18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről

A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül különösen az a szerződési feltétel, amely[1]

a)[2] a szerződés bármely feltételének értelmezésére a fogyasztóval szerződő felet egyoldalúan jogosítja;

b)[3] kizárólagosan a fogyasztóval szerződő felet jogosítja fel annak megállapítására, hogy teljesítése szerződésszerű-e;

c)[4] a fogyasztót teljesítésre kötelezi abban az esetben is, ha a fogyasztóval szerződő fél nem teljesíti a szerződést;

d)[5] lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződéstől bármikor elálljon, vagy azt felmondja, ha a fogyasztó ugyanerre nem jogosult;

e) kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje a már teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve, ha a szerződés megszűnésére szerződésszegés következtében kerül sor;

f) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg;

g)[6] lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél tartozását más személy a fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja,

h)[7] kizárja vagy korlátozza a fogyasztóval szerződő félnek az általa igénybe vett közreműködőért való felelősségét;

i) kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon vagy a felek közötti megállapodáson alapuló igényérvényesítési lehetőségeit, kivéve, ha azt egyben más, jogszabályban meghatározott vitarendezési móddal helyettesíti;

j) a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg.

(2)[8]

2. § A fogyasztói szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a szerződési feltételt, amely[9]

a) a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételének vagy elmulasztásának minősíti, ha a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid;

b) a fogyasztó nyilatkozatának megtételére ésszerűtlen alaki követelményeket támaszt;

c) meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem nyilatkozik, feltéve, hogy a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő ésszerűtlenül rövid;

d)[10] lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy azt felmondani;

e)[11] lehetővé teszi, hogy a fogyasztóval szerződő fél egyoldalúan, alapos ok nélkül a szerződésben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen;

f)[12] a fogyasztóval szerződő fél teljesítését olyan feltételtől teszi függővé, amelynek bekövetkezte kizárólag a fogyasztóval szerződő fél akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani;

g)[13] a fogyasztóval szerződő félnek aránytalanul hosszú vagy nem megfelelően meghatározott határidőt biztosít szolgáltatása teljesítésére, valamint a fogyasztó szerződési nyilatkozatainak elfogadására;

h)[14] kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a fogyasztóval szerződő fél szerződésszegése esetén;

i)[15] kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít, amennyiben hasonló kikötés a fogyasztóval szerződő felet nem terheli;

j) a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít.

3. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)[16] Ez a rendelet - a Ptk. irányadó rendelkezéseivel együtt - a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése ba) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[2] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bc) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[3] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bc) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[4] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[5] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[6] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[7] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bd) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.03.01.

[9] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése ba) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[10] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[11] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[12] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[13] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bd) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[14] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bb) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[15] Módosította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése bc) alpontja. Hatályos 2006.03.01.

[16] Megállapította a 2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2006.03.01.