1998. évi XXXVIII. törvény

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról[1]

1. § A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az államilag finanszírozott felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók közül tandíjmentesség illeti meg a kormányrendeletben meghatározott módon:

a) az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatót, amennyiben tanulmányait a kormányrendeletben előírt módon teljesíti,

b) az első doktori képzésben résztvevőket első két tanulmányi évükben, amennyiben a Szabályzatban meghatározott oktatási tevékenységet folytatnak, illetve a harmadik tanulmányi évben,

c) a kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben."

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 42. §-ának (1) bekezdése az alábbi zs) ponttal egészül ki:

[42. § (1) A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül]

"zs) XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 10. cím, 1. alcím Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok előirányzata a felsőoktatási intézmények meghatározott hallgatói részére a felsőoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXX. törvény értelmében kiterjesztett tandíjmentesség következményeként, a Kormány rendelete és határozata által megállapított mértékben"

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. július 8-i ülésnapján fogadta el.