10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjairól

A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény (a továbbiakban: GSZT) 4. §-ának (6) bekezdésében, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjait a következők szerint állapítjuk meg:

1. §[1] Az előzetes létesítési engedély, a létesítési engedély, az üzembehelyezési engedély és a működési engedély kiadásáért, valamint a hőtermelő létesítmény megszüntetéséért a kérelem benyújtójának a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. § Az 1. §-ban szereplő engedélyek módosításáért, hatályuk meghosszabbításáért, az üzletszabályzat, az üzemi szabályzat, a korlátozási lista jóváhagyásáért, módosításáért a melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

3. §[2] Az engedélyesnek a szétválás, másik engedélyessel történő egyesülés, az alaptőke vagy törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítás, továbbá hozzájárulás a 25%-ot meghaladó tulajdoni hányad egy személy vagy tulajdonosi csoport részére történő megszerzéséhez, valamint a hatályos árban figyelembe vett költségkalkulációk engedélyes által kezdeményezett felülvizsgálatáért a melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az R. mellékletének I/6., 7. és II/9., 10. pontja ennek megfelelően módosul.

4. § Az igazgatási szolgáltatási díjat a MEH nemleges döntése esetén visszaigényelni nem lehet. Ismételt kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

5. § (1) Az engedélyes felügyeleti díjat köteles fizetni, amely a jogszabályokban, illetve az engedélyekben foglalt előírások betartásának ellenőrzése, a fogyasztói igény kielégítésének és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, a hatósági döntésekkel kapcsolatos fellebbviteli eljárások, a MEH-nek az államigazgatás szervezeteivel, valamint a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködése, továbbá a fogyasztóvédelem és az energiatakarékosság terén fellépő költségei fedezésére szolgál.

(2)[3][4] Az éves felügyeleti díjat az engedélyesnek két részletben, a tárgyév január 15-éig és június 30-áig kell befizetnie a 6. § (1) bekezdésében megjelölt MEH MNB bankszámlára.

(3) A felügyeleti díj mértéke - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a tárgyévet megelőző évben értékesített energia (beleértve a kapacitást is) nettó árbevételének 0,04%-a, illetve az erőművi előzetes létesítési, a létesítési és üzembe helyezési engedélyesek esetében a melléklet II/6. pontjában, valamint a hőtermelő létesítmény előzetes létesítési, a létesítési és üzembe helyezési engedélyesek esetében a melléklet III/4. pontjában szereplő összeg.

(4) Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnél nem keletkezett energiaértékesítési nettó árbevétel az éves felügyeleti díj mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben értékesíteni tervezett energia (beleértve a kapacitást is) nettó árbevételének 0,04%-a.

(5) A felügyeleti díjat az engedélyes az éves mérlegbeszámoló elkészítését követően köteles felülvizsgálni. Ha a felülvizsgálat eredményeként az engedélyesnek többlet befizetési kötelezettsége keletkezik, azt a mérlegbeszámoló elkészítését követően június 30-ig tartozik befizetni a 6. § (1) bekezdésében megjelölt MEH MNB bankszámlára, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra.

(6)[5]

(7) Az 1. §-ban meghatározott engedélyek kiadásának évében az engedélyesnek nem kell külön felügyeleti díjat fizetnie.

6. § (1)[6] Az 1-3. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a MEH 10032000-01714373-00000000 számú bankszámlájára, és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjakról a MEH számlát állít ki.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakról a MEH elkülönített nyilvántartást vezet.

(3)[7][8] A MEH határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelem díja az első fokú eljárás megindításakor fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének 50%-a. A díjat a jogorvoslati kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Gazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú bankszámlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bankszámlakivonatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni, ha a gazdasági miniszter által felülvizsgált államigazgatási határozat vagy intézkedés az engedélyes hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4) A MEH a felügyeleti díjról számlát állít ki, melyet az 5. § (2) bekezdésében megjelölt határidőig kell megfizetni.

(5) Az e rendelet szerint meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. § Ez a rendelet 1998. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően megindult eljárások esetén kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Energia Hivatal eljárásának díjairól szóló, többször módosított 29/1994. (XI. 4.) IKM-PM együttes rendelet.

Dr. Fazekas Szabolcs s. k.,

ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelethez

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai[9]

Lábjegyzetek:

[1] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 1. §-a a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[2] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 3. §-a a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[3] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 3. § 2. bekezdését módosította, 3-4. bekezdését beiktatta, valamint a korábbi 3-5. bekezdés számozásának jelölését 5-7. bekezdésre módosította a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet 3. §-a

[4] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 5. § 2-3. bekezdése a 9/2000. (III. 3.) GM-PM együttes rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 5. § 6. bekezdését a 9/2000. (III. 3.) GM-PM együttes rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte

[6] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 6. § 1. bekezdése a 9/2000. (III. 3.) GM-PM együttes rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg

[7] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 3. § 3. bekezdését beiktatta, valamint a korábbi 3-4. bekezdés szövegének jelölését 4-5. bekezdésre módosította a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet 4. §-a

[8] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 6. § 3. bekezdése a 9/2000. (III. 3.) GM-PM együttes rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg

[9] Az 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet Mellékletét kiegészíteni rendelte a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet Melléklete

Tartalomjegyzék