222/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján a következőket rendeli el:

I.

A nyugellátások emelése

1. § (1) 1999. január 1-jétől 11 százalékkal, de legalább havi 3500 forinttal kell emelni az 1999. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat és az előnyugdíjat is), a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti nyugellátásokat, az özvegyi és a szülői nyugdíjat, az árvaellátást, valamint a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat. Az emelés mértéke azonban nem haladhatja meg a 25,5 százalékot.

(2) Ha egy személy részére több nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat folyósítanak, akkor a saját jogú nyugellátást, baleseti rokkantsági nyugdíjat 11 százalékkal, de legalább 3500 forinttal - legfeljebb az ellátás 25,5 százalékával -, az egyéb nyugellátásokat pedig 11 százalékkal kell emelni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint kell emelni az öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a volt szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.

(4) Az emelést az 1999. január havi ellátásnak

a) a családi pótlék és a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért járó pótlék, és

c) az 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék nélküli összegére kell végrehajtani.

2. § (1) Az 1998. december 31-ét követő, de 2000. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 15 350 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időponttól megállapításra kerülő rokkantsági nyugdíj legkisebb összege

a III. rokkantsági csoportban havi 15 350 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 16 130 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 16 700 forint.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időponttól megállapításra kerülő baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege

a III. rokkantsági csoportban havi 15 460 forint,

a II. rokkantsági csoportban havi 16 240 forint,

az I. rokkantsági csoportban havi 16 800 forint.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időponttól megállapításra kerülő árvaellátás legkisebb összege havi 13 110 forint.

3. § (1) A Tny. 50. §-ának (4) bekezdésében, illetőleg a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. §-ának (6) bekezdésében meghatározott együttfolyósítási összeghatár 1999-ben havi 28 350 forint.

(2) Az egyes saját jogú nyugellátások emeléséről szóló 93/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerinti emelés az (1) bekezdésben meghatározott összeghatáron felül is jár.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha saját jogú vagy özvegyi nyugellátást, baleseti nyugellátást, öregségi vagy munkaképtelenségi járadékkal, illetőleg özvegyi járadékkal folyósítanak együtt.

4. § Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg. Az emelés legkisebb összege a személyenkénti legkisebb emelési összegnek az özvegyi és a szülői nyugdíj megállapításánál alapul vett arányos részének felel meg.

5. § Szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugellátásból a magyar jogszabályok szerint elismert szolgálati idő tartamának megfelelő - a magyar szerződő felet terhelő - arányos részt az 1. § (1)-(2) bekezdése szerint kell emelni.

6. § (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, amelyet átmeneti járadék vagy rendszeres szociális járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.

(2) Több nyugellátásra, baleseti nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú nyugellátást, baleseti nyugellátás összegét az 1. § (1)-(2) bekezdés rendelkezései figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

II.

A baleseti járadék emeléséről

7. § Az 1999. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot 1999. január 1-jétől 11 százalékkal kell emelni.

III.

8. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint a színművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalásának, illetőleg elszámolásának módjáról és időpontjáról a Pénzügyminisztérium és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság megállapodást köt.

9. § Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában, 23. §-ában, 28. §-ában és 70. §-ában meghatározott összegek a 2. § szerinti összegekre változnak.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék