41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet

a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Szbt.) 62. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] Az Szbt. 4. § e) pontja szerinti prostituált által kezdeményezett orvosi vizsgálat elvégzésére és erről orvosi igazolás kiállítására bőr-nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Intézet) jogosult azzal, hogy a laboratóriumi szűrővizsgálatokat (a továbbiakban: szűrővizsgálat), ha szűrővizsgálatokról külön jogszabály így rendelkezik, az ott meghatározott intézmények végzik el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzését a prostituált - személyazonosságának igazolása mellett - kezdeményezi az Intézetnél.

(3) Az orvosi igazolást az Intézet az orvosi vizsgálaton való megjelenéstől számított 10 munkanapon belül adja ki.

(4)[2] A különböző vizsgálati módszerekről és ezek térítési díjáról a prostituáltat tájékoztatni kell, és az általa választott módszerrel kell a vizsgálatot elvégezni.

2. § (1) Az orvosi vizsgálat a

a)[3] (2) bekezdés a)-b) pontjában felsorolt fertőzések megállapítására vagy kizárására irányuló klinikai vizsgálatot, illetve

b) (2) bekezdésben meghatározott fertőzések felderítésére irányuló szűrővizsgálatot

foglalja magában.

(2) A szűrővizsgálat során

a) vérbaj (syphilis),

b) kankó (gonorrhoea),

c) HIV,

d) szexuális úton terjedő chlamydia, továbbá

e) hepatitis B

fertőzés megállapítására irányuló vizsgálatokat kell elvégezni.

(3) Amennyiben hepatitis B fertőzés ismételt vizsgálattal sem igazolható, a fertőzés megelőzése érdekében a prostituált saját kérésére és költségére védőoltásban részesül. A védőoltás eredményességének bizonyítottsága esetén hepatitis B fertőzésre irányuló további szűrővizsgálat nem szükséges.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott szűrővizsgálat, valamint a (3) bekezdésben meghatározott védőoltás elvégzésére külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

(5) A szűrővizsgálat eredményét a szűrővizsgálatot elvégző intézmény a vizsgálati minta beérkezésétől számított 7 munkanapon belül megküldi a vizsgálatot kérő Intézetnek.

(6)[4] A (2) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat négy testnyílásból levett minta vizsgálata útján történik.

3. § (1)[5] Ha a prostituáltnál az elvégzett orvosi vizsgálat alapján a 2. § (2) bekezdésében felsorolt fertőzések egyike sem mutatható ki, részére az Intézet - figyelemmel a 1. § (3) bekezdésére - kiadja a melléklet szerinti orvosi igazolást.

(2)[6]

(3) Pozitív vizsgálati eredmény esetén az Intézet az orvosi igazolás kiállítását megtagadja.

(4) Az orvosi igazolás a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes.

4. §[7] A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdésében meghatározott orvosi vizsgálatok eredményét tartalmazó orvosi igazolás a kiállításától számított 3 hónapig használható fel.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépésétől számított 30 napon belül vizsgálatra megjelenők számára az igazolást az Intézet legkésőbb 25 napon belül adja ki.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.03.31.

[2] Megállapította a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.03.31.

[3] Megállapította a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.03.31.

[4] Beiktatta a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.03.31.

[5] A 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 3. § 1. bekezdése a 83/1999. helyesbítésnek megfelelően módosított szöveg

[6] Hatályon kívül helyezte a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.03.31.

[7] Megállapította a 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.03.31.

[8] 2011. december 31-ei hatállyal megsemmisítette az 1/2011. (I. 14.) AB határozat 1 pontja.

Tartalomjegyzék