43/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a televízió műsorszórás adási rendszerének és többhang-átviteli eljárásának megválasztásáról

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján, a gazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén üzemelő és telepítendő földfelszíni, analóg rendszerű televízió műsorszóró adókra, valamint ezek üzemeltetőire.

2. § (1) A 47-68 MHz és a 174-230 MHz sávban a D adási rendszert kell alkalmazni.

(2) A 470-862 MHz sávban a G adási rendszert kell alkalmazni. Az ettől eltérő K adási rendszerben működő műsorszóró adóknál az áttérést a 4. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt időpontokig kell végrehajtani.

(3) A D, G és K adási rendszerben kisugárzott jelek alapjellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § Televízió műsoron belüli sztereó hang vagy több hang átvitelére szolgáló eljárásként kizárólag a NICAM 728 digitális többhang-átvitel alkalmazható, a G adási rendszerre érvényes jellemzőivel. A többhang-átvitel alapjellemzőit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2)[1]

(3)[2]

1. számú melléklet a 43/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

A kisugárzott jelek alapjellemzői

Az adási rendszerek jellemzőit az MSZ-17-302-4 jelzetű nemzeti szabvány részletesen tartalmazza.

A kisugárzott tv-jel egyes jellemzőinek értelmezése (a táblázat sorszámaival jelölve)

2. számú melléklet a 43/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez

A NICAM 728 digitális többhang-átvitel alapjellemzői a G adási rendszerben

1. A hangkódolás jellemzői:

Mintavételi frekvencia 32 kHz

Kezdeti felbontás 14 bit/minta

2. Digitális alapsávi formátum:

Az átviteli keret hossza 728 bit

Keretátviteli sebesség 1 keret/ms

3. A digitális hangátvitel modulációs jellemzői:

Vivőfrekvencia 5,85 MHz ±1 ppm a képvivő felett

A moduláció típusa Differenciálisan kódolt kvadratúra fázis moduláció (DQPSK)

Frekvenciatartomány, amelyben előírt a lineáris torzítások megengedett értéke 5,85 MHz ±250 kHz a képvivő felett

4. Jelszintek a kisugárzott jelben:

Képösszetevők Az 1. számú melléklet 8. sora szerint

A csúcsképvivő és az analóg FM hangvivő teljesítménye közötti arány 20:1 (névlegesen)

A csúcsképvivő és a modulált digitális jel teljesítménye közötti arány 100:1 (névlegesen)

(A NICAM 728 többhang-átvitel jellemzőit az MSZ ETS 300 163 jelzetű nemzeti szabvány részletesen tartalmazza.)

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 28/2004. (X. 6.) IHM rendelet 1. § a) pontja. Hatálytalan 2004.10.09.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 16. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék