1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelet

a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú mellékletében szereplő "Sződliget 1212" helyrajzi szám helyébe "Sződliget 1215, 1216/1-2, 1217" helyrajzi számok lépnek.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.