23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

a kórházi felügyelő tanácsról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)[1][2] A kórházi felügyelő tanács (a továbbiakban: felügyelő tanács) létrehozásával összefüggő feladatok ellátása a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: fekvőbeteg-intézmény) orvosszakmai vezetőjének hatáskörébe tartozik. E körben az orvosszakmai vezető a fenntartó által meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a felügyelő tanács az Eütv. 156. § (4) bekezdésében meghatározott létszámban megalakuljon.

(2)[3] Az orvosszakmai vezető a 2. § (1) bekezdése szerinti társadalmi szervezetek, a 3. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti tanács és a fekvőbeteg-intézmény fenntartója, tulajdonosa, valamint önkormányzati tulajdonban levő fekvőbeteg-intézmény esetén, annak ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok részére tájékoztatást ad a felügyelő tanács megalakításáról.

(3) A felügyelő tanács megbízatása négy évre szól.

2. § (1)[4] Az egészségügy területén működő társadalmi szervezetek küldötteit (a továbbiakban: társadalmi küldöttek) a fekvőbeteg-intézménynek

a)[5] a vármegye, főváros egészére vagy annak egy részére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén az adott vármegyében, a fővárosban bírósági nyilvántartásba bejegyzett,

b)[6] több vármegyére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén az adott vármegyék valamelyikében bírósági nyilvántartásba bejegyzett,

c) az ország egészére kiterjedő ellátási kötelezettsége esetén a fekvőbeteg-intézmény szakmai profilja által érintett, illetve országos, és bírósági nyilvántartásba bejegyzett

társadalmi szervezetek tagjai köréből kell delegálni, figyelemmel az adott ellátási területen működő társadalmi szervezet taglétszámára, valamint arra, hogy a fekvőbeteg-intézmény ellátási területén a társadalmi szervezet rendelkezik-e tagszervezettel.

(2) Ha a fekvőbeteg-intézmény az ellátási kötelezettsége tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül többnek is megfelel, a magasabb ellátási kötelezettség alapulvételével egy felügyelő tanácsot kell létrehozni.

(3)[7] Ha a felügyelő tanács megbízatása alatt az ellátási kötelezettség terjedelme változik, a felügyelő tanácsot az ellátási kötelezettség terjedelmének megfelelően - e rendeletben foglalt szabályok figyelembevételével - újra kell alakítani. A felügyelő tanácsot újra kell alakítani a fekvőbeteg-intézménynek más fekvőbeteg-intézménnyel való integrációja esetén is.

3. § (1) A fekvőbeteg-intézmény által delegált küldötteket (a továbbiakban: intézményi küldöttek) a közalkalmazotti tanács választja meg.

(2)[8] Ha az (1) bekezdés szerinti rendelkezés közalkalmazotti tanács hiányában nem alkalmazható, az intézményi küldöttek megválasztásának szabályait a fekvőbeteg-intézmény szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

(3) Az intézményi küldöttek delegálása során lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a különböző szakképesítésű egészségügyi dolgozók képviselve legyenek a felügyelő tanácsban.

3/A. § (1)[9] Az önkormányzati tulajdonban levő fekvőbeteg-intézmény esetében, annak ellátási területéhez tartozó önkormányzatok a fenntartó önkormányzat számára a választás lebonyolításához - az általa meghatározott időtartamon belül, de legkésőbb a korábbi felügyelő tanács megbízatásának lejártáig - megküldik a felügyelő tanácsba jelöltek névsorát.

(2) Az (1) bekezdés szerint tagjelölt személyek közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek válnak a felügyelő tanács tagjává.

4. § (1) A felügyelő tanács megalakítását - a felügyelő tanács megbízatásának lejárta előtt 60 nappal - a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője kezdeményezi.

(2)[10] Az intézményfenntartó a fekvőbeteg intézmény orvosszakmai vezetőjét felszólítja a felügyelő tanács megalakításával kapcsolatos intézkedések megtételére, amennyiben a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének - a felügyelő tanács megbízatásának lejárta előtt 30 nappal - nem tesz eleget.

(3)[11] A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője a 2. § (1) bekezdés szerinti társadalmi szervezetek bevonásával egyeztető fórum megtartását kezdeményezi, ha a társadalmi szervezetek megegyezésére a tagok megválasztása tekintetében a felügyelő tanács megbízatásának megszűnése előtt 15 nappal még nem került sor.

(4)[12] A fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője a felügyelő tanács megbízatásának megszűnését követő 90 napon belül újra kezdeményezi a felügyelő tanács megalakítását - e rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával -, ha annak megalakítására a felügyelő tanács megbízatásának lejártát követő 45 napon belül nem kerül sor.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti rendelkezések alkalmazásával a felügyelő tanács nem alakul meg, a fekvőbeteg-intézmény fenntartója a felügyelő tanács megbízatását meghosszabbíthatja. A felügyelő tanács a meghosszabbítástól számított 1 évig működhet, e határidőn belül a felügyelő tanács szabályszerű létrehozását újra meg kell kísérelni.

5. § (1)[13] A felügyelő tanács tagjának megbízatása

a) a megbízási idő lejártával,

b) a tag lemondásával,

c) a tag halálával,

d) társadalmi küldött esetén

da) a delegáló társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásból való törlésével,

db) a tagnak a társadalmi szervezeti tagsága megszűnésekor,

e) intézményi küldött esetén a küldöttnek a fekvőbeteg-intézménnyel való munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésekor

szűnik meg.

(2) A felügyelő tanács tagjának megbízatása megszűnik továbbá, ha a tag ellen büntetőeljárás indul, és a büntetőeljárás során a bíróság jogerősen megállapítja, hogy bűncselekményt követett el.

(3) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésben foglaltak bekövetkezése esetén az eredeti tagot választó szervezet az új tagot - az eredetileg választott tag megbízatásának megszűnését követő - 30 napon belül választja meg, a 2-4. §-okban foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(4) A felügyelő tanács tagja nem lehet a fekvőbeteg-intézmény vezetője, valamint a kórházi etikai bizottság tagja.

6. § (1) A felügyelő tanács az Eütv. 156. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatai végrehajtásával kapcsolatosan

a) jogosult megismerni

aa) az egészségügyi szolgáltatás működésével, fenntartásával, bővítésével, átszervezésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági adatokat, mutatókat, beszámolókat, valamint

ab) az egészségügyi szolgáltatással, annak minőségével kapcsolatos - személyazonosításra alkalmatlan - statisztikai adatokat;

b) kérdést intézhet a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetőjéhez, aki 15 napon belül tájékoztatást ad,

c) véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet minden olyan ügyben, amelyet a fekvőbeteg-intézmény szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe utal.

(2) A felügyelő tanács az Eütv. 156. § (3) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott feladatainak végrehajtása érdekében

a) az egészségügyi szolgáltatás színhelyére beléphet, ott tartózkodhat , azonban az ott folyó egészségügyi ellátást, valamint egyéb munkavégzést nem zavarhatja,

b) lakossági fórumot tarthat,

c) közvetíti a fekvőbeteg-intézmény orvosszakmai vezetője felé az egészségügyi szolgáltatás igénybevevőjének az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezéseit,

d) figyelemmel kíséri a fekvőbeteg-intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint házirendjében foglaltak érvényesülését.

7. § (1) A felügyelő tanács az általa elfogadott ügyrend alapján működik.

(2)[14] A felügyelő tanács a társadalmi küldöttek sorából elnököt választ. Az elnök megbízatása két évig, legfeljebb azonban küldötti megbízatásának megszűnéséig tart.

(3) A felügyelő tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. A tagok felének, illetve a társadalmi küldöttek kétharmadának az ülés összehívására irányuló - napirendi javaslatot is tartalmazó - írásban tett indítványa esetén az elnök köteles az ülést az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belüli összehívni.

(4) A felügyelő tanács akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van.

(5) A felügyelő tanács határozatainak érvényességéhez a jelen levő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(6) A felügyelő tanács üléseiről az ülést követő 8 napon belül jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felügyelő tanács döntéseit.

(7) A felügyelő tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az intézményfenntartó, illetve a tulajdonos, valamint a területileg illetékes, az egészségügy területén működő szakmai kamara képviselőjét is.

(8) A felügyelő tanács működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat a fekvőbeteg-intézmény látja el. A működéssel kapcsolatos költségeket az intézmény költségvetésében kell biztosítani.

8. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép hatályba.

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

Lábjegyzetek:

[1] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 1. § 1. bekezdés-a a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 5. bekezdése a) pontjának megfelelően módosított szöveg

[2] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 1. § 1. bekezdés-a a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 6. bekezdése a) pontjának megfelelően módosított szöveg

[3] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 1. § 2. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2. § 1. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 2. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[5] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[6] Módosította a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 2. § 3. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 2. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[8] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § 2. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 5. bekezdése b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[9] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3/A. §-át a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be

[10] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § 2. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 6. bekezdése a) pontjának megfelelően módosított szöveg

[11] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § 3. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 5. bekezdése c) pontjának megfelelően módosított szöveg

[12] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § 4-5. bekezdését a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 4. §-a iktatta be

[13] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-a a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[14] A 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 7. § 2. bekezdése a 46/1999. (X. 1.) EüM rendelet 8. § 6. bekezdése b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 204. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 204. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 204. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.