42/1997. (XII. 8.) NM rendelet

a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet 1. számú mellékletének I. Ágazatspecifikus munkakörök "Besorolási előírások a kinevezések (kinevezés módosítások, átsorolások) elkészítéséhez" 2. a) pontja harmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- "C" fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséget követő képesítésre épülő szakképesítést igénylő munkakört, így

= az 1975 előtti - szakosító képzést is tartalmazó - képzés szerint (pl. a 8. általános + 2-3 éves nappali vagy munka melletti tanfolyamos képzésben) szerzett általános betegápolói, csecsemő- és gyermekápolói, csecsemő- és gyermekgondozói, gyermekápolói, pszichiátriai (ideg-elme) ápolói, szociális gondozó és ápolói szakképesítést;

= az 1975 utáni alapképesítésre épülő úgynevezett első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermekápolói, gyermek ideg-elmeápolói és gondozói, felnőtt szakápolói, fiziotherápiás asszisztensi, fogorvosi asszisztensi, körzeti betegápolói, mentőápolói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói (ideg-elmeápolói), szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói, üzemi ápolói szakképesítést

igénylő munkakört, továbbá

= a Nemzeti alaptanterv szerint alapműveltségi vizsgára épülő szakképesítéshez kötött munkakört."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.