31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelet

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjairól szóló 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet módosításáról

A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény 4. §-ának (6) bekezdésében, a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 53. §-a (8) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjait a következők szerint állapítjuk meg:

1. § A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási és felügyeleti díjairól szóló 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az előzetes létesítési engedély, a létesítési engedély, az üzembehelyezési engedély és a működési engedély kiadásáért, valamint a hőtermelő létesítmény megszüntetéséért a kérelem benyújtójának a mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

2. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az engedélyesnek a szétválás, másik engedélyessel történő egyesülés, az alaptőke vagy törzstőke legalább egynegyed részével történő leszállítás, továbbá hozzájárulás a 25%-ot meghaladó tulajdoni hányad egy személy vagy tulajdonosi csoport részére történő megszerzéséhez, valamint a hatályos árban figyelembe vett költségkalkulációk engedélyes által kezdeményezett felülvizsgálatáért a melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az R. mellékletének I/6., 7. és II/9., 10. pontja ennek megfelelően módosul."

3. § Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R. 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (3)-(5) bekezdés számozása (5)-(7) bekezdésre változik:

"(2) Az éves felügyeleti díjat az engedélyesnek két egyenlő részletben, a tárgyév január 15-éig és június 30-áig kell befizetnie a 6. § (1) bekezdésében megjelölt MEH MNB bankszámlára.

(3) A felügyeleti díj mértéke - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a tárgyévet megelőző évben értékesített energia (beleértve a kapacitást is) nettó árbevételének 0,04%-a, illetve az erőművi előzetes létesítési, a létesítési és üzembehelyezési engedélyesek esetében a melléklet II/6. pontjában, valamint a hőtermelő létesítmény előzetes létesítési, a létesítési és üzembehelyezési engedélyesek esetében a melléklet III/5. pontjában szereplő összeg.

(4) Ha a tárgyévet megelőző évben az engedélyesnél nem keletkezett energiaértékesítési nettó árbevétel az éves felügyeleti díj mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben értékesíteni tervezett energia (beleértve a kapacitást is) nettó árbevételének 0,04%-a."

4. § Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3), (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:

"(3) A Magyar Energia Hivatal határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelem díja az első fokú eljárás megindításakor fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének 50%-a. A díjat a jogorvoslati kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Gazdasági Minisztérium MNB 10032000-01460658-00000000 számú bankszámlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bankszámlakivonatot a jogorvoslati kérelemhez kell csatolni. A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat vissza kell téríteni, ha a gazdasági miniszter által felülvizsgált államigazgatási határozat vagy intézkedés az engedélyes hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult."

5. § Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelethez

A 10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet melléklete az alábbiakkal egészül ki:

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjai

Tartalomjegyzék