31/1997. (X. 17.) NM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 4/1997. (II. 21.) NM rendelet módosításáról

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, 10. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-ának (5) bekezdésében, valamint 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 4/1997. (II. 21.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontja, 3. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja, 5. pontja helyébe e rendelet 1. számú mellékletének 3. pontja lép.

(2) Az R. 5. számú mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

2. § Az R. 8. számú mellékletének 4. pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A tevékenységi, illetőleg országos forgalmazási engedéllyel rendelkezők a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények tárolását, valamint telephelyen belüli mozgatását az 1-2. pontok alapján, az ipari gyakorlatnak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően elkészített belső szabályzat szerint végzik."

3. § (1) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg az R. 3. számú mellékletének 4. pontja a hatályát veszti.

1. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

[3. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez]

[Bejelentőlap és biztonsági adatlapok]

[Biztonsági adatlapok]

2. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

[5. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez]

"1. A címke tartalmi és formai követelményei*

"

3. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

"6. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez

"

Bejelentést regisztráló/törzskönyvezési okirat

4. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

"7. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez

"

Bejelentkezett/törzskönyvezett veszélyes anyagok jegyzéke

5. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

"9. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez

Általános tevékenységi engedély kérelmezéséhez szükséges adatok

1. Tevékenységet végző neve, telephelye(inek) címe(i), telefonszáma(i).

2. Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat másolata, bejegyzés alatt álló cégeknél a bejegyzési kérelem benyújtását igazoló okirat másolata, gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek esetén az alapítást igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozást engedélyező okirat másolata.

3. A kérelmező vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységének és szakmai múltjának rövid leírása.

4. Nyilatkozat arról, hogy a tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogelődje legalább 3 éve folyamatosan folytat tevékenységet veszélyes anyagokkal. Privatizált gazdálkodó szervezeteknél a privatizációt megelőző időszak is beszámítandó.

5. Nyilatkozat arról, hogy a gyártás során a felelős irányító megfelelő felsőfokú szakmai képesítéssel rendelkezik (vegyészmérnök, vegyész, kémia szakos tanár, gyógyszerész) - oklevél másolatának bemutatása szükséges -, minden egyéb tevékenység irányítása esetében az adott területre vonatkozó szakirányú képzettséggel kell rendelkezni.

6. Nyilatkozat arról, hogy tevékenysége során a munkavállalók és a lakosság egészségét, biztonságát, a környezet védelmét a vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja.

7. Nyilatkozat arról, hogy a tevékenységhez alkalmazni kívánt, 1997. február 24-ét megelőzően már forgalomban lévő, illetőleg előállított, de be nem jelentett bejelentésre kötelezett régi veszélyes anyagokat, illetve veszélyes készítményeket 1998. június 30-ig bejelenti.

8. Az engedély kiadását követően újonnan felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények Biztonsági Adatlapjainak másolatát a tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül az engedélyes az engedélyező hatóság részére bemutatja.

Korlátozott tevékenységi engedély kérelmezéséhez szükséges adatok

1. Tevékenységet végző neve, telephelye(inek) címe(i), telefonszáma(i).

2. Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat másolata, bejegyzés alatt álló cégeknél a bejegyzési kérelem benyújtását igazoló okirat másolata, gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek esetén az alapítást igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozást engedélyező okirat másolata.

3. A kérelmező általános tevékenységének és szakmai múltjának rövid leírása.

4. A végzendő tevékenységek tételes, részletes technológia szerinti felsorolása.

5. A gyártani, forgalmazni, illetve alkalmazni kívánt veszélyes anyagok, veszélyes készítmények jegyzéke és Biztonsági Adatlapjai.

6. Nyilatkozat arról, hogy

- tevékenysége során a munkavállalók és a lakosság egészségét, biztonságát, a környezet védelmét a vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja;

- a gyártás során a felelős irányító megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkezik (vegyészmérnök, vegyész, kémia szakos tanár, gyógyszerész) - oklevél másolatának bemutatása szükséges -, minden egyéb tevékenység irányítása esetében az adott területre vonatkozó szakirányú képzettséggel kell rendelkezni.

7. Nyilatkozat arról, hogy a tevékenységhez alkalmazni kívánt, 1997. február 24-ét megelőzően már forgalomba hozott, illetőleg előállított, de be nem jelentett bejelentésre kötelezett veszélyes anyagokat, illetve veszélyes készítményeket 1998. június 30-ig bejelentik.

8. A tevékenységben, a felelősök személyében, a munkavégzés körülményeiben tervezett változást - 30 nappal a változást megelőzően - be kell jelenteni az engedélyt kiadónak. A tevékenység, illetőleg a tevékenységgel érintett veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények körének megváltozása esetén az új tevékenység, illetőleg bármely tevékenység az újonnan a tevékenységi körbe bevont veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények vonatkozásában csak a korlátozott tevékenységi engedély megfelelő módosítását követően végezhető."

6. számú melléklet a 31/1997. (X. 17.) NM rendelethez

"10. számú melléklet a 4/1997. (II. 21.) NM rendelethez

Országos forgalmazási engedély kérelmezéséhez szükséges adatok

1. Forgalmazó neve, székhelyének, telephelye(inek) címe, telefonszáma.

2. Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat másolata, bejegyzés alatt álló cégeknél a bejegyzési kérelem benyújtását igazoló okirat másolata, gazdasági társaságnak nem minősülő szervezetek esetén az alapítást igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozást engedélyező okirat másolata.

3. A tevékenységi engedély másolata, abban az esetben ha a kérelmező a forgalmazással szorosan összefüggő tároláson és szállításon kívül egyéb tevékenységet is folytat.

4. A forgalmazni kívánt veszélyes anyagok, veszélyes készítmények jegyzéke.

5. A felhasználási terület részletes felsorolása/a felhasználók körének megjelölése.

6. A forgalmazni kívánt anyag (CAS-szám), veszélyes készítmény magyar nyelvű Biztonsági Adatlapja és Címketerve. Az országos forgalmazási engedélyt kapott veszélyes anyagok esetében bejelentéskor a Biztonsági Adatlapot és címketervet nem kell ismételten megküldeni az OMÜI-be.

7. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a veszélyes anyag forgalmazásával kapcsolatos tevékenységhez milyen képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

8. Nyilatkozat arról, hogy

- tevékenysége során az alkalmazottak és a lakosság egészségét, biztonságát, a környezet védelmét a vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítja;

- forgalmazott veszélyes anyagok, veszélyes készítmények listájában bekövetkező változást a változást megelőző 30 nappal bejelenti."

Tartalomjegyzék