46/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 18. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Ebtv. 18. §-ának (5)-(6) bekezdésébe tartozik valamennyi olyan beavatkozás, amely nem szerepel az Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozásában (a továbbiakban: OENO).

(2) Az OENO-ban szereplő, az Ebtv. 18. §-ának (5) bekezdés g)-h) pontjában és (6) bekezdésében foglalt ellátások körébe tartozó beavatkozásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 1998. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 46/1997. (XII. 17.) NM rendelethez

1. Az Ebtv. 18. § (5) bekezdés g) pontjába tartozó ellátások

2. Az Ebtv. 18. § (5) bekezdés h) pontjába tartozó ellátások

Az Egészségügyi Tudományos Tanács által jóváhagyott kutatási programban szereplő egyes beavatkozások, ideértve a kutatást célzó speciális gyógyszeres terápiát is.

3. Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés a) pontjába tartozó ellátások

4. Az Ebtv. 18. § (6) bekezdés b) pontjába tartozó ellátások[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 46/1997. (XII. 17.) NM rendelet mellékletének 4. pontja a 5/1998. (III. 11.) NM rendelet 9. § 4. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék