21/1999. (II. 19.) FVM rendelet

a vetőmagvak előállításáról és forgalmazásáról szóló 89/1997. (XI. 28.) FM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 1996. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 29. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A vetőmagvak előállításáról és forgalmazásáról szóló 89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 10. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(10) bekezdések számozása (3)-(11) bekezdésekre változik:

"(2) Az export-céltermeltetés anyamagja a belföldi forgalom számára vámkezelhető, ha az importőr nyilatkozik arról, hogy az adott faj-, fajtajelzésű és tömegű vetőmag export-céltermeltetésre érkezett be, és annak teljes vetőmagtermése a termelési ciklus végén exportálásra kerül. A nyilatkozatot a Vetőmag Terméktanács nyilvántartásba vétel céljából ellenjegyzi. A vámhatóság a beérkezett anyamagról és annak vámkezeléséről az Intézetet értesíti. Az Intézet a törvényben és a külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az export célra behozott anyamagot minősíti, valamint az exportra kerülő áru minősítését elvégzi, ha ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, vagy a szerződő felek kérték."

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. torgyán József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter