46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet[1]

az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK[2]

11. §[3]

11/A. §[4]

12. §[5]

13. §[6]

14. §[7]

15. §[8]

16. §[9]

17. §[10]

18. §[11]

19. §[12]

20. §[13]

21. §[14]

22. §[15]

23. §[16]

24. §[17]

25. §[18]

26. §[19]

27. §[20]

28. §[21]

29. §[22]

30. §[23]

31. §[24]

32. §[25]

33. §[26]

34. §[27]

35. §[28]

36. §[29]

37. §[30]

38. §[31] (1) Ez a rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)[32]

Dr. Baja Ferenc s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez[33]

2. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez[34]

Az építésügyi hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok és közművek

[35]
KTM rendelethez
Az építésügyi hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok és közművek
SzakhatóságokI fokII fokKövetelmények érvényre juttatása
I. Belügyminisztérium
1. Tűzvédelem
A területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokA területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a BM Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságAz "A - C" tűzveszélyességi osztályba tartozó és az "A- B" tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, az 500 m2 alapterület feletti "D- E" tűzveszélyességi osztályba tartozó ipán, mezőgazdasági és tároló épületek, közösségi épületek,
valamint (a pinceszintek kivételével)
9a kétszintesnél nagyobb szintszámú
lakó- és üdülőépületek építésügyi
hatósági (kivéve a bontás) engedé-
lyezési eljárásaiban.
2. Polgári védelemA területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi IgazgatóságA BM Országos Katasztrófa-A polgári védelmi építmény (óvó-
védelmi Főigazgatósághely), továbbá egyéb építmények
ipari üzem védőterületén belül tör-
ténő építésügyi hatósági (kivéve
bontás) engedélyezése során.
3. HatárvédelemA határőrizeti és határforgalmi kirendeltségA határőrizeti és határforgalmiAz államhatártól számított 10 km-en
igazgatóságbelüli lőtér, a határvonaltól számí-
tott 100 m-en belül minden építési
tevékenység építésügyi hatósági
engedélyezése során.
II. Egészségügyi, Szociális
és Családügyi Minisztérium
1. ÁNTSZAz Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi vagy fővárosi kerületi intézete
Az Állami Népegészségügyi ésA (pinceszint kivételével) a kétszin-
Tisztiorvosi Szolgálat megyei,tesnél nagyobb lakó- és üdülőépü-
fővárosi intézetelet, az emberi tartózkodás és a mun-
kavégzés céljára szolgáló építmény
építésügyi hatósági (kivéve bontás)
engedélyezése során, valamint az
OTÉK-ban meghatározott, az egyes
területfelhasználási egységeken ki-
vételesen elhelyezhető építmény
építésügyi hatósági engedélyezése
során a közegészségügy és járvány-
ügy követelményei érdekében.
Az Állami NépegészségügyiAz Állami Népegészségügyi ésA vezeték nélküli távközlési építmé-
és Tisztiorvosi Szolgálat terü-Tisztiorvosi Szolgálat Orszá-nyek építésével, használatbavételé-
letileg illetékes sugáregészségügyi feladatokat ellátó me-gos Tisztifőorvosi Hivatalavel kapcsolatos sugár-egészségügyi hozzájárulás.
gyei intézetei:
- a főváros és Pest megye
vonatkozásában: az ÁNTSZ
Fővárosi Intézetek;
- Baranya, Somogy és Zala
megye vonatkozásában: az
ÁNTSZ Baranya Megyei In-
tézet;
- Borsod-Abaúj-Zemplén,
Nógrád és Heves megye vo-
natkozásában: az ÁNTSZ
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Intézete;
- Békés, Bács-Kiskun és
Csongrád megye vonatkozá-
sában: az ÁNTSZ Csongrád
Megyei Intézete;
- Győr-Moson-Sopron,
Vas és Komárom-Esztergom
megye vonatkozásában: az
ÁNTSZ Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Intézete;
- Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye vonatkozá-
sában: az ÁNTSZ Hajdú-Bi-
har Megyei Intézete;
- Tolna, Fejér és Veszprém megye vonatkozásában: az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete.
III. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1. Természetvédelmi és az illetékes tájvédelmi hatósági jogkörben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedély-kötelesAz illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FőfelügyelőségA természet- és tájvédelem követelményeinek érvényesítése az országos jelentőségű védett természeti, valamint a Natura 2000 területeken a bel- és külterületeken, a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területek esetén is külterületen, egyedi tájérték vagy természeti területek esetén belterületen is az építésügyi hatósági engedélyezés során.
2. Környezetvédelmi hatósági jogkörben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati engedély-kötelesAz illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséga) A hulladék kezelésével kapcsolatos építmények építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során,
b) zaj-, illetve légszennyező anyag kibocsátással üzemelő építmények (a kizárólag a jegyző zaj- és rezgésvédelmi, illetve levegőtisztaság-védelmi hatáskörébe tartozó tevékenységet ellátó építmények kivételével) építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során,
c) a talajt, a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét, illetve a környezeti elemek vagy azok rendszerének védelme érdekében kijelölt védelmi övezeteket és védőterületeket érintő építési tevékenység esetében,
d) e rendelet hatálya alá tartozó építmények építésügyi hatósági engedélyezése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban foglaltak érvényesítése céljából.
3. Vízgazdálkodási ügyekben, ha a tevékenység nem hatásvizsgálat- vagy egységes környezethasználati engedély-kötelesAz illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségOrszágos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi FőfelügyelőségA vizeket, azok medrét és partját, egyéb víztartó képződményeit, a vizek áramlási viszonyait, a jogszabályban meghatározott parti sávot, illetve hullámteret, a fakadó és szivárgó vizes területeket, a vízkivételi művek által igénybe vett vagy arra kijelölt vízbázisok védőterületét, a védősávot, továbbá a vízilétesítményeket, vízimunkákat és vízhasználatokat, valamint a külön jogszabályban meghatározott anyagfelhasználás, illetve ezzel összefüggő építmény engedélyezése esetén a vizek hasznosítását, vagy kártételei elhárításának szempontjait érintő építésügyi hatósági eljárásokban a vízgazdálkodási követelmények érvényre juttatása céljából.
IV. Nemzeti Kulturális Örökség MinisztériumaKulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egységeKulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökeA régészeti érdekű területek, régészeti lelőhelyek, műemlékek, műemléki jelentőségű területek és műemléki környezet védelmének céljából.
V. Honvédelmi Minisztérium 1. Honvédelmi ügybenHonvéd VezérkarHonvédelmi MinisztériumAz ország védelmét, honvédelmét szolgáló jogszabályok szerint a honvédelmi követelmények érvényre juttatása a védelmi és honvédelmi kapacitások létrehozása, hadszíntér előkészítést is szolgáló építmények építésügyi hatósági engedélyezése során.
2. Az állami repülés biztonságaA HM Katonai Légügyi HivatalA Honvédelmi Minisztériuma) Repülőtér és repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül minden, a repülőtér (építési telkének, üzemi területének) szélétől mért 15 km távolságon belül 40 m-nél, bárhol másutt a belterületen 100 m-nél, külterületen pedig 50 m-nél magasabb építmény építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során, b) helikopterállomás és leszállóhely építési telkének (üzemi területének) szélétől mért 500 m-en belül 40 m-nél magasabb építmény építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során.
3. Katonai építésügyi hatóságot érintő ügybenKatonai építésügyi hatóságHonvédelmi Minisztérium
VI. Gazdaság, és Közlekedési Minisztérium 1. Polgári repülési ügybenNemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Polgári Légiközlekedési IgazgatóságaNKH Központi HivatalaA repülőtér és repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül minden, a repülőtér építési (üzemi területének) szélétől mért 15 km távolságon belül 40 m-nél, bárhol másutt a belterületen 100 m-nél, külterületen pedig 50 m-nél magasabb építmény építése, bővítése, továbbá helikopterállomás és leszállóhely építési telkének (üzemi területének) szélétől mért 500 m-en belül 40 m-nél magasabb építmény építése, bővítése esetén a polgári repülés biztonsága érdekében.
Távközlési tornyok esetében 15 mé-
ter felett, továbbá, ha az épületen
elhelyezett tartószerkezet magassá-
ga az épülettel együtt meghaladja a
15 métert, valamint a 15 méternél
magasabb épületeken elhelyezett
antennatartó szerkezeteknél a tető-
sík (gerinc) felett 4,0 métert megha-
ladó esetben.
2. ÚtügybenOrszágos közút esetében:
(a közút kezelőjének előzetes állásfoglalása alapján) az NKH regionális igazgatósága
Országos közút esetében: az NKH Központi HivatalaA közút területén, az alatt vagy fe-
lett, a közutak külterületi szakaszán
a közút tengelyétől számított 50 m-en,
autópálya, autóút, valamint kijelölt
főútvonal esetén 100 m-en belül ter-
vezett távközlési célt szolgáló épít-
mény, valamint belterületen
Helyi közút esetében: az út kezelőjének, üzemeltetőjének előzetes állásfoglalása alapján:Helyi közút esetében: az út kezelőjének, üzemeltetőjének előzetes állásfoglalása alapján:kereskedelmi, vendéglátóipari vagy
egyéb szolgáltatási célú építmény
építése, bővítése, használatbavétele
esetében az útügyi érdekek és a köz-
úti közlekedés biztonsága
követelményeinek érvényre jutta-
tása érdekében.
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az NKH regionális igazgatósága,a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az NKH Központi Hivatala,
b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a főjegyző,b) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
c) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságac) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében az NKH Központi Hivatala
3. Vasúti ügybenA vasút üzemben tartójánakA vasút üzemben tartójánakA vasúti közlekedés biztonsága kö-
előzetes állásfoglalása alap-előzetes állásfoglalása alapján:vetelményeinek érvényre juttatása
ján:céljából.
a) országos közforgalmú vasút esetében az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,a) országos közforgalmú vas-
út esetében az NKH Központi Hivatala
b) helyi és saját használatú vasút esetében az NKH regionális igazgatóságab) helyi és saját használatú vasút esetében az NKH Központi Hivatala
4.1. A területi műszaki bizton-Műszaki Biztonsági Főfel-Építményben kazán vagy más nyo-
sági felügyeletekügyeletmástartó berendezés, gáz- vagy olaj-
ellátó rendszer, tüzeléstechnikai
berendezés 0,4 KV vagy annál
nagyobb feszültségű villamos beren-
dezés, valamint PB-gázpalack csere-
telep föld feletti és föld alatti tartá-
lyok, autógáz- és üzemanyagtöltő-,
továbbá gázfogadó és nyomásszabá-
lyozó állomások, 140 kW feletti hő-
terhelésű gáz-, vagy olajtüzelő be-
rendezés építményeinek építésügyi
hatósági (kivéve bontás) engedélye-
zése esetén a biztonság követelmé-
nyeinek érvényre juttatása.
2. A területi műszaki biztonsági felügyeletekMűszaki Biztonsági FőfelügyeletHőtermelő építmény építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése esetén a műszaki biztonsági követelmények érvényre juttatása céljából.
5. Víziközlekedési ügyekbenNKH illetékes regionális igazgatóságaNKH Központi HivatalaVíziközlekedést érintő ügyekben a víziutak medrétől és a kikötők, átkelések, parti és vízterületétől 50 m-nél kisebb távolságban épülő tűz-, és 100 m-nél kisebb távolságban épülő robbanásveszélyes anyagok gyártását, tárolását, forgalmazását szolgáló, valamint az 50 m-nél kisebb távolságban épülő hajózási parti jelzések láthatóságát befolyásoló, a jelentős fénykibocsátású, a hajók part mellé kikötését és a partra történő kijárást korlátozó építmények építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezésekor.
VII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1. ÁllategészségügyMegyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásFVMAz állategészségügy, az élelmiszer és a takarmány-előállítás követelményeinek érvényre juttatása:
a) állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, állatorvosi laboratórium, export állatrakodó,
b) járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl. állati nyerstermék- és hulladékgyűjtő, tároló, feldolgozó, forgalmazó hely, állatkereskedés, baromfikeltető, dögkút, dögtér, hullakamra, hullaégető, gyepmesteri telep, trágyakezelő telep, legelő, úsztató, kút),
c) állatvásártér, állatrakodó, állatfelvásárló hely, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állatpanzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, kegyeleti állattemető (hullaégető),
d) állattartó és forgalmazó hely, élelmiszert előállító és forgalmazó hely, takarmány-előállító, -forgalmazó és -tároló hely, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, és a felsoroltak járulékos létesítményeinek telepítése, építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezésekor.
2. ErdővédelemA területileg illetékes erdészeti hatóságFVMErdőterületet érintő, vagy az erdőre hatással lévő - beleértve az erdő talaj -át, vízháztartását, mikroklímáját -építmények építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során.
3. TalajvédelemIlletékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálatNövény- és Talajvédelmi Központi SzolgálatAz építmények termőföldön történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területeken a talaj védő gazdálkodás feltételeit ne rontsa, valamint az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.
4. TermőföldvédelemKörzeti (fővárosi kerületi) földhivatalMegyei (fővárosi) földhivatalA távközlési célt szolgáló építmények termőföldön, illetve a mező- és erdőgazdaság alatt álló belterületi földeken történő hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni, hogy az elhelyezés lehetőség szerint a leggyengébb minőségű földeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. Az építmények kivitelezése előtt a termőréteg letermeléséről és máshol való hasznosításáról gondoskodni kell. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az engedélyezettnél nagyobb mértékben termőföld más célú felhasználására ne kerüljön sor, ügyelve arra, hogy az érintett és szomszédos ingatlanok megfelelő mező- és erdőgazdasági hasznosítását a létesítmény ne akadályozza.
VIII. Magyar Bányászati és Földtani HivatalAz illetékes bányakapitányságA Magyar Bányászati és Földtani HivatalRobbanóanyagok tárolására szolgáló épület, bányászati célt szolgáló külszíni üzemi épület, bányatelek határai között fekvő ingatlanon tervezett építmény, bányászati (bányaüzemi) építmény védőterületén belül, vagy kőolaj-, kőolajtermék-, gázszállító- és gázelosztó vezeték, valamint propán-bután töltőtelep biztonsági övezetében tervezett építmény, továbbá bányatelekkel nem rendelkező felhagyott bányával vagy 300 m2-nél nagyobb alapterületű föld alatti tárolótérrel (pince) érintett területén, illetve nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon előfordulást érintő külterületi építmény építése vagy bővítése esetén a biztonság, illetve az ásvány-vagyongazdálkodás követelményeinek érvényre juttatása. Az ásványi nyersanyagokat érintő kérdésekben és az építmény földtani megalapozottsága tekintetében az építésügyi hatósági engedélyezés során, kivéve, ha a településrendezési tervek vagy a helyi építési szabályzat jóváhagyásakor a földtani követelmények már tisztázódtak.
IX.
X. Informatikai és Hírközlési MinisztériumHírközlési Területi HivatalHírközlési FőfelügyeletAntenna, antennatartó szerkezet, valamint az ahhoz tartozó műtárgy tekintetében a frekvenciakijelölési engedélyben vagy koncessziós szerződésben foglalt követelmények, továbbá a megvalósítandó rádiőössze-köttetés védelméhez szükséges építési korlátozások érvényesítése. Egyéb építmény esetében az annak környezetében létesült távközlési építmények védelme és az erre vonatkozó jogszabályokban foglalt követelmények érvényesítése.
Közművek 1. Víz- és csatornázási művekA hálózatukat és más üzemi építményeket érintő csatlakozó, fogyasztói vezetékek és berendezések esetében a szakszerű megoldás követelményei.
2. Gázművek
3. Távhőellátó szervek
4. Áramszolgáltató szervek
5. Távközlési szolgáltatókA távközlési szolgáltatások igénybe-vételét lehetővé tévő csatlakozó vezetékeket és szerelvényeket érintően a szakszerű megoldás követelményei, továbbá a távközlési építmények más építményfajtákkal való megközelítésére, védelmére, illetőleg keresztezésére meghatározott műszaki követelmények érvényre juttatása.
6. A villamosmű üzemben tartójaA villamosmű biztonsági övezetét, térségét érintő építési munkák esetén a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából.
Kéményseprőipari Szolgáltató Szerv (vállalkozó) -Az égéstermék-(füstgáz-)elvezető kémények esetében a szakszerű megoldás és a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából.

3. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez[36]

4. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez[37]

5. számú melléklet a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelethez[38]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 15/2006. (XII. 28.) ÖTM rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[3] A §-t, az azt a megelőző alcímet, valamint a fejezetcímet hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2003.03.29.

[9] A. §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.03.29.

[15] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[19] A. §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.03.29.

[28] A. §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[29] A. §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[31] A. §-t megelőző alcímet 2008. január 1-jével hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja.

[32] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[34] Megállapította a 12/2003. (III. 24.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.03.29.

[35] Módosította az 1/2007. (I. 31.) ÖTM rendelet 1. § a)-f) pontja. Hatályos 2007.01.31.

[36] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 52. § b) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

Tartalomjegyzék