68/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a vállalkozás keretében végezhető személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 1. §-ának (5) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

"d) vagyonvédelmi műszaki rendszert tervező, telepítő és karbantartó: az a természetes személy, aki - tevékenységéből eredően - ismeretekkel rendelkezik a vagyonvédelmi műszaki rendszer működéséről, s az ilyen rendszer (eszköz, berendezés) tervezését, telepítését, szerelését, üzemeltetését, karbantartását személyesen végzi;

e) vagyonvédelmi műszaki rendszer: vagyonvédelmi célból a vállalkozási szerződésben megjelölt ingatlanon telepítendő vagy telepített elektronikus jelző és kép megfigyelőrendszer, továbbá az egyéb jel és kép továbbítását vagy fény, illetve hang jelzését is lehetővé tevő műszaki megoldás."

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök