1997. évi LVII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról[1]

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 85. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A lakás fekvése szerint illetékes önkormányzat köteles 1998. december 31-ig a kényszerbérlő részére önkormányzati cserelakás bérbeadását felajánlani."

"(3) Ha az önkormányzat 1997. december 31-ig másik megfelelő cserelakást nem ajánlott fel, úgy köteles az e lakásra a 34. § (1) bekezdése alapján megállapítható lakbér és bérbeadó által közölt lakbér különbözetét a bérbeadónak megtéríteni. Amennyiben az önkormányzat a bérbeadó által közölt lakbérkülönbözet összegét nem fogadja el, úgy annak megállapítását - a 6. § (2) bekezdése alapján történő lakbérmegállapítás keretében - a bíróságtól kérheti."

2. § Az Lt. 90. §-a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) Az 1997. évben teljesített elhelyezési feladatok után a támogatás a (2) bekezdésben meghatározott mérték 50%-kal megemelt összege.

(6) Az 1998. december 31-ét követő teljesítés után a támogatás csak akkor igényelhető, ha az elhelyezésre jogerős bírói ítélet kötelezte az önkormányzatot."

3. § (1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az önkormányzatnak az Lt. 85. §-ának (1) bekezdés szerinti felajánlási kötelezettsége az e törvény hatálybalépésének napjáig benyújtott és még el nem bírált kényszerbérletek esetében áll fenn.

(3) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklete "B) Szolgáltatások" táblázatban - az 1994. évi XVII. törvény 6. §-ával megállapított - a 714-11-01 szolgáltatás szám alatti

A kényszerbérlet alapján létrejött vagy azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakás lakbére"a települési önkormányzat képviselő-testülete

szövegrész 1998. január 1. napján hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. június 24-i ülésnapján fogadta el.