46/1999. (X. 1.) EüM rendelet

a kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az orvosszakmai vezető a 2. § (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezetek, a 3. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti tanács és a fekvőbeteg-intézmény fenntartója, tulajdonosa, valamint önkormányzati tulajdonban levő fekvőbeteg-intézmény esetén, annak ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok részére tájékoztatást ad a felügyelő tanács megalakításáról."

2. § (1) Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügy területén működő társadalmi szervezetek küldötteit (a továbbiakban: társadalmi küldöttek) a fekvőbeteg-intézménynek

a) a megye/főváros egészére vagy annak egy részére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén az adott megyében/fővárosban bírósági nyilvántartásba bejegyzett,

b) több megyére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén az adott megyék valamelyikében bírósági nyilvántartásba bejegyzett,

c) az ország egészére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén a fekvőbeteg-intézmény szakmai profilja által érintett, illetve országos, és bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezetek tagjai köréből kell delegálni, figyelemmel az adott ellátási területen működő társadalmi szervezet taglétszámára, valamint arra, hogy a fekvőbeteg-intézmény ellátási területén a társadalmi szervezet rendelkezik-e tagszervezettel."

(2) Az R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a felügyelő tanács megbízatása alatt az ellátási kötelezettség terjedelme változik, a felügyelő tanácsot az ellátási kötelezettség terjedelmének megfelelően - e rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével - újra kell alakítani. A felügyelő tanácsot újra kell alakítani a fekvőbeteg-intézménynek más fekvőbeteg-intézménnyel való integrációja esetén is."

3. § Az R. a következő új 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) Az önkormányzati tulajdonban levő fekvőbeteg-intézmény esetében, annak ellátási területéhez tartozó önkormányzatok a fenntartó önkormányzat számára a választás lebonyolításához - az általa meghatározott időtartamon belül, de legkésőbb a korábbi felügyelő tanács megbízatásának lejártáig - megküldik a felügyelő tanácsba jelöltek névsorát.

(2) Az (1) bekezdés szerint tagjelölt személyek közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek válnak a felügyelő tanács tagjává."

4. § Az R. 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(4) A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője a felügyelő tanács megbízatásának megszűnését követő 90 napon belül újra kezdeményezi a felügyelő tanács megalakítását - e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával -, ha annak megalakítására a felügyelő tanács megbízatásának lejártát követő 45 napon belül nem kerül sor.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti rendelkezések alkalmazásával a felügyelő tanács nem alakul meg, a fekvőbeteg-intézmény fenntartója a felügyelő tanács megbízatását meghosszabbíthatja. A felügyelő tanács a meghosszabbítástól számított 1 évig működhet, e határidőn belül a felügyelő tanács szabályszerű létrehozását újra meg kell kísérelni."

5. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A felügyelő tanács tagjának megbízatása

a) a megbízási idő lejártával,

b) a tag lemondásával,

c) a tag halálával,

d) társadalmi küldött esetén

da) a delegáló társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásból való törlésével,

db) a tagnak a társadalmi szervezeti tagsága megszűnésekor,

e) intézményi küldött esetén a küldöttnek a fekvőbeteg-intézménnyel való munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésekor

szűnik meg.

(2) A felügyelő tanács tagjának megbízatása megszűnik továbbá, ha a tag ellen büntetőeljárás indul, és a büntetőeljárás során a bíróság jogerősen megállapítja, hogy bűncselekményt követett el.

(3) Az (1) bekezdés b) - e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén az eredeti tagot választó szervezet az új tagot - az eredetileg választott tag megbízatásának megszűnését követő - 30 napon belül választja meg, a 2-4. §-okban foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(4) A felügyelő tanács tagja nem lehet a fekvőbeteg-intézmény vezetője, valamint a kórházi etikai bizottság tagja."

6. § E rendelet alkalmazásában orvosszakmai vezetőnek minősül az egészségügyi szolgáltató gyógyító-megelőző ellátásért felelős vezetője.

7. § A kórházi etikai bizottságokról szóló 14/1998. (XII. 11.) EüM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § E rendelet alkalmazásában orvosszakmai vezetőnek minősül az egészségügyi szolgáltató gyógyító-megelőző ellátásért felelős vezetője."

8. § (1) Ez a rendelet 1999. október 15-én lép hatályba.

(2) Az R. rendelkezései alapján megalakult és működő felügyelő tanácsokat,

a) az önkormányzati tulajdonban lévő fekvőbeteg-intézmények esetében 2000. január 1-jéig újra meg kell alakítani,

b) a nem önkormányzati tulajdonú fekvőbeteg-intézmények esetében - 2000. január 1-jéig - csak akkor kell újra megalakítani, ha az Eütv. 156. § (4) bekezdésében meghatározott létszám valamelyikének nem felelnek meg.

(3) A felügyelő tanács (2) bekezdésben meghatározott újraalakítása esetén a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője e rendelet hatálybalépésétől számított

a) 15 napon belül a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé az egészségügy területén működő társadalmi szervezetek részére, illetve közvetlenül megkeresi azokat;

b) 30 napon belül az R. 4. §-a (3) bekezdésében meghatározott intézkedéseket értelemszerűen alkalmazza, amennyiben egyeztető fórum megtartása indokolt.

(4) Ha az orvosszakmai vezető a (3) bekezdés szerinti intézkedéseket nem teszi meg a fekvőbeteg-intézmény fenntartója a (3) bekezdés szerinti határidőt követő 30 napon belül felszólítja az orvosszakmai vezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

(5) Az R.

a) 1. §-a (1) bekezdésének második mondatában a "létszámkeretek között" szövegrész helyébe a "létszámban" szövegrész,

b) a 3. § (2) bekezdésében a "delegálásának" szó helyébe a "megválasztásának" szó,

c) 4. §-a (3) bekezdésben a "delegálása" szó helyébe a "megválasztása" szó

lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R. 1. § (1) bekezdésének második mondatában és a 4. § (2) bekezdésében az "illetve a tulajdonos" szövegrész;

b) az R. 7. §-a (2) bekezdésének harmadik mondata.

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter