31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer célja

1. §

(1) Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) célja, hogy a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, más jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint természetes személyek számára

a) lehetőséget biztosítson az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezete állapotának, területi jellemzőinek:

aa) megismerésére,

ab) változásainak figyelemmel kísérésére,

ac) európai uniós összehasonlítására,

b) információt szolgáltasson

ba) az adatok és ezek feldolgozása során nyert mutatók, elemzések megjelenítésével,

bb)[1] a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, településtervek szöveges és térképi dokumentumok bemutatásával.

(2) A TeIR a térségek, települések helyzetére jellemző információkkal segítséget nyújt a kormányzati, regionális, térségi, vármegyei, járási, települési fejlesztési és rendezési, egyéb térségi, valamint ágazati tervezési, fejlesztési tevékenységet végző és azt ellenőrző szervezetek számára:[2]

a) a területfejlesztési és területrendezési döntések előkészítéséhez és meghozatalához,

b) a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzői változásának folyamatos figyelemmel kísérésével a döntések hatásainak elemzéséhez,

c)[3] a területfejlesztési koncepciók és programok, a településfejlesztési tervek valamint a területrendezési tervek és a településrendezési tervek készítéséhez.

(3)[4] A TeIR információkat biztosít a települési és területi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok számára a tervezés, a programmenedzselés, a pályázatértékelés és a monitoring tevékenység ellátásához.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[5]

b) térinformatika: a helyhez kötődő adatok digitális térképi alapú feldolgozását támogató informatikai módszerek és eszközök összessége,

c) meta-adatbázis: olyan adatok gyűjteménye, amelyek egy másik adatot írnak le, határoznak meg, és összefoglalják az adat használatára vonatkozó összes fontos tényt,

d) riport: táblázat vagy tagolt szöveg formájában készülő jelentés,

e) diagram: grafikon formájában készülő jelentés,

f) kartogram: területi vonatkozású mennyiségi adatok megjelenítésére szolgáló, térkép formájában készülő jelentés,

g) korlátozott felbontású raszteres térkép: webes térképszerver vagy egyedi alkalmazás által készített, kis felbontású és korlátozott rétegszámú, képpontokból álló digitális térkép,

h) adatforrás: az a szervezet, amelytől a TeIR átvette az adatot,

i)[6] frissítés: az aktuális adatgyűjtési időszakra vonatkozó adatok adatkezelő szervezetnél történő feldolgozása,

j) frissítés ideje: az adatátadás vagy javító adatátadás időpontja,

k) az adat leírása: az adatforrás által megadott, az adathoz tartozó szöveges meghatározás,

l) az adat mértékegysége: az a fizikai mértékviszony, amelyben az adat mennyisége értelmezhető,

m)[7] adat vonatkozási ideje: azon időpont vagy időszak, amelyre az adat vonatkozik,

n)[8] vonatkoztatási egység: az a koordinátákkal egyértelműen körülhatárolható területegység, amelyre az adat vonatkozik vagy vonatkoztatható,

o) vonatkoztatási egység időszaka: azon időszak, amelyben a vonatkoztatási egység állapota érvényes,

p)[9]

q)[10] térbeli objektum: meghatározott helyhez vagy földrajzi területhez kapcsolódó valós jelenség absztrakt megjelenítése,

r)[11]

s)[12]

t)[13] téradat: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben téradatként meghatározott adat,

u)[14] adatgazda: azon miniszter, akinek feladatkörébe az e rendeletben meghatározott adatok tartoznak, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

v)[15] adatkezelő szervezet: az e rendeletben szabályozott adatok gyűjtésével, kezelésével, szolgáltatásával megbízott szervek vagy szervezetek.

A TeIR feladata

3. §[16]

(1)[17] A TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb elemzéseket, értékeléseket, híreket, szakmai jogszabályokat, irányelveket, módszertani segédleteket, tervbemutatókat, helyes gyakorlat példáit, szakkifejezések glosszáriumát, EU dokumentumokat, valamint a rendszer meta-adatbázisát.

(2) A TeIR átveszi és feldolgozza, továbbá egységes adatbázis-szerkezetben tárolja

a)[18] az országos és az európai uniós adatgyűjtésen alapuló, az egyes térségek helyzetére jellemző adatokat,

b)[19] a támogatási rendszerek területi adatait,

c) az ország és az Európai Unió területére kiterjedő, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerhez szükséges téradatokat tartalmazó digitális térképi adatbázisokat, és

d)[20] a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési tevékenységhez kapcsolódó, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megőrzendő szöveges és térképi dokumentumok adatait.

(3)[21] A TeIR biztosítja a térbeli objektumokra, térségekre, az országra és egyéb, településhatárokkal meghatározható területekre, valamint az Európai Unió területére vonatkozó adatok internetes megjelenítését és elemzését.

(4)[22] A TeIR szolgáltatása biztosítja a téradatok esetében azok térinformatikai feldolgozhatóságát és raszteres, illetve vektoros hozzáférését azon adatok vonatkozásában, ahol ezt az adatgazda szervezetek lehetővé teszik.

(5) A TeIR szolgáltatása biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában, a következő formátumokban:

a) dokumentum,

b) riport,

c) diagram,

d) kartogram és

e) korlátozott felbontású raszteres térkép.

(6)[23] A TeIR szolgáltatása biztosítja az egyes támogatási rendszerekre vonatkozó - adat- és titokvédelmi szabályok hatálya alá nem eső - adatok településszintű összegzett lekérdezését és megjelenítését.

A TeIR rendszerfelépítése

4. §

(1) A TeIR térinformatikai alapú egységes informatikai rendszer, amely országosan egységes szerkezetű adatbázissal rendelkezik, és biztosítja az adatok hozzáféréséhez és feldolgozásához szükséges internetes informatikai szolgáltatásokat.

(2)[24]

(3) A TeIR rendszer része egy meta-adatbázis, amely a gyűjtött adatköröket tételesen, az alábbi meta információk részletezettségével tartalmazza:[25]

a) adatforrás,

b) frissítés ideje,

c) az adat leírása,

d) az adat mértékegysége,

e)[26] az adat vonatkozási ideje,

f) vonatkoztatási egység,

g) vonatkoztatási egység időszaka,

h)[27]

(4)[28] A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témaköröket, számszerű és térbeli adatokat (a továbbiakban együtt: témakörök) tekintve - az adat jellegének, illetve az adatgyűjtésnek megfelelően - a következő szintekre vonatkozó adatokat és dokumentumokat tartalmaz:[29]

a) projekt,

b) térbeli objektum,

c)[30] település és fővárosi kerület,

d)[31] a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontja szerinti térség,

e) az ország és

f) az Európai Unió.

A TeIR elérése

5. §

(1)[32] A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton keresztül érhetőek el. A rendszer működtetése központosított.

(2)[33] A TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül csatlakoznak a felhasználók.

(3)[34] A felhasználók azonosítása az állam által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatások közül az ügyfélkapu használatával történik.

(4)[35]

A TeIR adatkörei, az adatgyűjtések és az adatátadás

6. §[36]

(1) A TeIR az 1. számú mellékletben meghatározott témakörök szerint csoportosítja a TeIR adatbázisának tartalmát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) keretében gyűjtött adatokból,

b) az OSAP-ban nem szereplő adatokból, valamint

c) az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisokból

áll.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokhoz való hozzáférést az adatkezelő szervezet biztosítja.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatok körét, az adatkezelő szervezeteket, valamint az adatszolgáltatás gyakoriságát és határidejét a 2. számú melléklet határozza meg.

7. §

(1)[37] Az OSAP-ban szereplő adatokból a TeIR részére átadandó adatokat az adatkezelő szervezetek a frissítést követő 90 napon belül kötelesek átadni.

(2)[38] A 2. számú mellékletben meghatározott adatkör átadásáért az érintett adatkezelő szerv felett felügyeletet ellátó miniszter vagy annak hiányában az érintett adatkezelő szerv vezetője a felelős.

(3)[39]

(4)[40] A 6. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során az adatkezelő szervezet köteles

a)[41] gondoskodni a TeIR részére történő adatátadásról elsősorban elektronikus úton, vagy az üzemeltető által biztosított adatfeltöltő felületen keresztül a 4. § (3) bekezdésében meghatározott meta információkkal együtt,

b) az adatátadást egységesen, területileg azonosítható módon, a Központi Statisztikai Hivatal területi számjelrendszerében használt kódok alkalmazásával teljesíteni,

c)[42] az adatokat a TeIR 11. § (2) bekezdésében kijelölt üzemeltetője (a továbbiakban: TeIR üzemeltetője) részére közvetlenül, az TeIR üzemeltetőjével egyeztetett formátumban és szerkezetben átadni, valamint

d) a térképek és térképi adatbázisok esetében a rendelkezésre álló legnagyobb pontosságú, digitális, szerkeszthető, egységes országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátahelyes állományt átadni.

(5)[43] A TeIR adatainak nyilvánosságára a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(6)[44] A TeIR adatbázisát a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint a területrendezésért felelős miniszter naptári évenként a 11. § (7) bekezdésében előírt fejlesztési terv keretében felülvizsgálja. Új adatkörök gyűjtésére tett javaslat esetén a miniszter előzetesen egyeztet az érintett ágazati miniszterrel, az egyeztetést követően a miniszter javaslatot tesz a Kormány részére a 2. számú melléklet módosítására.

(7) A (6) bekezdés alapján újonnan átadandó adatkörök átadási határidejét úgy kell meghatározni, hogy az átadónak az átadás előkészítésére legalább 90 nap álljon rendelkezésére.

(8)[45]

A TeIR használatának rendje

8. §[46]

(1) A TeIR mindenki számára térítésmentesen biztosítja az információk képi megjelenítését nyomtatásra alkalmas formában a 3. § (5) bekezdésében felsorolt formátumokban.

(2) A TeIR regisztrációt követően mindenki számára térítésmentesen biztosítja a hozzáférést az adatbázisához azzal, hogy az üzemeltető korlátozhatja az adatok mennyiségének lekérdezését az Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott módon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hozzáférés az 5. § (3) bekezdése alapján egyedi azonosítással, biztonságos elérés mellett, hálózaton keresztül történik.

9. §[47]

10. §[48]

A TeIR működtetésével kapcsolatos feladatok

11. §[49]

(1) A TeIR működtetéséért a miniszter a felelős.

(2)[50] A Kormány a TeIR - mint rendszer - üzemeltetőjeként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.

(3)[51] A TeIR üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti feladatát a miniszterrel évente megkötött támogatási szerződés és a miniszter által jóváhagyott Üzemeltetési Szabályzat alapján látja el. A TeIR Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter által vezetett minisztérium és a TeIR üzemeltetőjének honlapján közzé kell tenni.

(4) A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében[52]

a) betekinthet a TeIR üzemeltetőjének dokumentumaiba, és

b) felvilágosítást kérhet a TeIR üzemeltetőjének tisztségviselőjétől és alkalmazottjától.

(5) A támogatási szerződés tartalmazza[53]

a) az ellátandó feladatok meghatározását és ütemezését,

b) a feladatok ellátásáért járó, a miniszter által éves szinten biztosítandó ellenszolgáltatás mértékét, valamint a pénzügyi folyósítás ütemezését,

c)[54] a feladatok végrehajtásáról szóló, évente készítendő, az a) pont szerinti ellátandó feladatokra kiterjedő szakmai és pénzügyi beszámoló tartalmát,

d) a feladatok végrehajtása - miniszter vagy az általa megbízott személy (szervezet) általi, korlátozás nélkül végezhető - ellenőrzésének módját, valamint

e) a nem megfelelő teljesítés jogkövetkezményeit, a költségvetési támogatás szüneteltetésére és visszavonására vonatkozó feltételeket.

(6) A TeIR Üzemeltetési Szabályzata tartalmazza

a)[55] a hozzáférés igénylésének feltételeit,

b) a felhasználók felelősségi körét,

c) a TeIR üzemeltetőjének felelősségi körét,

d)[56] a regisztráció nélküli funkciók használatát, valamint

e)[57] a regisztrációhoz kötött funkciók használatának rendjét.

(7)[58] A TeIR üzemeltetője a miniszter által jóváhagyott 3 éves időtávra gördülő tervezéssel kidolgozott fejlesztési terv alapján ellátja a TeIR fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is.

Záró rendelkezések

12. §

(1)[59] Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2)[60]

(3)[61]

(4)[62]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez[63]

A TeIR adatok témakörei

[64]
AC
1.Számszerű és térképi adatok témaköreiTéradattémák adatgazdái
2.1. Területi gazdasági folyamatok
3.1.1. Gazdasági alaptényezők
4.1.1.1. Beruházási szerkezet és külföldi tőkegazdaságpolitikáért felelős miniszter
5.1.1.2. Gazdasági szervezetrendszergazdaságpolitikáért felelős miniszter
6.1.1.3. Ipari parkokiparügyekért felelős miniszter
7.1.1.4. Munkaerő - foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
8.1.1.5. Gazdasági szerkezet - gazdasági ágak
termelékenysége
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
9.1.1.6. Innovativitás - K+F, modernizálódás -
High-tech ipar
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
tudománypolitika koordinációjáért felelős
miniszter
10.1.2. Gazdasági teljesítmény
11.1.2.1. Termelésgazdaságpolitikáért felelős miniszter
energiapolitikáért felelős miniszter
12.1.2.2. Termelékenységgazdaságpolitikáért felelős miniszter
13.1.2.3. Exportkülgazdasági ügyekért felelős miniszter
14.1.3. Meghatározó ágazatok
15.1.3.1. Mezőgazdasági alaptényezők és
termelés
agrárpolitikáért felelős miniszter
16.1.3.2. Ipari alaptényezők és termelésiparügyekért felelős miniszter
17.1.3.3. Építőipari alaptényezők és termelésépítésgazdaságért felelős miniszter
18.1.3.4. Fejlett üzleti szolgáltatások
alaptényezői és termelése
gazdaságpolitikáért felelős miniszter
19.1.3.5. Turizmus alaptényezői és eredményeiturizmusért felelős miniszter
20.2. Területi társadalmi folyamatok
21.2.1. Demográfiai tényezők
22.2.1.1. Népesség száma, összetételeKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
23.2.1.2. Belföldi és nemzetközi oda és
elvándorlás
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
24.2.2. Humán erőforrások tényezői
25.2.2.1. Képzettségköznevelésért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felsőoktatásért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter
26.2.2.2. Foglalkoztatottságfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
27.2.2.3. Munkanélküliségfoglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
28.2.2.4. Jövedelmi helyzet, fogyasztásKözponti Statisztikai Hivatal elnöke
[65]
29.2.3. Életminőség, életkörülmények
30.2.3.1. Lakásállomány, lakhatási körülményeképítésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelős miniszter
31.2.3.2. Egészségi állapotegészségügyért felelős miniszter
32.2.4. Társadalmi szolgáltatások
33.2.4.1. Egészségügyi ellátásegészségügyért felelős miniszter
34.2.4.2. Szociális ellátásszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
35.2.4.3. Nyugellátás, szociális támogatásokMagyar Államkincstár
36.2.4.4. Köznevelés, szakképzés, felsőoktatásköznevelésért felelős miniszter
37.2.4.5. Kulturális szolgáltatásokkultúráért felelős miniszter
38.2.4.6. Igazságszolgáltatás, bűnözésigazságügyért felelős miniszter
rendészetért felelős miniszter
39.2.4.7. Felnőttképzésfelnőttképzésért felelős miniszter
40.3. Műszaki infrastruktúra alakulása, és térbeli
elhelyezkedése
41.3.1. Közlekedés
42.3.1.1. Közúti közlekedésközlekedésért felelős miniszter
43.3.1.2. Vasúti közlekedésközlekedésért felelős miniszter
44.3.1.3. Vízi közlekedésközlekedésért felelős miniszter
45.3.1.4. Légi közlekedésközlekedésért felelős miniszter
46.3.1.5. Logisztikagazdaságpolitikáért felelős miniszter
47.3.2. Hírközlés
48.3.2.1. Informatikainformatikáért felelős miniszter
49.3.2.2. Távközléselektronikus hírközlésért felelős miniszter
50.3.3. Energiaellátás
51.3.3.1. Villamos energia hálózatenergiapolitikáért felelős miniszter
52.3.3.2. Energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén)energiapolitikáért felelős miniszter
53.3.3.3. Szénhidrogén vezetékrendszerenergiapolitikáért felelős miniszter
54.3.4. Vízgazdálkodás
55.3.4.1. Ivóvízellátásvízgazdálkodásért felelős miniszter
56.3.4.2. Szennyvízelvezetés és -tisztításvízgazdálkodásért felelős miniszter
57.3.5. Hulladékkezeléskörnyezetvédelemért felelős miniszter
58.4. Természeti adottságok
59.4.1. Domborzati adottságokföldügyért felelős miniszter
60.4.2. Földtani adottságokbányászati ügyekért felelős miniszter
természetvédelemért felelős miniszter
környezetvédelemért felelős miniszter
61.4.3. Víztartó rétegekvízgazdálkodásért felelős miniszter
62.4.4. Vízrajzi adottságokvízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős
miniszter
63.4.5. Talajadottságokagrárpolitikáért felelős miniszter
64.4.6. Földhasználat, felszínborítottságföldügyért felelős miniszter
65.4.7. Éghajlatkörnyezetvédelemért felelős miniszter
66.4.8. Élővilágtermészetvédelemért felelős miniszter
67.4.9. A környezet állapota
[66]
68.4.9.1. Felszíni és felszín alatti vízkészletek
vízminősége
környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
egészségügyért felelős miniszter
69.4.9.2. Települési levegőminőség és
zajszennyezés
környezetvédelemért felelős miniszter
70.4.10. Épített környezet
71.4.10.1. Műemlékek védelmekulturális örökség védelméért felelős miniszter
72.4.10.2. Helyi építészeti értékek védelmeépítésügyi szabályozásért és építéshatósági
ügyekért felelős miniszter
73.4.10.3. Közparkok, közkertek védelmetelepülésfejlesztésért és településrendezésért
felelős miniszter
74.4.10.4. Kulturális örökség védelmekulturális örökség védelméért felelős miniszter
75.4.11. Tájvédelem, egyedi tájértékek
katasztere
természetvédelemért felelős miniszter
76.4.12. Környezeti kockázatok: árvíz, belvíz,
kárelhárítás és kármentesítés
környezetvédelemért felelős miniszter
vízgazdálkodásért felelős miniszter
77.4.13. Környezet-egészségügyegészségügyért felelős miniszter
78.5. Területfejlesztés
79.5.1. Intézményrendszer, közigazgatásterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
80.5.2. Támogatási rendszerekterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
81.5.3. Dokumentumok, tervanyagokterületfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter
területfejlesztésért felelős miniszter
82.6. Területrendezés
83.6.1. Országos, és kiemelt térségi területrendezési
tervek, térségi szerkezeti tervek és térségi
övezetek, területrendezési
hatástanulmányok
területrendezésért felelős miniszter
84.6.2. Vármegyei területrendezési tervek, vármegyei
térszerkezeti tervek és övezetek, vármegyei
területrendezési hatástanulmányok
vármegyei önkormányzatok

2. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez[67]

1. Az OSAP-ban nem szereplő, illetve az OSAP adatokból előállított önálló adatbázisok adatai

[68]
ABCDEF
1.Adatkezelő
szervezet
Adatgyűjtés megnevezéseAz 1. számú
melléklet
témaköre
Adatátadás
gyakorisága
Vonatkoztatási
egység
Átadási határnap
2.NNGYKA járóbeteg-ellátásban
működő szolgáltatók
adatai szakmák szerint
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
3.NNGYKA fekvőbeteg ellátásban
működő szolgáltatók
adatai szakmák szerint
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
4.NNGYKIvóvíz minősége, öt
kiemelt komponens
(bór, nitrit, fluorid,
arzén, ammónium-ion),
határérték feletti
települések
4.9.1.évente vagy
frissítést
követően
település,
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
5.NNGYKFürdők vizének minősége4.9.1.évente vagy
frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
6.NAVA társasági
adóbevallások főbb
adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
7.NAVSzemélyi jövedelemadó
bevallások főbb adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
8.NAVEgyszerűsített
vállalkozási adó
bevallások főbb adatai
1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
9.MEKHEnergiatermelés1.2.1.frissítést
követően
országfrissítést követő
90. nap
10.FGSZMagyarország
nemzetközi és
hazai, illetve térségi
jelentőségű földgáz
szállítóvezetékeinek
nyomvonalas térképe
3.3.3.éventeország, kiemelt
térség, vármegye
június 1.
11.LTKMagyarország
felszínborítottsága
adatbázis
4.6.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
12.NNGYKPollen-veszélyeztetettség4.5.éventetelepülésmárcius 1.
13.TIMMunkanélküliségi adatok2.2.3.havontatelepülésfrissítést követő
30. nap
14.AMNitrát-érzékenységi
térkép
4.6.frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
15.MÁKVidékfejlesztési Program
(VP)
5.2.negyedéventetelepülésfrissítést követő
15. nap
16.BMRendőrkapitányságok
területi elhelyezkedése,
körzetei
2.4.6.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
17.MÁKOrszágos támogatás
ellenőrzési rendszer
5.2.negyedéventetelepülésfrissítést követő
15. nap
18MÁKÖnkormányzatok
költségvetési adatok
(kiadások, bevételek)
5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
19.MÁKHelyi adók mértéke5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
20.TIMAz országos
közúthálózathoz tartozó
szöveges adatok:
- a közút száma és
nemzetközi útszáma,
- a közút kategóriája,
- forgalomszámlálási
adatok
3.1.1.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
21.kulturális
örökség
védelméért
felelős
miniszter
Műemlékek és
régészeti lelőhelyek
településenként
számszerűsített
kimutatása
4.10.1. és
4.10.4.
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
22.KSHTerületi számjelrendszer5.1.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
23.NTAKSzálláshelyforgalmi
adatok
1.3.5.negyedéventetelepülésfrissítést követő
90. nap
24.KSHÁltalános Mezőgazdasági
Összeírás főbb adatkörei
1.3.1.a felmérés
gyakorisága
szerint
településfrissítést követő
90. nap
25.KSHMR-STAR-t helyettesítő
mutatók.
számos
témakör
évente vagy
frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
26.KSHTelepülésstatisztikai
Adatbázis Rendszer
(T-STAR)
számos
témakör
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
27.KSHVállalati K+F tevékenység1.1.6.évente vagy
frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
28.KSHHigh-tech,
medium-high-tech,
valamint tudásintenzív
üzleti szolgáltatást végző
működő vállalkozások
adatai
1.1.5. és
1.1.6.
évente vagy
frissítést
követően
járásfrissítést követő
90. nap
29.KSHMűködő ipari
vállalkozások száma
létszám kategória szerint
1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést
követően
járásfrissítést követő
90. nap
30.KSHIpari alkalmazottak
létszám-kategória
szerinti adatai
1.1.4. és
1.1.5.
évente vagy
frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
31.KSHFérőhelyek száma a 4 és
5 csillagos szállodákban
1.3.5.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
32.BMA területi vízügyi hatóság
illetékessége, vízügyi
igazgatóságok
5.1.frissítést
követően
térségfrissítést követő
90. nap
33.AMLégszennyező anyagok
kibocsátott mennyisége
4.9.2.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
34.AMLevegőminőségi
adatok [Országos
Légszennyezettségi
Mérőhálózat (OLM) éves
értékelés]
4.9.2.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
35AMZajtérképek4.9.2.frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
36.TIMVeszélyes hulladékok
keletkezett mennyisége
3.5.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
37.AMKármentesítési
munkálatok
4.12.évente vagy
frissítést
követően
előfordulási
hely
frissítést követő
90. nap
38.SZTFHMűködő és felhagyott
bányák (nyersanyag,
fejtési mód, felhagyás
éve, elhelyezkedés)
1.2.1.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
39.MEKHErőművek és
kiserőművek beépített
teljesítőképessége
energiahordozónként
(a meglévő erőművek
megnevezése, típusa)
3.3.1.éventeobjektumjúnius 1.
40.NFKErdősítési adatok4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
41.NFKErdőterület rendeltetés,
üzemmód szerint
4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
42.NFKÉlőfa-készlet4.6.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
43.NFKÉgett erdőterület4.6.frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
44.SZTNHSzabadalmi bejegyzések1.1.6.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
45.ATK TAKIAgrotopográfiai térkép4.6.frissítést
követően
objektumfrissítést követő
90. nap
46.TIMIpari parkok (kérdőíves
adatok)
1.1.3.évente vagy
frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
47.MEEgységes Monitoring
Információs Rendszer
(EMIR), Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs
Rendszer (FAIR)
5.2.negyedéventeprojektfrissítést követő
15. nap
48.TIMInfokommunikációs
adatok
3.2.1. és
3.2.2.
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
49.OHFelsőoktatási felvételi
adatok
2.4.4.évente vagy
frissítést
követően
középfokú
oktatási
intézmény
frissítést követő
90. nap
50.BM OKFÖnkormányzati
feladatkörbe tartozó
ár- és belvízvédelmi
védekezés adatai
4.12.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
51.BM OKFKatasztrófavédelem
kirendeltségei
4.12.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
52.BM OKFVeszélyes ipari üzemek
települések szerint
4.12.frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
53.NNGYKPollenterhelés4.9.2.évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
54.OMSZSürgősségi betegellátás
adatai
2.4.1.évente vagy
frissítést
követően
vármegyefrissítést követő
90. nap
55.MÁKFoglalkoztatottak FEÁOR
szerinti adatai
1.1.4. és
2.2.2.
évente vagy
frissítést
követően
településfrissítést követő
90. nap
56.BMAz állam által
nyújtott azonosítási
szolgáltatásokra
vonatkozó területi
statisztikai adatok
5.1.évente vagy
frissítést
követően
regisztráció
helyszíne
(település)
frissítést követő
90. nap
57.BMKözfoglalkoztatási
statisztikai adatok
2.2.2.havontatelepülés és
vármegye
a referencia
időszakot
követő második
hónap 25-e
58.KSHFöldhasználat, mű-
és szervestrágyával,
növényvédőszerrel kezelt
területre vonatkozó
statisztikai adatok
4.6.éventevármegyefrissítést követő
90. nap
59.KSHHulladékgazdálkodási
statisztikai adatok
3.5.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
60.KSHOktatáshoz kapcsolódó
statisztikai adatok
(felsőoktatás, közoktatás,
végzettség, nyelvtanulás,
férőhelyek)
2.4.4.éventetelepülés,
vármegye, régió
frissítést követő
90. nap
61.KSHLakáspiaci adatok2.3.1.éventetelepülés,
vármegye, régió
frissítést követő
90. nap
62.KSHTermelési koncentráció
(bruttó hozzáadott
érték) nemzetgazdasági
áganként
1.2.1. és
1.2.2.
éventevármegyefrissítést követő
90. nap
63.KSHÉpítőipari termelési érték
megoszlása a kivitelező
székhelye és kivitelezés
helye szerint
1.3.3.éventevármegyefrissítést követő
90. nap
64.KSHFűtésre, energiaellátásra
vonatkozó statisztikai
adatok
3.3.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
65.KSHKözlekedésre vonatkozó
statisztikai adatok
3.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
66.KSHNépszámlálás,
mikrocenzus adatok
számos
témakör
a felmérés
gyakorisága
szerint
településfrissítést követő
90. nap
67.MÁKTáppénz adatok2.2.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
68.NEAKGyógyszerforgalmi
(Beteg- és vényszám)
adatok
2.3.2.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
69.AMAz OKIR rendszerből
származó,
szennyezőanyag
kibocsátásra, keletkezett
hulladékmennyiségre és
szennyvízre vonatkozó
statisztikai adatok.
3.5.éventetelepülés, régió,
ország
frissítést követő
90. nap
69a.OVFVízi közművek adatai3.4.1. és
3.4.2.
éventetelepülés, régió,
ország
frissítést követő
90. nap
70.OHHátrányos helyzetű
általános iskolai tanulók
adatai
2.4.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
71.OHAz országos kompetencia
felmérésből származó
statisztikai adatok
2.4.4.két éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
72.OHKülföldi tanulók adatai
a felsőoktatásban
2.4.4.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
73.LTKE-közműből
kinyerhető statisztikai
adatok (kiadott
közműnyilatkozatok
szakáganként illetve
felhasználás jellege
szerint, szolgáltatók
szakáganként)
1.évente, havontatelepülésfrissítést követő
5. napon
74.MKHelyi közutak adatai3.1.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
75.MKKözúti közlekedési
balesetek
3.1.1.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
76.MAVIRVillamosenergia
termelés, fogyasztás,
export, import
3.3.1.éventeországfrissítést követő
90. nap
77.PMKHFelnőttképzési
Információs Rendszer
(FIR)
2.4.7.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap
78.NSZFHFelnőttképzés
Adatszolgáltatási
Rendszere (FAR)
2.4.7.éventetelepülésfrissítést követő
90. nap

2. Az adatkezelő szervezetek neve és a mellékletben használt rövidítése

[69]
AB
1.Adatkezelő szervezet neveRövidítés
2.Nemzeti Adó- és VámhivatalNAV
3.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontNNGYK
4.Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.LTK
5.BelügyminisztériumBM
6.FGSZ Földgázszállító Zrt.FGSZ
7.Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató KözpontNTAK
8.AgrárminisztériumAM
9.MiniszterelnökségME
10.Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőNEAK
11.Miniszterelnöki KabinetirodaMK
12.Technológiai és Ipari MinisztériumTIM
13.Központi Statisztikai HivatalKSH
14.Magyar ÁllamkincstárMÁK
15.Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti HatóságaSZTFH
16.Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási HivatalMEKH
17.Szellemi Tulajdon Nemzeti HivatalaSZTNH
18.Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai KutatóintézeteATK TAKI
19.Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.MAVIR
20.Nemzeti Földügyi KözpontNFK
21.Oktatási HivatalOH
22.Nemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőNEAK
23.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi FőigazgatóságBM OKF
24.
25.Országos MentőszolgálatOMSZ
26.Magyar Közút Nonprofit Zrt.MK
27.Országos Vízügyi FőigazgatóságOVF
28.Pest Vármegyei KormányhivatalPMKH
29.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalNSZFH

3. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez[70]

4. számú melléklet a 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelethez[71]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § a) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[2] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[3] Módosította a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2021.07.16.

[4] Megállapította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.11.27.

[5] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[6] Módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[7] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.04.25.

[8] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[9] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[10] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[11] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[12] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[13] Beiktatta a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[14] Beiktatta a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[15] Beiktatta a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.02.

[16] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[17] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[18] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[19] Megállapította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.11.27.

[20] Megállapította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.11.27.

[21] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[22] Megállapította a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2012.04.06.

[23] Módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[24] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § b) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[26] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[27] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[28] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[29] A nyitó szövegrészt módosította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatályos 2022.04.25.

[30] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[31] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[32] Módosította a 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.05.30.

[33] Módosította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § b) pontja. Hatályos 2022.04.25.

[34] Megállapította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.11.27.

[35] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[36] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[37] Módosította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[38] Módosította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[39] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[40] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[41] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[42] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[43] Megállapította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.11.27.

[44] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[45] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § e) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[46] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2022.04.25.

[47] Hatályon kívül helyezte a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 9. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.25.

[48] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[49] Megállapította a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.04.02.

[50] Módosította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § c) pontja. Hatályos 2022.04.25.

[51] Módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[52] A nyitó szövegrészt módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[53] A nyitó szövegrészt módosította a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. § f) pontja. Hatályos 2016.11.27.

[54] Módosította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. § d) pontja. Hatályos 2022.04.25.

[55] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[56] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[57] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2022.04.25.

[58] Beiktatta a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2016.11.27.

[59] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[60] Hatályon kívül helyezte a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatálytalan 2016.11.27.

[61] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 145. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[62] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[63] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. § a) pontja (lásd 1. melléklet). Hatályos 2022.04.25.

[64] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése a) pontja (ld. 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.07.01.

[65] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése a) pontja (ld. 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.07.01.

[66] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 72. § a)-c) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[67] Megállapította a 157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. § b) pontja (lásd 2. melléklet). Hatályos 2022.04.25.

[68] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 12. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[69] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 12. § c) pontja, valamint a 13. §-a. Hatályos 2023.08.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

[71] Hatályon kívül helyezte a 65/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2010.04.02.

Tartalomjegyzék