1998. évi LXXIV. törvény

a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról[1]

A frekvenciagazdálkodásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXII. törvényt (a továbbiakban: Ft.) az Országgyűlés a következők szerint módosítja:

1. § Az Ft. 3. §-a (3) bekezdésének f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, a bekezdés új h) és i) ponttal egészül ki, és a jelenlegi h)-j) pontok jelzése j)-l) pontokra változik:

[(3) A (2) bekezdés a)-h) pontjaiban foglaltak keretében kell szabályozni]

"f) a rádiótávközlő berendezések és a nagyfrekvenciás villamos berendezések gyártásának, behozatalának és üzemben tartásának frekvenciagazdálkodási szempontból történő engedélyezését és hatósági ellenőrzését;

g) a rádiótávközlő berendezések, a nagyfrekvenciás villamos berendezések, valamint a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések forgalomba hozatalának az elektromágneses összeférhetőség (EMC) szempontjából történő vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával foglalkozó szervezetek tevékenységét, a megfelelőség tanúsítás, a megfelelőségi nyilatkozat és a típusvizsgálati tanúsítvány kiadásának feltételeit és eljárásait;

h) a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések gyártásának és behozatalának hatósági ellenőrzését;

i) rádiótávközlő végberendezések forgalomba hozatalának a frekvenciagazdálkodás szempontjából történő vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával foglalkozó szervezetek tevékenységét, a megfelelőség tanúsítás, a megfelelőségi nyilatkozat és a típusvizsgálati tanúsítvány kiadásának feltételeit és eljárásait;"

2. § Az Ft. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok közül:]

"b) a kormányzati célú frekvenciagazdálkodási feladatokat - a 3. § (2) bekezdésének a) és f) pontjai, továbbá a 3. § (3) bekezdésének b), d), e), f), j) és l) pontjai tekintetében - a honvédelmi miniszter látja el. A kormányzati célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezeteket e törvény melléklete tartalmazza."

3. § Az Ft. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Rádiótávközlő berendezést (hálózatot) belföldi felhasználásra fejleszteni, gyártani (egyedileg előállítani, vagy sorozat gyártani), rádióállomást telepíteni (üzembe helyezni) csak frekvenciakijelölési határozat alapján szabad."

4. § Az Ft. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Rádióengedély - rádiótávközlő végberendezés esetében - csak a 17. § (2) bekezdésében hivatkozott megfelelőség tanúsítással vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező berendezésekkel létesült rádióállomásra adható. Végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezésekkel létesült rádióállomásra a rádióengedély hatósági típus- vagy egyedi vizsgálaton megfelelt rádiótávközlő berendezés esetében adható ki. Kísérleti célra engedélyezett rádióállomás esetében a megfelelőség tanúsítást, illetve a hatósági típus- vagy egyedi engedélyt legfeljebb három hónapig mellőzni lehet."

5. § (1) Az Ft. 12. §-ának (1) bekezdése egy új i) ponttal egészül ki:

[(1) A rádióengedélyt vissza kell vonni, ha]

"i) a rádiótávközlő végberendezés a 17. § (2) bekezdésben hivatkozott érvényes megfelelőség tanúsítással vagy megfelelőségi nyilatkozattal, illetőleg a végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezés érvényes hatósági típus- vagy egyedi engedéllyel nem rendelkezik."

(2) Az Ft. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem kaphat rádióengedélyt, illetőleg üzemben tartási engedélyt az eljárás jogerős befejezését követő három éven belül az, aki rádiótávközlő berendezést, valamint 50 VA-nál akár időszakosan is nagyobb teljesítményfelvételű nagyfrekvenciás villamos berendezést engedély nélkül üzemeltet."

6. § Az Ft. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nagyfrekvenciás villamos berendezés üzemben tartására csak megfelelőségi nyilatkozat vagy megfelelőség tanúsítás birtokában adható engedély."

7. § (1) Az Ft. IX. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

"Rádiótávközlő berendezés, nagyfrekvenciás villamos berendezés és nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés gyártása, behozatala és forgalomba hozatala"

(2) Az Ft. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Rádiótávközlő berendezést, nagyfrekvenciás villamos berendezést és minden olyan berendezést (gépet, készüléket, vezetéket, járművet stb.), amely működése közben nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást kelt, belföldi felhasználás céljára előállítani, vagy külföldről behozni, értékesíteni, valamint forgalomba hozni csak úgy szabad, ha az elektromágneses összeférhetőség (EMC) követelményeit teljesíti."

8. § Az Ft. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A rádiótávközlő végberendezések - ideértve a kormányzati célú frekvenciákon működőket is - frekvenciagazdálkodási és elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szempontú megfelelőség tanúsítási eljárását, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatának feltételeit, a megfelelőség alapvető követelményeit és az idegen honosságú megfelelőség tanúsítások kölcsönös elismerésének feltételeit a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Rádiótávközlő végberendezés belföldi kereskedelmi vagy közvetlen felhasználás céljából történő, külföldről való behozatalához és forgalomba hozatalához a végberendezés frekvenciagazdálkodási és elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szempontú megfelelőség tanúsítása és - külön jogszabály alapján - a villamos biztonságra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozata, végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezés behozatalához, forgalomba hozatalához (megszerzéséhez) és ilyen rádiótávközlő berendezéssel létesült rádióállomás telepítéséhez a megfelelőség tanúsítás helyett a hatóság típus- vagy egyedi engedélye szükséges.

(3) Végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezések típus- és egyedi vizsgálatának, valamint engedélyezésének és a típusazonosság megállapításának rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

(4) A forgalomba hozni kívánt rádiótávközlő végberendezés alapvető követelményeinek teljesítését a gyártó vagy meghatalmazott képviselője a végberendezésen a megfelelőségi jelölés (CE) feltüntetésével igazolja."

9. § Az Ft. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § Nagyfrekvenciás villamos berendezések és nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szempontú megfelelőség tanúsítási eljárását, a gyártó megfelelőségi nyilatkozatának feltételeit, a megfelelőség alapvető követelményeit és az idegen honosságú megfelelőség tanúsítások kölcsönös elismerésének feltételeit a gazdasági miniszter a miniszterrel együttesen kiadott rendeletben állapítja meg."

10. § (1) Az Ft. 20. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(1) A hatóság az e törvényben meghatározottak végrehajtása érdekében hatósági ellenőrzést végezhet. Az ellenőrzési jogkör kiterjed]

"a) a frekvenciakijelölési határozatban, a rádióengedélyben, a rádiótávközlő végberendezések megfelelőség tanúsításában és a végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezések típus- vagy egyedi engedélyében meghatározott előírások és feltételek megtartására;"

"c) a forgalomba hozott rádiótávközlő végberendezésekkel, nagyfrekvenciás villamos berendezésekkel és a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezésekkel és azok használatával kapcsolatos feltételek megtartására;"

(2) Az Ft. 20. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdések számozása (4)-(7) bekezdésre változik:

"(2) A 17. § (1) bekezdésében említett miniszteri rendelet hatálybalépése előtt típus- vagy egyedi engedéllyel rendelkező rádiótávközlő végberendezések ellenőrzésére az engedélyezés idején hatályos rendelkezések irányadóak.

(3) A rádiótávközlő berendezés, nagyfrekvenciás villamos berendezés és a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezés tulajdonosa, birtokosa, bérlője, használója, telepítője tűrni köteles, hogy a hatóság arra feljogosított képviselője az (1) bekezdésben foglalt ellenőrzési jogkörében szükséges feladatait elvégezze."

11. § (1) Ez a törvény 1999. január 1. napján lép hatályba. Az Ft. 12. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt rendelkezést a törvény hatálybalépésekor érvényes rádióengedélyeknél nem kell alkalmazni.

(2) Jogszabályban meghatározott rádiótávközlő berendezésekre a rádióengedély az Ft. 12. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak érvényesítése nélkül is meghosszabbítható.

(3) Hatósági típus- vagy egyedi vizsgálaton megfelelt nagyfrekvenciás villamos berendezésre üzemben tartási engedély az Ft. 18. §-ának felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet hatálybalépéséig adható.

(4) Rádiótávközlő végberendezések behozatalához és forgalomba hozatalához az Ft. 17. §-ának (1) bekezdésében említett miniszteri rendelet hatálybalépéséig a hatóság hozzájárulása szükséges.

(5) Végberendezésnek nem minősülő rádiótávközlő berendezést az Ft. 17. §-ának (3) bekezdésében említett miniszteri rendelet hatálybalépéséig - ha azt a gyártó típusvizsgálati azonosító jellel még nem látta el - a forgalomba hozónak kell azonosító jellel ellátni.

(6) Nagyfrekvenciás villamos berendezések és nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések behozatalához és forgalomba hozatalához az Ft. 18. §-ában említett miniszteri rendelet hatálybalépéséig a hatóság hozzájárulása szükséges.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 1-jei ülésnapján fogadta el.