20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Az 1979. évi 19. számú törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) A és B mellékletét e rendelettel közzéteszem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt mellékletek a VOLÁN Trösztnél (Budapest VI., Lenin krt. 96.) szerezhetők be.

2. §

A Megállapodás mellékleteiben foglaltakat - amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik - alkalmazni kell a mellékletek hatálya alá eső áruk belföldi közúti szállítására is.

3. §

A Megállapodás mellékleteiben megjelölt hatósági feladatok megosztását e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a 2. §-ban foglalt rendelkezést azonban 1980. évi július hó 1. napjától kell alkalmazni.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

Melléklet a 20/1979. (IX. 18.) KPM számú rendelethez

A Megállapodás mellékletében megjelölt hatósági feladatok megosztása a következő:

Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium

- Részt vesz a Megállapodás A és B mellékletével kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon; az ezeken felmerült módosításokra és kiegészítésekre vonatkozó magyar álláspontot - az illetékes miniszterekkel egyetértésben - kialakítja.

- Kiadja a Megállapodás A és B mellékletében az egyes szállítóeszközökre előírt "Jóváhagyási igazolás"-t, az illetékes szakhatóság által végzett vizsgálatok eredményét tanúsító igazolások alapján.

- Gondoskodik a veszélyességi bárcák és a Megállapodás B mellékletének 10 500 szélzetszáma alatt előírt jelzőtábla előállításáról, forgalombahozataláról, és szabályozza azok használatát.

- Megköti más szerződő felekkel - a Megállapodás A mellékletének 7. osztályába tartozó anyagok (a továbbiakban: radioaktív anyagok) kivételével - a veszélyes áruk kísérleti szállításának engedélyezésére, valamint az egyes veszélyes áruknak a Megállapodás mellékleteiben előírt feltételeknél kedvezőbb vagy szigorúbb feltételek mellett történő szállítására vonatkozó megállapodásokat.

Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és Belügyminisztérium együttesen

- Szabályozzák - a radioaktív anyagokat kivéve - a veszélyes áruk szállításához előírt engedélyek kiadásának rendjét, továbbá az ilyen áruknak az országos közúton való szállítása és rakodása esetében kiadják az előírt engedélyeket.

- A helyszínen intézkednek olyan esetekben, amikor az országos közúton álló - a radioaktív anyagok kivételével -, veszélyes árut szállító jármű a veszélyes áru természete miatt az úthasználókra különleges veszélyt jelent, és a jármű személyzete a veszélyt nem tudja elhárítani.

A Fővárosi, illetőleg megyei tanács V. B. - vagy átruházott jogkörben a járási hivatal, illetőleg az alsóbb fokú tanács V. B. - közlekedési feladatokat ellátó szakigazgatási szerve és az illetékes rendőrfőkapitányság (rendőrkapitányság) együttesen

- Kiadják - a radioaktív anyagokat kivéve - a veszélyes áruknak tanácsi közúton való szállítása és rakodása esetében az előírt engedélyeket.

- A helyszínen intézkednek olyan esetekben, amikor a tanácsi közúton álló - a radioaktív anyagok kivételével -, veszélyes árut szállító jármű a veszélyes áru természete miatt az úthasználókra különleges veszélyt jelent, és a jármű személyzete a veszélyt nem tudja elhárítani.

Belügyminisztérium

- Kidolgozza és kiadja a veszélyes árut szállító járművek közlekedése során különleges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének esetére vonatkozó balesetelhárítási utasításokat és a mentési munkálatok rendjét.

- Rendelkezik különös veszély esetében a közlekedés rendjének biztosításáról, és ellenőrzi ezeknek a rendelkezéseknek a végrehajtását.

- A közrend érdekében ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatban; szükség esetén kötelező útvonalat jelöl ki.

- Meghatározza a Megállapodás A mellékletében felsorolt anyagok tűz- és robbanásveszélyességének fokát, és szabályozza az ilyen veszélyek elhárítását, továbbá közreműködik az ilyen anyagok veszélymentes szállítási feltételeinek meghatározásában.

Nehézipari Minisztérium

- Kijelöli az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk tekintetében azokat a hatóságokat, amelyek a megállapodás A és B mellékletében előírt vizsgálatok és próbák elvégzésére kötelezettek, továbbá amelyek jogosultak az egyes anyagok csomagolására és szállítására szolgáló tartályokhoz és tartányokhoz megkövetelt szakértői igazolás kiadására.

- Szabályozza az ágazati felelőssége alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló tartályok, tartányok, konténerek, tankkonténerek, tartálybatériák stb. tekintetében a Megállapodás A és B mellékletében előírt különböző vizsgálatok és próbák végrehajtását, és kiadja a vizsgálatokról és próbákról szóló hatósági igazolásokat (a Megállapodás B mellékletében előírt "Jóváhagyási igazolás" kiadásához).

- Szabályozza az ágazati felelősség alá tartozó veszélyes áruk szállítására szolgáló csomagolóeszközök, tartályok, tartányok, konténerek, tankkonténerek, tartálybatériák stb. és ezek biztonsági berendezéseinek gyártását, a gyártáshoz használható anyagokat, felszereléseiket, üzemeltetésüket és tisztításukat, és ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a megtartását.

- Engedélyezi a tartályok stb. eredeti rendeltetésétől eltérő felhasználását.

- Felmentést ad egyes veszélyes áruk szállításánál az előírt védőcsomagolás mellőzésére, engedélyezi a tankkonténerek tankrésze falvastagságának csökkentését.

- Gondoskodik az egyes gázok szállítására szolgáló tartányok kapacitásának megállapításáról.

- Részt vesz az egészségre ártalmas, mérgező és maró anyagokat, valamint radioaktív anyagokat szállító közúti járművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges helyszíni intézkedésekben, és véleményezi azok újbóli forgalomba helyezését.

Egészségügyi Minisztérium

- Részt vesz az egészségre ártalmas, mérgező és maró anyagokat, valamint a radioaktív anyagokat szállító közúti járművekkel kapcsolatban bekövetkezett rendkívüli eseményeknél szükséges helyszíni intézkedésekben és mentési munkálatokban; gondoskodik a fertőzött terület, helyiségek, szállítóeszközök lezárásáról, és véleményezi azok újbóli forgalombahelyezését.

- Ellenőrzi a mérgező anyagok szállításánál bekövetkezett balesetek esetében a járművek fertőtlenítését.

- Nyilatkozik a radioaktív szennyeződéstől mentesített járművek, helyiségek, területek újbóli használatba vételének lehetőségéről.

MTA Izotóp Intézete

- Ellátja a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos engedélyezési, jóváhagyási és értesítési feladatokat.

- Megköti más szerződő felekkel a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó megállapodásokat.

- Meghatározott országok közötti szállítás esetében a Megállapodás mellékleteiben előírt feltételektől eltérő feltételeket állapíthat meg.

- Szabályozza a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok elhelyezését a szállítóeszközökön.

- Kiadja az előírt "egyoldalú jóváhagyás"-ról szóló igazolásokat a származási ország nevében.

- Kiadja a radioaktív anyagok szállításához szükséges igazolásokat.

- Szükség esetén gyártás közben ellenőrzi a radioaktív anyagokat tartalmazó küldemény-darab csomagolásának minőségét.

- Megteszi radioaktív anyagokat tartalmazó küldemény-darab sérülése esetén a helyszínen szükséges elhárító és védő intézkedéseket.

- Szabályozza a radioaktív szennyeződéstől való mentesítés (dekontamináció) eljárását.

- Felmentés ad bizonyos veszélyes árukat szállító tartályok védőcsomagolásának alkalmazása alól.

- Felmentést ad radioaktív anyagok szállítása esetén - a szállítás belföldi szakaszára - az előzetes engedély megszerzés alól.

- Bizonyos feltételek mellett felmentést ad egyes radioaktív anyagokat tartalmazó küldemény-darabok mintáinak engedélyeztetése alól.

Pénzügyminisztérium

- Szabályozza a veszélyes árut szállító közúti járművek beléptetésénél és kiléptetésénél szükséges ellenőrzési feladatokat.

- Intézkedik - szükség esetén - a szakhatóság képviselőjének a határvizsgálatba történő bevonásáról.

Tartalomjegyzék