21/1998. (XII. 17.) GM rendelet

a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A közraktárak igazgatási szolgáltatási díja

1. § (1) A közraktári tevékenység engedélyezése iránti eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj mértéke tízezer forint.

(3)[1] A kérelmezőnek a díjat átutalással a közraktározás-felügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Felügyelet) 10023002-00309653-00000000 számú számlájára, "igazgatási szolgáltatási díj" feltüntetésével vagy készpénzátutalási megbízással kell megfizetnie.

(4) A díj befizetéséről szóló hitelt érdemlő igazolást a közraktári tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell.

2. §[2] A díjat harminc napon belül vissza kell téríteni, ha a kérelem írásbeli visszavonására vonatkozó kérelem beérkezéséről a Felügyelet az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett.

3. § A díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b)[3] a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakat,

c)[4] a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-át,

d) a behajtásra az Itv. 88. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett Felügyeletet, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

4. § A díj forgalmi adót nem tartalmaz.

A közraktárak felügyeleti eljárási díja

5. §[5] A közraktár a Krt. 12/A. §-ában meghatározott felügyeleti díjat (a továbbiakban: felügyeleti díj) az 1. § (3) bekezdésében megjelölt bankszámlára való átutalással, "felügyeleti díj" jogcím megjelöléssel fizeti meg. A közraktár az erről szóló igazolást a befizetést követően 8 napon belül megküldi a Felügyeletnek.

6. §[6] A Krt. 12/C. § (1) bekezdésében meghatározott fizetési határidőig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál az adózás rendjéről szóló törvény előírásai irányadók.

7. § A közraktárak kötelesek nyilvántartásaikat úgy vezetni, hogy azokból a díjalap a számvitel zárt nyilvántartási rendszerében ellenőrizhető legyen.

8. §[7] Ha a közraktár okirattal igazolja, hogy a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladó összegű felügyeleti díjat fizetett, a díjtöbbletet a Felügyelet az okirat megküldésétől számított harminc napon belül visszatéríti.

Általános rendelkezések

9. § A Felügyelet a díjat és a felügyeleti díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván, és kezeli. A díjak a Krt., valamint a közraktárakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek,kötelezettségek betartásának ellenőrzésére, az engedélyezési, továbbá hatósági döntésekkel kapcsolatos egyéb eljárások költségeinek fedezésére szolgál.

Hatályba lépő rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet díjra vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett eljárásoknál kell alkalmazni.

(3)[8]

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[3] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[6] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 11. § 42. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék