1997. évi XXXIV. törvény

az országgyűlési biztosok jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról[1]

Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének, valamint a külön biztosok jogállásának megfelelő rendezése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. § Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési biztos és a külön biztos díjazása megegyezik a miniszterek, az országgyűlési biztos általános helyettesének díjazása pedig az államtitkárok mindenkori díjazásával, azzal az eltéréssel, hogy a vezetői illetménypótlék mértéke az országgyűlési biztos és a külön biztos esetében a miniszteri, az országgyűlési biztos általános helyettese esetében az államtitkári vezetői illetménypótlék másfélszerese. Egyebekben az országgyűlési biztos és a külön biztos a minisztert, az országgyűlési biztos általános helyettese pedig a közigazgatási államtitkárt megillető juttatásokra jogosult."

5. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § rendelkezéseit 1997. január 1. napjától kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Kóródi Mária s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. május 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi LIII. törvény 22. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.07.19.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi LIII. törvény 22. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2003.07.19.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 298. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.