18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről

Az 1979. évi 19. számú törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1] A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak - a többször módosított - 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett "A" és "B" Melléklete módosítását és kiegészítését e rendelettel kihirdetem.

2. § A 16/1997. (X. 6.) KHVM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, a rendelkezéseit azonban a nemzetközi szállításoknál 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Katona Kálmán s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet 18/1999. (VI, 9.) KHVM rendelethez

[Melléklet a 16/1997. (X. 6.) KHVM rendelethez]

A Megállapodás mellékleteinek egyes szélzetszámait Magyarországon a belföldi forgalomban a következő eltérésekkel, illetve kiegészítésekkel kell alkalmazni:

Az "A" és "B" Mellékleteknek a jelöléseknél és az okmányok kitöltésénél használt nyelv(ek)re vonatkozó előírásai nem vonatkoznak az olyan szállításokra, amelyet kizárólag Magyarország területén belül végeznek.

"A" Melléklet

Korlátozott mennyiségek

A 2201. a), 2301. a), 2401. a), 2471. a), 2501. a) 2551. a), 2601. a), 2801. a) és 2901. a) szélzetszámok előírásaitól eltérően az ezen szélzetszámok hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak szállításánál a küldeménydarabok jelölésére vonatkozó előírásokat 2000. július 1-jétől kell alkalmazni.

6.2. osztály

2650. szélzetszám (1) bekezdés

Megjegyzés:

Azon anyagokra, melyek az 1994. december 31-ig érvényes ADR szerint a 6.2. osztály fogalomkörébe tartoztak, de az 1995. január 1-jétől hatályos előírások szerint már nem esnek az ADR hatálya alá, az 1994. december 31-ig hatályos ADR 6.2. osztályára vonatkozó (szállítási, csomagolási) előírásokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fuvarokmányba az "undort keltő anyag" bejegyzést kell tenni.

Az undort keltő anyagok szállítását végző gépkocsivezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni, melyről a Közlekedési Főfelügyelet vagy az általa elismert szerv igazolást ad ki. A vizsga követelményeit a Közlekedési Főfelügyelet külön szabályzatban határozza meg.

2652. szélzetszám

(3) Az egészségügyi intézményekben keletkezett és ártalmatlanítás céljából szállított, az ADR 6.2. osztály alá sorolt, fertőző hulladékok szállításánál a csomagolóeszközt vagy IBC-t - ha a hulladékot a csomagolóeszközzel vagy IBC-vel együtt ártalmatlanítják - az illetékes hatóság az A.5 és A.6 Függelék előírásaitól eltérően is engedélyezheti. Az engedélykérelemhez mellékelni kell az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet (ORKI) minősítő határozatát és javaslatát, melynek ki kell terjednie a hulladék ADR szerinti besorolására és az A.5 vagy A.6 Függelék előírásaitól eltérő vizsgálati paraméterekre is.

Az egészségügyi intézetekben keletkezett - a 6.2. osztályba tartozó - hulladékok belföldi szállításánál a vonatkozó csomagolási előírásokat 1996. július 1. után kell alkalmazni.

2801. szélzetszám

32. Folyékony karbonsavak és anhidridjeik, folyékony halogénkarbonsavak és anhidridjeik

...

c) ... küldeménydarabos szállítási mód esetén:

2790 ecetsavoldat 25 tömeg%-nál több, de legfeljebb 50 tömeg% savtartalommal

Megjegyzés: A legfeljebb 25 tömeg% tiszta savtartalmú ecetsavoldatok küldeménydarabos szállításánál az ADR előírásait nem kell alkalmazni.

A.5 Függelék

A 6.2. osztályba tartozó hulladékok szállítására használt csomagolóeszközökön alkalmazott jelölésnél a következő eltérések engedélyezettek:

3512. szélzetszám

(1) a) nem kell alkalmazni,

c) csak a "fertőző anyag" feliratot kell feltüntetni,

f) nem kell alkalmazni.

"B" Melléklet

10 260. és 10 385. szélzetszámok

A szélzetszámok új rendelkezéseit 2000. január 1. után kell alkalmazni.

10 311. szélzetszám

Megjegyzés:

1998. január 1-jétől az 1 osztályba tartozó anyagok és tárgyak (kivéve a pirotechnikai anyagokat és tárgyakat) szállítása esetén a kísérő a bányafelügyelet által kiállított, érvényes szállítmánykísérői igazolvánnyal rendelkező, a jármű vezetésére alkalmas személy is lehet.

11 204. szélzetszám

Az 1998. december 31-ig érvényes ADR szerinti "I. típusú szállító egység" is használható üzemi szállításoknál , ha a Magyar Bányászati Hivatal az adott anyag műszaki követelményeiről szóló határozatában az ilyen szállítóegység alkalmazását engedélyezi.[2][3]

Az engedély másolatát a szállítóegységen lévő okmányokhoz kell csatolni.

11 401. szélzetszám

Az I típusú szállítóegységen lévő árukban található robbanóanyag megengedett legnagyobb nettó tömege (kg)

AlosztálySorszámGyutaccsal közvetlenül nem indítható B vagy E típusú robbantóanyagEgyéb robbanóanyag vagy -tárgy
1.1.01.0
1-12.10050
1.2.13-25.50
1.3.26-34.50
1.4.35-45.100
46-47.korlátlan
1.5. és 1.6.48-50.500100
-91.korlátlan

6.2. osztály

62 315. szélzetszám

A 6.2. osztály anyagainak szállítására a Magyarországon kiadott ADR bizonyítványok közül csak azok érvényesek, amelyek 6.2. osztályra való érvényesítése 1995. szeptember 1-je után történt.

71 315. szélzetszám

(3) bekezdés utolsó mondata:

A megfelelő szintű képzettséget az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott tanúsítvánnyal kell igazolni.

71 500. szélzetszám

(1) harmadik mondatának szövege:

Ha a jármű személygépkocsi, a 7D bárca mérete 100 mm oldalhosszúságig csökkenthető.

B.1 a) Függelék

211 183. szélzetszám

Megjegyzés: az 1978. október 1. előtt gyártott tartányokat, battériás járműveket 1995. szeptember 1. után időszakos vizsgálatnak már nem szabad alávetni, kivéve, ha a tartány kielégíti a 211 181. szélzetszám feltételeit.

B.4 Függelék

240 200. szélzetszám

A szélzetszámban szereplő illetékes hatóság feladatait a Közlekedési Főfelügyelet látja el.

Lábjegyzetek:

[1] A Megállapodás "A" és "B" Melléklete a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben a Korítrade Kft.-nél (1023 Budapest, Török u. 5. Tel/Fax 316-34-69) megvásárolható.

[2] I. típusú szállítóegység: A jármű fedett vagy ponyvás. A ponyvás járművek ponyváit vízhatlan vagy lágmentesített anyagból kell készíteni. A ponyvát úgy kell kifeszíteni, hogy a jármű minden oldalán, az oldalfal szélén legalább 20 cm-rel túlérjen, és ebben a helyzetben zárható készülékkel kell rögzíteni.

[3] Az üzemi szállítás fogalmát az ÁRBSZ határozza meg.

Tartalomjegyzék