181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet

az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról

A Kormány az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának rendjét a következők szerint állapítja meg:

1. § Az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (a továbbiakban: VÁTI Kht.) keretei között, a meglévő tervtár bázisán létrehozandó országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) útján kell gondoskodni.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában az építésügyi-műszaki dokumentációk körébe tartoznak:

a) a megszűnt "A Településekért, régiókért" Közalapítványtól a VÁTI Kht. által átvett Központi Területrendezési Tervtár állománya és a területi és településtudományi kutatási anyagok;

b) a meglévő műszaki dokumentációk közül:

ba) a megszűnt állami építéstervező vállalatok felszámolása során már átadott tervállomány,

bb) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) által megnevezett felszámoló, illetve végelszámoló által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közreműködésével a Dokumentációs Központ részére átadandó dokumentációk, így:

- a jogutód nélkül megszűnő (megszűnt) állami építéstervező vállalatok és állami tulajdonban lévő, építéstervezési tevékenységet végző gazdasági társaságok terv- és műszaki dokumentációs tára,

- a megszűnt házgyárak és poligonüzemek terv- és műszaki dokumentációs tára,

- a gazdasági társasággá alakult állami építéstervező vállalatoktól az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) által elvont terv- és műszaki dokumentációs tárak,

bc) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósult területi és településtudományi kutatások iratanyaga;

c) a rendelet hatálybalépését követően a készülő építésügyi-műszaki dokumentációk köréből:

ca) a település egészére vonatkozó új, illetve módosított településrendezési tervek és helyi építési előírások,

cb) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló településtudományi kutatások iratanyaga,

cc) a külön jogszabályban meghatározott új, illetőleg felújított építmények megvalósítási tervdokumentációja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építésügyi-műszaki dokumentációkon kívül az érdekelt miniszterek által meghatározott más építményfajták tervei az átadás és az elhelyezés költségeinek a megtérítésével kerülhetnek a Dokumentációs Központba.

(3) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeire vonatkozó műszaki dokumentációk. Ezen dokumentációk őrzéséről a létesítmény tulajdonosa (vagyonkezelője) gondoskodik.

3. § (1) A 2. §-ban felsorolt dokumentációk közül

a) a felszámolásra kerülő gazdasági társaságok tulajdonában levő dokumentációkat a felszámoló, illetve végelszámoló,

b) a rendelet hatálybalépését követően elkészülő - építményekre vonatkozó - műszaki dokumentációkat az ezen munkák megrendelője

köteles a Dokumentációs Központ részére másodpéldányban - külön jogszabály rendelkezései szerint - ingyenesen átadni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételek a honvédelmi, bűnüldözési és igazságszolgáltatási építményekre vonatkozó műszaki dokumentációk.

(3)[1] A digitálisan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus formában kell átadni a Dokumentációs Központ részére.

(4)[2] A házgyárak és poligonüzemek megvalósult lakásokat tartalmazó tervdokumentációinak felhasználásával felállított meglévő számítógépes nyilvántartást és a rá alapozott műszaki-gazdasági tanácsadó szolgálatot tovább kell működtetni.

4. § (1) A Dokumentációs Központ által kezelt dokumentációk - a titokvédelmi és a nemzetközi szerződésekben foglalt előírások, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályok megtartásával - megtekinthetők.

(2) A dokumentációkról a Dokumentációs Központ adatokat szolgáltat. Ennek során az adott építmények adatai - a hatósági tevékenységhez szükséges esetek kivételével - kizárólag a tulajdonos (vagyonkezelő) előzetes hozzájárulásával tekinthetők meg és adhatók ki. A nemzetbiztonsági védelem alá eső létesítmények dokumentációi kizárólag a tulajdonos (vagyonkezelő) előzetes hozzájárulásával tekinthetők meg és adhatók ki.

(3) A dokumentációkkal kapcsolatos adatszolgáltatás technikai (sokszorosítási, másolási) költségeit - a hatósági tevékenységhez szükséges adatszolgáltatás kivételével - a Dokumentációs Központ az igénylőnek felszámítja.

5. § (1) Ez a rendelet nem érinti az építésügyi hatósági és más műszaki, illetve hatósági nyilvántartások rendszerét.

(2) Az építésügyi-műszaki dokumentációknak a Dokumentációs Központ általi megóvása és hasznosítása a kezelt anyagokkal kapcsolatos szerzői jogokat nem érinti.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kövér László s. k.,

tárca nélküli miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.05.29.

[2] Számozását módosította a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.05.29.