylvatahavasi lápiaraszoló5 000
518Acasis appensatabékabogyó-araszoló10 000
519Lignyoptera fumidariafüstös ősziaraszoló100 000
520Ennomos quercariusmolyhostölgy-levélaraszoló5 000
521Chondrosoma fiduciariummagyar ősziaraszoló100 000
522Erannis ankerariaAnker-araszoló100 000
523Paraboarmia viertliimagyar faaraszoló5 000
524Peribatodes umbrariafagyal-faaraszoló5 000
525Arichanna melanariatőzegáfonya-araszoló10 000
526Eumannia leprariasávos zuzmóaraszoló10 000
527Phyllometra culminariacsüngőaraszoló100 000
528Odontognophos dumetatacsücskös sziklaaraszoló5 000
529Charissa intermediaváltozó sziklaaraszoló50 000
530Charissa pullatamészkő-sziklaaraszoló5 000
531Charissa ambiguatahavasi sziklaaraszoló10 000
532Charissa variegatatarka sziklaaraszoló50 000
533Chariaspilates formosariapompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló)10 000
534Dyscia conspersariasziklaüröm-araszoló5 000
535Perconia strigillariafehérszárnyú aranyaraszoló10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
536Notodontidaepúposszövőfélék
537Dicranura ulmiszilfa-púposszövő5 000
538Furcula bicuspisapáca-púposszövő5 000
539Leucodonta bicoloriaaranyfoltos púposszövő10 000
540Drymonia velitarishegyi púposszövő10 000
541Notodonta torvaritka púposszövő (kormos púposszövő)10 000
542Pheosia gnomanyírfa-púposszövő5 000
543Odontosia carmelitabarátka-púposszövő10 000
544Phalera bucephaloidesmagyar púposszövő (sárgaholdas
púposszövő)
10 000
545Noctuidaebagolylepkefélék
546Hypenodes pannonicapannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly)50 000
547Idia calvariasárgafoltú kuszabagoly5 000
548Polypogon gryphalisláperdei karcsúbagoly5 000
549Odice arcuinnaréti törpebagoly10 000
550Eublemma rosearózsaszínű törpebagoly50 000
551Eublemma pannonicamagyar gyopárbagoly250 000
552Metachrostis dardouinipalakék törpebagoly10 000
553Ocneria rubearőt gyapjaslepke10 000
554Ocnogyna parasitacsonkaszárnyú medvelepke50 000
555Diaphora luctuosagyászos medvelepke50 000
556Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera)füstös medvelepke (cigánymedvelepke)50 000
557Arctia festivadíszes medvelepke10 000
558Pericallia matronulaóriás-medvelepke100 000
559Parasemia plantaginisútifű-medvelepke10 000
560Rhyparioides metelkanaMetelka-medvelepke250 000
561Euplagia quadripunctariacsíkos medvelepke5 000
562Tyriajacobaeaejakabfű-lepke5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
563Coscinia cribrariapettyes molyszövő10 000
564Nudaria mundanacsupasz medvelepke10 000
565Paidia ricamájmoha-medvelepke10 000
566Lygephila ludicrakeskenyszárnyú csüdfűbagoly50 000
567Arytrura musculuskeleti lápibagoly250 000
568Catocala conversafüstös övesbagoly10 000
569Catocala diversa (Ephesia diversa)kőrisfa-övesbagoly10 000
570Catocala fraxinikék övesbagoly5 000
571Catocala dilecta (Astiotes dilecta)nagy övesbagoly10 000
572Abrostola agnoristasziklalakó csalánbagoly10 000
573Diachrysia chrysonnagyfoltú aranybagoly50 000
574Diachrysia zosimivérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly)50 000
575Diachrysia nadejaszélessávú aranybagoly50 000
576Euchalcia variabilissisakvirág-aranybagoly10 000
577Euchalcia modestoideszöld aranybagoly10 000
578Polychrysia monetaszélesszárnyú aranybagoly50 000
579Panchrysia deauratapompás aranybagoly50 000
580Lamprotes c-aureumc-betűs aranybagoly50 000
581Autographa jotai-betűs aranybagoly10 000
582Autographa bracteaaranyfoltú aranybagoly10 000
583Apaustis rupicolaszirti törpebagoly10 000
584Mesotrosta signalisfehérjegyű törpebagoly50 000
585Shargacucullia thapsiphagafakó csuklyásbagoly5 000
586Shargacucullia gozmanyiGozmány-csuklyásbagoly10 000
587Shargacucullia prenanthistavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly5 000
588Cucullia scopariaeseprősüröm-csuklyásbagoly10 000
589Cucullia formosadíszes csuklyásbagoly (pompás
csuklyásbagoly)
100 000
590Cucullia argenteaezüstfoltos csuklyásbagoly10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
591Cucullia gnaphaliiaranyvessző-csuklyásbagoly50 000
592Cucullia lucifugahamvas csuklyásbagoly10 000
593Cucullia balsamitaehomoki-csuklyásbagoly10 000
594Cucullia campanulaeharangvirág-csuklyásbagoly50 000
595Cucullia chamomillaeszékfű-csuklyásbagoly5 000
596Cucullia mixta7vértesi csuklyásbagoly7100 000
597Cucullia xeranthemivasvirág-csuklyásbagoly10 000
598Cucullia tanacetivonalkás csuklyásbagoly5 000
599Cucullia dracunculililásszürke csuklyásbagoly50 000
600Cucullia asterisőszirózsa-csuklyásbagoly5 000
601Epimecia ustulaördögszem-apróbagoly50 000
602Amphipyra cinnamomea (Pyrois
cinnamomea)
ritka fahéjbagoly10 000
603Asteroscopus syriacusmagyar őszi-fésűsbagoly (Kovács-
bundásbagoly)
100 000
604Periphanes delphiniiszarkalábbagoly10 000
605Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura)ezerjófűbagoly50 000
606Schinia carduikeserű gyökér-nappalibagoly5 000
607Schinia cognatanyúlparéj-nappalibagoly5 000
608Methorasa latreilleigyöngypettyes bagoly10 000
609Caradrina gilva (Eremodrina gilva)platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly)5 000
610Mormo mauragyászbagoly5 000
611Phlogophora scitahalványzöld csipkésbagoly10 000
612Oxytripia orbiculosanagyfoltú bagoly250 000
613Staurophora celsiabuckabagoly5 000
614Gortyna boreliinagy szikibagoly250 000
615Hydraecia petasitisnagy vízibagoly5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
616Amphipoea lucenstörékeny lápibagoly5 000
617Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi)óriás-szürkebagoly10 000
618Phragmatiphila nexalángszínű nádibagoly50 000
619Oria musculosaszalmasárga búzabagoly10 000
620Photedes captiunculahegyi törpebagoly50 000
621Apamea platineaplatina-dudvabagoly10 000
622Apamea syriacaTallós-dudvabagoly5 000
623Enargia ablutafakó nyárfabagoly10 000
624Atethmia ambustakörtebagoly10 000
625Lithophane semibrunneakeskenyszárnyú fabagoly5 000
626Orbona fragariaeóriás-télibagoly5 000
627Spudaea ruticillatölgyfa-őszibagoly5 000
628Rileyiana foveazörgőbagoly10 000
629Scotochrosta pullasötét őszibagoly5 000
630Dichonia aerugineahamvas tölgybagoly10 000
631Polymixis rufocincta8villányi télibagoly8 (magyar tarkabagoly)100 000
632Anarta myrtillicsarabbagoly50 000
633Saragossa porosasziki ürömbagoly50 000
634Saragossa implexaázsiai szegfűbagoly10 000
635Hyssia cavernosafeketejegyű rétibagoly10 000
636Dioszeghyana schmidtiimagyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar
barkabagoly)
100 000
637Actebia praecoxhomoki zöldbagoly10 000
638Actebia fugax (Parexarnis fugax)pusztai földibagoly10 000
639Dichagyris musivaszegélyes földibagoly10 000
640Dichagyris candelisequaszigonyos földibagoly10 000
[40]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
641Euxoa distinguendakeleti földibagoly10 000
642Euxoa vittadolomit-földibagoly50 000
643Euxoa hastiferafehérsávos földibagoly5 000
644Euxoa biriviaezüstös földibagoly10 000
645Euxoa decoraselymes földibagoly10 000
646Diarsia dahliibarnáspiros földibagoly5 000
647Lycophotia porphyreaporfírbagoly10 000
648Chersotis fimbriola[1]kökörcsinvirág-földibagoly[2]50 000
649Chersotis cuprearézfényű földibagoly10 000
650Divaena haywardiHayward-sárgafűbagoly10 000
651Xestia sexstrigatahatcsíkú földibagoly10 000
652Naenia typicahálózatos sóskabagoly5 000
652aPsychidaezsákhordólepke- félék
652 bWhittleia undulellaRácsos zsákhordólepke10 000
653Hesperiidaebusalepkefélék
654Carcharodus lavatheraetisztesfű-busalepke50 000
655Heteropterus morpheustükrös busalepke10 000
656Spialia orbifertörpebusalepke10 000
657Spialia sertoriuslápi busalepke (nyugati törpebusalepke)10 000
658Pyrgus alveushegyi busalepke10 000
659Pyrgus serratulaehomályos busalepke10 000
660Thymelicus acteoncsíkos busalepke10 000
661Papilionidaepillangófélék
662Zerynthia polyxenafarkasalmalepke50 000
663Parnassius mnemosynekis apollólepke50 000
664Iphiclides podaliriuskardoslepke10 000
665Papilio machaonfecskefarkú lepke10 000
666Pieridaefehérlepkefélék
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
667Colias chrysothemedolomit-kéneslepke100 000
668Colias myrmidonenarancsszínű kéneslepke (narancslepke)100 000
669Gonepteryx rhamnicitromlepke5 000
670Leptidea morseikeleti mustárlepke50 000
671Pieris manniimagyar fehérlepke50 000
672Pieris erganesziklai fehérlepke50 000
673Pieris bryoniaehegyi fehérlepke50 000
674Lycaenidaeboglárkalepke-félék
675Lycaena disparnagy tűzlepke50 000
676Lycaena thersamonkis tűzlepke10 000
677Lycaena hippothoehavasi tűzlepke50 000
678Lycaena alciphronibolyás tűzlepke10 000
679Neozephyrus quercustölgyfalepke5 000
680Thecla betulaenyírfa-csücsköslepke5 000
681Satyrium w-albumszilfa-csücsköslepke10 000
682Satyrium pruniszilvafa-csücsköslepke5 000
683Satyrium spinikökény-csücsköslepke10 000
684Satyrium ilicistölgyfa-csücsköslepke10 000
685Cupido osirishegyi törpeboglárka50 000
686Cupido alcetas (Everes alcetas)palakék boglárka5 000
687Cupido decolorata (Everes decolorata)fakó boglárka5 000
688Pseudophilotes schiffermuelleriapró boglárka10 000
689Scoliantides orionszemes boglárka5 000
690Jolana iolasmagyar boglárka250 000
691Glaucopsyche alexisnagyszemes boglárka5 000
692Maculinea alcon (Phengaris alcon)[1]szürkés hangyaboglárka [2]50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
693Maculinea arion (Phengaris arion) 11nagyfoltú hangyaboglárka [1]50 000
694Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)50 000
695Maculinea teleius (Phengaris teleius)vérfű-hangyaboglárka50 000
696Plebejus idasészaki boglárka10 000
697Plebejus sephirusfóti boglárka100 000
698Aricia agestisszerecsenboglárka5 000
699Aricia artaxerxesbükki szerecsenboglárka50 000
700Aricia eumedongólyaorr-boglárka10 000
701Polyommatus thersitesibolyaszín boglárka10 000
702Polyommatus dorylasfénylő boglárka5 000
703Polyommatus damoncsíkos boglárka100 000
704Polyommatus admetusbundás boglárka10 000
705Polyommatus amanduscsillogó boglárka10 000
706Nymphalidaetarkalepkefélék
707Libythea celtiscsőröslepke5 000
708Limenitis populinagy nyárfalepke100 000
709Limenitis camillakis lonclepke10 000
710Limenitis reductakék lonclepke50 000
711Neptis rivularisnagy fehérsávoslepke10 000
712Neptis sapphokis fehérsávoslepke10 000
713Argynnis paphianagy gyöngyházlepke5 000
714Argynnis laodicekeleti gyöngyházlepke50 000
715Argynnis pandorazöldes gyöngyházlepke5 000
716Argynnis niobeibolya-gyöngyházlepke10 000
717Brenthis daphnemálna-gyöngyházlepke5 000
718Brenthis inolápi gyöngyházlepke50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
719Brenthis hecaterozsdaszínű gyöngyházlepke5 000
720Boloria euphrosyneárvácska-gyöngyházlepke5 000
721Boloria selenefakó gyöngyházlepke10 000
722Apatura iliakis színjátszólepke10 000
723Apatura irisnagy színjátszólepke50 000
724Apatura metismagyar színjátszólepke100 000
725Euphydryas aurinialápi tarkalepke50 000
726Euphydryas maturnadíszes tarkalepke50 000
727Melitaea diaminakockás tarkalepke10 000
728Melitaea ornatamagyar tarkalepke50 000
729Melitaea triviakis tarkalepke5 000
730Melitaea aureliarecés tarkalepke10 000
731Melitaea britomartisbarnás tarkalepke10 000
732Nymphalis io (Inachis io)nappali pávaszem5 000
733Nymphalis urticae (Aglais urticae)kis rókalepke50 000
734Nymphalis polychlorosnagy rókalepke10 000
735Nymphalis xanthomelasvörös rókalepke50 000
736Nymphalis vau-albuml-betűs rókalepke50 000
737Nymphalis antiopagyászlepke50 000
738Nymphalis c-album (Polygonia c-album)c-betűs lepke5 000
739Vanessa atalantaatalantalepke5 000
740Lopinga achinesápadt szemeslepke100 000
741Pyronia tithonuskis ökörszemlepke10 000
742Coenonympha oedippusezüstsávos szénalepke250 000
743Hyponephele lycaonerdei ökörszemlepke50 000
744Hyponephele lupinahomoki ökörszemlepke50 000
745Erebia ligeafehércsíkú szerecsenlepke10 000
746Erebia medusatavaszi szerecsenlepke5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi i
érték (Ft)
747Erebia aethiopsközönséges szerecsenlepke50 000
748Hipparchia semelebarna szemeslepke10 000
749Hipparchia statilinushomoki szemeslepke10 000
750Arethusana arethusaközönséges szemeslepke5 000
751Chazara briseistarka szemeslepke50 000
752DIPTERAKÉTSZÁRNYÚAK
753Sphyracephala europaeaeurópai nyelesszemű-légy10 000
754HYMENOPTERAHÁRTYÁSSZÁRNYÚAK
755Batazonellus lacerticidapompás útonállódarázs5 000
756Bombus argillaceusdélvidéki poszméh50 000
757Bombus confususbársonyos poszméh10 000
758Bombus fragransóriásposzméh100 000
759Bombus humilisváltozékony poszméh5 000
760Bombus laesusrozsdássárga poszméh10 000
761Bombus muscorumsárga poszméh10 000
762Bombus paradoxusritka poszméh10 000
763Bombus pomorumvörhenyes poszméh10 000
764Bombus ruderatusligeti poszméh5 000
765Bombus silvarumerdei poszméh5 000
766Bombus soroeensisbogáncsposzméh5 000
767Bombus subterraneusrövidszőrű poszméh5 000
768Dasypoda mixtaritka gatyásméh5 000
769Ichneumon dispargyapjaslepke-fürkész5 000
770Megascolia maculataóriás-tőrösdarázs50 000
771Parnopes grandiorpompás fémdarázs5 000
772Protichneumon pisariusnagy szenderfürkész10 000
773Rhyssa persuasoriaóriás-fenyőfürkész5 000
774Sphex rufocinctusszöcskeölő darázs5 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
775Stilbium cyanurumnagy smaragdfémdarázs10 000
776VERTABRATAGERINCESEK
777CEPHALASPIDOMORPHI*INGOLÁK*
778PETROMYZONTIFORMES*INGOLAALAKÚAK*
779Petromyzontidae*ingolafélék*
780Eudontomyzon danforditiszai ingola250 000
781Eudontomyzon mariae12dunai ingola[1]100 000
782OSTEICHTHYESCSONTOS HALAK
783ACTINOPTERYGIISUGARASÚSZÓJÚ HALAK
784ACIPENSERIFORMESTOKALAKÚAK
785Acipenseridaetokfélék
786Huso huso [2]viza [3]50 000
787Acipenser gueldenstaedti13vágó tok [4]50 000
788Acipenser nudiventris [5]sima tok (színtok) [6]50 000
789Acipenser stellatus[7]sőregtok [8]50 000
790CLUPEIFORMES*HERINGALAKÚAK*
791Clupeidae*heringfélék*
792Alosa immaculatadunai nagyhering5 000
793CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
794Cyprinidaepontyfélék
795Rutilus pigus14leánykoncér [9]10 000
796Rutilus frisii15gyöngyös koncér [10]5 000
797Leuciscus leuciscusnyúldomolykó10 000
798Leuciscus souffia (Telestes souffia)vaskos csabak10 000
[41]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
799Phoxinus phoxinusfürge cselle10 000
800Leucaspius delineatuskurta baing10 000
801Alburnoides bipunctatussujtásos küsz10 000
802Barbus meridionalis 16Petényi-márna (magyar márna) [1]100 000
803Gobio carpathicustiszai küllő10 000
803aGobio obtusirostrisdunai küllő10 000
804Gobio albipinnatus (Romanogobio vladykovi)halványfoltú küllő10 000
805Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii)homoki küllő100 000
806Gobio uranoscopus (Romanogobio
uranoscopus)
felpillantó küllő100 000
807Rhodeus sericeus
amarus
szivárványos ökle5 000
808Cobitidae*csíkfélék*
809Misgurnus fossilisréti csík10 000
810Cobitis taenia[6]vágó csík [7]10 000
811Sabanejewia aurata[8]törpecsík (kőfúró csík) [9]10 000
812Balitoridae*kövicsíkfélék*
813Barbatula barbatulakövicsík10 000
814ESOCIFORMESCSUKAALAKÚAK
815Umbridae*pócfélék*
816Umbra kramerilápi póc250 000
817SALMONIFORMESPISZTRÁNGALAKÚAK
818Salmonidaepisztrángfélék
818aSalmo labraxtengeri pisztráng10 000
819Thymallus thymalluspénzes pér5 000
820Huchohuchodunai galóca100 000
[42]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
821SCORPAENIFORMES*SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK*
822Cottidae*kölöntefélék*
823Cottus gobiobotos kölönte50 000
824
825PERCIFORMESSÜGÉRALAKÚAK
826Percidaesügérfélék
827Gymnocephalus baloniszéles durbincs50 000
828Gymnocephalus schraetserselymes durbincs50 000
829Zingel zingelmagyar bucó100 000
830Zingel strébernémet bucó100 000
831AMPHIBIA*KÉTÉLTŰEK*
832CAUDATA*FARKOS KÉTÉLTŰEK*
833Salamandridae*szalamandrafélék*
834Salamandra salamandrafoltos szalamandra50 000
835Triturus alpestrisalpesi gőte100 000
836Triturus carnifexalpesi tarajosgőte50 000
837Triturus cristatusközönséges tarajosgőte50 000
838Triturus dobrogicusdunai tarajosgőte50 000
839Triturus vulgaris (Lissotritonvulgaris)pettyes gőte10 000
840ANURA*BÉKÁK*
841Discoglossidae*korongnyelvű béka-félék*
842Bombina bombinavöröshasú unka10 000
843Bombina variegatasárgahasú unka50 000
844Pelobatidae*ásóbékafélék*
845Pelobates fuscusbarna ásóbéka10 000
846Bufonidae*varangyfélék*
847Bufo bufobarna varangy10 000
848Bufo viridis (Pseudepidalea viridis)zöld varangy10 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
849Hylidae*levelibéka-félék*
850Hyla arboreazöld levelibéka10 000
851Ranidae*valódibéka-félék*
852Rana arvalismocsári béka50 000
853Rana dalmatinaerdei béka10 000
854Rana temporariagyepi béka50 000
855Rana lessonae (Pelophylax lessonae)kis tavibéka10 000
856Rana esculenta (Pelophylax esculentus)kecskebéka10 000
857Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus)kacagó béka (tavibéka)10 000
858REPTILIA*HÜLLŐK*
859TESTUDINES*TEKNŐSÖK*
860Emydidae*mocsáriteknős-félék*
861Emys orbicularismocsári teknős50 000
862SQUAMATA*PIKKELYES HÜLLŐK*
863Lacertidae*nyakörvösgyíkfélék*
864Lacerta agilisfürge gyík25 000
865Lacerta viridiszöld gyík25 000
866Podarcis muralisfali gyík25 000
867Podarcis tauricahomoki gyík50 000
868Zootoca vivipara (Lacerta vivipara)elevenszülő gyík100 000
869Scincidae*szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)*
870Ablepharus kitaibeliipannon gyík (magyar gyík)250 000
871Anguidae*lábatlangyíkfélék*
872Anguis fragilis[1]lábatlangyík [2]25 000
873Colubridae*siklófélék*
874Elaphe longissima (Zamenis longissimus)erdei sikló50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
875Coluber caspius (Dolichophis caspius)haragos sikló500 000
876Coronella austriacarézsikló50 000
877Natrix natrixvízi sikló25 000
878Natrix tessellatakockás sikló25 000
879Viperidae*viperafélék
880Vipera beruskeresztes vipera250 000
881Vipera ursinii[1]parlagi vipera [2]1 000 000
882AVESMADARAK
883ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
884Anatidaerécefélék
885Cygnus columbianuskis hattyú50 000
886Cygnus cygnusénekes hattyú50 000
887Anser brachyrhynchusrövidcsőrű lúd25 000
888Anser erythropuskis lilik1 000 000
889Anser indicusindiai lúd25 000
890Anser caerulescenssarki lúd25 000
891Branta leucopsisapácalúd25 000
892Branta berniclaörvös lúd50 000
893Branta ruficollisvörösnyakú lúd1 000 000
894Tadorna ferrugineavörös ásólúd25 000
895Tadorna tadornabütykös ásólúd50 000
896Anas penelope (Mareca penelope)fütyülő réce50 000
897Anasstrepera (Mareca strepera)kendermagos réce50 000
898Anas crecca[3]csörgő réce [4]50 000
899Anas acutanyílfarkú réce50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
900Anas querquedula (Spatula querquedula)böjti réce100 000
901Anas clypeata (Spatula clypeata)kanalas réce50 000
902Marmaronetta angustirostrismárványos réce250 000
903Netta rufinaüstökös réce50 000
904Aythya ferinabarátréce50 000
905Aythya nyrocacigányréce500 000
906Aythya fuligulakontyos réce50 000
907Aythya marilahegyi réce50 000
908Somateria mollissimapehelyréce50 000
909Somateria spectabiliscifra pehelyréce25 000
910Polysticta stelleriSteller-pehelyréce250 000
911Clangula hyemalisjegesréce250 000
912Melanitta nigra[1]fekete réce [2]50 000
913Melanitta fusca[3]füstös réce [4]250 000
914Bucephala clangulakerceréce50 000
915Mergus albelluskis bukó50 000
916Mergus serratorörvös bukó50 000
917Mergus mergansernagy bukó50 000
918Oxyura leucocephalakékcsőrű réce500 000
919GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
920Phasianidaefácánfélék
921Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia)császármadár500 000
922Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)nyírfajd50 000
923Tetrao urogallussiketfajd50 000
924Coturnix coturnixfürj50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
925GAVIIFORMES*BÚVÁRALAKÚAK*
926Gaviidae*búvárfélék*
927Gavia stellataészaki búvár25 000
928Gavia arctica[1]sarki búvár [2]25 000
929Gavia immerjeges búvár25 000
930PODICIPEDIFORMES*VÖCSÖKALAKÚAK*
931Podicipedidae*vöcsökfélék*
932Tachybaptus ruficolliskis vöcsök50 000
933Podiceps cristatusbúbos vöcsök50 000
934Podiceps grisegenavörösnyakú vöcsök250 000
935Podiceps auritusfüles vöcsök50 000
936Podiceps nigricollisfeketenyakú vöcsök100 000
937SULIFORMESSZULAALAKÚAK
938Phalacrocoracidaekárókatonafélék
939Phalacrocorax pygmeus (Microcarbo
pygmaeus)
kis kárókatona100 000
940PELECANIFORMES*GÖDÉNYALAKÚAK*
941Pelecanidae*gödényfélék*
942Pelecanus onocrotalusrózsás gödény250 000
943Pelecanus crispusborzas gödény500 000
944Ardeidae*gémfélék*
945Botaurus stellarisbölömbika100 000
946Ixobrychus minutustörpegém100 000
947Nycticorax nycticoraxbakcsó100 000
948Ardeola ralloidesüstökösgém500 000
949Bubulcus ibispásztorgém25 000
950Egretta garzettakis kócsag250 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
951Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus)nagy kócsag100 000
952Ardea cinereaszürke gém50 000
953Ardea purpureavörös gém250 000
954Threskiornithidae*íbiszfélék*
955Plegadis falcinellusbatla500 000
956Platalea leucorodiakanalasgém500 000
957CICONIIFORMES*GÓLYAALAKÚAK*
958Ciconiidae*gólyafélék*
959Ciconia nigrafekete gólya500 000
960Ciconia ciconiafehér gólya100 000
961PHOENICOPTERIFORMES*FLAMINGÓALAKÚAK*
962Phoenicopteridae*flamingófélék*
963Phoenicopterus ruber[1]rózsás flamingó [2]50 000
964ACCIPITRIFORMES*VÁGÓMADÁRALAKÚAK*
965Accipitridae*vágómadárfélék*
966Pernis apivorusdarázsölyv100 000
967Elanus caeruleuskuhi50 000
968Milvus migransbarna kánya500 000
969Milvus milvusvörös kánya500 000
970Haliaeetus albicillarétisas1 000 000
971Neophron percnopterusdögkeselyű250 000
972Gyps fulvusfakó keselyű250 000
973Aegypius monachusbarátkeselyű250 000
974Circaetus gallicuskígyászölyv1 000 000
975Circus aeruginosusbarna rétihéja50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi i
érték (Ft)
976Circus cyaneus[1]kékes rétihéja[2]50 000
977Circus macrourusfakó rétihéja250 000
978Circus pygargushamvas rétihéja500 000
979Accipiter gentilishéja50 000
980Accipiter nisuskarvaly50 000
981Accipiter brevipeskis héja500 000
982Buteo buteoegerészölyv25 000
983Buteo rufinuspusztai ölyv100 000
984Buteo lagopusgatyás ölyv50 000
985Aquila pomarina (Clanga pomarina)békászó sas1 000 000
986Aquila clanga (Clanga clanga)fekete sas500 000
987Aquila nipalensispusztai sas250 000
988Aquila heliacaparlagi sas1 000 000
989Aquila chrysaetosszirti sas500 000
990Hieraaetus pennatus (Aquila pennata)törpesas500 000
991Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata)héjasas250 000
992Pandionidae*halászsasfélék*
993Pandion haliaetushalászsas500 000
994FALCONIFORMES*SÓLYOMALAKÚAK*
995Falconidae*sólyomfélék*
996Falco naumannifehérkarmú vércse500 000
997Falco tinnunculusvörös vércse50 000
998Falco vespertinuskék vércse500 000
999Falco columbariuskis sólyom50 000
1000Falco subbuteokabasólyom50 000
1001Falco eleonoraeEleonóra-sólyom250 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1002Falco biarmicusFeldegg-sólyom100 000
1003Falco cherrugkerecsensólyom1 000 000
1004Falco rusticolusészaki sólyom100 000
1005Falco peregrinusvándorsólyom500 000
1006GRUIFORMESDARUALAKÚAK
1007Rallidaeguvatfélék
1008Rallus aquaticusguvat50 000
1009Porzana porzanapettyes vízicsibe50 000
1010Porzana parva (Zapornia parva)kis vízicsibe50 000
1011Porzana pusilla (Zapornia pusilla)törpevízicsibe500 000
1012Crexcrexharis500 000
1013Gallinula chloropusvízityúk25 000
1014Porphyrio porphyriokék fú25 000
1015Gruidae*darufélék*
1016Grus grusdaru50 000
1017Anthropoides virgo (Grus virgo)pártás daru50 000
1018OTIDIFORMES*TÚZOKALAKÚAK*
1019Otididae*túzokfélék*
1020Tetrax tetraxreznek500 000
1021Otis tardatúzok1 000 000
1022CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
1023Haematopodidae*csigaforgató-félék*
1024Haematopus ostraleguscsigaforgató25 000
1025Recurvirostridae*gulipánfélék*
1026Himantopus himantopusgólyatöcs250 000
1027Recurvirostra avosettagulipán250 000
1028Burhinidae*ugartyúkfélék*
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1029Burhinus oedicnemusugartyúk500 000
1030Glareolidae*székicsérfélék*
1031Glareola pratincolaszékicsér500 000
1032Glareola nordmannifeketeszárnyú székicsér500 000
1033Charadriidae*lilefélék*
1034Charadrius dubiuskis lile50 000
1035Charadrius hiaticulaparti lile25 000
1036Charadrius alexandrinusszéki lile1 000 000
1037Charadrius leschenaultiisivatagi lile25 000
1038Charadrius morinellushavasi lile50 000
1039Pluvialis apricariaaranylile25 000
1040Pluvialis squatarolaezüstlile25 000
1041Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus)tüskés bíbic25 000
1042Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)lilebíbic500 000
1043Vanellus leucurus (Chettusia leucura)fehérfarkú lilebíbic25 000
1044Vanellus vanellusbíbic50 000
1045Scolopacidaeszalonkafélék
1046Calidris canutussarki partfutó25 000
1047Calidris albafenyérfutó25 000
1048Calidris minutaapró partfutó25 000
1049Calidris temminckiiTemminck-partfutó25 000
1050Calidris melanotosvándorpartfutó25 000
1051Calidris ferrugineasarlós partfutó25 000
1052Calidris maritimatengeri partfutó25 000
1053Calidris alpinahavasi partfutó25 000
1054Limicola falcinellus (Calidris falcinellus)sárjáró25 000
1055Tryngites subruficollis (Calidris subruficollis)cankópartfutó50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1056Philomachus pugnax (Calidris pugnax)pajzsoscankó50 000
1057Lymnocryptes minimuskis sárszalonka25 000
1058Gallinago gallinago[1]sárszalonka [2]100 000
1059Gallinago medianagy sárszalonka250 000
1060Limosa limosanagy goda500 000
1061Limosa lapponicakis goda25 000
1062Numenius phaeopuskis póling50 000
1063Numenius tenuirostrisvékonycsőrű póling1 000 000
1064Numenius arquatanagy póling500 000
1065Tringa erythropusfüstös cankó25 000
1066Tringa totanuspiroslábú cankó250 000
1067Tringa stagnatilistavi cankó250 000
1068Tringa nebulariaszürke cankó25 000
1069Tringa flavipessárgalábú cankó25 000
1070Tringa ochropuserdei cankó25 000
1071Tringa glareolaréti cankó25 000
1072Xenus cinereusterekcankó25 000
1073Actitis hypoleucosbillegetőcankó50 000
1074Arenaria interpreskőforgató25 000
1075Phalaropus lobatusvékonycsőrű víztaposó25 000
1076Phalaropus fulicariuslaposcsőrű víztaposó25 000
1077Stercorariidae*halfarkasfélék*
1078Stercorarius pomarinusszélesfarkú halfarkas25 000
1079Stercorarius parasiticusékfarkú halfarkas25 000
1080Stercorarius longicaudusnyílfarkú halfarkas25 000
1081Stercorarius skuanagy halfarkas25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1082Laridaesirályfélék
1083Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus)halászsirály25 000
1084Larus ridibundus (Chroicocephalus
ridibundus)
dankasirály50 000
1085Larus genei (Chroicocephalus genei)vékonycsőrű sirály25 000
1086Larus melanocephalusszerecsensirály100 000
1087Larus canusviharsirály25 000
1088Larus audouiniikorallsirály50 000
1089Larus fuscus[1]heringsirály[2]50 000
1090Larus argentatusezüstsirály25 000
1091Larus glaucoidessarki sirály25 000
1092Larus hyperboreusjeges sirály25 000
1093Larus marinusdolmányos sirály25 000
1094Larus minutus (Hydrocoloeus minutus)kis sirály25 000
1095Xema sabinifecskesirály25 000
1096Rissa tridactylacsüllő25 000
1097Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)kacagócsér50 000
1098Sterna caspia (Hydroprogne caspia)lócsér50 000
1099Sterna sandvicensis (Thalasseus sandvicensis)kenti csér25 000
1100Sterna hirundoküszvágó csér100 000
1101Sterna paradisaeasarki csér25 000
1102Sterna albifrons[3] (Sternula albifrons)kis csér[4]500 000
1102Chlidonias hybridafattyúszerkő100 000
1103Chlidonias nigerkormos szerkő250 000
1104Chlidonias leucopterusfehérszárnyú szerkő250 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1105Alcidae*alkafélék*
1106Alca tordaalka25 000
1107Fratercula arcticalunda25 000
1108COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
1109Columbidaegalambfélék
1110Columba oenaskék galamb50 000
1111Streptopelia turturvadgerle50 000
1112CUCULIFORMES*KAKUKKALAKÚAK*
1113Cuculidae*kakukkfélék*
1114Clamator glandariuspettyes kakukk25 000
1115Cuculus canoruskakukk50 000
1116STRIGIFORMES*BAGOLYALAKÚAK*
1117Tytonidae*gyöngybagolyfélék*
1118Tyto albagyöngybagoly100 000
1119Strigidae*bagolyfélék*
1120Otusscopsfüleskuvik100 000
1121Bubo bubo[1]uhu [2]500 000
1122Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca)hóbagoly100 000
1123Surnia ululakarvalybagoly50 000
1124Glaucidium passerinumtörpekuvik50 000
1125Athene noctuakuvik100 000
1126Strix alucomacskabagoly50 000
1127Strix uralensisuráli bagoly100 000
1128Asio otuserdei fülesbagoly50 000
1129Asio flammeusréti fülesbagoly250 000
1130Aegolius funereusgatyáskuvik50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1131CAPRIMULGIFORMES*LAPPANTYÚALAKÚAK*
1132Caprimulgidae*lappantyúfélék*
1133Caprimulgus europaeuslappantyú50 000
1134Apodidae*sarlósfecskefélék*
1135Apus apussarlósfecske25 000
1136Apus pallidushalvány sarlósfecske25 000
1137Apus melbahavasi sarlósfecske25 000
1138CORACIIFORMES*SZALAKÓTAALAKÚAK*
1139Alcedinidae*jégmadárfélék*
1140Alcedo atthisjégmadár50 000
1141Meropidae*gyurgyalagfélék*
1142Merops apiastergyurgyalag100 000
1143Coraciidae*szalakótafélék*
1144Coracias garrulusszalakóta500 000
1145BUCEROTIFORMES*SZARVASCSŐRŰMADÁR-ALAKÚAK*
1146Upupidae*búbosbankafélék*
1147Upupaepopsbúbosbanka50 000
1148PICIFORMES*HARKÁLYALAKÚAK*
1149Picidae*harkályfélék*
1150Jynx torquillanyaktekercs50 000
1151Picus canushamvas küllő50 000
1152Picus viridis[1]zöld küllő[2]50 000
1153Dryocopus martiusfekete harkály50 000
1154Dendrocopos majornagy fakopáncs25 000
1155Dendrocopos syriacusbalkáni fakopáncs25 000
1156Dendrocopos leucotosfehérhátú fakopáncs250 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1157Dendrocopos medius (Leiopicus medius)középfakopáncs50 000
1158Dendrocopos minor (Dryobates minor)kis fakopáncs50 000
1159PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
1160Alaudidae*pacsirtafélék*
1161Melanocorypha calandrakalandrapacsirta25 000
1162Calandrella brachydactylaszikipacsirta500 000
1163Galerida cristatabúbos pacsirta50 000
1164Lullula arboreaerdei pacsirta50 000
1165Alauda arvensismezei pacsirta25 000
1166Eremophila alpestrishavasi fülespacsirta50 000
1167Hirundinidae*fecskefélék*
1168Riparia ripariapartifecske50 000
1169Hirundo rusticafüsti fecske50 000
1170Hirundo daurica (Cecropis daurica)vörhenyes fecske25 000
1171Delichon urbicummolnárfecske50 000
1172Motacillidae*billegetőfélék*
1173Anthus richardisarkantyús pityer25 000
1174Anthus campestrisparlagi pityer50 000
1175Anthus trivialiserdei pityer25 000
1176Anthus pratensisréti pityer25 000
1177Anthus cervinusrozsdástorkú pityer25 000
1178Anthus spinolettahavasi pityer25 000
1179Motacilla flavasárga billegető25 000
1180Motacilla citreolacitrombillegető25 000
1181Motacilla cinereahegyi billegető50 000
1182Motacilla albabarázdabillegető25 000
1183Bombycillidae*csonttollúfélék*
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1184Bombycilla garruluscsonttollú25 000
1185Cinclidae*vízirigófélék*
1186Cinclus cinclusvízirigó500 000
1187Troglodytidae*ökörszemfélék*
1188Troglodytes troglodytesökörszem25 000
1189Prunellidae*szürkebegyfélék*
1190Prunella modulariserdei szürkebegy25 000
1191Prunella collarishavasi szürkebegy25 000
1192Turdidae*rigófélék*
1193Erithacus rubeculavörösbegy25 000
1194Luscinia luscinianagy fülemüle100 000
1195Luscinia megarhynchosfülemüle25 000
1196Luscinia svecicakékbegy50 000
1197Tarsiger cyanuruskékfarkú25 000
1198Phoenicurus ochrurosházi rozsdafarkú25 000
1199Phoenicurus phoenicuruskerti rozsdafarkú50 000
1200Saxicola rubetrarozsdás csuk25 000
1201Saxicola torquatus[1]cigánycsuk [2]25 000
1202Oenanthe isabellinapusztai hantmadár25 000
1203Oenanthe oenanthehantmadár50 000
1204Oenanthe pleschankaapácahantmadár25 000
1205Oenanthe hispanicadéli hantmadár25 000
1206Monticola saxatiliskövirigó500 000
1207Monticola solitariuskék kövirigó25 000
1208Turdus torquatusörvös rigó25 000
1209Turdus merulafekete rigó25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1210Turdus pilarisfenyőrigó25 000
1211Turdus philomelosénekes rigó25 000
1212Turdus iliacusszőlőrigó25 000
1213Turdus viscivorusléprigó50 000
1214Sylviidae*poszátafélék*
1215Cettia cettiberki poszáta25 000
1216Cisticola juncidisszuharbújó25 000
1217Locustella naeviaréti tücsökmadár50 000
1218Locustella fluviatilisberki tücsökmadár50 000
1219Locustella luscinioidesnádi tücsökmadár50 000
1220Acrocephalus melanopogonfülemülesitke50 000
1221Acrocephalus paludicolacsíkosfejű nádiposzáta1 000 000
1222Acrocephalus schoenobaenusfoltos nádiposzáta25 000
1223Acrocephalus agricolarozsdás nádiposzáta25 000
1224Acrocephalus dumetorumberki nádiposzáta25 000
1225Acrocephalus palustrisénekes nádiposzáta25 000
1226Acrocephalus scirpaceuscserregő nádiposzáta25 000
1227Acrocephalus arundinaceusnádirigó25 000
1228Hippolais caligata (Iduna caligata)kis geze25 000
1229Hippolais pallida (Iduna pallida)halvány geze50 000
1230Hippolais icterinakerti geze25 000
1231Sylvia cantillans[1]bajszos poszáta[2]25 000
1232Sylvia melanocephalakucsmás poszáta25 000
1233Sylvia nisoriakarvalyposzáta50 000
1234Sylvia curruca[3]kis poszáta[4]25 000
1235Sylvia communismezei poszáta25 000
[43]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1236Sylvia borinkerti poszáta50 000
1237Sylviaatricapillabarátposzáta25 000
1238Phylloscopus proreguluskirályfüzike25 000
1239Phylloscopus inornatusvándorfüzike25 000
1240Phylloscopus bonelliBonelli-füzike25 000
1241Phylloscopus sibilatrixsisegő füzike25 000
1242Phylloscopus collybitacsilpcsalpfüzike25 000
1242aPhylloscopus tristisszibériai csilpcsalpfüzike25 000
1243Phylloscopus trochilusfitiszfüzike25 000
1244Regulus regulussárgafejű királyka25 000
1245Regulus ignicapillatüzesfejű királyka25 000
1246Muscicapidae*légykapófélék*
1247Muscicapa striataszürke légykapó50 000
1248Ficedula parva[1]kis légykapó[2]100 000
1249Ficedula albicollisörvös légykapó25 000
1250Ficedula hypoleucakormos légykapó25 000
1251Timaliidae*timáliafélék*
1252Panurus biarmicusbarkóscinege50 000
1253Aegithalidae*őszapófélék*
1254Aegithalos caudatusőszapó25 000
1255Paridae*cinegefélék*
1256Parus palustris (Poecile palustris)barátcinege25 000
1257Parus montanus (Poecile montanus)kormosfejű cinege25 000
1258Parus cristatus (Lophophanes cristatus)búbos cinege25 000
1259Parus ater (Periparus ater)fenyvescinege25 000
1260Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus)kék cinege25 000
1261Parus majorszéncinege25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1262Sittidae*csuszkafélék*
1263Sitta europaeacsuszka25 000
1264Tichodromadidae*hajnalmadárfélék*
1265Tichodroma murariahajnalmadár50 000
1266Certhiidae*fakuszfélék*
1267Certhia familiárishegyi fakusz25 000
1268Certhia brachydactylarövidkarmú fakusz25 000
1269Remizidae*függőcinege-félék*
1270Remiz pendulinusfüggőcinege50 000
1271Oriolidae*sárgarigófélék*
1272Oriolus oriolussárgarigó25 000
1273Laniidae*gébicsfélék*
1274Lanius colluriotövisszúró gébics25 000
1275Lanius minorkis őrgébics50 000
1276Lanius excubitornagy őrgébics50 000
1277Lanius senatorvörösfejű gébics50 000
1278Corvidaevarjúfélék
1279Nucifraga caryocatactesfenyőszajkó25 000
1280Pyrrhocorax graculushavasi csóka25 000
1281Pyrrhocorax pyrrhocoraxhavasi varjú25 000
1282Corvus monedulacsóka50 000
1283Corvus frugilegusvetési varjú50 000
1284Corvus corone coronekormos varjú25 000
1285Corvus coraxholló50 000
1286Sturnidaeseregélyfélék
1287Sturnus roseus (Pastor roseus)pásztormadár50 000
1288Passeridaeverébfélék
1289Passer hispaniolensisberki veréb25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1290Passer montanusmezei veréb25 000
1291Montifringilla nivalishavasipinty25 000
1292Fringillidae*pintyfélék*
1293Fringilla coelebserdei pinty25 000
1294Fringilla montifringillafenyőpinty25 000
1295Serinus serinuscsicsörke25 000
1296Carduelis chloriszöldike25 000
1297Carduelis carduelistengelic25 000
1298Carduelis spinuscsíz25 000
1299Carduelis cannabinakenderike25 000
1300Carduelis flavirostrissárgacsőrű kenderike25 000
1301Carduelis flammea[1]zsezse [2]25 000
1302Loxia leucopteraszalagos keresztcsőrű25 000
1303Loxia curvirostrakeresztcsőrű25 000
1304Carpodacus erythrinuskarmazsinpirók25 000
1305Pinicola enucleatornagy pirók25 000
1306Pyrrhula pyrrhulasüvöltő25 000
1307Coccothraustes coccothraustesmeggyvágó25 000
1308Emberizidae*sármányfélék*
1309Calcarius lapponicussarkantyús sármány25 000
1310Plectrophenax nivalishósármány25 000
1311Emberiza leucocephalosfenyősármány25 000
1312Emberiza citrinellacitromsármány25 000
1313Emberiza cirlussövénysármány50 000
1314Emberiza ciabajszos sármány100 000
1315Emberiza hortulanakerti sármány500 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1316Emberiza rusticaerdei sármány25 000
1317Emberiza pusillatörpesármány25 000
1318Emberiza schoeniclusnádi sármány25 000
1319Emberiza melanocephalakucsmás sármány25 000
1320Emberiza calandra (Miliaria calandra)sordély25 000
1321MAMMALIAEMLŐSÖK
1322PLACENTALIAMÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
1323ERINACEOMORPHA*SÜNALAKÚAK*
1324Erinaceidae*sünfélék*
1325Erinaceus roumanicus[1]keleti sün[2]25 000
1326SORICOMORPHA*CICKÁNYALAKÚAK*
1327Soricidae*cickányfélék*
1328Crocidura leucodonmezei cickány25 000
1329Crocidura suaveolenskeleti cickány25 000
1330Neomys anomalusMiller-vízicickány50 000
1331Neomys fodiensközönséges vízicickány50 000
1332Sorex alpinushavasi cickány50 000
1333Sorex araneuserdei cickány25 000
1334Sorex minutustörpecickány25 000
1335Talpidae*vakondfélék*
1336Talpa europaeavakond25 000
1337MICROCHIROPTERA*KISDENEVÉREK*
1338Rhinolophidae*patkósdenevér-félék*
1339Rhinolophus euryalekereknyergű patkósdenevér250 000
1340Rhinolophus ferrumequinumnagy patkósdenevér100 000
1341Rhinolophus hipposideroskis patkósdenevér50 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1342Vespertilionidae*simaorrúdenevér-félék*
1343Barbastella barbastellusnyugati piszedenevér100 000
1344Eptesicus nilssoniiészaki késeidenevér25 000
1345Eptesicus serotinusközönséges késeidenevér25 000
1346Hypsugo saviialpesi denevér50 000
1347Miniopterus schreibersiihosszúszárnyú denevér250 000
1348Myotis alcathoenimfadenevér50 000
1349Myotis bechsteiniinagyfülű denevér100 000
1350Myotis blythiihegyesorrú denevér50 000
1351Myotis brandtiiBrandt-denevér50 000
1352Myotis dasycnemetavi denevér100 000
1353Myotis daubentoniivízi denevér50 000
1354Myotis emarginatuscsonkafülű denevér100 000
1355Myotis myotisközönséges denevér50 000
1356Myotis mystacinusbajuszos denevér50 000
1357Myotis nattererihorgasszőrű denevér50 000
1358Nyctalus lasiopterusóriás-koraidenevér500 000
1359Nyctalus leisleriszőröskarú koraidenevér50 000
1360Nyctalus noctularőt koraidenevér25 000
1361Pipistrellus kuhliifehérszélű törpedenevér50 000
1362Pipistrellus nathusiidurvavitorlájú törpedenevér25 000
1363Pipistrellus pipistrellusközönséges törpedenevér25 000
1364Pipistrellus pygmaeusszoprán törpedenevér25 000
1365Plecotus auritusbarna hosszúfülű-denevér50 000
1366Plecotus austriacusszürke hosszúfülű-denevér50 000
1367Vespertilio murinusfehértorkú denevér50 000
1368RODENTIARÁGCSÁLÓK
1369Sciuridae*mókusfélék*
[44]
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1370Sciurus vulgarismókus25 000
1371Spermophilus citellusürge250 000
1372
1373
1374Microtidaepocokfélék
1375Microtus agrestiscsalitjáró pocok25 000
1376Microtus oeconomusészaki pocok500 000
1377Gliridae*pelefélék*
1378Dryomys nitedulaerdei pele100 000
1379Glis glis (Myoxus glis)nagy pele50 000
1380Muscardinus avellanariusmogyorós pele50 000
1381Muridaeegérfélék
1382Micromys minutustörpeegér25 000
1383Zapodidae*szöcskeegérfélék*
1384Sicista subtilis*Csíkos szöcskeegér*1 000 000
1385Spalacidae*földikutyafélék*
1386Nannospalax leucodon[1]nyugati földikutya [2]1 000 000
1387CARNIVORARAGADOZÓK
1388Canidaekutyafélék
1389Canis lupus[3]farkas [4]250 000
1390Ursidae*medvefélék*
1391Ursus arctosbarna medve250 000
1392Mustelidaemenyétfélék
1393Mustela ermineahermelin50 000
1394Mustela nivalismenyét25 000
ABCDE
Rendszertani kategóriaFokozottan védett faj tudományos neveVédett faj tudományos neveMagyar elnevezésTermészetvédelmi
érték (Ft)
1395Mustelo eversmaniimolnárgörény50 000
1396Mortes mortesnyuszt50 000
1397Lutro lutrovidra250 000
1398Felidae*macskafélék*
1399Felis silvestris43vadmacska 43250 000
1400Lynx lynxhiúz500 000
1401ARTIODACTYLAPÁROSUJJÚ PATÁSOK
1402Bovidaemarhafélék
1403Rupicopro rupicaprazerge50 000

*Beleértve a Gebhardt-vakcsiga (Paladilhiopsi sgebhardti) néven leírt fajt is.[45]

Csíkos szöcskeegér*[46]

1 kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat

2 Beleértve az Eresus hermani, Eresus kollari, Eresus moravicus és Eresus sandaliatus néven önálló fajként is ismert taxonokat is

3 A természetes módon elpusztult imágók a rajzás napjaiban, este 20 óra után, 200 példányig személyes célra történő felhasználásra begyüjthetőek.

4 Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is

5 Nagyfaj. Beleértve a Chaetopteryx rugulosa rugulosa néven, illetve a Chaetopteryx rugulosa mecsekensis (mecseki őszitegzes, korábbbi nevén Chaetopteryx schmidi mecsekensis) néven ismert alfajokat is

6 Beleértve a hazánkban endemikus Enterphria cyanata gerennae néven ismert alfajt is

7 Beleértve a hazánkban endemikus Cucullia mixta lorica néven ismert alfajt is

8 Beleértve a hazánkban endemikus Polymixis rufocincta isolata néven ismert alfajt is

9 Beleértve a hazánkban endemikus Chersotis fimbriola baloghi, illetve a Chersotis fimbriola fimbriola néven ismert alfajokat is

10 Beleértve a Maculinea rebeli (karszti hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea alcon xerophila alfajt is

11 Beleértve a Maculinea ligurica (türkiz hangyaboglárka) néven önálló fajként is ismert Maculinea arion ligurica alfajt is

12 Beleértve a Eudontomyzon vladykovi néven önálló fajként is ismert Eudontomizon mariae vladykovi alfajt is.

13 A természetvédelmi érték kaviár, és kaviár alapú termékek esetében a kaviár és kaviáralapú termék tömegének minden megkezdett 125 grammja után kétszáz ezer forint.

14 Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.

15 Beleértve a Rutilus meidingeri néven önálló fajként is ismert Rutilus frisii meidingeri alfajt is.

16 Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna) és Barbus biharicus (bihari márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.[47]

17 Beleértve a Gobio carpathicus (tiszai küllő) és Gobio obtusirostris (dunai küllő) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

18 Beleértve a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.

19 Beleértve a Rhodeus amarus néven önálló fajként is ismert Rhodeus sericeus amarus alfajt is.

20 Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert fajt is.

21 Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.

22 Beleértve az Anguis colchicus (kékpettyes lábatlangyík) néven önálló fajként is ismert Anguis fragilis colchicus alfajt is.

23 Beleértve a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.

24 Beleértve az Anas carolinensis (zöldszárnyú réce) néven önálló fajként is ismert Anas crecca carolinensis alfajt is.

25 Beleértve a Melanitta americana (nyerges réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta nigra americana alfajt is.

26 Beleértve a Melanitta deglandi (tükrös réce) néven önálló fajként is ismert Melanitta fusca deglandi és stejnegeri alfajokat is.

27 Beleértve a Gavia pacifica (alaszkai búvár) néven önálló fajként is ismert Gavia arcticapacifica alfajt is.

28 Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.

29 Beleértve a Circus hudsonius (amerikai rétihéja) néven önálló fajként is ismert Circus cyaneus hudsonius alfajt is.

30 Beleértve a Gallinago delicata (amerikai sárszalonka) néven önálló fajként is ismert Gallinago gallinago delicata alfajt is.

31 Beleértve a Larus heuglini néven önálló fajként is ismert Larus fuscus heuglini alfajt is.

32 Beleértve a Sterna antillarum (Sternula antillarum - karibi csér) néven önálló fajként is ismert Sterna albifrons antillarum alfajt is.

33 Beleértve a Bubo bengalensis (bengáli uhu) és Bubo tenuipes (koreai uhu) néven önálló fajként is ismert Bubo bubo bengalensis és Bubo bubo tenuipes alfajokat is.

34 Beleértve a Picus sharpei (spanyol küllő) néven önálló fajként is ismert Picus viridis sharpei alfajt is.

35 Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.

36 Beleértve a Sylvia subalpina néven önálló fajként is ismert Sylvia cantillans subalpina alfajt is.

37 Beleértve a Sylvia minula néven önálló fajként is ismert Sylvia curruca minula alfajt is.

38 Beleértve a Ficedula albicilla (tajgai légykapó) néven önálló fajként is ismert Ficedulla parva albicilla alfajt is.

39 Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt, valamint a korábban Carduelis hornemanni (szürke zsezse) néven ismert formát is.

40 Beleértve az Erinaceus europaeus (nyugati sün) és az Erinaceus concolor (kis-ázsiai sün) néven ismert taxonokat is.

41 Nagyfaj. Beleértve a Nannospalax transsylvanicus (erdélyi földikutya), Nannospalax hungaricus (magyar földikutya), Nannospalax montanosyrmiensis (délvidéki földikutya) és Nannospalax syrmiensis (szerémségi földikutya) néven leírt kisfajokat is.

42 Kivéve a háziasított formákat, a házikutyát és a dingót.

43 Kivéve a háziasított formát, a házimacskát

A gerincesek esetében a *-gal jelölt magasabb rendű csoportok valamennyi hazai faja szerepel a mellékletben.

3. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[48]

4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[49]

5. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez

Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok)

Magyar névTudományos névÉrtéke (Ft)
Erdei vöröshangyaFormica rufaS0 000
Kis erdei-vöröshangyaFormica polyctenarufa50 000
Kis nyomottfejű-hangyaFormica ressilabris50 000
Nagy nyomottfejű-hangyaFormica execta50 000
Pirosfejű vöröshangyaFormica truncorum50 000
Réti vöröshangyaFormica pratensis50 000

6. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[50]

Fokozottan védett barlangok

A) Az Aggteleki-karsztvidék területén[51]

Almási-zsomboly

Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja

Baradla-barlang

Baradla-tetői-zsomboly

Béke-barlang

Danca-barlang

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

Esztramosi Pantó-barlang

Frank-barlang

Hosszú-tetői-barlang

Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

Kopasz-vigasz-barlang

Kossuth-barlang

Magas-tetői-barlang

Meteor-barlang

Rákóczi 1. sz. barlang

Rákóczi 2. sz. barlang

Rákóczi 3. sz. barlang

Rákóczi-oldaltáró barlangja

Rejtek-zsomboly

Szabadság-barlang

Szabó-pallagi-zsomboly

Széki-zsomboly

Vass Imre-barlang

Vecsem-bükki-zsomboly

B) A Bakony hegységben[52]

Acheron-kútbarlang

Alba Regia-barlang

Bongó-zsomboly

Csengő-zsomboly

Cserszegtomaji-kútbarlang

Csodabogyós-barlang

Döme-barlang

Hajszabarnai Pénz-lik

Háromkürtő-zsomboly

Hárskúti-cseppkőbarlang

Hévízi-forrásbarlang

Jakucs László-barlang

Jubileumi-zsomboly

Kessler Hubert-barlang

Lóczy-barlang

Odvas-kői-barlang

Szentgáli-kőlik

Tapolcai-barlangrendszer

Tihanyi Forrás-barlang

Tűzköves-hegyi-barlang

C) A Budai-hegységben

Bátori-barlang

Budai Vár-barlang

Citadella-kristálybarlang

Ferenc-hegyi-barlang

Gellérthegyi-barlang

József-hegyi-barlang

Molnár János-barlang

Pál-völgyi-barlangrendszer

Rácskai-barlang

Remete-barlang

Remete-völgyi Felső-barlang

Solymári-ördöglyuk

Szemlő-hegyi-barlang

D) A Bükk hegységben

Anna-barlang

Balekina-barlang

Balla-barlang

Bányász-barlang

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

Bronzika-barlang

Büdös-pest

Diabáz-barlang

Diósgyőr-tapolcai-barlang

Fecske-lyuk

Fekete-barlang

Felső-forrási-barlang

Gyurkó-lápai-barlang

Hajnóczy-barlang

Három-kúti-barlang

Herman Ottó-barlang

Hillebrand Jenő-barlang

Istállós-kői-barlang

István-lápai-barlang

Jáspis-barlang

Kecske-lyuk

Király-kúti-zsomboly

Kis-kőháti-zsomboly

Kő-lyuk

Körös-barlang

Létrási-vizesbarlang

Lilla-barlang

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

Miskolc-tapolcai-tavasbarlang

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

Pes-kő-barlang

Pongor-lyuk

Speizi-barlang

Suba-lyuk

Szamentu-barlang

Szeleta-barlang

Szeleta-zsomboly

Szent István-barlang

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Szirén-barlang

Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

Tar-kői-kőfülke

Tatár-árki-barlang

Udvar-kő

Upponyi 1. sz. kőfülke

Vár-tetői-barlang

Vénusz-barlang

Viktória-barlang

E) A Cserhát hegységben

Naszályi-barlangrendszer[53]

Nézsai-víznyelőbarlang

Nincskegyelem-aknabarlang

F) A Gerecse hegységben

Angyal-forrási-barlang

Jankovich-barlang

Keselő-hegyi-barlang

Lengyel-barlang

Megalodus-barlang

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

Pisznice-barlang

Szelim-lyuk

Tükör-forrási-barlang

G) A Mátra hegységben

Csörgő-lyuk

H) A Mecsek hegységben

Abaligeti-barlang

Mánfai-kőlyuk

Mészégető-források-barlangja

Orfűi Vízfő-barlang

Spirál-víznyelőbarlang

I) A Pilis hegységben

Ajándék-barlang

Amfiteátrum-barlang

Ariadne-barlangrendszer

-[54]

Kis-Kevélyi-barlang

Kis-Strázsahegyi-hasadékbarlang

Papp Ferenc-barlang

Pilis-barlang

Pilisszántói-kőfülke

Róka-hegyi-barlang

Sátorkő-pusztai-barlang

Strázsa-hegyi-barlang

Szent Özséb-barlang

Szoplaki-ördöglyuk

Ürömi-víznyelőbarlang

J) A Vértes hegységben

Csákvári-barlang

Vértessomlói-barlang

K) A Villányi-hegységben

Beremendi-kristálybarlang

Nagyharsányi-kristálybarlang

7. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[55]

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok

ABC
Rendszertani kategóriákFaj tudományos neveMagyar elnevezés
1.PTERIDOPHYTAHARASZTOK
2.Aspleniaceaefodorkafélék
3.Asplenium adulterinumbarnászöld fodorka
4.Asplenium hemionitisborostyánlevelű fodorka
5.Asplenium jahandieziiverdoni fodorka
6.Blechnaceaebordapáfrányfélék
7.Woodwardia radicanskúszó láncpáfrány
8.Dicksoniaceaehópáfrányfélék
9.Culcita macrocarpa(nincs magyar neve)
10.Dryopteridaceaepajzsikafélék
11.Diplazium sibiricum(nincs magyar neve)
12.Dryopteris corleyiCorley-pajzsika
13.Dryopteris fragansillatos pajzsika
14.Polystichum drepanumvesepáfrány faj
15.Hymenophyllaceaehártyaharasztok
16.Hymenophyllum maderensismadeirai hártyapáfrány
17.Trichomanes speciosumkülönleges sörtepáfrány
18.Isoetaceaedurdafűfélék
19.Isoetes azoricaAzori-szigeteki durdafű
20.Isoetes boryanaBory-durdafű
21.Isoetes malinvernianalombardiai durdafű
22.Marsileaceaemételyfűfélék
23.Marsilea azoricaAzori-szigeteki mételyfű
24.Marsilea batardaeibériai mételyfű
25.Marsilea strigosaborostás mételyfű
26.Ophioglossaceaekígyónyelvfélék
27.Botrychium simplexegyszerű holdruta
28.Ophioglossum polyphyllumapró kígyónyelv
29.GYMNOSPERMATOPHYTANYITVATERMŐK
30.Pinaceaeikermagvas fenyőfélék családja
31.Abies nebrodensisszicíliai jegenyefenyő
32.ANGIOSPERMATOPHYTAZÁRVATERMŐK
33.Agavaceaeagávefélék
34.Dracaena dracoKanári-szigeteki sárkányfa
35.Alismataceaehídőrfélék
36.Alisma wahlenbergiiWahlenberg-hídőr
37.Luronium natanslebegő kanalashídőr
38.Amaryllidaceaeamarilliszfélék
39.Galanthus nivalishóvirág (kikeleti hóvirág)
40.Leucojum nicaeenseriviérai tőzike
41.Narcissus asturiensisapró nárcisz
42.Narcissus calcicolamészkedvelő nárcisz
43.Narcissus cyclamineusbókoló nárcisz
44.Narcissus fernandesiiFernandes-nárcisz
45.Narcissus humilistörpe nárcisz
46.Narcissus longispathushosszúlevelű nárcisz
47.Narcissus nevadensisSierra Nevada-i nárcisz
48.Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis
pompás csupros nárcisz
49.Narcissus scaberulusérdes nárcisz
50.Narcissus triandrus subsp. capaxcsüngő nárcisz capax alfaja
51.Narcissus viridifloruszöld nárcisz
52.Apiaceae (Umbelliferae)ernyősök
53.Ammi trifoliatumAzori-szigeteki porcosmurok
54.Angelica heterocarpafelemás angyalgyökér
55.Apium bermejoiBaleár-szigeteki zeller
56.Athamanta cortianaCorti-szemgyökér
57.Bunium brevifoliummadeirai gumóskömény
58.Bupleurum capillareszálas buvákfű
59.Bupleurum handiensejandíai buvákfű
60.Bupleurum kakiskalaegörög buvákfű
61.Chaerophyllum azoricumAzori-szigeteki baraboly
62.Eryngium alpinumhavasi iringó
63.Eryngium viviparumelevenszülő iringó
64.Ferula latipinnaszélescimpájú husáng
65.Hladnikia pastinacifolia(nincs magyar neve)
66.Laserpitium longiradiumhosszúsugarú bordamag
67.Melanoselinum decipiens(nincs magyar neve)
68.Monizia edulis(nincs magyar neve)
69.Naufraga balearica(nincs magyar neve)
70.Oenanthe conioidesbürökszerű borgyökér
71.Oenanthe divaricataborgyökér faj
72.Petagnia saniculifolia(nincs magyar neve)
73.Rouya polygama(nincs magyar neve)
74.Sanicula azoricaAzori-szigeteki gombernyő
75.Seseli intricatumspanyol gurgolya
76.Thorella verticillatinundata(nincs magyar neve)
77.Asclepiadaceaeselyemkórófélék
78.Caralluma burchardiidögvirág faj
79.Ceropegia chrysanthagyertyavirág faj
80.Asteraceae (Compositae)őszirózsafélék (fészekvirágzatúak)
81.Andryala crithmifolia(nincs magyar neve)
82.Anthemis glaberrimacsupasz pipitér
83.Argyranthemum lidiiKanári-szigeteki cserjésmargitvirág
84.Argyranthemum pinnatifidum subsp.
succulentum
cserjésmargitvirág faj
85.Argyranthemum thalassophylumcserjésmargitvirág faj
86.Argyranthemum winteriicserjésmargitvirág faj
87.Artemisia campestris subsp. bottnicaskandináviai mezei üröm
88.Artemisia granatensisgranadai üröm
89.Artemisia laciniataszeldeltlevelű üröm
90.Artemisiaoelandicaölandi üröm
91.Artemisia panciciidelibláti üröm
92.Aster pyrenaeuspireneusi őszirózsa
93.Aster sorrentiniiSorrentin-őszirózsa
94.Atractylis arbuscula(nincs magyar neve)
95.Atractylis preauxiana(nincs magyar neve)
96.Calendula maderensismadeirai körömvirág
97.Carduus myriacanthussoktövisű bogáncs
98.Carlina onopordifoliaszamárbogáncs-levelű bábakalács
99.Centaurea akamantisciprusi imola
100.Centaurea alba subsp. heldreichiiHeldreich-imola
101.Centaurea alba subsp. princepsenyves fehér imola
102.Centaurea akamantisciprusi imola
103.Centaurea attica subsp. megarensisattikai imola megarensis alfaja
104.Centaurea balearicaBaleár-szigeteki imola
105.Centaurea borjaeBory-imola
106.Centaurea citricolorcitromsárga imola
107.Centaurea corymbosaernyős imola
108.Centaurea gadorensisSierra de Gador-i imola
109.Centaurea horridaijesztő imola
110.Centaurea immanuelis-loewiiimola faj
111.Centaurea jankaeJanka-imola
112.Centaurea kalambakensiskalampákai imola
113.Centaurea kartschianavelencei imola
114.Centaurea lactifloratejfehér imola
115.Centaurea micrantha subsp. herminiiportugál útszéli imola
116.Centaurea niederigörög imola
117.Centaurea peucedanifoliakocsordlevelű imola
118.Centaurea pinnatatollas imola
119.Centaurea ponticapontusi imola
120.Centaurea pulvinatapárnás imola
121.Centaurea rothmaleranaRothmaler-imola
122.Centaurea vicentinaVincent-imola
123.Cheirolophus duranii(nincs magyar neve)
124.Cheirolophus ghomerytus(nincs magyar neve)
125.Cheirolophus junonianus(nincs magyar neve)
126.Cheirolophus massonianus(nincs magyar neve)
127.Cirsium latifoliumszéleslevelű aszat
128.Crepis crocifoliasáfránylevelű zörgőfű
129.Crepis granatensisgránátzörgőfű
130.Crepis pusillaapró zörgőfű
131.Crepis tectorum subsp. nigrescensfekete hamvas zörgőfű
132.Erigeron frigidusSierra Nevada-i küllőrojt
133.Helichrysum gossypinumKanári-szigeteki szalmagyopár
134.Helichrysum melitensemáltai szalmagyopár
135.Helichrysum monogynumegybibés szalmagyopár
136.Helichrysum sibthorpiiszalmagyopár faj
137.Hymenostemmapseudanthemis(nincs magyar neve)
138.Hyoseris frutescens(nincs magyar neve)
139.Hypochoeris oligocephalakevésfejű véreslapu
140.Jurinea cyanoideskékes hangyabogáncs
141.Jurinea fontquerispanyol hangyabogáncs
142.Lactuca watsonianaWatson-saláta
143.Lamyropsis microcephalakisfejű szardíniaibogáncs
144.Leontodon boryiBory-oroszlánfog
145.Leontodon microcephaluskisfejű oroszlánfog
146.Leontodon siculusszicíliai oroszlánfog
147.Leuzea longifoliahosszúlevelű imola
148.Onopordum nogalesiiszamárbogáncs faj
149.Onopordum carduelinumszamárbogáncs faj
150.Palaeocyanus crassifolius(nincs magyar neve)
151.Pericallis hadrosomacinerária faj
152.Phagnalon benettiisárgásszalmavirág faj
153.Picris willkommiiWillkomm-keserűgyökér
154.Santolina eleganselegáns cipruska
155.Santolina impressalapított cipruska
156.Santolina semidentatafogacskás cipruska
157.Saussurea alpina subsp. esthonicaészt havasi törpebogáncs
158.Senecio caespitosusgyepes aggófű
159.Senecio elodesspanyol aggófű
160.Senecio jacobea subsp. gotlandicussvéd jakabnapi aggófű
161.Senecio lagascanus subsp. lusitanicuslusitaniai aggófű
162.Senecio nevadensisSierra Nevada-i aggófű
163.Stemmacantha cynaroides(nincs magyar neve)
164.Sventenia bupleuroides(nincs magyar neve)
165.Tanacetum ptarmiciflorumezüstös varádics
166.Tephroseris longifolia subsp. moravicamorva hosszúlevelű aggófű
167.Wagenitzia lancifolia(nincs magyar neve)
168.Berberidaceaeborbolyafélék
169.Berberis maderensismadeirai borbolya
170.Boraginaceaeérdeslevelűek
171.Anchusa crispafodros atracél
172.Echium candicanskígyószisz faj
173.Echium gentianoideskígyószisz faj
174.Lithodora nitidafénylő kőmagcserje
175.MyosotisazoricaAzori-szigeteki nefelejcs
176.Myosotis lusitanicalusitaniai nefelejcs
177.Myosotis maritimatengerparti nefelejcs
178.Myosotis rehsteineriRehsteiner-nefelejcs
179.Myosotis retusifoliatompalevelű nefelejcs
180.Omphalodes kuzinskyanaeKuzinsky-békaszem
181.Omphalodes littoralisparti békaszem
182.Solenanthus albanicusalbán ebnyelvűfű
183.Symphytum cycladensegörög nadálytő
184.Brassicaceae (Cruciferae)keresztesvirágúak
185.Alyssum pyrenaicumpireneusi ternye
186.Arabis kennedyaeKennedy-ikravirág
187.Arabis sadinaportugál ikravirág
188.Arabis scopolianaScopoli-ikravirág
189.Biscutella neustriacapárizsi korongpár
190.Biscutella vincentinaVincent-korongpár
191.Boleum asperum(nincs magyar neve)
192.Brassica glabrescenskopaszodó káposzta
193.Brassica hilarionisciprusi káposzta
194.Brassica insularisszigeti káposzta
195.Brassica macrocarpanagytermésű káposzta
196.Braya linearisszálaslevelű havasizsázsa
197.Cochlearia polonicalengyel kanálfű
198.Cochlearia tatraetátrai kanálfű
199.Coincya rupestriskövi sziklakáposzta
200.Coronopus navasiispanyol varjúláb
201.Crambe arboreafás tátorján
202.Crambe laevigataszarvacskás tátorján
203.Crambe sventeniiSventen-tátorján
204.Degenia velebiticaDegen-virág (Degen-viola)
205.Diplotaxis ibicensisibizai kányazsázsa
206.Diplotaxis siettianaAlborán-szigeti kányazsázsa
207.Diplotaxis vicentinaSzent Vince-kányazsázsa
208.Draba cacuminumcsúcsos daravirág
209.Draba cinereahamvas daravirág
210.Draba dorneriDorner-daravirág
211.Erucastrum palustremocsári nyurgaszál
212.Erysimum pieninicumpienineki repcsény
213.Iberis arbusculafás tatárvirág
214.Iberis procumbens subsp. microcarpaportugál elterülő tatárvirág
215.Jonopsidium acauleszártalan álibolya
216.Jonopsidium savianumtoscanai álibolya
217.Murbeckiella sousae(nincs magyar neve)
218.Parolinia schizogynoides(nincs magyar neve)
219.Rhynchosinapis erucastrum subsp.
cintrana
(nincs magyar neve)
220.Sinapidendron rupestre(nincs magyar neve)
221.Sisymbrium cavanillesianummadridi zsombor
222.Sisymbrium supinumheverő zsombor
223.Campanulaceaeharangvirágfélék
224.Asyneuma giganteumóriás harangcsillag
225.Azorina vidaliiAzori-szigeteki harangvirág
226.Campanula bohemicacseh harangvirág
227.Campanula gelidagleccserharangvirág
228.Campanula morettianadolomit-harangvirág
229.Campanula romanicadobrudzsai harangvirág
230.Campanula sabatialiguriai harangvirág
231.Campanula serratafűrészes harangvirág
232.Campanulazoysiicsöves harangvirág
233.Jasione crispa subsp. serpentinicaportugál fodros kékcsillag
234.Jasione lusitanicalusitaniai kékcsillag
235.Musschia aurea(nincs magyar neve)
236.Musschia wollastonii(nincs magyar neve)
237.Physoplexis comosasziklai varjúköröm
238.Caprifoliaceaebodzafélék
239.Sambucus palmensisbodza faj
240.Caryophyllaceaeszegfűfélék
241.Arenariaciliata subsp. pseudofrigidavékonyka homokhúr
242.Arenaria humifusaelterülő homokhúr
243.Arenaria nevadensisSierra Nevada-i homokhúr
244.Arenaria provincialisprovence-i homokhúr
245.Cerastium alsinifoliumszálaslevelű madárhúr
246.Cerastium dinaricumDinári-hegységi madárhúr
247.Dianthus arenarius subsp. arenariushomoki szegfű
248.Dianthus arenarius subsp. bohemicuscseh homoki szegfű
249.Dianthus cintranus subsp. cintranusportugál szegfű
250.Dianthus mariziiMarizi-szegfű
251.Dianthus moravicusmorva szegfű
252.Dianthus nitidusfényes szegfű
253.Dianthus rupicolasziklalakó szegfű
254.Gypsophila papillosaszemcsés fátyolvirág
255.Herniaria algarvicaalgarvei porcika
256.Herniaria latifolia subsp. litardiereipireneusi széleslevelű porcika
257.Herniaria lusitanica subsp.
berlengiana
Berlenga-szigeteki portugál porcika
258.Herniaria maritimatengerparti porcika
259.Minuartia smejkaliiSmejkál-kőhúr
260.Moehringia fontquerispanyol csitri
261.Moehringia jankaeJanka-csitri
262.Moehringia laterifloratéglavörös-virágú csitri
263.Moehringia tommasiniivelencei csitri
264.Moehringia villosabozontos csitri
265.Petrocoptis grandifloranagyvirágú csokorszegfű
266.Petrocoptis montsiccianaMontsicci-csokorszegfű
267.Petrocoptis pseudoviscosaragacsos csokorszegfű
268.Silene furcata subsp. angustifloraskandináviai villás habszegfű
269.Silene hicesiaeolasz habszegfű
270.Silene hifacensisBaleár-szigeteki habszegfű
271.Silene holzmaniiHolzman-habszegfű
272.Silene longiciliahosszúpillás habszegfű
273.Silene marianaMária-habszegfű
274.Silene orphanidisOrphanides-habszegfű
275.Silene rothmaleriRothmaler-habszegfű
276.Silene velutinabársonyos habszegfű
277.Spergularia azoricaAzori-szigeteki budavirág
278.Celastraceaekecskerágófélék
279.Maytenus umbellata(nincs magyar neve)
280.Chenopodiaceaelibatopfélék
281.Bassia saxicolasziklai seprőfű
282.Beta patulamadeirai répa
283.Cremnophyton lanfrancoi(nincs magyar neve)
284.Salicornia venetavelencei sziksófű
285.Cistaceaeszuharfélék
286.Cistus chinamadensisKanári-szigeteki szuhar
(Kanári-szigeteki bodorrózsa)
287.Cistus palhinhaeportugál szuhar
288.Halimium verticillatumörvöslevelű halimium
289.Helianthemum alypoidesspanyol napvirág
290.Helianthemum bystropogophyllumKanári-szigeteki napvirág
291.Helianthemum caput-felismacskafej-napvirág
292.Tuberaria majornagy homokinaprózsa
293.Convolvulaceaeszulákfélék
294.Convolvulus argyrothamnuskrétai szulák
295.Convolvulus caput-medusaemedúzafejszulák
296.Convolvulus fernandesiiFernandes-szulák
297.Convolvulus lopez-socasiiszulák faj
298.Convolvulus massoniiszulák faj
299.Crassulaceaevarjúhájfélék
300.Aeonium gomeraensekövirózsacserje faj
301.Aeonium saundersiikövirózsacserje faj
302.Aichryson dumosumörökarany faj
303.Monanthes wildpretiiWildpreti-sziklagyökér
304.Sedum brissemoretiiBrissemoreti-varjúháj
305.Cyperaceaepalkafélék
306.Carex holostomasás faj
307.Carex malato-beliziisás faj
308.Carex panormitanaapró sás
309.Dioscoreaceaejamszgyökérfélék
310.Borderea chouardii(nincs magyar neve)
311.Dipsacaceaemácsonyafélék
312.Scabiosa nitensördögszem faj
313.Elatinaceaelátonyafélék
314.Elatine gussoneiGusson-látonya
315.Ericaceaehangafélék
316.Erica scoparia azoricaAzori-szigeteki erika
317.Rhododendron luteumsárga havasszépe
318.Euphorbiaceaekutyatejfélék
319.Euphorbia handiensiskutyatej faj
320.Euphorbia lambiikutyatej faj
321.Euphorbia margalidianakutyatej faj
322.Euphorbia nevadensisSierra Nevada-i kutyatej
323.Euphorbiastygianakutyatej faj
324.Euphorbia transtaganaágas kutyatej
325.Fabaceae (Leguminosae)pillangósvirágúak (hüvelyesek)
326.Anagyris latifoliaKanári-szigeteki bűzfa
327.Anthyllis hystrixtüskés nyúlszapuka
328.Anthyllis lemanniananyúlszapuka faj
329.Astragalus algarbiensisalgarvei csüdfű
330.Astragalus aquilanusbarnás csüdfű
331.Astragalus centralpinusalpesi csüdfű
332.Astragalus macrocarpus subsp.
lefkarensis
ciprusi nagymagvú csüdfű
333.Astragalus maritimustengerparti csüdfű
334.Astragalus peterfiiPéterfi-csüdfű
335.Astragalus tremolsianusSierra de Gador-i csüdfű
336.Astragalus verrucosusbibircses csüdfű
337.Cytisus aeolicusszicíliai zanót
338.Dorycnium spectabilecsinos dárdahere
339.Genista dorycnifoliadárdahere-levelű rekettye
340.Genista holopetalakrajnai rekettye
341.Lotus azoricusAzori-szigeteki kerep
342.Lotus callis-viridiskerep faj
343.Lotus kunkeliikerep faj
344.Melilotus segetalis subsp. fallaxportugál vetési somkóró
345.Ononis hackeliiHackel-iglice
346.Teline rosmarinifolia(nincs magyar neve)
347.Teline salsoloides(nincs magyar neve)
348.Trifolium saxatilesziklai here
349.Vicia bifoliolataBaleár-szigeteki bükköny
350.Vicia dennesianabükköny faj
351.Gentianaceaetárnicsfélék
352.Centaurium rigualiispanyol ezerjófű
353.Centaurium somedanumkantábriai ezerjófű
354.Gentiana ligusticaliguriai tárnics
355.Gentianella anglicaangyaltárnicska
356.Gentianella bohemicacseh tárnicska
357.Geraniaceaególyaorrfélék
358.Erodium astragaloidescsüdfűszerű gémorr
359.Erodium paularenseguadarramai gémorr
360.Erodium rupicolasziklai gémorr
361.Geranium maderensemadeirai gólyaorr
362.Gesneriaceaebársonylevélfélék (csuporkafélék)
363.Jankaea heldreichiijankavirág
364.Ramonda serbicaszerb Ramond-virág
365.Globulariaceaegubóvirágfélék
366.Globularia ascaniigubóvirág faj
367.Globularia sarcophyllagubóvirág faj
368.Globularia stygiapeloponnészoszi gubóvirág
369.Grossulariaceaeribiszkefélék
370.Ribes sardoumszardíniai ribiszke
371.Hippuridaceaevízilófarkfélék
372.Hippuris tetraphyllanégylevelű vízilófark
373.Hypericaceaeorbáncfűfélék
374.Hypericum aciferumtűhegyű orbáncfű
375.Iridaceaenősziromfélék
376.Crocus cypriusciprusi sáfrány
377.Crocus etruscusetruszk sáfrány
378.Crocus hartmannianusHartmann-sáfrány
379.Iris boissierinőszirom faj
380.Iris mariscanőszirom faj
381.Juncaceaeszittyófélék
382.Juncus valvatuskopácsos szittyó
383.Luzula arcticasarki perjeszittyó
384.Lamiaceae (Labiatae)ajakosok
385.Micromeria taygeteatajgetoszi kispereszlény
386.Nepeta dirphyagörög macskamenta
387.Nepeta sphacioticakrétai macskamenta
388.Origanum dictamnuskrétai szurokfű
389.Phlomis brevibracteatarövidcsészéjű macskahere
390.Phlomis cypriaciprusi macskahere
391.Rosmarinus tomentosusmolyhos rozmaring
392.Salvia venerisVénusz-zsálya
393.Sideritis cypriaciprusi sármányvirág
394.Sideritis cystosiphonsármányvirág faj
395.Sideritis discolorsármányvirág faj
396.Sideritis incana subsp. glaucaspanyol szürke sármányvirág
397.Sideritis infernalissármányvirág faj
398.Sideritis javalambrensisjavalambrei sármányvirág
399.Sideritis marmoreamárványos sármányvirág
400.Sideritis serratafűrészes sármányvirág
401.Teucrium abutiloidesselyemmályvaszerű gamandor
402.Teucrium betonicumgamandor faj
403.Teucrium charidemigamandor faj
404.Teucrium lepicephalumpikkelyesfejű gamandor
405.Teucrium turredanumspanyol gamandor
406.Thymus camphoratuskámforszagú kakukkfű
407.Thymus capitellatusfejecskés kakukkfű
408.Thymus carnosusfénylő kakukkfű
409.Thymus lotocephaluslótuszfejű kakukkfű
410.Thymusvillosus subsp. villosuskakukkfű faj
411.Lentibulariaceaerencefélék
412.Pinguicula crystallinakristályos hízóka
413.Pinguicula nevadensisSierra Nevada-i hízóka
414.Liliaceaeliliomfélék
415.Allium grosiiBaleár-szigeteki hagyma
416.Androcymbium europeumfürtösliliom faj
417.Androcymbium psammophilumfürtösliliom faj
418.Androcymbium rechingeriRechinger-fürtösliliom
419.Asphodelus bento-rainhaeGardunha-hegységi aszfodélusz
420.Bellevalia hackellivadjácint faj
421.Chionodoxa lochiaeciprusi hófény
422.Colchicum corsicumkorzikai kikerics
423.Colchicum cousturierikikerics faj
424.Fritillaria conicakockásliliom faj
425.Fritillaria drenovskiibolgár kockásliliom
426.Fritillaria gussichiaemakedón kockásliliom
427.Fritillaria obliquakockásliliom faj
428.Fritillaria rhodocanakiskockásliliom faj
429.Hyacinthoides vicentinaVince-kékharang
430.Muscari gussoneiszicíliai gyöngyike
431.Ornithogalum reverchoniiReverchon-madártej
432.Scilla beiranacsillagvirág faj
433.Scillalitardiereibalkáni csillagvirág
434.Scilla maderensismadeirai csillagvirág
435.Scilla morrisiiMorris-csillagvirág
436.Scilla odorataillatos csillagvirág
437.Semele maderensis (syn.: Semele
androgyna)
Kanári-szigeteki kúszócsodabogyó
438.Tulipa cypriaciprusi tulipán
439.Tulipa hungaricamagyar tulipán
440.Linaceaelenfélék
441.Linum muelleriMüller-len
442.Loranthaceaefagyöngyfélék
443.Arceuthobium azoricumAzori-szigeteki fagyöngy
444.Lythraceaefüzényfélék
445.Lythrum flexuosumfodros füzény
446.Malvaceaemályvafélék
447.Kosteletzkya pentacarposKosteletzky-mályva
448.Myricaceaeviaszcserjefélék (fenyérmirtuszfélék,
Viszabogyófélék)
449.Myrica rivas-martinezii(nincs magyar neve)
450.Najadaceaetüskéshínárfélék
451.Najas flexilishajlékony tüskehínár
452.Najastenuissimakarcsú tüskehínár
453.Oleaceaeolajfafélék
454.Jasminum azoricumAzori-szigeteki jázmin
455.Picconia azorica(nincs magyar neve)
456.Syringa josikaeaJósika-orgona
457.Orchidaceaekosborfélék
458.Anacamptis urvilleanamáltai vitézvirág
459.Calypso bulbosaCalypso-orchidea
460.Cephalanthera cucullatacsuklyás madársisak
461.Dactylorhiza kalopissiiujjaskosbor faj
462.Goodyera macrophyllanagylevelű avarvirág
463.Gymnigritella runeisvéd havasikosbor
464.Ophrys argolicaargoliszi bangó
465.Ophrys kotschyiKotschy-bangó
466.Ophrys lunulatafélholdas bangó
467.Ophrys melitensisbangó faj
468.Orchis scopulorumkosbor faj
469.Platanthera obtusata subsp. oliganthakevésvirágú tompa sarkvirág
470.Orobanchaceaevajvirágfélék (szádorfélék)
471.Orobanche densifloratömöttvirágú szádorgó
472.Paeoniaceaebazsarózsafélék
473.Paeonia cambessedesiiBaleár-szigeteki bazsarózsa
474.Paeonia clusii subsp. rhodiarodoszi bazsarózsa
475.Paeonia parnassicagörög bazsarózsa
476.Palmaepálmafélék
477.Phoenix theophrastikrétai datolyapálma
478.Papaveraceaemákfélék
479.Corydalis gotlandicagotlandi keltike
480.Papaver laestadianumskandináv pipacs
481.Papaver radicatum subsp.
hyperboreum
sarkvidéki mák
482.Pittosporaceaeenyvesmagfélék
483.Pittosporum coriaceumenyvesmag faj
484.Plantaginaceaeútifűfélék
485.Plantago algarbiensisalgarvei útifű
486.Plantago almogravensisibériai útifű
487.Plantago malato-beliziiútifű faj
488.Plumbaginaceaekékgyökérfélék (ólomvirágfélék)
489.Armeria berlengensisBerlenga-szigeteki pázsitszegfű
490.Armeria helodesvelencei pázsitszegfű
491.Armeria neglectaapró pázsitszegfű
492.Armeria pseudarmeriaszéleslevelű pázsitszegfű
493.Armeria rouyanaRouy-pázsitszegfű
494.Armeria soleiroliiSoleirol-pázsitszegfű
495.Armeria velutinabársonyos pázsitszegfű
496.Limonium arborescenssóvirág faj
497.Limonium dendroidessóvirág faj
498.Limonium dodartii subsp. lusitanicumlusitaniai sóvirág
499.Limonium insulareszigeti sóvirág
500.Limonium lanceolatumlándzsás sóvirág
501.Limonium multiflorumsokvirágú sóvirág
502.Limonium pseudolaetumszardíniai sóvirág
503.Limonium spectabilecsinos sóvirág
504.Limonium strictissimummerev sóvirág
505.Limonium sventeniiSventen-sóvirág
506.Poaceae (Gramineae)pázsitfüvek
507.Arctagrostis latifoliaszéleslevelű sarkitippan
508.Arctophila fulva(nincs magyar neve)
509.Avenula hackeliiHackel-zabfű
510.Bromus grossusdurva rozsnok
511.Calamagrostis chalybaeanádtippan faj
512.Cinna latifoliaszéleslevelű erdeinád
513.Coleanthus subtilishüvelykfű
514.Deschampsia maderensismadeirai sédbúza
515.Festuca brigantinaportugál csenkesz
516.Festuca duriotaganacsenkesz faj
517.Festuca eleganskecses csenkesz
518.Festuca henriquesiicsenkesz faj
519.Festuca summilusitanalusitaniai csenkesz
520.Gaudinia hispanicaspanyol füzérzab
521.Holcus setiglumis subsp. duriensislusitaniai szőrösnyelvű selyemperje
522.Micropyropsis tuberosa(nincs magyar neve)
523.Phalaris maderensismadeirai kanáriköles
524.Poa granitica subsp. disparilisperje faj
525.Poa riphaeacseh perje
526.Pseudarrhenatherum pallensfakó csokoládénövény
527.Puccinellia phryganodescserjés mézpázsit
528.Puccinellia pungensszúrós mézpázsit
529.Stipa austroitalicacalabriai árvalányhaj
530.Stipa bavaricabajor árvalányhaj
531.Stipa danubialisdunai árvalányhaj
532.Stipa styriacastájer árvalányhaj
533.Stipa venetavelencei árvalányhaj
534.Stipa zalesskiiZaleszki-árvalányhaj
535.Trisetum subalpestrealhavasi aranyzab
536.Polygonaceaekeserűfűfélék
537.Persicaria foliosadúslevelű keserűfű
538.Polygonum praelongumtörök keserűfű
539.Rumex azoricusAzori-szigeteki sóska
540.Rumex rupestriskövi sóska
541.Primulaceaekankalinfélék
542.Androsace cylindricahengeres gombafű
543.Androsace mathildaeMatild-gombafű
544.Androsace pyrenaicapireneusi gombafű
545.Cyclamenfatrensefátrai ciklámen
546.Primula apenninaappennineki kankalin
547.Primula carniolicaKarni-alpokbeli kankalin
548.Primula glaucescensszürkés kankalin
549.Primula nutansbókoló kankalin
550.Primula palinuriolasz kankalin
551.Primula scandinavicaskandináv kankalin
552.Primula spectabiliscsinos kankalin
553.Soldanella villosapireneusi harangrojt
554.Ranunculaceaeboglárkafélék
555.Aconitum corsicumkorzikai sisakvirág
556.Aconitum firmum subsp. moravicummorva sisakvirág
557.Adonis distortatekeredett hérics
558.Aquilegia alpinahavasi harangláb
559.Aquilegia bertoloniiBertoloni-harangláb
560.Aquilegia kitaibeliiKitaibel-harangláb
561.Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensispireneusi harangláb
562.Consolida samiaszámoszi szarkaláb
563.Delphinium caseyiciprusi szarkaláb
564.Pulsatilla slavicaszlovák kökörcsin
565.Pulsatilla subslavicaszláv kökörcsin
566.Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandicagotlandi közönséges kökörcsin
567.Ranunculus kykkoensisciprusi boglárka
568.Ranunculus lapponicuslappföldi boglárka
569.Ranunculus weyleriWeyler-boglárka
570.Resedaceaerezedafélék
571.Reseda decursivaszárrafutó-levelű rezeda
572.Rhamnaceaebengefélék
573.Frangula azoricaszéleslevelű kutyabenge
574.Rosaceaerózsafélék
575.Agrimonia pilosaszőrös párlófű
576.Bencomia brachystachya(nincs magyar neve)
577.Bencomia sphaerocarpa(nincs magyar neve)
578.Chamaemeles coriacea(nincs magyar neve)
579.Dendriopoterium pulidoi(nincs magyar neve)
580.Marcetella maderensis(nincs magyar neve)
581.Potentilla delphinensisfrancia pimpó
582.Potentilla emilii-popiipimpó faj
583.Prunus lusitanica azoricalusitaniai szilva
584.Sorbus maderensismadeirai berkenye
585.Sorbus teodoriiTeodor-berkenye
586.Rubiaceaegalajfélék
587.Galium cracoviensekrakkói galaj
588.Galium litoraletengerparti galaj
589.Galium moldavicummoldovai galaj
590.Galium sudeticumszudétákbeli galaj
591.Galium viridiflorumzöldvirágú galaj
592.Salicaceaefűzfafélék
593.Salix salvifolia subsp. australisportugál zsályalevelű fűz
594.Santalaceaeszantálfafélék (zsellérkefélék)
595.Kunkeliella subsucculenta(nincs magyar neve)
596.Thesium ebracteatummurvátlan zsellérke
597.Sapotaceaeszapota(fa)félék (zapota(fa)félék)
598.Sideroxylon marmulano(nincs magyar neve)
599.Saxifragaceaekőtörőfűfélék
600.Saxifraga bericaolasz kőtörőfű
601.Saxifraga cintranakőtörőfű faj
602.Saxifraga florulentaalpesi kőtörőfű
603.Saxifraga hirculusbucsecsi kőtörőfű
604.Saxifraga osloensisoslói kőtörőfű
605.Saxifraga portosanctanakőtörőfű faj
606.Saxifraga presolanensiskőtörőfű faj
607.Saxifraga tombeanensislombardiai kőtörőfű
608.Saxifraga valdensiskőtörőfű faj
609.Saxifraga vayredanakőtörőfű faj
610.Scrophulariaceaetátogatófélék
611.Antirrhinum charidemispanyol oroszlánszáj
612.Antirrhinum lopesianumoroszlánszáj faj
613.Chaenorrhinum serpyllifolium subsp.
lusitanicum
lusitaniai keskenylevelű tátos
614.Euphrasia azoricaAzori-szigeteki szemvidítófű
615.Euphrasia genargenteaszardíniai szemvidítófű
616.Euphrasia grandifloranagyvirágú szemvidítófű
617.Euphrasia marchesettiiMarchesetti-szemvidítófű
618.Isoplexis chalcantha(nincs magyar neve)
619.Isoplexis isabelliana(nincs magyar neve)
620.Linaria algarvianaalgarvei gyújtoványfű
621.Linaria coutinhoiCoutinho-gyújtoványfű
622.Linaria ficalhoanaFicalho-gyújtoványfű
623.Linaria flavasárga gyújtoványfű
624.Linaria hellenicagörög gyújtoványfű
625.Linaria loeseliiLoesel-gyújtoványfű
626.Linaria pseudolaxifloragyújtoványfű faj
627.Linaria ricardoiRicardo-gyújtoványfű
628.Linaria tonzigiiTonzig-gyújtoványfű
629.Linaria tursicaspanyol gyújtoványfű
630.Odontites granatensisgránátfogfű
631.Odontites hollianafogfű faj
632.Pedicularis sudeticaszudétákbeli kakastaréj
633.Rhinanthus oesilensisészt kakascímer
634.Sibthorpia peregrinaSibthorp-fű faj
635.Tozzia carpathicakárpáti torokvirág
636.Verbascum litigiosumportugál ökörfarkkóró
637.Veronica micranthakisvirágú veronika
638.Veronica oetaeagörög veronika
639.Solanaceaecsucsorfélék
640.Atropa baeticaandalúziai nadragulya
641.Mandragora officinarumtavaszi mandragóra
642.Solanum lidiicsucsor faj (ebszőlő faj)
643.Thymelaeaceaeboroszlánfélék
644.Daphne arbusculamurányi boroszlán
645.Daphne petraeasziklai boroszlán
646.Daphne rodrigueziiRodriguez-boroszlán
647.Thymelaea broteranacicó faj
648.Ulmaceaeszilfafélék
649.Zelkova abeliceakrétai gyertyánszil
650.Valerianaceaemacskagyökérfélék
651.Centranthus trinervisháromerű sarkantyúvirág
652.Violaceaeibolyafélék
653.Viola athoisibolya faj (viola faj)
654.Viola cazorlensisibolya faj (viola faj)
655.Viola delphinanthadél-balkáni ibolya
656.Viola hispidaszőrös ibolya
657.Viola jaubertianaJaubert-ibolya
658.Viola paradoxaibolya faj (viola faj)
659.Viola rupestris subsp. relictaibolya faj (viola faj)

8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[56]

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS ÁLLATFAJOK

ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
1ANNELIDAGYŰRŰSFÉRGEK
2HIRUDINOIDEANADÁLYOK
3Hirudo medicinalisorvosi pióca
4Hirudo verbanamagyar nadály
5MOLLUSCAPUHATESTŰEK
6BIVALVIAKAGYLÓK
7Congeria kusceridinári kecskekörömkagyló
8Lithophaga lithophagasziklafúró kagyló
9Margaritifera auriculariaspanyol gyöngykagyló
10Pinna nobilisnagy sonkakagyló
11GASTROPODACSIGÁK
12Caseolus calculusbordás kövecskecsiga
13Caseolus commixtafelemás kövecskecsiga
14Caseolus sphaerulagömbölyded kövecskecsiga
15Discula leacockianaLeacock-gombcsiga
16Discula tabellatarovásos gombcsiga
17Discula testudinalis(nincs magyar neve)
18Discula turricula(nincs magyar neve)
19Discus defloratus(nincs magyar neve)
20Discusguerinianusmadeirai diszkoszcsiga
21Elona quimperianaquemperi csiga
22Geomalacus maculosusangol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga)
23Geomitra monizianaMoniz-turbáncsiga
24Gibbula nivosahavasi ragyáscsiga
25Idiomela subplicatamadeirai bordáscsiga
26Lampedusa imitatrix(nincs magyar neve)
27Lampedusa melitensismáltai orsócsiga
28Leiostyla abbreviatakurta bábcsiga
29Leiostyla cassidasisakos bábcsiga
30Leiostyla corneocostatabordás bábcsiga
31Leiostyla gibbadudoros bábcsiga
32Leiostyla lamellosalemezes bábcsiga
33Patella ferruginearozsdás csészecsiga
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
34ARTHROPODAÍZELTLÁBÚAK
35CRUSTACEARÁKOK
36Armadillidium ghardalamensisdéli gömbászka
37ARANEAEPÓKOK
38Macrothele calpeiana(nincs magyar neve)
39INSECTAROVAROK
40ODONATASZITAKÖTŐK
41Cordulegaster trinacriaeszicíliai hegyiszitakötő
42Gomphus grasliniiatlanti folyami-szitakötő
43Leucorrhinia albifronsfehérképű szitakötő
44Lindenia tetraphyllalevelespotrohú szitakötő
45Macromia splendenspompás sárkányszitakötő
46Oxygastra curtisiinarancsfoltos szitakötő
47Sympecma braueri(nincs magyar neve)
48MANTODEAFOGÓLÁBÚAK
49Apteromantis aptera(nincs magyar neve)
50ORTHOPTERAEGYENESSZÁRNYÚAK
51Baetica ustulataSierra Nevada-i nyergesszöcske
52Brachytrupes megacephalussivatagi házitücsök
53Isophya harzi(nincs magyar neve)
54Myrmecophilus baroniiBaron-hangyásztücsök
55COLEOPTERABOGARAK
56Carabidaefutrinkafélék
57Carabus olympiaeolasz futrinka
58Carabus menetriesi pacholeifellápi futrinka
59Buprestidaedíszbogárfélék
60Buprestis splendenspompás díszbogár
61Leiodidaepecebogárfélék
62Leptodirus hochenwartibarlangi pecebogár
63Melandryidaekomorkafélék
64Phryganophilus ruficollisvörösnyakú komorbogár
65Euchiridaemagyar neve nincs
66Propomacrus cypriacusciprusi karolóbogár
67Tenebrionidaegyászbogárfélék
68Pseudoseriscius cameronimáltai gyászbogár
69Pythidaesárkánybogárfélék
70Pytho kolwensisészaki sárkánybogár
71Cerambycidaecincérfélék
72Pseudogaurotina excellensnagy fémescincér
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
73LEPIDOPTERALEPKÉK
74Sphingidaeszenderfélék
75Hyles hippophaesdéli szender
76Saturniidaepávaszemesszövő-félék
77Graellsia isabellaespanyol pávaszem
78Noctuidaebagolylepkefélék
79Xylomoia strixészaki zsombékbagoly
80Papilionidaepillangófélék
81Papilio alexanordéli fecskefarkúlepke
82Papilio hospitonkorzikai fecskefarkúlepke
83Parnassius apollonagy apollólepke
84Lycaenidaeboglárkalepke-félék
85Lycaena hellelápi tűzlepke
86Plebicula golgusGolgus-boglárka
87Polyommatus eroidesbalkáni pöttyösboglárka
88Pseudophilotes baviuserdélyi csinosboglárka
89Nymphalidaetarkalepkefélék
90Fabriciana elisakorzikai gyöngyházlepke
91Coenonympha herolápi szénalepke
92Melanargia argeolasz sakktáblalepke
93Erebia calcarianagy szerecsenlepke (Lorkovic-
szerecsenlepke)
94Erebia christifekete szerecsenlepke
95Erebia sudeticaszudétai szerecsenlepke
96Proterebia afra dalmatadalmát szerecsenlepke
97ECHINODERMATATÜSKÉSBŐRŰEK
98ECHINOIDEATENGERISÜNÖK
99Centrostephanus longispinusdíszsün
100VERTABRATAGERINCESEK
101OSTEICHTHYESCSONTOSHALAK
102ACTINOPTERYGIISUGARASÚSZÓJÚ HALAK
103ACIPENSERIFORMESTOKALAKÚAK
104Acipenseridaetokfélék
105Acipenser naccariiadriai tok
106Acipenser sturioközönséges tok
107CYPRINIFORMESPONTYALAKÚAK
108Cyprinidaepontyfélék
109Anaecypris hispanicaspanyol cselle
110Phoxinus percnurusmocsári cselle
111ATHERINIFORMESKALÁSZHALALAKÚAK
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
112Cyprinodontidaefogaspontyfélék
113Valencia hispanicafeketefoltos fogasponty
114Valencia letourneuxikorfui fogasponty
115SALMONIFORMESPISZTRÁNGALAKÚAK
116Coregonidaemarénafélék
117Coregonus oxyrhynchushegyesorrú maréna
118PERC IFORME SSÜGÉRALAKÚAK
119Percidaesügérfélék
120Zingel asperRhone-vidéki bucó
121Romanichthys valsanicolaromán bucó
122AMPHIBIAKÉTÉLTŰEK
123CAUDATAFARKOS KÉTÉLTŰEK
124Salamandridaeszalamandrafélék
125Chioglossa lusitanicaibériai szalamandra
126Euproctus asperpireneusi gőte
127Euproctus montanuskorzikai gőte
128Euproctus platycephaluscsukafejű gőte
129Mertensiella luschanilükiai szalamandra (likiai szalamandra)
130Salamandra atraalpesi szalamandra
131Salamandra (atra) auroraesárga alpesi szalamandra
132Salamandra lanzai(nincs magyar neve)
133Salamandrina terdigitatapápaszemes szalamandra
134Triturus italicusolasz gőte
135Triturus kareliniibalkáni tarajosgőte
136Triturus marmoratusmárványos gőte
137Triturus montandonikárpáti gőte
138Proteidaevakgőtefélék
139Proteus anguinusbarlangi vakgőte
140Plethodontidaebarlangiszalamandra-félék
141Hydromantes ambrosiifrancia barlangi-szalamandra
142Hydromantes flavussárga barlangi-szalamandra
143Hydromantes geneibarna barlangi-szalamandra
144Hydromantes imperialis(nincs magyar neve)
145Hydromantes strinatii(nincs magyar neve)
146Hydromantes supramontis(nincs magyar neve)
147ANURABÉKÁK
148Discoglossidaekorongnyelvűbéka-félék
149Alytes cisternasiiibériai dajkabéka
150Alytes muletensismallorcai korongnyelvűbéka
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
151Alytes obstetricansközönséges dajkabéka
152Discoglossus galganoi[1]spanyol korongnyelvűbéka
153Discoglossus montalentiikorzikai korongnyelvűbéka
154Discoglossus pictustarka korongnyelvűbéka
155Discoglossus sardusTirrén-tengeri korongnyelvűbéka
156Pelobatidaeásóbékafélék
157Pelobates cultripeszöld ásóbéka
158Pelobates syriacusszíriai ásóbéka
159Bufonidaevarangyfélék
160Bufo calamitanádi varangy
161Hylidaelevelibéka-félék
162Hyla meridionalismediterrán levelibéka
163Hyla sardaszardíniai levelibéka
164Ranidaevalódibéka-félék
165Rana graecagörög barnabéka
166Rana ibericaspanyol barnabéka
167Rana italicaolasz kecskebéka
168Rana latasteiolasz barnabéka
169Rana perezi (Pelophylaxperezi)ibériai kecskebéka
170REPTILIAHÜLLŐK
171TESTUDINATATEKNŐSÖK
172Testudinidaeszárazfölditeknős-félék
173Testudo graecamór teknős
174Testudo hermannigörög teknős
175Testudo marginataszegélyes teknős
176Cheloniidaetengeriteknős-félék
177Caretta carettaálcserepesteknős
178Chelonia mydaslevesteknős
179Lepidochelys kempiifattyúteknős
180Eretmochelys imbricatacserepesteknős
181Dermochelyidaekérgesteknős-félék
182Dermochelys coriaceakérgesteknős
183Emydidaemocsáriteknős-félék
184Mauremys caspicakaszpi teknős
185Mauremys leprosaspanyol víziteknős
186SQUAMATAPIKKELYES HÜLLŐK
187Lacertidaenyakörvösgyík-félék
188Algyroides fitzingerikorzikai éleshátúgyík
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
189Algyroides marchispanyol éleshátúgyík
190Algyroides moreoticusgörög éleshátúgyík
191Algyroides nigropunctatusfekete éleshátúgyík
192Dalmatolacerta oxycephalahegyesfejű gyík
193Dinarolacerta mosorensisdalmát faligyík
194Gallotia atlantica(nincs magyar neve)
195Gallotia gallotiKanári-szigeteki gyík
196Gallotia simonyiEl Hierro-i óriásgyík
197Gallotia stehlini(nincs magyar neve)
198Lacerta bedriagaekorzikai gyík
199Lacerta bonnali(nincs magyar neve)
200Lacerta monticolaibériai hegyigyík
201Lacerta danfordi(nincs magyar neve)
202Lacerta dugesi(nincs magyar neve)
203Lacerta graecagörög hegyesfejűgyík
204Lacerta horvathihorvát faligyík
205Lacerta schreiberispanyol zöldgyík
206Lacerta trilineatabalkáni zöldgyík
207Ophisops eleganskígyószemű gyík
208Podarcis erhardiibalkáni homokigyík
209Podarcis filfolensismáltai faligyík
210Podarcis hispanicaspanyol faligyík
211Podarcis lilfordiBaleár-szigeteki faligyík
212Podarcis melisellensisfiumei faligyík
213Podarcis milensismíloszi faligyík
214Podarcis peloponnesiacapeloponnészoszi faligyík
215Podarcis pityusensisPityusen-szigeteki faligyík
216Podarcis siculaolasz faligyík
217Podarcis tiliguertakorzikai faligyík
218Podarcis waglerianaszicíliai faligyík
219Scincidaeszkinkfélék
220Chalcides bedriagaispanyol ércesgyík
221Chalcides ocellatusfoltos ércesgyík
222Chalcides sexlineatus(nincs magyar neve)
223Chalcides simonyifuerteventurai ércesgyík
224Chalcides viridianus(nincs magyar neve)
225Ophiomorus punctatissimuspettyes kígyógyík
226Gekkonidaegekkófélék
227Cyrtopodion kotschyicsupaszujjú gekkó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
228Phyllodactylus europaeuslemezesujjú gekkó
229Tarentola angustimentalis(nincs magyar neve)
230Tarentola boettgericsíkos gekkó
231Tarentola delalandii(nincs magyar neve)
232Tarentola gomerensisgomerai gekkó
233Agamidaeagámafélék
234Stellio stellioközönséges agáma
235Chamaeleonidaekaméleonfélék
236Chamaeleo chamaeleonközönséges kaméleon
237Anguidaelábatlangyíkfélék
238Ophisaurus apoduspáncélos seltopuzik
239Boidaeboafélék
240Eryx jaculushomoki boa
241Colubridaesiklófélék
242Coluber cypriensis(Hierophis
cypriensis)
ciprusi ostorsikló
243Coluber hippocrepis (Hemorrhois
hippocrepis)
patkós sikló
244Coluber jugularis (Dolichophis
jugularis)
(nincs magyar neve)
245Coluber laurenti(nincs magyar neve)
246Coluber najadum (Platyceps
najadum)
Dahl-ostorsikló
247Coluber nummifer(nincs magyar neve)
248Coluber viridiflavus (Hierophis
viridiflavus)
sárgászöld haragossikló
249Eirenis modestakis-ázsiai törpesikló
250Elaphe quatuorlineatanégycsíkos sikló (szalagos sikló)
251Elaphe situla (Zamenis situla)leopárdsikló
252Telescopus falaxmacskakígyó
253Viperidaeviperafélék
254Vipera ammodyteshomoki vipera
255Macrovipera schweizerimíloszi vipera
256Vipera seoanniibériai vipera
257Vipera xanthinahegyi vipera
258AVESMADARAK
259ANSERIFORMESLÚDALAKÚAK
260Anatidaerécefélék
261Dendrocygna bicolorsujtásos fütyülőlúd*
262Cygnus olorbütykös hattyú
263Anser albifrons flavirostrisgrönlandi nagy lilik
[57]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
264Anser rossiihólúd
265Branta hutchinsiialaszkai lúd
266Anas americanaálarcos réce
267Anas falcatasarlós réce
268Anas formosacifra réce
269Anas rubripeskormos réce
270Anas discorskékszárnyú réce
271Aix sponsakisasszonyréce (karolinai réce)*
272Aythya americanaamerikai barátréce
273Aythya valisineriarókafejű réce
274Aythya collarisörvös réce
275Aythya affinisbúbos réce
276Somateria fischeripápaszemes pehelyréce
277Histrionicus histrionicustarka réce
278Melanitta perspicillatapápaszemes réce
279Bucephala albeolafehérfejű kerceréce
280Bucephala islandicaizlandi kerceréce
281Mergus cucullatuscsuklyás bukó
282GALLIFORMESTYÚKALAKÚAK
283Phasianidaefácánfélék
284Lagopus lagopussarki hófajd
285Lagopus mutahavasi hófajd
286Alectoris chukarcsukár
287Alectoris graecaszirti fogoly
288Alectoris rufavörös fogoly*
289Alectoris barbarabarnanyakú szirtifogoly
290Francolinus francolinusörvös frankolin
291GAVIIFORMESBÚVÁRALAKÚAK
292Gaviidaebúvárfélék
293Gavia adamsiifehércsőrű búvár
294PODICIPEDIFORMESVÖC SÖKALAKÚAK
295Podicipedidaevöcsökfélék
296Podilymbus podicepsgyűrűscsőrű vöcsök
297PROCELLARIIFORMESVÉ SZMADÁR-ALAKÚ AK
298Diomedeidaealbatroszfélék
299Thalassarche melanophrisdolmányos albatrosz
300Thalassarche chlororhynchossárgacsőrű albatrosz
301Diomedea exulansvándoralbatrosz
302Procellariidaevészmadárfélék
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
303Macronectes giganteusdéli óriáshojsza
304Fulmarus glacialisészaki sirályhojsza
305Daption capensegalambhojsza
306Pterodroma madeiramadeirai viharmadár
307Pterodroma feae[1]zöld-foki viharmadár
308Pterodroma cahowBermuda-szigeteki viharmadár
309Pterodromahasitatakaribi viharmadár
310Pterodroma arminjonianatrindadei viharmadár
311Bulweria bulweriiszalagos szerecsenhojsza
312Calonectris edwardsiizöld-foki vészmadár
313Calonectris diomedea[2]mediterrán vészmadár
314Puffinus gravis (Ardenna gravis)nagy vészmadár
315Puffinus griseus (Ardenna grisea)szürke vészmadár
316Puffinus puffinusatlanti vészmadár
317Puffinus mauretanicusBaleár-szigeteki vészmadár
318Puffinus yelkouanbukdosó vészmadár
319Puffinus assimilis[3]kis vészmadár
320Oceanitidaedéliviharfecske-félék
321Fregetta tropicafeketehasú viharfecske
322Oceanites oceanicusWilson-viharfecske
323Pelagodroma marinafehérarcú viharfecske
324Hydrobatidaeviharfecskefélék
325Hydrobates pelagicusviharfecske
326Oceanodroma leucorhoa
(Hydrobates leucorhous)
villás viharfecske
327Oceanodroma monorhis
(Hydrobates monorchis)
koreai viharfecske
328Oceanodroma castro[4] (Hydrobates
castro)
madeirai viharfecske
329PHAETHONTIFORMESTRÓPUSIMADÁR-ALAKÚAK
330Phaethontidaetrópusimadár-félék
331Phaethon aethereusvöröscsőrű trópusimadár
332Phaethon lepturusfehérfarkú trópusimadár
333SULIFORMESSZULAALAKÚAK
334Sulidaeszulafélék
335Sula sulapiroslábú szula
336Sula dactylatraálarcos szula
[58]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
337Sula leucogasterbarna szula
338Morus bassanusszula
338aMoruscapensisfokföldi szula
339Phalacrocoracidaekárókatonafélék
340Phalacrocorax carbonagy kárókatona
341Phalacrocorax auritusfüles kárókatona
342Phalacrocorax aristotelisüstökös kárókatona
343Fregatidaefregattmadárfélék
344Fregata magnificenspompás fregattmadár
345Fregata aquilaascensioni fregattmadár
346PELECANIFORMESGÖDÉNYALAKÚAK
347Pelecanidaegödényfélék
348Pelecanus rufescensvörhenyes gödény
349Ardeidaegémfélék
350Botaurus lentiginosusamerikai bölömbika
351Ixobrychus exilisamerikai törpegém
352Ixobrychus eurhythmusvörhenyes törpegém
353Ixobrychus sturmiiszerecsentörpegém
354Nycticorax violaceussárgakoronás bakcsó
355Ardeola bacchuskínai üstökösgém
356Butorides striata[1]mangrovegém
357Egretta caeruleakék gém
358Egretta tricolorlagúnagém
359Egretta gulariszátonykócsag
360Egretta thulahókócsag
361Egretta intermedia (Ardea
brachyryncha)
középkócsag
361aEgretta ardesiacaharanggém
362Ardea melanocephalafeketenyakú gém
363Ardea herodiaskirálygém
364Threskiornithidaeíbiszfélék
365Geronticus eremitatarvarjú
366Platalea albaafrikai kanalasgém
367CICONDTORMESGÓLYAALAKÚAK
368Ciconiidaególyafélék
369Mycteria ibisrózsás tantalusz
370Leptoptilos crumeniferafrikai marabu
371PHOENICOPTERIFORMESFLAMINGÓALAKÚAK
372Phoenicopteridaeflamingófélék
373Phonicopterus minorkis flamingó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
(Phoeniconaias minor)
374ACCIPITRIFORMESVÁGÓMADÁRALAKÚAK
375Accipitridaevágómadárfélék
376Pernis ptilorhynchusbóbitás darázsölyv
377Elanoides forficatusfecskekánya
378Haliaeetus leucoryphusszalagos rétisas
379Haliaeetus leucocephalusfehérfejű rétisas
380Gypaetus barbatussaskeselyű
381Gyps africanusfehérhátú keselyű
382Gyps rueppelliikarvalykeselyű
383Torgos tracheliotosfüles keselyű
384Aquila rapaxszavannasas
385Aquila adalbertiibériai sas
386FALCONIFORMESSÓLYOMALAKÚAK
387Falconidaesólyomfélék
388Falco sparveriustarka vércse
389Falco amurensisamuri vércse
390Falco concolorhamvas sólyom
391Falco pelegrinoidessivatagi sólyom
392GRUIFORMESDARUALAKÚAK
393Rallidaeguvatfélék
394Porzana carolinaálarcos vízicsibe
395Porzana marginalis (Amaurornis
marginata)
csíkos vízicsibe
396Crex egregiaafrikai haris
397Gallinula angulatatörpevízityúk
398Porphyrio alleniafrikai szultántyúk
399Porphyrio martinicusamerikai szultántyúk
400Fulica americanagyűrűscsőrű szárcsa
401Fulica cristatabütykös szárcsa
402Gruidaedarufélék
403Grus canadensis (Antigone
canadensis)
kanadai daru
404OTIDIFORMESTÚZOKALAKÚAK
405Otididaetúzokfélék
406Chlamydotis undulatagalléros túzok
407Chlamydotis macqueeniipettyes túzok
408CHARADRIIFORMESLILEALAKÚAK
409Turnicidaeguvatfürjfélék
410Turnix sylvaticusguvatfürj
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
411Haematopodidaecsigaforgató-félék
412Haematopus meadewaldoiKanári-szigeteki csigaforgató
413Glareolidaeszékicsérfélék
414Pluvianus aegyptiuskrokodilmadár
415Cursorius cursorfutómadár
416Glareola maldivarumkeleti székicsér
417Charadriidaelilefélék
418Charadrius vociferusékfarkú lile
419Charadrius semipalmatuskanadai lile
420Charadrius pecuariusapró lile
421Charadrius mongolustibeti lile
422Charadrius asiaticussztyeppi lile
423Charadrius veredusbarnaszárnyú lile
424Pluvialis dominicusamerikai pettyeslile
425Pluvialis fulvaázsiai pettyeslile
426Scolopacidaeszalonkafélék
427Calidris tenuirostrisnagy partfutó
428Calidris pusillakis partfutó
429Calidris maurialaszkai partfutó
430Calidris fuscicollisBonaparte-partfutó
431Calidris ruficollisrozsdástorkú partfutó
432Calidris subminutahosszúujjú partfutó
433Calidris minutillatörpepartfutó
434Calidris bairdiiBaird-partfutó
435Calidris acuminatahegyesfarkú partfutó
436Calidris himantopustöcspartfutó
437Gallinago stenurahegyesfarkú sárszalonka
438Gallinago megalatajgasárszalonka
439Scopolax minorkoboldszalonka
440Limnodromus scolopaceushosszúcsőrű cankógoda
441Limnodromus griseusrövidcsőrű cankógoda
442Limosa haemasticafeketeszárnyú goda
443Numenius minutustörpepóling
444Numenius borealiseszkimópóling
445Bartramia longicaudahosszúfarkú cankó
446Tringa melanoleucamocsári cankó
447Tringa solitariaremetecankó
448Tringa brevipesszibériai vándorcankó
449Tringa semipalmatalármás cankó
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
450Actitis maculariuspettyes billegetőcankó
451Phalaropus tricolorWilson-víztaposó
452Stercorariidaehalfarkasfélék
453Catharacta maccormickidélsarki halfarkas
454Laridaesirályfélék
455Larus leucophthalmuspápaszemes sirály
456Larus atricillakacagó sirály
457Larus relictusmongol sirály
458Larus pipixcanprérisirály
459Larus philadelphiaBonaparte-sirály
460Larus cirrocephalusszürkefejű sirály
461Larus delawarensisgyűrűscsőrű sirály
462Larus dominicanusdéli sirály
463Larus smithsonianusamerikai ezüstsirály
464Larus cachinnanssztyeppi sirály
465Larus michahellissárgalábú sirály
466Larus armenicusörmény sirály
467Larus schistisaguskamcsatkai sirály
468Larus thayerieszkimósirály
469Larus glaucescensBering-tengeri sirály
470Rhodostethia rosearózsás sirály
471Pagophila eburneahósirály
472Sterna maxima (Thalasseus
maximus)
királycsér
473Sterna bengalensis (Thalasseus
bengalensis)
bengáliai csér
474Sterna elegans (Thalasseus
elegans)
pompás csér
475Sterna dougalliirózsás csér
476Sterna forsteritavi csér
477Sterna aleutica (Onychoprion
aleuticus)
Bering- tengeri csér
478Sterna anathetus (Onychoprion
anaethetus)
álarcos csér
479Sterna fuscata (Onychoprion
fuscata)
füstös csér
480Anous stolidusbarna noddi
481Alcidaealkafélék
482Uria aalgelumma
483Uria lomviavastagcsőrű lumma
484Pinguinus impennisóriásalka
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
485Cepphus gryllefekete lumma
486Alle allealkabukó
487Aethia psittaculapapagájalka
488Synthliboramphus antiquusezüstalka
489Brachyramphus perdixhosszúcsőrű alka
490Fratercula cirrhatakontyos lunda
491PTEROCLIFORMESPUSZTAITYÚK-ALAKÚAK
492Pteroclididaepusztaityúkfélék
493Pterocles senegalluspettyes pusztaityúk
494Pterocles orientalisfeketehasú pusztaityúk
495Pterocles alchatanyílfarkú pusztaityúk
496Pterocles exustusbarnahasú pusztaityúk
497Syrrhaptes paradoxustalpastyúk
498COLUMBIFORMESGALAMBALAKÚAK
499Columbidaegalambfélék
500Columba liviaszirti galamb*
501Columba palumbus azoricaazori örvös galamb
502Columba trocazmadeirai babérgalamb
503Columba bolliiszürkefejű babérgalamb
504Columba junoniaefehérfarkú babérgalamb
505Streptopelia orientaliskeleti gerle
506Streptopelia senegalensis
(Stigmatopelia senegalensis)
pálmagerle*
507Oena capensisálarcos gerle (fokföldi galamb)*
508Zenaida macrourasirató gerle
509CUCULIFORMESKAKUKKALAKÚAK
510Cuculidaekakukkfélék
511Chrysococcyx capriusrezes fénykakukk
512Coccyzus erythrophthalmusfeketecsőrű esőkakukk
513Coccyzus americanussárgacsőrű esőkakukk
514STRIGIFORMESBAGOLYALAKÚAK
515Strigidaebagolyfélék
516Strix nebulosaszakállas bagoly
517Asio capensismocsári fülesbagoly
518CAPRIMULGIFORMESLAPPANTYÚALAKÚAK
519Caprimulgidaelappantyúfélék
520Caprimulgus ruficollisrozsdásnyakú lappantyú
521Caprimulgus aegyptiussivatagi lappantyú
522Chordeiles minorestifecske
523Apodidaesarlósfecskefélék
[59]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
524Hirundapus caudacutussertefarkú sarlósfecske
525Chaetura pelagicakéménysarlósfecske
526Apus unicoloregyszínű sarlósfecske
527Apus pacificuskeleti sarlósfecske
528Apus cafferkaffersarlósfecske
529Apus affiniskis sarlósfecske
530CORACIIFORMESSZALAKÓTAALAKÚAK
531Alcedinidaejégmadárfélék
532Halcyon smyrnensisbarna halkapó
533Ceryle rudistarka halkapó
534Megaceryle alcyonörvös halkapó
535Meropidaegyurgyalagfélék
536Merops orientalissmaragdgyurgyalag
537Merops persicuszöld gyurgyalag
538PICIFORMESHARKÁLYALAKÚAK
539Picidaeharkályfélék
540Colaptes auratusészaki hangyászküllő
541Sphyrapicus variussárgahasú cukorharkály
542Picoides tridactylusháromujjú hőcsik
543PASSERIFORMESVERÉBALAKÚAK
544Tyrannidaetirannuszfélék
545Sayornis phoebeszürke légykapótirannusz
545aContopus virenskeleti pivi
546Tyrannus savanavillásfarkú királygébics
546aTyrannus tyrannuskeleti királytirannusz
547Alaudidaepacsirtafélék
548Ammomanes cincturahomoki pacsirta
549Ammomanes desertisivatagi pacsirta
550Eremalauda dunninomádpacsirta
550aEremalauda eremoditesnincs magyar neve
551Alaemon alaudipessarlóscsőrű pacsirta
552Chersophilus dupontivékonycsőrű pacsirta
553Melanocorypha bimaculatahegyi kalandrapacsirta
554Melanocorypha leucopterafehérszárnyú pacsirta
555Melanocorypha yeltoniensisszerecsenpacsirta
556Calandrella rufescenscsíkos szikipacsirta
557Galerida theklaekövi pacsirta
558Eremophila bilophasivatagi fülespacsirta
559Hirundinidaefecskefélék
560Tachycineta bicolorodúfecske
561Ptyonoprogne rupestrisszirtifecske
562Hirundo pyrrhonotasziklafecske
[60]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
563Progne subisészaki bíborfecske
564Motacillidaebillegetőfélék
565Anthus godlewskiimongol pityer
566Anthus berthelotiikanári-szigeteki pityer
567Anthus similishosszúcsőrű pityer
568Anthus hodgsoniolívhátú pityer
569Anthus gustavitundrapityer
570Anthus petrosusparti pityer
571Anthus rubescensvörhenyes pityer
571aMotacilla tschutschensiskeleti billegető
572Pycnonotidaebülbülfélék
573Pycnonotus barbatusbarna bülbül
574Bombycillidaecsonttollúfélék
575Bombycilla cedrorumcédruscsonttollú
576Hypocolius ampelinusselyemgébics
577Mimidaegezerigófélék
578Mimus polyglottosénekes gezerigó
579Toxostoma rufumvörhenyes gezerigó
580Dumetella carolinensismacskamadár
581Prunellidaeszürkebegyfélék
582Prunella montanellaszibériai szürkebegy
583Prunella atrogularisfeketetorkú szürkebegy
584Turdidaerigófélék
585Cercotrichas galactotestüskebujkáló
586Luscinia sibilansrőtfarkú fülemüle
587Luscinia callioperubinbegy
588Luscinia cyanekék fülemüle
589Irania gutturalisfehértorkú fülemüle
590Phoenicurus moussierigyémántrozsdafarkú
591Saxicola dacotiaekanári-szigeteki csuk
592Saxicola capratagyászos csuk
593Oenanthe cypriacaciprusi hantmadár
594Oenanthe xanthoprymnavörösfarkú hantmadár
595Oenanthe desertisivatagi hantmadár
596Oenanthe lugensgyászos hantmadár
597Oenanthe finschiitürk hantmadár
598Oenanthe monachacsuklyás hantmadár
599Oenanthe leucopygakoronás hantmadár
600Oenanthe leucurakormos hantmadár
600aOenanthe seebohmiinincs magyar neve
[61]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
601Zoothera dauma[1]himalájai földirigó
602Zoothera sibirica (Geokichla
sibirica)
szibériai földirigó
603Zoothera naevia (Ixoreus naevius)tarka földirigó
604Hylocichla mustelinaerdei fülemülerigó
605Catharus guttatuspettyes fülemülerigó
606Catharus ustulatusflótázó fülemülerigó
607Catharus minimusszürkearcú fülemülerigó
608Catharus fuscescensvörhenyes fülemülerigó
608aCatharus swainsoniinincs magyar neve
609Turdus unicolorszürke rigó
610Turdus obscurushalvány rigó
611Turdus naumanniNaumann-rigó
612Turdus eunomusrőtszárnyú rigó
613Turdus atrogularisfeketetorkú rigó
614Turdus ruficollisrőttorkú rigó
615Turdus migratoriusvándorrigó
616Sylviidaeposzátafélék
617Prinia graciliskarcsú prínia
618Locustella certhiolacsíkos tücsökmadár
619Locustella lanceolatafoltos tücsökmadár
620Locustella fasciolatadalos tücsökmadár
621Acrocephalus griseldiseufráteszi nádirigó
622Acrocephalus aedon (Iduna aedon)vastagcsőrű nádirigó
623Hippolais opaca (Iduna opaca)spanyol geze
624Hippolais rama (Iduna rama)perzsa geze
625Hippolais languidabozótgeze
626Hippolais olivetorumolívgeze
627Hippolais polyglottadéli geze
628Sylvia sardaszardíniai poszáta
629Sylvia balearicaBaleár-szigeteki poszáta
630Sylvia undatabujkáló poszáta
631Sylvia deserticolaAtlasz-hegységi poszáta
632Sylvia conspicillatatörpeposzáta
633Sylvia mystaceatamariszkuszposzáta
634Sylvia melanothoraxciprusi poszáta
635Sylvia rueppelli (Sylvia ruppelli)feketetorkú poszáta
636Sylvia nanasivatagi poszáta
637Sylvia desertiszaharai poszáta
[62]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
638Sylvia hortensisdalos poszáta
639Sylvia crassirostrisvastagcsőrű poszáta
640Phylloscopus coronatuskoronás füzike
641Phylloscopus trochiloidessárga füzike
642Phylloscopus borealisészaki füzike
643Phylloscopus humeihimalájai füzike
644Phylloscopus schwarzivastagcsőrű füzike
645Phylloscopus fuscatusbarna füzike
646Phylloscopus orientalisbalkáni füzike
647Phylloscopus neglectusperzsa füzike
648Phylloscopus brehmi
(Phylloscopus ibericus)
ibériai füzike
649Phylloscopus canariensiskanári-szigeteki füzike
650Phylloscopus sindianushegyi füzike
650aPhylloscopusnitiduszöld füzike
650bPhylloscopus plumbeitarsusszalagos füzike
650cReguluscalendularubinfejű királyka
651Regulus teneriffaekanári-szigeteki királyka
652Regulus madeirensismadeirai királyka
653Muscicapidaelégykapófélék
654Muscicapa dauuricabarna légykapó
655Ficedula semitorquatafélörvös légykapó
656Ficedula speculigeraAtlasz-hegységi légykapó
657Ficedula mugimakifenyveslégykapó
658Paridaecinegefélék
659Parus lugubris (Poecile lugubris)füstös cinege
660Parus cinctus (Poecile cinctus)lappföldi cinege
661Parus cyanus (Cyanistes cyanus)lazúrcinege
662Parus teneriffae (Cyanistes
teneriffae)
Kanári-szigeteki kékcinege
663Sittidaecsuszkafélék
664Sitta krueperitörök csuszka
665Sitta whiteheadikorzikai csuszka
666Sitta canadensiskanadai csuszka
667Sitta neumayerkövi csuszka
668Laniidaegébicsfélék
669Tchagra senegalusbarátcsagra
670Lanius cristatusbarna gébics
671Lanius isabellinuspusztai gébics
672Lanius phoenicuroidesturkesztáni gébics
673Lanius schachhosszúfarkú gébics
674Lanius meridionalissivatagi őrgébics
675Lanius excubitoriusszalagos őrgébics
[63]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
676Lanius nubicusálarcos gébics
677Corvidaevarjúfélék
678Perisoreus infaustusészaki szajkó
679Cyanopica cyanuskék szarka
680Corvus dauuricusörvös csóka
680aCorvus ruficollisbarnanyakú holló
681Sturnidaeseregélyfélék
682Sturnus vulgarisseregély
683Sturnus unicoloregyszínű seregély
684Sturnus sturninus (Agropsar
sturninus)
bíborhátú seregély
685Passeridaeverébfélék
686Passer domesticus[1]házi veréb
687Passer moabiticustamariszkuszveréb
688Petronia brachydactylahalvány köviveréb
689Petronia petroniaköviveréb
690Vireonidaelombgébicsfélék
691Vireo griseusszürke lombgébics
692Vireo flavifronssárgatorkú lombgébics
693Vireo philadelphicussárgahasú lombgébics
694Vireo olivaceuspirosszemű lombgébics
695Fringillidaepintyfélék
696Fringilla teydeakék pinty
696aFringilla polatzekihalvány kékpinty
697Serinus pusillusvöröshomlokú csicsörke
698Serinus canariakanári*
699Serinus citrinella (Carduelis
citrinella)
citromcsicsörke (citromcsíz)
700Serinus corsicanus (Carduelis
corsicana)
korzikai csicsörke (korzikai csíz)
701Loxia scoticaskót keresztcsőrű
702Loxia pytyopsittacusnagy keresztcsőrű
703Carpodacus roseusrózsás pirók
704Pyrrhula murinaazori süvöltő
705Rhodopechys sanguineusrózsásszárnyú sivatagipinty
706Rhodopechys obsoletusfeketecsőrű sivatagipinty
707Bucanetes githagineustrombitás sivatagipinty
708Hesperiphona vespertina
(Coccothraustes vespertinus)
koronás meggyvágó
709Parulidaeamerikaiposzáta-félék
710Mniotilta variacsíkos kéregjáró
[64]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
711Vermivora chrysopteraaranyszárnyú hernyófaló
712Vermivora cyanopterakékszárnyú hernyófaló
713Vermivora peregrinaszürkefejű hernyófaló
714Parula americanaészaki lombposzáta
715Dendroica petechiasárga lombjáró
716Dendroica pensylvanicabarkós lombjáró
717Dendroica virensfeketetorkú lombjáró
718Dendroica fuscanarancstorkú lombjáró
719Dendroica tigrinatigrislombjáró
720Dendroica caerulescenskékes lombjáró
721Dendroica magnoliamagnólia-lombjáró
722Dendroica coronatakoronás lombjáró
723Dendroica striatakucsmás lombjáró
724Dendroica castanearozsdás lombjáró
725Setophaga ruticillalegyezőfarkú lombposzáta
726Seiurus aurocapillakoronás harasztjáró
727Seiurus motacilla (Parkesia
motacilla)
billegető harasztjáró
728Seiurus noveboracensis (Parkesia
noveboracensis)
lápi harasztjáró
729Geothlypis trichasészaki álarcosposzáta
730Wilsonia citrinacsuklyás lombjáró
731Wilsonia pusillasapkás lombjáró
732Wilsonia canadensisörvös lombjáró
733Thraupidaetangarafélék
734Piranga rubrapiros tangara
735Piranga olivaceaskarláttangara
736Emberizidaesármányfélék
737Pipilo erythrophthalmustarka avarsármány
738Chondestes grammacuspacsirtasármány
739Ammodramus sandwichensismezei verébsármány
740Passerella iliacavörhenyes verébsármány
740aPasserella arboreanincs magyar neve
741Melospiza melodiaénekes verébsármány
742Melospiza lincolniiLincoln-verébsármány
743Zonotrichia leucophryskoronás verébsármány
744Zonotrichia albicollisfehértorkú verébsármány
745Junco hyemalisfüstös junkó
746Emberiza spodocephalafeketearcú sármány
747Emberiza striolatasivatagi sármány
748Emberiza cineraceaszürke sármány
[65]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
749Emberiza buchananikövi sármány
750Emberiza caesiarozsdás sármány
751Emberiza fucatabarnafülű sármány
752Emberiza chrysophrystajgasármány
753Emberiza rutilavörhenyes sármány
754Emberiza aureolaaranyos sármány
755Emberiza pallasiszürkevállú sármány
756Emberiza brunicepsvörösfejű sármány
757Emberiza eleganssárgatorkú sármány
757aEmberiza sahariszaharai sármány
758Spiza americanapréripinty
759Pheucticus ludovicianusvörösmellű magvágó
760Passerina cyaneaindigópinty
761Icteridaecsirögefélék
762Dolichonyx oryzivorusseregélysármány
763Molothrus aterbarnafejű gulyajáró
764Quiscalus quisculabíborcsiröge
765Xanthocephalus xanthocephalussárgafejű csiröge
766Icterus galbulanarancstrupiál
767MAMMALIAEMLŐSÖK
768PLACENTALIAMÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK
769ERINACEOMORPHASÜNALAKÚAK
770Erinaceidaesünfélék
771Erinaceus algirusmediterrán sün
772SORICOMORPHACICKÁNYALAKÚAK
773Soricidaecickányfélék
774Crocidura canariensisKanári-szigeteki cickány
775Crocidura siculaszicíliai cickány
776Talpidaevakondfélék
777Galemys pyrenaicuspireneusi pézsmacickány (dezmán)
778MEGACHIROPTERANAGYDENEVÉREK
779Pteropodidaerepülőkutyafélék
780Rousettus aegyptiacusnílusi repülőkutya
781MICROCHIROPTERAKISDENEVÉREK
782Rhinolophidaepatkósdenevér-félék
783Rhinolophus blasiiBlasius-patkósdenevér
784Rhinolophus mehelyiMéhely-patkósdenevér
785Vespertilionidaesimaorrúdenevér-félék
786Eptesicus bottaeBotta-késeidenevér
787Myotis capacciniihosszúlábú denevér
[66]
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
788Nyctalus azoreumAzori-szigeteki koraidenevér
789Pipistrellus maderensismadeirái törpedenevér
790Plecotus kolombatovicidéli hosszúfülű-denevér
791Plecotus macrobullarishegyi hosszúfülű-denevér
792Plecotus teneriffaetenerifei hosszúfülű-denevér
793Tadarididaeszelindekdenevér-félék
794Tadarida teniotisnagy szelindekdenevér
795DUPLICIDENTATANYÚLALAKÚAK
796Leporidaenyúlfélék
797Lepus timidushavasi nyúl
798RODENTIARÁGCSÁLÓK
799Sciuridaemókusfélék
800Marmota marmota latirostriseurópai mormota latirostrisalfaja
801Pteromys volansszibériai repülőmókus
802Spermophilus suslicusgyöngyös ürge
803Sciurus anomalusperzsa mókus
803aCastoridaehódfélék
803bCastor fibereurázsiai hód
804Cricetidaehörcsögfélék
805Cricetus cricetus(mezei) hörcsög
806Mesocricetus newtonidobrudzsai aranyhörcsög
807Microtidaepocokfélék
808Dinaromys bogdanovihavasi őspocok
809Microtus cabreraeCabrera-pocok
810Microtus tatricustátrai földipocok (tátrai pocok)
811Gliridaepelefélék
812Eliomys quercinuskerti pele
813Myomimus roachibolgár egérpele
814Zapodidaeszöcskeegérfélék
815Sicista betulinaészaki szöcskeegér
816Hystricidaesülfélék
817Hystrix cristatatarajos sül
818CARNIVORARAGADOZÓK
819Canidaekutyafélék
820Alopex lagopussarki róka*
821Mustelidaemenyétfélék
822Mustela lutreolaeurópai nyérc
823Vormela peregusnatigrisgörény
824Gulo gulorozsomák
825Viverridaecibetmacskafélék
826Genetta genettaészaki petymeg
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
827Herpestes ichneumonegyiptomi mongúz
828Felidaemacskafélék
829Lynx pardinuspárduchiúz
830PINNIPEDIAÚSZÓLÁBÚAK
831Phocidaefókafélék
832Cystophora cristatahólyagos fóka
833Erignathus barbatusszakállas fóka
834Halichoerus grypuskúpos fóka
835Monachus monachusmediterrán barátfóka
836Pagophilus groenlandicusgrönlandi fóka
837Phoca hispidagyűrűsfóka
838Phoca vitulinaborjúfóka
839ARTIODACTYLAPÁROSUJJÚ PATÁSOK
840Cervidaeszarvasfélék
841Cervus elaphus corsicanuskorzikai gímszarvas (törpe gímszarvas)
842Bovidaemarhafélék
843Bison bonasuseurópai bölény
844Capra aegagrusbezoárkecske*
845Capra ibexkőszáli kecske
846Capra pyrenaicaspanyol kecske
847Ovis musimonmuflon**
848Ovis musimon ophionciprusi muflon
849Rupicapra (pyrenaica) ornataabruzzói zerge
850CETACEACETEK
851Delphinidaedelfinfélék
852Delphinus delphisközönséges delfin
853Feresa attenuatatörpe-kardszárnyúdelfin
854Globicephala macrorynchusrövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin
855Globicephala melashosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin
856Grampus griseusRisso-delfin
857Lagenodelphis hoseiFraser-delfin
858Lagerorchynchus acutusfehéroldalú delfin
859Lagerorchynchus albirostrisfehércsőrű delfin
860Orcinus orcaközönséges kardszárnyúdelfin
861Peponocephala electrafehérajkú kardszárnyúdelfin
862Pseudorca crassidenskis kardszárnyúdelfin
863Sousa teusziinyugat-afrikai púposdelfin
864Stenella attenuatapettyes delfin
865Stenella clymeneháromszínű delfin
ABC
Rendszertani kategóriaTudományos névMagyar elnevezés
866Stenella coeruleoalbacsíkos delfin
867Stenella frontalisatlanti delfin
868Steno bredanensishosszúcsőrű delfin
869Tursiops truncatuspalackorrú delfin
870Phocoenidaedisznódelfin-félék
871Phocoena phocoenaközönséges disznódelfin
872Monodontidaenarválfélék
873Delphinapterus leucasbeluga (fehér delfin)
874Monodon monocerosnarvál
875Ziphiidaecsőröscetfélék
876Hyperoodon ampullatuskacsafejű csőröscet
877Mesoplodon bidensészaki csőröscet
878Mesoplodon densirostrisállas csőröscet
879Mesoplodon europaeusantillai csőröscet
880Mesoplodon grayihosszúorrú csőröscet
881Mesoplodon mirusTrue-csőröscet
882Ziphius cavirostrisCuvier-csőröscet
883Physeteridaeámbráscetfélék
884Kogia brevicepskis ámbráscet
885Kogia simustörpeámbráscet
886Physeter macrocephalusnagy ámbráscet
887Balaenidaesimabálna-félék
888Balaena glacialisészaki-foki bálna
889Balaena mysticetusgrönlandi bálna
890Balaenopteridaebarázdásbálna-félék
891Balaenoptera acutorostratacsukabálna
892Balaenoptera borealistőkebálna
893Balaenoptera edenitrópusi bálna
894Balaenoptera musculusóriásbálna (kék bálna)
895Balaenoptera physalusközönséges barázdásbálna (közönséges
bálna)
896Megaptera novaeangliaehosszúszárnyú bálna

1 A Discoglossus "jeanneae"-t is beleértve

2 A Pterodroma deserta néven önálló fajként is ismert alfajt is beleértve.

3 A Calonectris borealis néven önálló fajként is ismert alfajt is beleértve.

4 A Puffinus lherminieri néven önálló fajként is ismert alfajt is beleértve.

5 A Hydrobates monteiroi néven önálló fajként is ismert alfajt is beleértve.

6 A Butorides virescens (zöld gém) néven önálló fajként is ismert alfajt is beleértve.

7 A Zoothera aurea néven önálló fajként is ismert Zoothera dauma aurea alfajt is beleértve.

8 A Passer italiae (olasz veréb) néven önálló fajként is ismert Passer domesticus italiae alfajt is beleértve.

* Kivéve a háziasított formákat

** Csak a Korzikán és Szardínián élő természetes populációk

9. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[67]

VÉDETT GOMBÁK ÉS ZUZMÓK (LICHENIZÁLT GOMBÁK)

Faj tudományos neveFaj magyar elnevezéseTermészet-
védelmi értéke
(Ft)
GOMBÁK
1.Agaricus bohusiicsoportos csiperke5 000
2.Amanita caesareacsászárgalóca5 000
3.Amanita lepiotoideshúsbarna galóca10 000
4.Amanita vittadiniiőzlábgalóca5 000
5.Battarrea phalloidesálszömörcsög5 000
6.Boletus dupainiikárminvörös tinóru10 000
7.Cantharellus melanoxerossötétedőhúsú rókagomba10 000
8.Cortinarius paracephalixusnyárfa-pókhálósgomba5 000
9.Cortinarius praestansóriás-pókhálósgomba5 000
10.Disciotis venosaráncos tárcsagom ba5 000
11.Elaphomyces anthracinusköldökös álszarvasgomba5 000
12.Elaphomyces leveilleipatinás álszarvasgomba5 000
13.Elaphomyces maculatusfoltos álszarvasgomba5 000
14.Elaphomyces mutabilisbundás álszarvasgomba5 000
15.Elaphomyces persooniikékbelű álszarvasgomba5 000
16.Elaphomyces virgatosporuscsíkosspórájú álszarvasgomba5 000
17.Chlorophyllum agaricoides (Endoptychum
agaricoides)
lemezes pöfeteg5 000
18.Entoloma porphyrophaeumlilásbarna döggomba5 000
19.Flammulina ononidisiglice-fülőke, mezei télifülőke10 000
20.Floccularia luteovirenssárgászöld pikkelyespereszke5 000
21.Ganoderma cupreolaccatumrézvörös lakkostapló5 000
22.Geastrum hungaricumhoni csillaggomba10 000
23.Gomphidius roseusrózsaszínű nyálkásgomba5 000
24.Gomphus clavatusdisznófülgomba10 000
25.Grifola frondosaágas tapló10 000
26.Gyrodon lividuséger-tinóru5 000
27.Hapalopilus croceussáfrányszínű likacsgomba10 000
28.Hericium cirrhatumtüskés sörénygomba5 000
29.Hericium erinaceusközönséges süngomba5 000
30.Hygrocybe calyptriformisrózsaszínű nedűgomba10 000
31.Hygrocybe puniceavérvörös nedűgomba10 000
32.Hygrophorus marzuolustavaszi csigagomba5 000
33.Hygrophorus poetarumizabellvöröses csigagomba5 000
34.Hypsizygus ulmariuslaskapereszke5 000
35.Lactarius helvusdaróc-tejelőgomba5 000
36.Leccinum variicolortarkahúsú érdestinóru5 000
37.Leucopaxillus compactusháromszínű álpereszke5 000
38.Leucopaxillus lepistoidestejpereszke5 000
39.Leucopaxillus macrocephalusgyökeres álpereszke5 000
40.Lycoperdon mammiformecafatos pöfeteg5 000
41.Phellodon nigerfekete gereben, fekete szagosgereben10 000
42.Pholiota squarrosoidesfakópikkelyes tőkegomba5 000
43.Phylloporus pelletierilemezes tinóru5 000
44.Pluteus umbrosuspelyhes csengettyűgomba5 000
45.Polyporus rhizophilusgyepi likacsosgomba5 000
46.Polyporus umbellatustüskegomba10 000
47.Polyporus tuberasterolaszgomba5 000
48.Porphyrellus porphyrosporussötét tinóru10 000
49.Pseudoboletus parasiticusélősdi tinóru5 000
50.Rhodotus palmatustönkös kacskagomba5 000
51.Russula claroflavakrómsárga galambgomba5 000
52.Sarcodon joeideslilahúsú gereben10 000
53.Sarcodon scabrosuskorpás gereben5 000
54.Scutiger pes-capraebarnahátú zsemlegomba10 000
55.Squamanita schreierisárga pikkelyesgalóca10 000
56.Strobilomyces strobilaceuspikkelyes tinóru5 000
57.Tulostoma obesum (Tulostoma volvulatum)bocskoros nyelespöfeteg10 000
58.Volvariella bombycinaóriás bocskorosgomba5 000
ZUZMÓK
59.Cetraria aculeatatüskés vértecs5 000
60.Cetraria islandica 1izlandi zuzmó 110 000
61.Cladonia arbusculaerdei rénzuzmó5 000
62.Cladonia magyaricamagyar tölcsérzuzmó5 000
63.Cladonia mitisszelíd rénzuzmó5 000
64.Cladonia rangiferinavalódi rénzuzmó5 000
65.Lobaria pulmonariatüdőzuzmó10 000
66.Peltigera leucophlebiaváltozó ebzuzmó10 000
67.Solorina saccatapettyegetett tárcsalapony5 000
68.Umbilicaria deustakorpás csigalapony10 000
69.Umbilicaria hirsutabozontos csigalapony10 000
70.Umbilicaria polyphyllasoklombú csigalapony10 000
71.Usnea floridavirágos szakállzuzmó5 000
72.Xanthoparmelia pulvinaris
(Xanthoparmelia pseudohungarica)
magyar bodrány10 000
73.Xanthoparmelia pokornyiPokorny-bodrány5 000
74.Xanthoparmelia ryssoleahomoki bodrány10 000
75.Xanthoparmelia subdiffluensterülékeny bodrány10 000

1 Kivéve a külföldről származó egyedekből készített, szárított gyógyszer-alapanyagot, valamint a gyógyászati végterméket.

10. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez[68]

A VESZÉLYEZTETETT VADON ÉLŐ ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYFAJOK NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, KIEMELT OLTALOMBAN RÉSZESÜLŐ FAJOK

AB
1.Tudományos névMagyar elnevezés
2.FALCONIFORMES spp.Sólyomalakúak valamennyi faja
3.ACCIPITRIFORMES spp.Vágómadáralakúak valamennyi faja
4.STRIGIFORMES spp.Bagolyalakúak valamennyi faja

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 1. § -a. Hatályos 2012.10.01.

[2] Módosította a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.09.01.

[3] Megállapította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 2. § -a. Hatályos 2012.10.01.

[4] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[5] Megállapította a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 1. § - a. Hatályos 2008.06.27.

[6] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[7] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[8] Módosította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[9] Beiktatta a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.20.

[10] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[11] Beiktatta a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 2. § - a. Hatályos 2008.06.27.

[12] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[13] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[14] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[15] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § b)-c) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[16] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[17] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[18] Módosította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2012.10.01.

[19] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § c), e) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[20] Módosította a 62/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[22] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[23] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.08.01.

[24] Megállapította a 106/2011. (XI. 10.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2011.11.18.

[25] Megállapította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[26] Módosította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2015.11.03.

[27] Megállapította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[28] Megállapította a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.10.01.

[29] Módosította a 18/2008. (VI. 19.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.06.27.

[30] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.08.01.

[31] Megállapította a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[32] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[33] A nyitó szövegrészt módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2022.08.01.

[34] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.08.01.

[35] Megállapította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 4. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[36] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 1-6. pont). Hatályos 2022.08.01.

[37] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 7-11. pont). Hatályos 2022.08.01.

[38] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 11-17. pont). Hatályos 2022.08.01.

[39] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 18. pont). Hatályos 2022.08.01.

[40] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 19. pont). Hatályos 2022.08.01.

[41] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 20-24. pont). Hatályos 2022.08.01.

[42] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 25., 29. a) pont). Hatályos 2022.08.01.

[43] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 26. pont). Hatályos 2022.08.01.

[44] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 27., 29. b)-c) pont). Hatályos 2022.08.01.

[45] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.08.01.

[46] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 27. pont). Hatályos 2022.08.01.

[47] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (2) bekezdése (lásd 2. melléklet 28. pont). Hatályos 2022.08.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 7. § -a. Hatálytalan 2012.10.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet 7. § -a. Hatálytalan 2012.10.01.

[50] Megállapította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 5. §-a (lásd 3. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[51] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.08.01.

[52] Megállapította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.08.01.

[53] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.08.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (1) bekezdése (lásd 3. melléklet 4. pont). Hatálytalan 2022.08.01.

[55] Megállapította a 83/2013. (IX. 25.) VM rendelet 4. § - a. Hatályos 2013.10.10.

[56] Megállapította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 6. §-a (lásd 4. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[57] Módosította a 39/2020. (VII. 30.) AM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2020.08.02.

[58] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 1-3. pont). Hatályos 2022.08.01.

[59] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 4-6. pont). Hatályos 2022.08.01.

[60] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 7-8. pont). Hatályos 2022.08.01.

[61] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 9. pont). Hatályos 2022.08.01.

[62] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 10. pont). Hatályos 2022.08.01.

[63] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 11-12. pont). Hatályos 2022.08.01.

[64] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 13. pont). Hatályos 2022.08.01.

[65] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 14. pont). Hatályos 2022.08.01.

[66] Módosította a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése (lásd 4. melléklet 15. pont). Hatályos 2022.08.01.

[67] Megállapította a 66/2015. (X. 26.) FM rendelet 7. §-a (lásd 5. melléklet). Hatályos 2015.11.03.

[68] Beiktatta a 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet 6. § (5) bekezdése (lásd 5. melléklet). Hatályos 2022.08.01.

Tartalomjegyzék