51/1999. (XII. 25.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló, az 52/1998. (XII. 31.) BM rendelettel módosított 27/1996. (X. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására."

2. § (1) Az R. 2. §-a a következő új c)-e) pontokkal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi c) pont megjelölése f) pontra változik:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) kémény (füstcsatorna): olyan szilikát alapanyagból, fémből, műanyagból vagy ezek együtteséből kialakított - jellemzően függőleges tengelyirányú - építménynek, épület- vagy épületgépész szerkezetnek minősülő, zártszelvényű, gravitációs vagy mesterséges áramlás elvén működő rendszer, amely alkalmas a tüzelőanyag elégetésével működő tüzelőberendezés (hőtermelő berendezés) füstgáza (égésterméke) elvezetésére;

d) használatban lévő kémény: olyan égéstermék elvezető rendszer, amelyre tüzelőberendezés (hőtermelő berendezés) van rákötve;

e) kéménytartozék: a kéményhez csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely a kémény ellenőrizhetőségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos működését szolgálja, így különösen a koromzsák, a kondenzedény, a koromzsákajtó, a tisztítóajtó, a füstcsatorna, a bekötőnyílás, a füstsíp, a kéménytoldó, a szikrafogó, a kitorkollást módosító szerkezet;"

(2) Az R. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 2. § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Közvetlen élet- vagy tűzveszély:

a) a kémény falazatába beépített éghető anyag, illetőleg a kéménynek közvetlenül éghető anyaggal vagy épületszerkezettel történő érintkezése;

b) a ki nem égethető kémény belső felületén lerakódott szurokréteg;

c) a kémény tisztítási feltételeinek hiánya (így különösen a padlástéri tisztítóajtó vagy a koromzsákajtó hiánya, illetőleg az, ha a koromzsákajtó vagy - tetőn kívüli tisztítás esetén - a kémény megközelítése nem biztosított);

d) a repedezett kémény falazat;

e) az omladozó kéményfej;

f) az éghető tetőhéjalás (nád) esetén, a szikrafogó hiánya;

g) az égéstermék tartós visszaáramlása;

h) a külön jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt nem használható kémény használatbavétele, működtetése."

3. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Ha a kémény szerkezete, a használt tüzelőanyag minősége, a tüzelés módja vagy más ok - tűzbiztonsági érdekből - szükségessé teszi, a kéményt és tartozékait a 4. §-ban és a 6. §-ban előírtaknál gyakoribb időközönként kell ellenőrizni és tisztítani.

(2) A gyakoribb időközönkénti ellenőrzés és tisztítás szükségességét a szolgáltató állapítja meg, melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) részére megindokolni. Vita esetén az ellenőrzés és a tisztítás szükségességét az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoksága szakhatósági állásfoglalásának kikérésével az építésügyi hatóság határozatban állapítja meg."

4. § Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról fél évvel, míg a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően köteles a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján, illetőleg a helyben szokásos más módon értesíteni. A szolgáltatónak az ellenőrzési és a tisztítási munkákat rendszeresen azonos évszakban kell elvégeznie."

5. § Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

"f) a munkavégzést igazoló nevét és az igazolás (aláírás) jogcímét, olvasható (nyomtatott) betűkkel;

g) a munkavégzést igazoló aláírását."

6. § Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltatónak kéményseprőmester képesítéssel kell rendelkeznie, vagy köteles egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprőmestert alkalmazni. A szolgáltató köteles arra, hogy 25 000 db-ot meghaladó minden további 25 000 db használatban lévő kéményenként egy-egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kéményseprőmestert alkalmazzon."

7. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. melléklete c) pontjának második francia bekezdésében a "szükség szerinti" szövegrész, valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 52/1998. (XII. 31.) BM rendelet hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter