1998. évi XXXI. törvény

a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Stv.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § Az Stv. 1. §-ának 4. és 5. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

"4. hivatásos sportoló: az a természetes személy, aki sportszervezettel létesített munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, továbbá egyéni vállalkozás (a továbbiakban együtt: szerződéses viszony) keretében jövedelemszerzési céllal sporttevékenységet folytat, és rendelkezik a sportági szakszövetség, illetőleg a sportszövetség feltételei szerint megszerzett hivatásos sportolói engedéllyel;

5. amatőr sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet nem hivatásos sportolóként végez;"

2. § (1) Az Stv. 16. §-a (1) bekezdésének c) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakszövetség a sportágában kizárólagosan jogosult)

"c) a nemzetközi sportszövetség alapszabályával összhangban kialakítani a versenyrendszert, és annak alapján szervezni a hivatásos és amatőr sportversenyeket, a Nemzeti (Hivatásos, Professzionális) Liga Bajnokságot, a Nemzeti (Magyar, Országos) Bajnokságot és a Magyar (Köztársasági) Kupa versenysorozatot;"

"g) az általa szervezett vagy rendezett és az általa kiírt sporteseményekkel kapcsolatos vagyoni értékű jogok - beleértve a sportesemények közvetítési jogát - hasznosításának szabályzatban történő meghatározására."

(2) Az Stv. 16. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A versenyszabályzat (versenykiírás) tartalmazza, hogy a soron következő bajnoki (verseny) évben a hivatásos vagy az amatőr versenyrendszer két legmagasabb osztályában csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs hat hónapot meghaladó lejárt köztartozása, továbbá - ha gazdasági társaság - nem áll felszámolás alatt. Az indulási jogosultságot az érintett sportszervezet másra nem ruházhatja át.

(4) A sportszövetség az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat abban az esetben láthatja el, illetőleg az ott felsorolt jogosultságokkal akkor élhet, ha a sportágban szakszövetség nem működik."

3. § Az Stv. a 28. §-t követően a következő címmel, valamint 28/A. §-sal egészül ki:

"A hivatásos sporttevékenységet folytató sportszervezetre és sportolóra vonatkozó szabályok

28/A. § (1) Hivatásos sportolót foglalkoztató sportszervezet sporttevékenységet csak jogi személyiségű gazdasági társaság keretében végezhet.

(2) Hivatásos versenyrendszerben csak az (1) bekezdés szerint működő sportszervezet vehet részt.

(3) A hivatásos bajnokságban részt vevő sportszervezet számára a bajnokságba (versenyre) történő nevezés feltétele a szakszövetség, illetőleg a sportszövetség által meghatározott pénzügyi kötelezettségek teljesítése, vagy erre biztosíték nyújtása.

(4) Ha az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó sportszervezet sporttevékenységét, hivatásos sporttevékenységet folytató sportszervezetként kívánja folytatni, és e célból az (1) bekezdés szerinti szervezetet hoz létre, a (2)-(3) bekezdésben meghatározott és a szerződéses viszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a gazdasági társaságra szállnak át.

(5) A hivatásos sportoló szerződésében ki kell zárni azt, hogy a szerződéses viszony fennállása alatt - a sportszervezet, szakszövetség és a sportszövetség kivételével - a versenyzési (játék) jogosultság gyakorlásáról más rendelkezhessen.

(6) A sportszervezet hivatásos sportolói szerződéses viszonyt nem létesíthet az e törvény alapján sportösztöndíjban részesülő sportolójával az ösztöndíj folyósításának tartama alatt.

(7) A hivatásos sportolót a sportszervezet keretében végzett sporttevékenységéért díjazás illeti meg. A sportszervezet amatőr sportolójának a felkészüléssel és a versenyeztetéssel összefüggő indokolt költségeit megtérítheti, részére a jogszabályban meghatározott természetbeni juttatást adhat."

4. § Az Stv. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A köztartozások rendezésére kiírt pályázat keretében az OTSH-val megállapodást kötő sportszervezetek részére az 1997. december 31-én fennálló személyi jövedelemadó és járulék [az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 97. § z) pont] tartozásaikra 1998. december 31. napjáig fizetési halasztás és azt követő ötévi időtartamra részletfizetés engedélyezhető."

5. § (1) Az Stv. 36. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"(3) Az ilyen módon tovább működő sportszövetség a 16. §-ban meghatározott feladatokat akkor láthatja el, ha a sportágban szakszövetség nem működik."

(2) Az Stv. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A MOB - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül - kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül. A köztestületként működő szakszövetséget az OTSH - a közhasznúsági nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítheti, ha az megfelel a Kszt.-ben előírt feltételeknek. A közhasznú működés tekintetében a törvényességi felügyeletet annak e törvény szerinti gyakorlója a reá irányadó szabályok szerint látja el."

6. § Az Stv. 42. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e)-f) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

"d) a sportorvoslásnak,

e) a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek tilalmának,

f) a sportolók igazolási és átigazolási (nyilvántartási) rendjének alapvető"

(szabályait.)

7. § (1) E törvény 1998. április 1. napján lép hatályba.

(2) Az e törvény 3. §-ával megállapított Stv. 28/A. §-ában foglaltakat a labdarúgás sportágban 1998. június 30. napjáig, a többi sportágban a szakszövetség, illetőleg a sportszövetség döntése szerint, de legkésőbb 2001. december 31. napjáig kell végrehajtani.

(3) A nem hivatásos sporttevékenységet folytató sportszervezetekkel az 1. § 4. pontjában meghatározott szerződéses viszonyban lévő sportoló e jogviszonya alapján labdarúgás sportágban 1999. június 30. napjáig, a többi sportágban a 28/A. §-ban foglaltaknak a (2) bekezdés szerinti végrehajtását követő 1 évig, de legkésőbb 2001. december 31. napjáig foglalkoztatható.

(4) Az a sportszervezet, amely az Stv. 33. §-ának a korábbi (3) bekezdése szerint a köztartozások rendezését megkezdte, aszerint is teljesítheti azt.

(5) Az e törvény 2. §-ával megállapított Stv. 16. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az 1999. január 1-jét követően indult bajnokságban (versenyben) kell alkalmazni.

(6) Az e törvény 2. §-ával megállapított Stv. 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott köztartozás nem minősül lejártnak, ha a sportszervezet a 33. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodást az OTSH-val megkötötte.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. március 16-i ülésnapján fogadta el.