2/2006. (I. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt felhatalmazások alapján a következőket rendeli el:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: értékesítő) köt egymással az értékesítő áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés) ."

(2) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján az értékesítő e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja."

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni."

(4) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével."

A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendeletmódosítása

2. §

A fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet - a Ptk. irányadó rendelkezéseivel együtt - a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. §

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és fogyasztónak nem minősülő értékesítő között létrejövő, ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekre, valamint az értékesítő ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására irányuló, a Magyar Köztársaság területén kifejtett üzletszerű tevékenységére terjed ki."

(2) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a 2. § a) pontja szerinti szerződés tárgyát képező ingatlan az Európai Gazdasági Térség valamelyik államának területén fekszik, a szerződésre - a felek jogválasztásának hiányában - ennek az államnak a jogát kell alkalmazni. Harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni."

(3) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Hivatal az értékesítőt akkor veszi nyilvántartásba, ha"

(4) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

aa) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 2. §-a (3) bekezdésében, 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 3. §-a (3) bekezdésében, 4. §-a (2) és (3) bekezdésében, 5. §-a a) pontjában, 6. §-a (1) bekezdésében és (3) bekezdése első mondatában, 7. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdése első mondatában és (3) bekezdésében, 8. §-a (2) bekezdésében, valamint 9. §-a (1) és (2) bekezdésében az "a gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe az "az értékesítő" szövegrész,

ab) 2. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, 2. §-a (2) bekezdésében, 3. §-a (1) bekezdésében, 4. §-a (5) bekezdésében, 6. §-a (2) bekezdésének második mondatában és (3) bekezdése második mondatában, valamint 8. §-a (1) bekezdésében az "A gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe az "Az értékesítő" szövegrész,

ac) 5. §-a b) pontjában a "gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe az "értékesítő" szó,

ad) 6. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "a gazdálkodó szervezetnek" szövegrész helyébe az "az értékesítőnek" szövegrész,

ae) 7. §-a (2) bekezdése második mondatában és (3) bekezdésének első mondatában az "a gazdálkodó szervezetet" szövegrész helyébe az "az értékesítőt" szövegrész,

af) 10. §-ában az "A gazdálkodó szervezetet" szövegrész helyébe az "Az értékesítőt" szövegrész,

b) 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

ba) 1. §-a (1) bekezdésének és 2. §-ának felvezető szövegében a "fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti szerződésben" szövegrész helyébe a "fogyasztói szerződésben" szövegrész,

bb) 1. §-a (1) bekezdésének c), d) és g) pontjában, 2. §-a d), e), f) és h) pontjában a "gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "fogyasztóval szerződő fél" szövegrész,

bc) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 2. §-a i) pontjában a "gazdálkodó szervezetet" szövegrész helyébe a "fogyasztóval szerződő felet" szövegrész,

bd) 1. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, 2. §-a g) pontjában a "gazdálkodó szervezetnek" szövegrész helyébe a "fogyasztóval szerződő félnek" szövegrész,

c) a 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

ca) 4. §-a (2) bekezdésében az "Európai Unió" szövegrész helyébe az "Európai Gazdasági Térség" szövegrész,

cb) 17. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az "a gazdálkodó szervezetben" szövegrész helyébe az "az értékesítőben" szövegrész lép.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűlega 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztóval kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről, 2. cikk c) pont, 6. cikk (1) bekezdés [a 4. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése];

b) az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről, 2. cikk harmadik francia bekezdés, 9. cikk [a 3. § (1) és (2) bekezdése];

c) az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről, 2. cikk (3) bekezdés, 3. cikk (2) bekezdés, 12. cikk (2) bekezdés [az 1. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdésének a) pontja, az 1. § (2) bekezdése, az 1. § (3) bekezdése].

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Tartalomjegyzék