56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet

a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXX. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott, valamint a korlátozottan megismerhető adatok védelmének szabályairól a Kormány a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 5/C. §-ában meghatározott magyar kibocsátóra, felhasználóra és címzettre terjed ki akkor, ha a NATO-ban vagy a Nyugat-Európai Unióban használatos minősítésű vagy jelölésű adatot kezel.

(2) E jogszabályt alkalmazni kell - az (1) bekezdésben írtakon kívül - akkor is, ha minősítésről és jelölésről szóló nemzetközi szerződés ennek alkalmazását a magyar fél részére kötelezővé teszi.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a Ttv. 5/B. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott, valamint az 5/G. §-ban meghatározott korlátozottan megismerhető adat védelmére.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1.[1] Központi Nyilvántartó: A Honvédelmi Minisztérium információ- és dokumentumvédelemmel foglalkozó szervének a NATO, illetve NYEU minősített információk országos szinten történő fogadására, elosztására és kezelésére kijelölt szervezeti egysége;

2.[2] Nyilvántartó: A Központi Nyilvántartó felügyelete alatt működő, a NATO, illetve NYEU minősített információk kezelésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által feljogosított szervezet;

3.[3] Ellenőrző Pont: A Nyilvántartó felügyelete alatt működő, a NATO, illetve NYEU minősített információk kezelésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által feljogosított szervezet;

4. intézkedési terv: az a terv, amely az elveszett, vagy az elvesztés, megsemmisülés veszélyével fenyegetett adat visszaszerzésének, megvédésének feladatait tartalmazza, és amelyben a biztonsági személyzet, valamint a nyilvántartók számára meghatározott feladatokat és azok végrehajtásának rendjét rögzítik;

5. biztonság megsértése: az a cselekmény vagy mulasztás, amely ellentétben áll a minősített adat védelmének a titokbirtokosnál érvényes, továbbá a NATO vagy NYEU biztonsági szabályokkal, és amelynek következményei a NATO vagy NYEU minősítéssel és jelöléssel ellátott adatot veszélyeztetik;

6. biztonsági megbízott: a biztonsági feladatok koordinálására a titokbirtokos szerv vezetője által kinevezett személy;

7. veszélyeztetés: ha a NATO, illetve NYEU minősített adat részben vagy egészben illetéktelen személy birtokába kerül, vagy annak lehetősége fennáll, veszélyeztetettnek tekintendő minden ideiglenesen eltűnt minősített adat, beleértve az időszaki leltár során fel nem lelt iratokat is mindaddig, amíg a vizsgálat mást nem állapít meg;

8. illetékes nemzeti biztonsági hatóság: a Magyar Köztársaság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet);

9. a biztonsági személyzet tagjai: a fizikai biztonság érdekében elrendelt intézkedések végrehajtására kötelezett személyek, így az őrök, a reagáló erők, a biztonsági rendszert működtető, karbantartó személyek.

3. § (1) A biztonsági megbízott hatáskörében - amennyiben a titokbirtokos szerv vezetője másként nem rendelkezik - a Ttv. 2. §-a (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott titokvédelmi felügyelő jár el, akinek nyilvántartására a mellékletben szereplő B/0. számú nyomtatvány szolgál.

(2) A Titokvédelmi Szabályzatban erre kijelölt szervezeti egység, illetve titkos ügykezelő a minősített adat alapján a mellékletben szereplő ANY/5. vagy ANY/6. számú nyomtatvány szerinti iktatási segédletet kitölti, egyúttal ANY/7. vagy az ANY/8., illetve az A/25. vagy A/26. számú nyomtatvány kitöltésével és megküldésével a Központi Nyilvántartót a minősített adat érkezéséről értesíti.

(3) E rendelet mellékletében szereplő iratmintáktól a titokbirtokos szerv vezetője tartalmi és alaki szempontból szigorúbb követelményeket írhat elő.

4. § A magyar kibocsátó, felhasználó és címzett

a) NATO, illetve NYEU által kibocsátott minősített adatot teljes egészében vagy részben az általa kiadmányozott iratba átveheti ez esetben a mellékletben szereplő A/1., A/2., A/3., A/4., A/5., A/6., A/7. és az A/8. számú nyomtatványok szerinti iratminták alkalmazásával készíti az iratot;

b) az irat készítésénél a NATO, illetve NYEU minősített adatokkal együtt a Ttv. 3. §-ának (1) bekezdése, valamint 4. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősülő saját adatot, vagy a Ttv. 5/G. §-a hatálya alá tartozó adatot is felhasználhat, ez esetben a mellékletben szereplő A/9., A/10., A/11., A/12., A/13., A/14., A/15. és az A/16. számú nyomtatvány szerinti iratmintákat kell alkalmaznia.

II. Fejezet

TITOKVÉDELMI SZABÁLYZAT

5. § (1) A titokbirtokos szerv vezetője e rendelet keretei között Titokvédelmi Szabályzatban rendelkezik

a) a nemzetközi szerződésben meghatározott személyi biztonság követelményeiről;

b) minősített adatot tartalmazó irat készítésének alaki kellékeiről;

c) a minősített adat védelméről, ezen belül a védelemre kötelezett, illetve a minősítés és jelölés alkalmazására jogosult személyek hatásköréről, a minősítési eljárásról, a minősítés felülvizsgálatáról, valamint megszüntetéséről, a minősített adatok megismerésének feltételeiről, azok átadásának, szállításának eljárási szabályairól, az ellenőrzés és a minősített adattal történő elszámoltatás rendjéről;

d) a vizsgára, a továbbképzésre kötelezettek nyilvántartásáról, az erre történő beiskolázás rendjéről;

e) a minősített adat megsértése, elvesztése esetére meghatározott eljárásról;

f) a minősített adat módosítására, megsemmisítésére vonatkozó eljárásról;

g) a fizikai biztonságra vonatkozó követelményekről, ezen belül a tárolásról, az objektumvédelemről, a minősített adatok továbbításának és szállításának biztonsági követelményeiről, a belföldre, illetve külföldre történő szállítás rendjéről;

h) a számítástechnikai rendszerek biztonságára a NATO, illetve NYEU által rendelkezésre bocsátott követelmények alapján kidolgozott eljárásról;

i) az eljárások bizonylati rendjéről.

III. Fejezet

BIZTONSÁGI ALAPELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

Biztonsági alapelvek

6. § (1) A titokbirtokos szerveknek olyan rendszert kell létrehozniuk, mely alkalmas annak megakadályozására, hogy a minősített adat biztonságát veszélyeztető személyek e minősített adathoz hozzáférjenek.

(2) A kibocsátó engedélye nélkül minősített adatot kizárólag az adott szerződésben részes félnek lehet átadni.

7. § A biztonsági ismeretek tudomásulvételét titokvédelmi nyilatkozatban minden esetben írásban kell elismerni. A titokvédelmi nyilatkozatokat a biztonsági megbízott őrzi.

8. § Minden titokbirtokos szerv vezetője felelős azért, hogy az irányítása alá tartozó, minősített adat feldolgozására kijelölt személyről átfogó ismeretekkel rendelkezzen a biztonsági kockázatokat illetően.

Fizikai biztonság

9. § (1) Munkaidő befejezésekor minden NATO és NYEU minősített adatot kezelő személy köteles az információt olyan védelem alá helyezni, amely biztosítja az illetéktelen személy számára való hozzáférés megakadályozását, és a kiépített védelmi rendszert köteles működésbe helyezni.

(2) A biztonsági rendszerek működésbe helyezéséről a biztonsági személyzet köteles meggyőződni, annak hiányáról értesíteni az adott biztonsági rendszer működtetőjét és a titokbirtokos szerv vezetőjét.

(3) A biztonsági személyzet munkaidő után a minősített adatok tárolására használt objektumokban rendszeres ellenőrzést köteles végrehajtani.

10. § Azoknál az épületeknél, ahol COSMIC TOP SECRET vagy FOCAL TOP SECRET minősítésű információt tárolnak, az alábbi rendszert kell kiépíteni:

a) az épületen belül, valamint annak 30 méteres körzetében nyilvános gépkocsiparkoló nem üzemelhet;

b) az oda való beléptetés csak egyedi beléptető rendszeren keresztül történhet, a belépő személyeket, azok csomagjait át kell vizsgálni; és

c) az épület környezetét elektronikus eszközökkel figyelni kell akkor is, ha annak őrzésére kutyás őrzést szerveztek.

11. § A biztonsági rendszer egyes elemei kizárólag egyenértékű megoldással helyettesíthetőek.

A fizikai biztonság kialakításának szempontjai

12. § A minősített adat tárolására szolgáló objektumot, épületet, irodát megfelelő fizikai biztonság kialakításával kell védeni, melyet

a) az ott tárolt minősített adat szintjének,

b) az információ mennyiségének és megjelenési formájának,

c) a helyszínnek, a konkrét adatokon alapuló veszélyeztetettségi szintjének megfelelően, továbbá

d) illetéktelen hozzáférésnek,

e) erőszakos vagy rejtett behatolás megakadályozásának, illetve

f) illetéktelen megszerzés felderítésének,

g) különböző hozzáférési szinttel rendelkezők elkülönítésének követelményei szerint kell kialakítani.

A minősített adatok tároló helyének biztonsága

13. § A NATO CONFIDENTIAL, a WEU CONFIDENTIAL és az azoknál magasabb minősítésű információk védelmére Biztonsági Területet kell kialakítani.

14. § (1) I. osztály biztonsági terület: ahol COSMIC TOP SECRET, illetve FOCAL TOP SECRET adatot tárolnak és

a) csak a megfelelő nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett olyan személyek tartózkodhatnak, akik az ott tárolt minden információhoz jogosultak hozzáférni;

b) a területre egyéni beléptetést biztosító beléptető rendszeren át lehet belépni;

c) a területet mozgásérzékelővel, üvegtörésjelzővel, füstjelzővel, behatolásjelző berendezésekkel látják el, valamint nyílászáróit a belátás ellen védik az illetéktelen behatolást biztonsági nyílászárók vagy rácsok akadályozzák, amelyek kódzáras biztonsági lakattal zárhatók. Az I. osztályú biztonsági területen elhelyezett védelmi eszközök nyilvántartására a mellékletben szereplő B/11. és B/12. számú nyomtatvány szerinti nyilvántartó könyv szolgál.

(2) II. osztályú biztonsági terület: az a terület ahol NATO CONFIDENTIAL, WEU CONFIDENTIAL vagy annál magasabb minősítésű - de COSMIC TOP SECRET, illetve FOCAL TOP SECRET minősítést el nem érő - adatot tárolnak. E területen a jelzett adatokhoz való hozzáférésnek személy vagy technikai eszköz által ellenőrzöttnek kell lennie. A II. osztályú biztonsági területen ellenőrzés vagy kíséret nélkül személyek nem tartózkodhatnak. A II. osztályú biztonsági területen elhelyezett védelmi eszközök nyilvántartására a mellékletben szereplő B/13. vagy a B/14. számú nyomtatvány szerinti nyilvántartó könyv szolgál.

15. § A minősített adat tárolási helyét befogadó objektum egyéb területe - azaz ahol NATO RESTRICTED és WEU RESTRICTED adatot kezelnek vagy tárolnak - az adminisztratív zóna. Az adminisztratív zónában a beléptetésnek ellenőrzöttnek kell lennie; a zónán belül a személyek és járművek mozgása ellenőrizhető. Az adminisztratív zóna területén elhelyezett védelmi eszközök nyilvántartására a mellékletben szereplő B/15. vagy a B/16. számú nyomtatvány szerinti nyilvántartó könyv szolgál.

Ki- és beléptetés

16. § Az I. és a II. osztályú biztonsági területre való be- és kilépések nyilvántartásáraa mellékletben szereplő B/19. vagy a B/20. és B/21. vagy a B/22. számú nyomtatványokat kell vezetni.

Személyes őrzés, reagáló erők

17. § (1) Minősített adatok befogadásakor az őrzést csak megfelelő nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett és megfelelően kiképzett, felkészített személyek végezhetik.

(2) Minősített adatok tárolási helyén (I. és II. osztályú biztonsági terület és az adminisztratív zóna) kívül a biztonsági személyzet munkaidő után - meghatározott időnként - járőrözést hajt végre. A járőrözést az állandó megfigyelést biztosító elektronikus eszközök nem pótolják.

(3) A reagáló erők képességét és készségét a telepített fizikai biztonsági rendszerre figyelemmel kell kialakítani úgy, hogy a minősített adat veszélyeztetettségének jelzésekor a jelzés helyére érjenek és titoksértés ne következzen be.

(4) A biztonsági személyzet (reagáló erők) létszámát arra is figyelemmel kell megállapítani, hogy az őrzött területen történt esemény helyszínére minimálisan két személynek kell kimenni.

Biztonsági tárolóeszközök és megerősített irodák

18. § A minősített adatok tárolására rendelt eszközök besorolása a következő:

a) "A" osztályú tároló az a páncélszekrény, amelyet a biztosító társaságok EURO I-es normásnak ismernek el; alkalmas a COSMIC TOP SECRET és a FOCAL TOP SECRET adat I. és II. osztályú biztonsági területen belüli tárolására;

b) "B" osztályú tároló az a lemezszekrény, amelyet legalább egy számkombinációs biztonsági zárral láttak el; alkalmas a NATO SECRET és WEU SECRET, valamint az azoknál alacsonyabb minősítésű adatok tárolására;

c) "C" osztályú tároló az egyszerű elzárást biztosító - akár sorozatkulccsal is - zárható irodai bútor; alkalmas a NATO RESTRICTED és a WEU RESTRICTED és a biztonsági jelölés nélküli adatokat tartalmazó anyagok tárolására;

d) "Megerősített iroda" az I. és II. osztályú biztonsági területen kialakított olyan iroda, ahová a belépés szelektív beléptető ponton keresztül történhet, a nyílászárók nyitását, azok üvegeinek betörését, füstöt jelző elektronikus eszközökkel, mozgásérzékelővel felszerelték, nyílászárói biztonsági nyílászárók vagy olyan rácsok, amelynek rúdjai legalább 20 mm átmérőjű acélrudak, azok egymástól legfeljebb 15 cm távolságban vannak, legfeljebb 50 cm-enként 6 x 40-es laposacéllal megerősítettek; nyílászárói belátást kizáró módon biztosítják a természetes fényt, továbbá a rácsok zárásához számkombinációs biztonsági lakatot kell használni. Az így megerősített iroda alkalmas a NATO SECRET és a WEU SECRET és annál alacsonyabb minősítésű információk nyitott polcokon, állványokon, falakon való tárolására.

Zárak

19. § (1) "A" csoportú az a biztonsági zár, amely a "B" csoportú zár biztonságán túl számkombinációs védelemmel is el van látva. Alkalmas a COSMIC TOP SECRET és a FOCAL TOP SECRET minősítésű adat tárolására szolgáló biztonsági tároló zárására.

(2) "B" csoportú az a biztonsági zár, amelynek alkalmazására a Felügyelet a tanúsítványt kiadta.

(3) "C" csoportú az a zár, amelyet a "C" osztályú irodabútor zárásához alkalmaznak. Lehet egyszerű biztonsági, valamint sorozatkulccsal működtethető zár. Alkalmas a NATO RESTRICTED és a WEU RESTRICTED minősítésű, valamint a nem minősített adat tárolóinak zárására.

Kulcsok és zárkombinációk

20. § (1) A biztonsági tárolóeszközök kulcsait az irodaépületből kivinni tilos. Annak egy példányát az "Intézkedési terv"-nek a reagáló erőknél lévő példánya mellett, egy - tartalék - példányát a NATO, illetve NYEU iratok nyilvántartó helyén, egy példányát - a használóét - az arra rendelt helyen, de nem a reagáló erőknél kell tárolni.

(2) Minden számkombinációt külön borítékba kell elhelyezni.

(3) A számkombinációt meg kell változtatni

a) a berendezés használójának változásakor,

b) a számkombináció felfedése (illetéktelen tudomásra jutása) vagy annak veszélye esetén,

c) de legalább minden három hónap elteltével.

Egyéb védelmi szabályok

21. § A minősített adatokat az eddig leírtakon túl védeni kell

a) behatolásjelző készülékkel,

b) rálátás és lehallgatás ellen.

Felülvizsgálat, a minősítés megszüntetése

22. § A minősített adat minősítésének megszüntetése vagy megváltoztatása csak a kibocsátó engedélye alapján lehetséges.

23. § (1) Az a szerv, amely COSMIC vagy FOCAL TOP SECRET minősítésű adatot bocsát ki, köteles megvizsgálni - a külön jogszabályban meghatározott időközönként - a minősítés további fenntartásának szükségességét a mellékletben található A/29. vagy az A/30. számú nyomtatvány szerinti felülvizsgálati törzslap kitöltésével.

(2) A minősítés megváltoztatásakor a NATO, illetve NYEU minősítést rá kell vezetni az iratra, valamint értesíteni kell minden szervet, amely részére az adatot átadták. Az értesítést a kibocsátó, illetve a küldő köteles végrehajtani.

(3) A NATO, illetve WEU SECRET és a NATO, illetve WEU CONFIDENTIAL minősítésű adat időbeni hatályát a Ttv. 3. § (1) bekezdése, valamint a 4. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó adatok minősítésének felülvizsgálatával egy időben végre kell hajtani a mellékletben található A/29. vagy az A/30. számú nyomtatvány szerinti felülvizsgálati törzslap kitöltésével. A minősítés felülvizsgálatáról, illetve megszüntetéséről - a mellékletben található az A/17. vagy az A/18. számú nyomtatvány szerinti minta alapján - az gondoskodik, aki az adatot kibocsátotta.

(4) A minősítés megváltoztatásáról, illetve megszüntetéséről érkező - a mellékletben szereplő A/33. vagy az A/34. számú nyomtatvány szerinti - értesítésben elrendelteket a címzettnek haladéktalanul végre kell hajtani.

IV. Fejezet

A MINŐSÍTETT ADAT MEGISMERÉSE

24. § (1) A minősített adat megismerését a Ttv. 2. § 12. pontja szerinti titokbirtokos jogosult engedélyezni a mellékletben szereplő B/1., B/2., B/3. vagy a B/4. számú nyomtatvány szerinti nyilvántartó könyv vezetésével, illetve az SZ/9., SZ/10., SZ/11. vagy az SZ/12. számú nyomtatványban található betekintési engedély kitöltésével. Ezzel a jogosultsággal a titoknak nem minősülő adat vonatkozásában az adat címzettje rendelkezik.

(2) A megismerési jogosultság megadása előtt meg kell győződni arról, hogy a személy rendelkezik-e a megfelelő nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján kiadott biztonsági tanúsítvánnyal.

(3) Minősített adat megismerésének engedélyezésekor az érintett személynek a mellékletben szereplő SZ/1., SZ/2., SZ/3. vagy az SZ/4. számú nyomtatvány szerinti Titoktartási Nyilatkozatot kell aláírnia. A minősített adatok megismerésére szóló engedély megszűnésekor a mellékletben SZ/5., SZ/6., SZ/7. vagy az SZ/8. számú nyomtatvány szerinti Titoktartási Nyilatkozatot kell aláírnia az érintett személynek.

V. Fejezet

A NATO ÉS NYEU MINŐSÍTETT ADATOK NYILVÁNTARTÁSÁRA KIJELÖLT SZERVEZET

25. § A NATO, illetve NYEU által megküldött, valamint az e szervekkel való együttműködés keretében keletkezett, illetve készített minősített adatokat nyilván kell tartani. A nyilvántartóknak a hatáskörükbe tartozó NATO, illetve NYEU minősített adat hollétéről számot kell adni.

26. § (1) A Központi Nyilvántartó a Honvédelmi Minisztériumban működik. A Központi Nyilvántartó nyilvántartást vezet a nyilvántartókról és ellenőrző pontokról, illetve a Magyar Köztársaság mint NATO, illetve NYEU tagállam részére megküldött vagy a címzettek, felhasználók által készített valamennyi COSMIC TOP SECRET, illetve FOCAL TOP SECRET minősítésű és jelölésű adatról.

(2) A Központi Nyilvántartó egyidőben nyilvántartóként is működhet.

A nyilvántartó és az ellenőrző pont

27. § (1) A nyilvántartó felelős a COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET minősítésű és jelölésű adatok szerven belüli elosztásáért és nyilvántartásáért, továbbá minden olyan alacsonyabb minősítésű NATO, illetve NYEU adat kezeléséért, mely a felügyelete alatt működő szervnél keletkezik, illetve ide érkezik.

(2) A nyilvántartó és az ellenőrző pont feladata, hogy a COSMIC TOP SECRET és a FOCAL TOP SECRET minősítésű adatok nyilvántartását vezesse, végezze az azok kezelésének körébe tartozó feladatokat, így különösen az érkezett COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET adatok jelentését a Központi Nyilvántartó részére.

(3) A nyilvántartó végezheti az alacsonyabb minősítésű adatok kezelését is, azonban azokat a COSMIC TOP SECRET, valamint a FOCAL TOP SECRET adatoktól fizikailag is el kell választani.

(4) A nyilvántartó vezetőjének távolléte esetére a nyilvántartó állományából helyettest kell kijelölni.

(5) A Ttv. 3. §-ának (1) bekezdése, valamint a 4. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó minősített adatok kezelő személyzete kezelheti a NATO, illetve NYEU

minősített adatokat is, amennyiben a megfelelő szintű NATO, illetve NYEU biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik és erre a feladatra a titokbirtokos szerv vezetője kijelölte.

VI. Fejezet

A MINŐSÍTETT ADATOK KÉSZÍTÉSE, ÁTADÁSA, TOVÁBBÍTÁSA ÉS EGSEMMISÍTÉSE

28. § (1) A COSMIC, illetve FOCAL minősítésű adatok a NATO, illetve NYEU biztonsági eljárási és információkezelési irányelvei hatálya alá tartoznak. Más iratokon egyik jelzést sem szabad alkalmazni, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten a NATO-n, illetve NYEU-n belüli körözésre készítettek.

(2) A NATO CONFIDENTIAL, WEU CONFIDENTIAL vagy annál magasabb minősítésű adatokat csak olyan személyek kezelhetik, készíthetik, fordíthatják, másolhatják vagy semmisíthetik meg, akik legalább olyan szintű NATO, illetve NYEU minősített adatba való betekintési joggal rendelkeznek. A megsemmisítésről minden esetben - a mellékletben található ANY/13. vagy az ANY/14. számú nyomtatvány szerinti - jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az adat (adathordozó) fizikai megsemmisítése után még 10 évig meg kell őrizni, és a különleges biztonsági előírásokat be kell tartani.

(3) Minden okmányon a teljes minősítésüket fel kell tüntetni olyan módon, hogy azt rá kell pecsételni, jegyezni, gépelni, nyomtatni vagy írni az első borítólap, a címoldal, az első oldal, az utolsó oldal és a hátsó borítólap aljára és tetejére.

(4) Minden egyéb írott vagy nyomtatott oldal tetején és alján fel kell tüntetni annak az iratnak (pl. az alapirat, annak melléklete, függeléke, stb.) teljes minősítését, amelynek részét képezi. Amikor egyes fejezeteket és szakaszokat külön minősítenek, vagy azoknak nincs minősítése a megfelelő rövidítést, tehát ["COSMIC TOP SECRET" (CTS), "NATO SECRET" (NS), "NATO CONFIDENTIAL" (NC), "NATO RESTRICTED" (NR) vagy "NATO UNCLASSIFIED" (NU) !] kerek zárójelben be kell illeszteni közvetlenül a szakasz elnevezése vagy száma mögé.

(5) A térképek, táblázatok és rajzok minősítését a jelmagyarázaton, a címnél vagy a léptéknél kell feltüntetni, valamint külső oldalukon, ha össze vannak hajtva.

(6) Fényképeket, filmeket, beleértve azok negatív és pozitív anyagát, valamint tekercseiket és dobozaikat olyan módon kell megjelölni, hogy az átvevő vagy a megtekintő tudja, hogy egy meghatározott minősítési szintű információról van szó.

(7) A mágnesszalagok, beleértve a videoszalagok tekercseit is, amelyeken minősített adatot rögzítettek, az arra felvett legmagasabb minősítésű információ jelölésével kell ellátni. Ennek a minősítésnek addig kell a tekercsen maradnia, amíg a szalagra vonatkozó nemzeti szabvány szerint azt a minősítés megszüntetése céljából demagnetizálással nem törölték. Felvételkor a megfelelő minősítést idézni kell minden egyes üzenet kezdetén és végén. A minősített szalagok mindkét végét láthatóan meg kell jelölni a minősítési jellel. A felvételeket a minősítési jelzés pontos megjelölését tartalmazó tekercseken vagy kazettákban kell tartani.

(8) A minősítést, és amikor annak helye van, a visszaminősítési vagy minősítés törlésére vonatkozó utasításokat pontosan fel kell tüntetni pecsételés, nyomtatás, kézírás, festés vagy kártya beégetés, benyomtatás vagy más módszer révén, azokon a minősített anyagokon, amelyek mások mint a fent leírtak.

(9) A minősítést és jelölést az összes többi utaló jelzéstől külön kell választani, bárhol is jelenjenek meg az iraton. Amikor csak lehet a minősítést és jelölést a szöveg betűinél nagyobb betűkkel, más betűtípussal kell felvinni az anyagra.

29. § (1) Amikor a kibocsátó az adat minősítését megváltoztatja, vagy megszünteti, az adathordozó első oldalán az eredeti minősítést egy vonallal át kell húzni, és közvetlenül alá vagy fölé kell az új minősítést vagy a NATO, illetve NYEU UNCLASSIFIED jelölést elhelyezni, amelyet a minősítő neve, a módosítást végrehajtó személy aláírása vagy kézjegye és a cselekmény dátuma követ. Mindazokat, akiknek az iratot megküldték a változtatásokról értesíteni kell.

(2) Minden minősített irat első oldalán fel kell tüntetni az iktatószámot és dátumot. A COSMIC TOP SECRET, FOCAL TOP SECRET és NATO SECRET, WEU SECRET irat minden oldalán fel kell tüntetni az irat azonosítására alkalmas iktató- (nyilvántartási) számot és az első oldalon a példány sorszámát.

(3) A minősített irat első oldala vagy annak tartalomjegyzéke, illetve mutatója a mellékletek és függelékek teljes jegyzékét tartalmazza.

(4) Az irat minden egyes oldalát számozással kell ellátni. A COSMIC TOP SECRET, FOCAL TOP SECRET és a NATO SECRET, WEU SECRET iratok lapterjedelmét az első oldalon fel kell tüntetni, több iratból álló irategyüttes esetén az iratnak tartalmaznia kell a teljes lapterjedelmet.

További példányok, fordítások és kivonatok

30. § Amennyiben a címzettnek szüksége van a COSMIC TOP SECRET vagy FOCAL TOP SECRET nem másolható iratainak további példányaira, azokat a kibocsátótól kell kérni.

31. § (1) A Központi Nyilvántartó vezetője engedélyezi a COSMIC, illetve a FOCAL TOP SECRET iratok másolását - a mellékletben található ANY/11. vagy az ANY/12. számú nyomtatvány szerinti Másolási engedély kitöltésével - a nyilvántartók vagy az ellenőrző pontok részére. A másolat vagy fordítás elkészítését a nyilvántartó vagy az ellenőrző pont köteles a Központi Nyilvántartónak jelenteni. A Központi Nyilvántartó a jelentés alapján a másolatokat és a fordításokat nyilvántartja, és egyidejűleg azok hollétét is bejegyzi.

(2) A másolatra, illetve fordításra rá kell vezetni az eredeti példány iktatószámát, példánysorszámát, valamint a kibocsátó hatóság és a másolatot készítő szervezeti egység megjelölését, a másolatot, fordítást készítő szervezeti egység nyilvántartó könyve szerinti iktatószámát és példányszámát. Fel kell tünteti a COSMIC TOP SECRET és FOCAL TOP SECRET jelzést és minősítést, valamint az eredeti irat összes más jelzését. A másolatot készítő szervezeti egység a mellékletben szereplő ANY/9. vagy az ANY/10. számú nyomtatvány szerinti Sokszorosítási naplót vezeti.

(3) A COSMIC TOP SECRET, a FOCAL TOP SECRET irat kibocsátója a következő különleges kezelési jelzéssel a minősített adat másolását kizárhatja, illetve engedélyhez kötheti a mellékletben szereplő A/19. vagy az A/20. számú nyomtatvány szerint:

a) "a jelen okmány egészének vagy egy részének másolása tilos, kivéve, ha arra a kibocsátó felhatalmazást adott";

b) "a ... Függelék ... Cikkei és a ... másolása tilos, kivéve, ha arra a kibocsátó felhatalmazást adott".

Ezeket a speciális korlátozásokat csak különleges esetekben és a lehető legritkábban szabad alkalmazni.

32. § A 31. §-ban meghatározott másolási, illetve fordítási tilalmak ellenére olyan címzettek, akiknek a hivatalos nyelve nem egyezik az irat nyelvével egy példányban lefordíthatják az iratot a vonatkozó előírások betartása mellett. A fordítások elkészítését a kibocsátónak vissza kell jelezni.

33. § (1) A NATO, illetve WEU SECRET és annál alacsonyabb minősítésű iratok fordítását és másolását a címzett a "Csak akire tartozik" elv szigorú alkalmazása mellett elvégezheti. Az eredeti iratban jelzett biztonsági előírásokat az elkészített fordításokra, illetve másolatokra is alkalmazni kell. A NATO, illetve WEU SECRET anyagok esetén azokat azonosító példánysorszámmal kell ellátni. A NATO, illetve WEU SECRET iratok fordításának, illetve másolatainak számát és példánysorszámát nyilvántartásba kell venni.

(2) Annak érdekében, hogy a kivonatok megfelelő védelmét biztosítsák, ezeknek az iratoknak a megfelelő biztonsági minősítést kell adni. A minősített irat kivonatának tartalmaznia kell az irat vagy alkotórésze - amelyből azt kiemelték - eredeti minősítését (amennyiben egyedileg minősítették), hacsak nem nyilvánvaló, hogy az más minősítést igényel.

Mikrofilm, optikai lemez és mágneses adathordozó készítése

34. § (1) Veszélyhelyzetre való felkészülés vagy a tárolási gondok csökkentése érdekében a NATO és NYEU minősített iratokat mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra lehet venni, a következő feltételekkel:

a) a mikrofilmezési vagy más rögzítési eljárást csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik érvényes és megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal;

b) a mikrofilmeknek, optikai lemezeknek vagy mágneses adathordozóknak ugyanolyan biztonsági védelmet kell biztosítani, mint az eredeti okmánynak és bármely mikrofilm vagy optikai lemez, amely egynél több minősítést tartalmaz, a mikrofilmen, optikai lemezen vagy mágneses adathordozón szereplő legmagasabb minősítésű anyag esetében alkalmazandó biztonsági védelmet kapja;

c) NATO, illetve WEU SECRET iratokon a mikrofilmen, optikai lemezen vagy mágneses adathordozón való rögzítés tényét feltüntetik a mellékletben szereplő A/27. vagy az A/28. számú nyomtatvány szerinti Feljegyzésben.

(2) COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET adatok esetében a Központi Nyilvántartó felhatalmazást adhat a mikrofilm, optikai lemez elkészítésére vagy a mágneses adatrögzítésre:

a) mikrofilm, optikai lemez vagy a mágneses adatrögzítés a COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET iratokra vonatkozó irattári és leltári ellenőrzés alá tartozik, és azt az éves leltár során a többi COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET irattal együtt lejelentik;

b) a nyilvántartó biztonsági megbízottjának, aki felhatalmazást adott a mikrofilm, optikai lemez elkészítésére,

vagy a mágneses adatrögzítésre, a végrehajtásról a mellékletben található A/21. vagy az A/22. számú nyomtatvány szerinti Jelentésben a Központi Nyilvántartót tájékoztatnia kell.

Másolás mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról

35. § (1) Mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról lehet másolatot készíteni, feltéve, hogy

a) azt olyan személy végzi, aki rendelkezik érvényes és megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal;

b) a másolatokon az eredeti irat minősítését és jelölését feltüntetik, ezenkívül, COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET irat esetében olyan jelölést, amely az irat egyedi azonosítására alkalmas (pl. .... számú irat, 1-es számú példányának, 1-es számú másolata stb.);

c) NATO, illetve WEU SECRET irat esetében is az így készített iratot iktatják.

(2) Mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról lehet másolatot készíteni COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET iratok esetében is, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) a COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET mikrofilmet, optikai lemezt vagy mágneses adathordozót őrző nyilvántartó felhatalmazást adott a másolat elkészítésére;

b) a másolat készítése COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET iratokra vonatkozó irattári és leltári ellenőrzés alá kerül, és azt az éves leltár során a többi COSMIC, illetve FOCAL TOP SECRET irattal együtt lejelentik;

c) az a nyilvántartó, amely felhatalmazást adott a másolat elkészítésére mikrofilmről, optikai lemezről vagy a mágneses adatrögzítőről, jelenti az elkészített példányok számát a mellékletben található A/23. vagy az A/24. számú nyomtatvány szerinti Jelentésben a Központi Nyilvántartónak.

Csomagolás

36. § (1) A NATO, illetve WEU CONFIDENTIAL vagy annál magasabb minősítésű iratokat dupla, át nem látszó erős csomagolásban kell szállítani. A belső borítékot el kell látni a megfelelő NATO, illetve NYEU minősítéssel, valamint a címzett teljes megjelölésével és címével és a szükséges kezelési utasításokkal. A belső borítékot megbízható védelmet nyújtó külső borítóba kell helyezni.

(2) A külső borítón csak a címzett szervezet megnevezését, a célállomást, a küldő szervezet megnevezését és a küldemény nyilvántartási számát szabad feltüntetni. Nem szabad semmilyen olyan adatot feltüntetni, ami arra enged következtetni, hogy a csomag (boríték) minősített adatot tartalmaz. Amennyiben a küldeményt dupla csomagolásban futár viszi, azt a külső borítón meg kell jelölni (pl. "Futárral továbbítandó!"). A minősítést, a címzett személy nevét csak a belső csomagoláson szabad feltüntetni. Egy pecséttel lezárt diplomáciai futárzsák vagy egyéb zsák, doboz külső borítóként megfelelő. Erre vonatkozó mintákat a mellékletben található A/31. vagy az A/32. számú nyomtatványok tartalmazzák.

VII. Fejezet

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

37. § A NATO és a NYEU találkozókra, illetve megbeszélésekre - ha azokon minősített adatok felhasználására sor kerül - vonatkozó biztonsági szabályok feleljenek meg a találkozó, illetve a megbeszélés szintjének. A megvitatott adatok érzékenységét a rendezvényt összehívó (házigazda) tagország vagy NATO parancsnokság, illetve ügynökség határozza meg. A kialakítandó biztonsági rendszabályok az adott dokumentum információtartalmától és fizikai, és személyi biztonsági követelményeitől függnek, továbbá attól, hogy a felelős hatóságok milyen egyéb biztonsági intézkedés bevezetését tartják szükségesnek.

NYEU rendezvény esetében a NYEU Biztonsági Irodája - felkérésre - tanácsadóként jár el.

38. § (1) Ha a kockázatok ezt megkívánják az olyan hivatalokat, illetve területeket, ahol NATO SECRET, WEU SECRET vagy ennél magasabb minősítéssel ellátott információk rendszeresen megtárgyalásra kerülnek, védeni kell a lehallgatásoktól. A kockázat szintjét az illetékes nemzetbiztonsági szerv határozza meg.

(2) A lehallgatások elleni védelem magában foglalhatja a műszaki-technikai jellegű berendezések alkalmazását, valamint a hangszigetelő falak, ajtók, padló- és mennyezet burkolatok alkalmazását az érzékenynek minősülő területeken.

(3) A lehallgatások - a titkosított információ kiszivárogtatása vezetékes mikrofonok, rádiómikrofonok vagy más telepített berendezések révén - elleni védelem megkívánja, hogy az adott helyiséget, azok berendezéseit, az irodagépeket és berendezéseket (mechanikai és elektromos) és a kommunikációs berendezéseket technikai, illetve fizikai biztonsági ellenőrzésnek vessék alá. Ezeket az ellenőrzéseket a megfelelő, hatáskör szerint illetékes biztonsági szervezet végzi.

(4) A lehallgatások ellen védendő területeket úgy kell megtervezni, hogy technikailag biztonságosak legyenek, és

az ilyen területekre történő belépés speciálisan ellenőrzött módon történjen. A szobákat a fizikai biztonsági normák előírásai szerint be kell zárni, és ha szükséges őrizni kell. Minden kulcsot a biztonsági tárolóeszközök kulcsaira vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Ezen területeket rendszeres fizikai és technikai ellenőrzésnek kell alávetni. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha illetéktelen belépés történik, illetve ha illetéktelen belépés gyanúja merül fel, vagy bármilyen munkák elvégzésére külső emberek lépnek be és tartózkodnak a helyiségben.

(5) Ezekre a területekre bútort, illetve bármilyen berendezést csak az esetlegesen telepített lehallgató berendezések felderítése céljából elvégzett fizikai és technikai átvizsgálást követően lehet bevinni. A technikailag biztonságos területekre bevitt és az onnan kivitt berendezések és bútorok esetében nyilvántartást kell vezetni azok típusáról és leltári számáról a mellékletben szereplő B/5., B/6., B/7., B/8., B/9. és a B/10. számú nyomtatványokban szereplő nyilvántartó könyvekben.

(6) A technikailag biztonságos területeken csak lehallgatás ellen védett telefonok szerelhetők fel.

39. § Minősített adatokat feldolgozó találkozók, megbeszélések előkészítése során - a NATO, illetve a NYEU hatályos biztonsági előírásaival összhangban - a rendezvény lebonyolításáért felelős biztonsági szervezetnek biztosítási tervet kell készíteni. A terv elkészítéséhez - ha szükséges - ki kell kérni az illetékes NATO, illetve NYEU biztonsági szervezet véleményét.

VIII. Fejezet

A BIZTONSÁG MEGSÉRTÉSE ÉS A KÜLFÖLDI MINŐSÍTÉSI JELÖLÉSŰ, VALAMINT A KORLÁTOZOTTAN MEGISMERHETŐ ADATOK VESZÉLYBE KERÜLÉSE

40. § A külföldi minősítésű és jelölésű, valamint korlátozottan megismerhető adatok védelmére vonatkozó szabályok megszegése esetén a nemzetközi szerződés rendelkezései az irányadóak. Erre vonatkozó előírás hiánya esetén az Ttv. 5/E. §-a szerinti külföldi minősítés magyar megfelelőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

41. § (1) A minősített adat biztonságának minden megsértését haladéktalanul jelenteni kell a Felügyelet elnökének - a mellékletben szereplő B/23. vagy a B/24. számú nyomtatvány szerinti Jelentésben, valamint vezetni kell a B/17. vagy a B/18. számú nyomtatványban szereplő nyilvántartó könyvet -, aki köteles azt kivizsgáltatni, és a hatályos NATO, illetve NYEU biztonsági előírásoknak megfelelő jelentési, illetve tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

(2) A minősített adat biztonságának megsértéséről szóló jelentésnek tartalmaznia kell

a) a veszélyeztetett információ azonosításához szükséges adatokat,

b) a kiadó szervezet megnevezését és a kiadás időpontját,

c) a minősítést és annak érvényességi idejét,

d) az eredeti és a fogadó szervezetnél kapott nyilvántartási számot,

e) a tárgyat, a lap- és példánysorszámot,

f) a biztonság megsértésének körülményeit,

g) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett időhatárait),

h) a veszélyeztetettség helyét,

i) a veszélyeztetettség kialakulásának elsődleges okait,

j) ha ismert az elkövető, annak személyi adatait,

k) a megtett intézkedések felsorolását.

42. § A vizsgálatot végző bizottságba csak olyan személyek oszthatók be, akik rendelkeznek a sérelmet szenvedett információ minősítésének megfelelő betekintési engedéllyel, megfelelő vizsgálati tapasztalatuk van, és függetlenek a sérelemben közvetlenül érintettektől.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

43. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben írtak kivételével - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A titokvédelmi szabályzatokat, valamint az intézkedési terveket 1999. június 30-ig kell elkészíteni.

(3) Felhatalmazást kap

a) a honvédelmi miniszter arra, hogy a Központi Nyilvántartó és a nyilvántartók működési rendjét rendeletben szabályozza;

b) a belügyminiszter arra, hogy megállapítsa a NATO és a NYEU minősített adatok Állami Futárszolgálat útján való belföldi továbbításának különös szabályait.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelethez

I R A T M I N T Á K

a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A/1. számú NATO nyomtatvány

Minta NATO minősített iratok készítéséhez

"COSMIC TOP SECRET"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

NATO minősítés és jelölés: "COSMIC TOP SECRET"

Érv. idő:

címzett neve, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

beosztása, Beosztása

........ sz. példány

címzés helye

Tárgy:

megszólítás

s z ö v e g

Budapest, 1999. ..................

............................

kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

"COSMIC TOP SECRET"

A/1. számú NATO nyomtatvány

-2-

"COSMIC TOP SECRET"

Iktatószám: ..............

"COSMIC TOP SECRET"

A/2. számú NYEU nyomtatvány

Minta NYEU minősített irat készítéséhez

"FOCAL TOP SECRET"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

WEU minősítés és jelölés: "FOCAL TOP SECRET"

Érv. idő:

címzett neve, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

beosztása, Beosztása

....... sz. példány

címzés helye

Tárgy:

megszólítás

s z ö v e g

Budapest, 1999. ........................

..................................

kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ........

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

"FOCAL TOP SECRET"

A/2. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

"FOCAL TOP SECRET"

Iktatószám: .................

"FOCAL TOP SECRET"

A/3. számú NATO nyomtatvány

Minta NATO minősített iratok készítéséhez

"NATO SECRET"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

NATO minősítés és jelölés: "NATO SECRET"

Érv. idő:

címzett neve, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

beosztása, Beosztása

..... sz. példány

címzés helye

Tárgy:

megszólítás

s z ö v e g

Budapest, 1999. .........................

...................................

kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: .....

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

"NATO SECRET"

A/3. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

"NATO SECRET"

Iktatószám:

"NATO SECRET"

A/4. számú NYEU nyomtatvány

Minta NYEU minősített irat készítéséhez

"WEU SECRET"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

WEU minősítés és jelölés: "WEU SECRET"

Érv. idő:

címzett neve, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

beosztása, Beosztása

..... sz. példány

címzés helye

Tárgy:

megszólítás

s z ö v e g

Budapest, 1999. ..........................

....................................

kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

nyilvántartási száma:

lapjainak száma:

minősítése:

"WEU SECRET"

A/4. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

"WEU SECRET"

Iktatószám: .................

"WEU SECRET"

A/5. számú NATO nyomtatvány

A/5. számú NATO nyomtatvány

Minta NATO minősített iratok készítéséhez

"NATO CONFIDENTIAL"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- NATO minősítés és jelölés: "NATO CONFIDENTIAL"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye ..........sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999..........................

- .........................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "NATO CONFIDENTIAL',

A/5. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

- "NATO CONFIDENTIAL"

Iktatószám:................

- "NATO CONFIDENTIAL"

A/6. számú NYEU nyomtatvány

Minta NYEU minősített irat készítéséhez

"WEU CONFIDENTIAL,,

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- WEU minősítés és jelölés: "WEU CONFIDENTIAL"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye ..........sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999........................

- ......................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "WEU CONFIDENTIAL"

A/6. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "WEU CONFIDENTIAL"

Iktatószám: ................

- "WEU CONFIDENTIAL"

A/7. számú NATO nyomtatván

Minta NATO minősített iratok készítéséhez

"NATO RESTRICTED"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- NATO minősítés és jelölés: "NATO RESTRICTED"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999........................

- ......................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "NATO RESTRICTED"

A/7. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

- "NATO RESTRICTED"

Iktatószám: ................

- "NATO RESTRICTED"

A/8. számú NYEU nyomtatvány

Minta NYEU minősített irat készítéséhez

"WEU RESTRICTED"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- WEU minősítés és jelölés: "WEU RESTRICTED"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999.............................

- ......................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "WEU RESTRICTED"

A/8. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "WEU RESTRICTED"

Iktatószám: ................

- "WEU RESTRICTED"

A/9. számú NATO nyomtatvány

Iratminta a minősítés és jelölés alkalmazására abban az esetben, amikor a NATO minősített irat tartalma - egyben nemzeti államtitkot is tartalmaz

"COSMIC TOP SECRET" - "Szigorúan titkos''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- "Szigorúan titkos"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

- NATO minősítés és jelölés: "COSMIC TOP SECRET"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- ..........sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999............................

- .....................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár -

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "COSMIC TOP SECRET"

- "Szigorúan titkos"

A/9. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

- "COSMIC TOP SECRET"

"Szigorúan titkos"

Iktatószám: ................

- "COSMIC TOP SECRET" - "Szigorúan titkos,,

A/10. számú NATO nyomtatvány

Iratminta a minősítés és jelölés alkalmazására abban az esetben, amikor a NYEU minősített irat tartalma - egyben nemzeti államtitkot is tartalmaz

"FOCAL TOP SECRET" - "Szigorúan titkos''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- "Szigorúan titkos"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

- WEU minősítés és jelölés: "FOCAL TOP SECRET"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999..........................

- ...................... - kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban Terjedelem: 1 lap Irattári kezelési jel: ...... Készítette: Gépelte: Kapja: 1. sz. példány Címzett - 2. sz. példány Irattár Melléklet esetén példányszáma: - nyilvántartási száma: - lapjainak száma: - minősítése: Függelék esetén példányszáma: - nyilvántartási száma: - lapjainak száma: - minősítése:

- "FOCAL TOP SECRET" - "Szigorúan titkos''

A/10. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "FOCAL TOP SECRET"

"Szigorúan titkos"

Iktatószám:................

- "FOCAL TOP SECRET" - "Szigorúan titkos''

A/11. számú NATO nyomtatvány

Iratminta a minősítés és jelölés alkalmazására abban az esetben, amikor a NATO minősített irat tartalma - egyben nemzeti titkot is tartalmaz

"NATO SECRET" - "Titkos''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- "Titkos,,

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

- NATO minősítés és jelölés: "NATO SECRET"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999............................

- .......................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "NATO SECRET"

- "Titkos"

A/11. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

- "NATO SECRET" - "Titkos''

Iktatószám: ................

- "NATO SECRET" - "Titkos,,

A/12. számú NYEU nyomtatvány

Iratminta a minősítés és jelölés alkalmazására abban az esetben, amikor a NYEU minősített irat tartalma egyben nemzeti titkot is tartalmaz

"WEU SECRET" - "Titkos''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- "Titkos"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye ..........sz. példány

- WEU minősítés és jelölés: "WEU SECRET"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999.........................

- ........................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "WEU SECRET"

- "Titkos,,

A/12. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "WEU SECRET" - "Titkos''

Iktatószám: ................

- "WEU SECRET" - "Titkos''

A/13. számú NATO nyomtatvány - A/14. számú NYEU nyomtatvány

Minta a Ttv. 5/G. §-a alapján készített NATO/NYEU minősített irathoz

"BIZALMAS"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

- NATO/WEU minősítés és jelölés: "NATO/WEU CONFIDENTIAL"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999.................................

- .....................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel:......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "BIZALMAS"

A/13. számú NATO nyomtatvány - A/14. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "BIZALMAS"

Iktatószám: ................

- "BIZALMAS"

A/15. számú NA TO nyomtatvány - A/16. számú NYEU nyomtatvány

Minta a Ttv. 5/G. §-a alapján készített NATO/NYEU minősített irathoz

"KORLÁTOZOTT TERJESZTESŰ"

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő:

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

- NATO/WEU minősítés és jelölés: "NATO/WEU RESTRICTED"

- Érv. idő:

- Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

- .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999.................................

- ........................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ"

A/15. számú NATO nyomtatvány - A/16. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "KORLÁTOZOTT TERJESZTESŰ"

Iktatószám:................

- "KORLÁTOZOTT TERJESZTESŰ"

A/17. számú NATO nyomtatvány - A/18. számú NYEU nyomtatvány

Minta NATO/NYEU minősítés megszüntetésére

" NATO/WEU CONFIDENTAL", - "NATO/WEU UNCLASSIFIED" - hatóság megjelölése, aki a felülvizsgálatra jogosult

- ........................... módosítást végrehajtó személy szignója, ........................... dátum

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- NATO/WEU minősítés és jelölés: "NATO/WEU CONFIDENTAL"

- "NATO/WEU UNCLASSIFIED,,

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999................................

- ........................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: .......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- " NATO/WEU CONFIDENTAL" - "NATO/WEU UNCLASSIFIED"

A/17. számú NATO nyomtatvány - A/18. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "NATO/WEU CONFIDENTIAL"

Iktatószám: ................

- "NATO/WEU CONFIDENTIAL"

A/19. számú NATO nyomtatvány

Minta különleges kezelési jelzéssel ellátott NATO minősített iratok készítéséhez

"COSMIC TOP SECRET"

"Reproduction of this document, in whole or in part,is prohibited unless authorized by originator" "Ezen okmány egészének vagy részének másolása tilos, kivéve akkor, ha arra a kibocsátó felhatalmazást adott''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- NATO minősítés és jelölés: "COSMIC TOP SECRET"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye .......... sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999.....................

- ......................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "COSMIC TOP SECRET"

A/19. számú NATO nyomtatvány

- 2 -

- "COSMIC TOP SECRET"

Iktatószám: ................

- "COSMIC TOP SECRET"

A/20. számú NYEU nyomtatvány

Minta különleges kezelési jelzéssel ellátott NYEU minősített iratok készítéséhez

"FOCAL TOP SECRET"

"Reproduction of this document, in whole or in part, is prohibited unless authorized by originator" "Ezen okmány egészének vagy részének másolása tilos, kivéve akkor, ha arra a kibocsátó felhatalmazást adott''

Fejléc minősítésre jogosult tölti ki:

iktatószám:

- WEU minősítés és jelölés: "FOCAL TOP SECRET"

címzett neve, Érv. idő:

beosztása, Minősítő (kibocsátó, angolul from):

- Beosztása

címzés helye ..........sz. példány

megszólítás Tárgy:

- szöveg

Budapest, 1999............................................

- .....................

- kiadmányozó aláírása

Készült: 2 példányban

Terjedelem: 1 lap

Irattári kezelési jel: ......

Készítette:

Gépelte:

Kapja: 1. sz. példány Címzett

- 2. sz. példány Irattár

Melléklet esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

Függelék esetén példányszáma:

- nyilvántartási száma:

- lapjainak száma:

- minősítése:

- "FOCAL TOP SECRET,'

A/20. számú NYEU nyomtatvány

- 2 -

- "FOCAL TOP SECRET"

Iktatószám: ................

- "FOCAL TOP SECRET"

A/21. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

JELENTES

- a COSMIC Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy

\* 1. szükséghelyzetre való felkészülés,

\* 2. tárolási gondok csökkentése érdekében

1999....................-án az alábbi "COSMIC TOP SECRET"jelöléssel ellátott iratoknak mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra vételére, másolására került sor:

SorszámÁz átmásolt irat nyt. számaAz átmásolt irat minősítésének érvényességi idejeAz átmásolt irat példánysorszámaAz átmásolt irat lapterjedelmeMilyen adathordozóra történt a másolás (mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra)A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó nyt. száma

Budapest, 1999............................

- P. H.

- ........................................ - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - - ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

\* A megfelelő válasz bekarikázandó !

A/22. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

JELENTES

- a FOCAL Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy

\* 1. szükséghelyzetre való felkészülés,

\* 2. tárolási gondok csökkentése érdekében

1999............................................................-án az alábbi "FOCALTOP SECRET"jelöléssel ellátott iratoknak mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra vételére, másolására került sor:

SorszámÁz átmásolt irat nyt. számaAz átmásolt irat minősítésének érvényességi idejeAz átmásolt irat példánysorszámaAz átmásolt irat lapterjedelmeMilyen adathordozóra történt a másolás (mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra)A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó nyt. száma

Budapest, 1999..............................

- P. H.

- ............................................. - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - -ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

\* A megfelelő válasz bekarikázandót

A/23. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

JELENTES - a COSMIC Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy 1999...............................................................-án az alábbi "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatoknak mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról papíralapú adathordozóra való másolására (a továbbiakban: iratmásolat) került sor:

SorszámMilyen adathordozóról történt a másolás (mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról)A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó nyt.számaAz irattmásolat ny.számaAz iratmásolat lapterjedelmeAz iratmásolat példányszámaA minősítés érvényességi ideje

Budapest, 1999.....................................

- P. H.

- ....................................... - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - - ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

A/24. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése: Iktatószám:

JELENTES

- a FOCAL Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy 1999...............................................................-án az alábbi "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatoknak mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról papíralapú adathordozóra való másolására (a továbbiakban: iratmásolat) került sor:

SorszámMilyen adathordozóról történt a másolás (mikrofilmről, optikai lemezről vagy mágneses adathordozóról)A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó nyt.számaAz irattmásolat ny.számaAz iratmásolat lapterjedelmeAz iratmásolat példányszámaA minősítés érvényességi ideje

Budapest, 1999...........................

- P. H.

- ........................................ - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - -ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

A/25. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

JELENTES - a COSMIC Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy a............................................... nyilvántartása szerint 1999. január 1-jétől 1999. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott iratok kerültek iktatásra:

Az irat nyt.számaAz irat NATO nyt.számaA minősítés érvényességi idejeKüldő személy és szerv megnevezéseAz irat példánysorszámaAz irat lapterjedelmeAz iratról készített fénymásolatok száma és a fénymásolati példányok nyt.száma

Budapest, 1999..................................

- P. H.

- ........................................ - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - - ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

A/26. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

2 JELENTES

- a FOCAL Központi Nyilvántartónak

Tájékoztatom, hogy a...............................................nyilvántartása szerint 1999.január 1-jétől 1999. december 31-ig terjedő időszakban az alábbi "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott iratok kerültek iktatásra:

Az irat nyt.számaAz irat NATO nyt.számaA minősítés érvényességi idejeKüldő személy és szerv megnevezéseAz irat példánysorszámaAz irat lapterjedelmeAz iratról készített fénymásolatok száma és a fénymásolati példányok nyt.száma

Budapest, 1999...................................

- P. H.

- ........................................ - titokbirtokos szerv vezetője, illetve - - ha a titokvédelmi felügyelő jár el - hatáskörében akkor - a titokvédelmi felügyelő

A/27. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

Feljegyzés - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott részére

Tájékoztatom, hogy

\* 1. szükséghelyzetre való felkészülés, \* 2. tárolási gondok csökkentése érdekében

1999. ................................................................-án az alábbi "NATO SECRET" jelöléssel ellátott iratoknak mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra vételére, másolására került sor:


Sor-
szám

Az átmásolt irat
nyt. száma

Az átmásolt irat
érvényességi ideje

Az átmásolt
irat
lapterjedelme

Az átmásolt
irat
példányszáma

Milyen adathordozóra történt másolás (mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra)

A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó
nyt. száma

Budapest, 1999............................

- P. H.

- .................... - titkos ügykezelő

\* A megfelelő válasz bekarikázandót

A/28. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

Feljegyzés - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott részére

Tájékoztatom, hogy

\* 1. szükséghelyzetre való felkészülés, \* 2. tárolási gondok csökkentése érdekében

1999. ...................................................................-án az alábbi "WEU SECRET" jelöléssel ellátott iratoknak mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra vételére, másolására került sor:


Sor-
szám

Az átmásolt irat
nyt. száma

Az átmásolt irat
érvényességi ideje

Az átmásolt
irat
lapterjedelme

Az átmásolt
irat
példányszáma

Milyen adathordozóra történt másolás (mikrofilmre, optikai lemezre vagy mágneses adathordozóra)

A mikrofilm, optikai lemez vagy mágneses adathordozó
nyt. száma

Budapest, 1999......................................

- P. H.

- ..................... - titkos ügykezelő

\* A megfelelő válasz bekarikázandó!

A/29. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

\*"COSMIC TOP SECRET", \*"NATO SECRET" vagy \*"NATO CONFIDENTIAL" adathordozó - felülvizsgálati törzslapja

A ....................................................... nyt. számú, saját készítésű \*"COSMIC TOP SECRET", \*"NATO SECRET" vagy \*"NATO CONFIDENTIAL" jelöléssel ellátott .............................................. érvényességi idejű adathordozó felülvizsgálatára az alábbi időpontokban került sor:


A felülvizsgálat eredménye

Az érvényességi idő

Dátum és a
felülvizsgálatra jogosult minősítő aláírása

a minősítés fenntartva

a minősítés megváltoztatva, az új minősítés

a minősítés törölve

fenntartva

megváltoztatva, az új érv. idő

1. felülvizsgálat

2. felülvizsgálat

3. felülvizsgálat

4. felülvizsgálat

5. felülvizsgálat

6. felülvizsgálat

7. felülvizsgálat

8. felülvizsgálat

9. felülvizsgálat

10. felülvizsgálat

11. felülvizsgálat

12. felülvizsgálat

13. felülvizsgálat

14. felülvizsgálat

15. felülvizsgálat

16. felülvizsgálat

17. felülvizsgálat

18. felülvizsgálat

Készült: 1 példányban

Terjedelem: 1 lap Kapja: A fenti számú adathordozóhoz csatolva

\* A megfelelő jelölés bekarikázandót

A/30. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Iktatószám:

.

\*"FOCAL TOP SECRET", \*"WEU SECRET" vagy \*"WEU CONFIDENTIAL" adathordozó - felülvizsgálati törzslapja

A ........................................................ nyt. számú, saját készítésü \*"FOCAL TOP SECRET", \*"WEU SECRET" vagy \*"WEU CONFIDENTIAL" jelöléssel ellátott.............................................. érvényességi idejű adathordozó felülvizsgálatára az alábbi időpontokban került sor:


A felülvizsgálat eredménye

Az érvényességi idő

Dátum és a
felülvizsgálatra jogosult minősítő aláírása

a minősítés fenntartva

a minősítés megváltoztatva, az új minősítés

a minősítés törölve

fenntartva

megváltoztatva, az új érv. idő

1. felülvizsgálat

2. felülvizsgálat

3. felülvizsgálat

4. felülvizsgálat

5. felülvizsgálat

6. felülvizsgálat

7. felülvizsgálat

8. felülvizsgálat

9. felülvizsgálat

10. felülvizsgálat

11. felülvizsgálat

12. felülvizsgálat

13. felülvizsgálat

14. felülvizsgálat

15. felülvizsgálat

16. felülvizsgálat

17. felülvizsgálat

18. felülvizsgálat

Készült: 1 példányban

Terjedelem: 1 lap Kapja: A fenti számú adathordozóhoz csatolva

\* A megfelelő jelölés bekarikázandó

A/31. számú NATO nyomtatvány

"NATO CONFIDENTIAL", "NATO SECRET" vagy "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott - adatot tartalmazó külső borítékok címzése

A szervezet fejbélyegzője

Nyt. szám

Futárkódszám

- A küldemény célállomása (név nélkül)

- Cím

"Kizárólag futár útján! "

"NATO CONFIDENTIAL", "NATO SECRET" vagy "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott - adatot tartalmazó belső borítékok címzése

A szervezet fejbélyegzője "NATO CONFIDENTIAL" vagy

Nyt. szám "NATO SECRET" vagy

- "COSMIC TOP SECRET"

- A címzett teljes megjelölése

- "Kizárólag ........... által bonthat fel! "

- Cím

A/32. számú NYEU nyomtatvány

"FOCAL TOP SECRET", "WEU SECRET" vagy "WEU CONFIDENTIAL" jelöléssel ellátott - adatot tartalmazó külső borítékok címzése

A szervezet fejbélyegzője

Nyt. szám

Futárkódszám

- A küldemény célállomása (név nélkül)

- Cím

"Kizárólag futár útján! "

"FOCAL TOP SECRET", "WEU SECRET" vagy "WEU CONFIDENTIAL" jelöléssel ellátott - adatot tartalmazó belső borítékok címzése

A szervezet fejbélyegzője "WEU CONFIDENTIAL" vagy Nyt. szám "WEU SECRET" vagy - "FOCAL TOP SECRET''

- A címzett teljes megjelölése - "Kizárólag ........... által bontható fel!"

- Cím

A/33. számú NATO nyomtatvány

ÉRTESÍTÉS

- "NATO CONFIDENTIAL", "NATO SECRET" vagy "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok - minősítésének felülvizsgálatáról

Tájékoztatom, hogy az Ön részére 1999. ..............................................-én megküldött ..................................... nyt. számú, saját készítésű ......................................... minősítésű ................................... érvényességi idejű adathordozót felülvizsgáltam. Az adathordozóban foglalt adat minősítését

\* ................................................... minősítésre változtattam. \* töröltem. \* fenntartottam.

A minősítés érvényességi idejét

\* megváltoztattam. Az új érvényességi idő: ........................................................... \* fenntartottam.

Budapest, 1999..................................

- ................................................... - a szerv minősítési jogkörrel rendelkező vezetője

Készült: 2 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: 1. sz. példány Címzett titokbirtokos szerv - 2. sz. példány Felülvizsgálatot végző szerv

\* A megfelelő rész bekarikázandó!

A/34. számú NYEU nyomtatvány

ÉRTESÍTÉS

- "FOCAL TOP SECRET", "WEU SECRET" vagy "WEU CONFIDENTIAL" jelöléssel ellátott adatok - minősítésének felülvizsgálatáról

Tájékoztatom, hogy az Ön részére 1999. ..............................................-én megküldött ..................................... nyt. számú, saját készítésű......................................... minősítésű .................................... érvényességi idejű adathordozót felülvizsgáltam. Az adathordozóban foglalt adat minősítését

\* ................................................... minősítésre változtattam. \* töröltem. \* fenntartottam.

A minősítés érvényességi idejét

\* megváltoztattam. Az új érvényességi idő:........................................................... \* fenntartottam.

Budapest, 1999. .................................

- ................................................. - a szerv minősítési jogkörrel rendelkező vezetője

Készült: 2 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: 1. sz. példány Címzett titokbirtokos szerv - 2. sz. példány Felülvizsgálatot végző szerv

\* A megfelelő rész bekarikázandót

ANY/1. számú NATO nyomtatvány - ANY/2. számú NYEU nyomtatvány

FÖNYILVÁNTARTÓ KÖNYV - NATO, illetve NYEU anyagokat nyilvántartó és egyéb segédkönyvek, eszközök, bélyegző nyilvántartására

A főnyilvántartó könyv belső oldalán:

Szervezeti egység megnevezése:............................................

Ez a főnyilvántartó könyv..................... számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ..................................... (dátum)

Lezárva: ......................................... (dátum)

- P. H.

.................. szerv vezetője

ANY/1-1. számú NATO nyomtatvány - ANY/2-1. számú NYEU nyomtatvány

FÖNYILVÁNTARTÓ KÖNYV

- a NATO és NYEU anyagokat nyilvántartó és egyéb segédkönyvek, eszközök, bélyegző nyilvántartására


Könyv (eszköz)

Felhasználó megnevezése

Átvétel időpontja, igazolása

Visszavételre okot adó körülmény és a visszavétel hitelesítése

Megjegyzés

nyilvántartási száma

megnyitásának, illetve nyilvántartásba vételének kelte

jellege (tárgya)ANY/3. számú NATO nyomtatvány - ANY/4. számú NYEU nyomtatvány

................... - szerv megnevezése

................ Fnyt. számú

- IKTATÓKÖNYV

- NATO, illetve NYEU ................................................................... minősítésű anyagok nyilvántartására

Az iktatókönyv belső oldalán:

Ez az iktatókönyv .............. számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ............................... (dátum)

Lezárva: ............................... (dátum)

- P. H.

- .................................. - titkos ügykezelés vezetőjének - vagy a titkos ügykezelő aláírása

ANY/3-1. számú NATO nyomtatvány - ANY/4-1. számú NYEU nyomtatvány

Iktatókönyv NATO és NYEU ügyiratok nyilvántartására


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Iktatószám

Érkezett irat

átvétel dátuma

küldemény kibocsátója

különleges kezelési utasítások

példány száma

példány sorszáma

kézbesítés módja

kibocsátó által adott iktatószám

terjedelem

minősítési jelölés angol nyelven

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Tárgy

Ügyintézésre kijelölt személy

Előzmény csatolása

A továbbítás

Irattárba helyezve

Megjegyzés

az irat terjedelme

példány sorszáma

időpontja/ módja

címzett

minősítési jelölés angol nyelven

dátum

aláírásANY/5. számú NATO nyomtatvány - ANY/6. számú NYEU nyomtatvány

...................... - szerv megnevezése

................ Fnyt. számú

- ÉRKEZTETŐ KÖNYV

- NATO, illetve NYEU ........................................... minősítésű iratokra

Az érkeztető könyv belső oldalán:

Ez az érkeztető könyv .............. számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ................................ (dátum)

Lezárva: ..................................... (dátum)

- P. H.

- ............................. - titkos ügykezelés vezetője - vagy TÜK kezelő aláírása

ANY/5-1. számú NATO nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV COSMIC TOP SECRET IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/5-2. számú NATO nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV NATO SECRET IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/5-3. számú NATO nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV NATO CONFIDENTIAL, RESTRICTED IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/5-4. számú NATO nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV NATO UNCLASSIFIED IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/6-1. számú NYEU nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV FOCAL TOP SECRET IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/6-2. számú NYEU nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV WEU SECRET IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/6-3. számú NYEU nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV WEU CONFIDENTIAL, WEU RESTRICTED IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/6-4. számú NYEU nyomtatvány

ÉRKEZTETŐ KÖNYV WEU UNCLASSIFIED IRATOKRA


Sorszám

Dátum

Az iratot küldő szerv

Az irat

Szervezeti egység

Átvétel dátuma

Átvevő aláírása

megnevezése

iktatószáma

minősítési jelölése magyar nyelven

minősítési jelölése angol nyelven

példányszáma

példánysorszáma

ANY/7. számú NATO nyomtatvány

ANY/8. számú NYEU nyomtatvány

Jelentés a Központi Nyilvántartónak

............................ (dátum) .............................................-hoz (hivatali egység)

.................................. kibocsátótól (kibocsátó) ..................................... minősítésű

(minősítési jelölés angol és magyar nyelven) .............................. iktatószámú (eredeti iktatószám)

....................... példányszámú (példányszám) ......................... példánysorszámú (példánysorszám)

...................... lap terjedelmű (lapterjedelem) ....................... különleges kezelési utasítással.

ellátott dokumentum érkezett.

Budapest, 1999. .............................

- ............................. - hivatali egység vezetője

ANY/9.számú NATO nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (COSMIC TOP SECRET iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/9-1. számú NATO nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (NATO SECRET iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/9-2. számú NATO nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (NATO CONFIDENTIAL RESTRICTED iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/9-3. számú NATO nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (NATO UNCILASSIFIED iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/10. számú NYEU nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (FOCAL TOP SECRET iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/10-1. számú NYEU nyomtatvány

Sokszorosítási napló

- (WEU SECRET iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/10-2. számú NYEU nyomtatvány

Sokszorosítási napló

- (WEU CONFIDENTIAL, RESTRICTED iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/10-3. számú NYEU nyomtatvány

Sokszorosítási napló - (WEU UNCLASSIFIED iratok esetén)


Sorszám

Másolatot készítő neve

A sokszorosítandó irat

A sokszorosított irat

iktatószáma

min. jelölése angol és magyar nyelven

példánysorszáma

lapterjedelem

példányszáma

rontott példány száma

új iktatószáma

ANY/11. számú NATO nyomtatvány -

ANY/12. számú NYEU nyomtatvány

Másolási engedély - (NATO, illetve NYEU iratok esetén)

Alulírott ............................................. (engedélyező) az alábbi irat másolását ..................................... (személy részére) engedélyezem:

....................................... (hivatali egység) ................................. (iktatószám) ............................. (minősítési

jelölés angol és magyar nyelven) ................................ (példányszám) ................................................... (példánysorszám)

.................................. (lapterjedelem), .................................. (kért másolatok száma) példányban.

A másolt irat új iktatószáma:

Dátum: ...........................................................

- .......................... ................................... - másolást végző aláírása másolato(ka)t átvevő aláírása

- .............................. - másolást engedélyező aláírása

ANY/13. számú NATO nyomtatvány

Nytsz.: JEGYZŐKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19....... év ............................. hó .......... nap ...................... helyiségben.

Jelen vannak:

..............................

..............................

A kiselejtezésre kiválogatott NATO SECRET minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

- ...................

- titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

.................... ........................ .........................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott)

(Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban

- (1 példány ....... lap)

Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK:

A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen........................................... helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük. A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum: ........................................

............................... - tanúsító tisztviselő aláírása

- .................................. ............................. - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

ANY/13-1. számú NATO nyomtatvány

Nytsz.:

JEGYZÖKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19.......... év ........................ hó ......... nap ....................... helyiségben.

Jelen vannak:

........................

........................

A kiselejtezésre kiválogatott NATO CONFIDENTIAL, RESTRICTED minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

................................ - titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

...................... ......................... ........................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott) (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban - (1 példány ....... lap) Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK: A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen.................................. helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük.

A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum: ..........................................

- ............................... - tanúsító tisztviselő aláírása

- ................................. ............................... - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

ANY/13-2. számú NATO nyomtatvány

Nytsz.

JEGYZŐKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19.......... év ................................ hó ............. nap ............................... helyiségben.

Jelen vannak:

.........................

.........................

A kiselejtezésre kiválogatott NATO UNCLASSIFIED minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

............................ - titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

.................... ........................... ........................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott). (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban - (1 példány ....... lap) Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK:

A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen..................................... helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük.

A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum:.............................................

.............................. - tanúsító tisztviselő aláírása

- .................................. ............................... - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

ANY/14. számú NYEU nyomtatvány

Nytsz.:

JEGYZŐKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19......... év ............................ hó ............. nap ......................................... helyiségben.

Jelen vannak:

..................................

..................................

A kiselejtezésre kiválogatott WEU SECRET minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

....................... - titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

......................... ...................... .......................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott) (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban - (1 példány ....... lap) Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK:

A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen ........................................ helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük.

A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum: ..............................................

.............................. - tanúsító tisztviselő aláírása

- .................................... ................................ - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

ANY/14-1. számú NYEU nyomtatvány

Nytsz.:

JEGYZŐKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19......... év ...................................... hó ............. nap ................................... helyiségben.

Jelen vannak:

............................

............................

A kiselejtezésre kiválogatott WEU CONFIDENTIAL, WEU RESTRICTED minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

................... - titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

..................... .......................... ........................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott) (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban - (1 példány ....... lap) Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK:

A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen ....................................... helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük.

A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum: .................................................

- ............................... - tanúsító tisztviselő aláírása

- .................................. ............................... - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

ANY/14-2. számú NYEU nyomtatvány

Nytsz.:

JEGYZŐKÖNYV - iratselejtezésről

Készült: 19......... év .................................... hó ............. nap ........................................ helyiségben.

Jelen vannak:

.............................

............................

A kiselejtezésre kiválogatott WEU UNCLASSIFIED minősítésű iratok tételes felsorolása:


Sorszáma

Nyilvántartási szám

Minősítés jelölése angol és magyar nyelven

Példánysorszáma

Lapterjedelem

Az irat tárgya

Számítástechnikai kapcsolat

....................... - titkos ügykezelő

Jóváhagyta:

..................... ........................ .........................

titokbirtokos személy vagy szerv vezetője (titokvédelmi felügyelő/biztonsági megbízott) (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Készült: 1 példányban - (1 példány ....... lap) Kapja: 1 példány Nyilvántartó

MEGSEMMISÍTÉSI ZÁRADÉK:

A selejtezésre kiválogatott iratokat a mai napon - személyesen ................................... helyiségben lévő zúzógépen megsemmisítettük.

A selejtezésre kiválogatott iratok számítástechnikai tárolón lévő példányait felülírással letöröltük.

Dátum: .........................................

- ............................... - tanúsító tisztviselő aláírása

- .................................. .............................. - a selejtezést végrehajtó aláírása tanúsító tisztviselő aláírása

B/0. számú NATO és NYEU nyomtatvány

TITOKVÉDELMI FELÜGYELŐ BIZTONSÁGI MEGBÍZOTT - NYILVÁNTARTÁSAI

................................. - szervezeti egység megnevezése

- ........... Fnyt. szám

- ............................................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott neve beosztása

- Megnyitva: .................................................

- P. H.

- ........................................................ - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott aláírása

Lezárva: ....................................................

P. H.

- ......................................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott aláírása

B/1. számú NATO nyomtatvány

..................... - szerv megnevezése

"COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó titokvédelmi hatáskörök

- ................ Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

(Betekintők nyilvántartása)

A nyilvántartó könyv belső oldalán:.

Ez a nyilvántartó könyv........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:.......................................................

Lezárva:.........................................................

- P. H.

- ................................................ - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/1-1. számú NATO nyomtatvány


Név

A titokvédelmi hatáskört megalapozó jogszabályi felhatalmazás, tisztség, megbízatás, munkakör

Titokvédelmi hatáskör

B/2 számú NYEU nyomtatvány

.................... - szerv megnevezése

"FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó titokvédelmi hatáskörök

- .................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

(Betekintők nyilvántartása)

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ...........számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:..............................................

Lezárva:................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/2-1. számú NYEU nyomtatvány


Név

A titokvédelmi hatáskört megalapozó jogszabályi felhatalmazás, tisztség, megbízatás, munkakör

Titokvédelmi hatáskör

B/3. számú NATO nyomtatvány

....................... - szerv megnevezése

"NATO SECRET" "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó - titokvédelmi hatáskörök

- ..................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

(Betekintők nyilvántartása)

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:.......................................................

Lezárva:.........................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/3-1. számú NATO nyomtatvány


Név

A titokvédelmi hatáskört megalapozó jogszabályi felhatalmazás, tisztség, megbízatás, munkakör

Titokvédelmi hatáskör

B/4. számú NYEU nyomtatvány

.................... - szerv megnevezése

"WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL", "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó - titokvédelmi hatáskörök

- ..................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

(Betekintők nyilvántartása)

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:.........................................................

Lezárva:...........................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/4-1. számú NYEU nyomtatvány


Név

A titokvédelmi hatáskört megalapozó jogszabályi felhatalmazás, tisztség, megbízatás, munkakör

Titokvédelmi hatáskör

B/5. számú NATO nyomtatvány - B/6. számú NYEU nyomtatvány

...................... - szerv megnevezése

I. osztályú biztonsági területén elhelyezett telekommunikációs és elektromos/elektronikus irodai berendezések, - valamint irodai bútorok

- .................. Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv...........számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:...................................................

Lezárva:...................................................

- P. H.

- .............................................. - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/5-1. számú NATO nyomtatvány - B/6-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

Az irodai berendezés megnevezése, típusa

Az irodai berendezés gyári száma és leltári száma

Az irodai berendezés tárolására szolgáló helyiség megnevezése, száma

A biztonsági területre bevitel dátuma

A biztonsági területről való kivitel dátuma

B/7. számú NATO nyomtatvány - B/8. számú NYEU nyomtatvány

..................... - szerv megnevezése

II. osztályú biztonsági területén elhelyezett telekommunikációs és elektromos/elektronikus irodai berendezések, - valamint irodai bútorok

- .................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:.....................................................

Lezárva:......................................................

- P. H.

- ................................................ - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/7-1. számú NATO nyomtatvány - B/8-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

Az irodai berendezés megnevezése, típusa

Az irodai berendezés gyári száma és leltári száma

Az irodai berendezés tárolására szolgáló helyiség megnevezése, száma

A biztonsági területre bevitel dátuma

A biztonsági területről való kivitel dátuma

B/9. számú NATO nyomtatvány - B/10. számú NYEU nyomtatvány

......................... - szerv megnevezése

Adminisztratív zónájú biztonsági területén elhelyezett telekommunikációs és elektromos/elektronikus irodai - berendezések, valamint irodai bútorok

- ...................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:...................................................

Lezárva:.......................................................

- P. H.

- ................................................ - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/9-1. számú NATO nyomtatvány - B/10-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

Az irodai berendezés megnevezése, típusa

Az irodai berendezés gyári száma és leltári száma

Az irodai berendezés tárolására szolgáló helyiség megnevezése, száma

A biztonsági területre bevitel dátuma

A biztonsági területről való kivitel dátuma

B/11. számú NATO nyomtatvány - B/12. számú NYEU nyomtatvány

..................... - szerv megnevezése

I. osztályú biztonsági területén elhelyezett védelmi eszközök

- ....................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:......................................................

Lezárva:.......................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/11-1. számú NATO nyomtatvány - B/12-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

A védelmi eszköz megnevezése, típusa

A védelmi eszköz gyári száma és leltári száma

A védelmi eszköz telepítésének helyszíne (helyiség megnevezése, száma)

A telepítés dátuma

A védelmi eszköz megszűntetésének, eltávolításának dátuma

B/13. számú NATO nyomtatvány - B/14. számú NYEU nyomtatvány

..................... - szerv megnevezése

II. osztályú biztonsági területén elhelyezett védelmi eszközök

- ................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:....................................................

Lezárva:.......................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/13-1. számú NATO nyomtatvány - B/14-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

A védelmi eszköz megnevezése, típusa

A védelmi eszköz gyári száma és leltári száma

A védelmi eszköz telepítésének helyszíne (helyiség megnevezése, száma)

A telepítés dátuma

A védelmi eszköz megszűntetésének, eltávolításának dátuma

B/15. számú NATO nyomtatvány - B/16. számú NYEU nyomtatvány

....................... - szerv megnevezése

Adminisztratív zónájú biztonsági területén elhelyezett védelmi eszközök

- ................... Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:.....................................................

Lezárva:........................................................

- P. H.

- ............................................. - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/15-1. számú NATO nyomtatvány - B/16-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

A védelmi eszköz megnevezése, típusa

A védelmi eszköz gyári száma és leltári száma

A védelmi eszköz telepítésének helyszíne (helyiség megnevezése, száma)

A telepítés dátuma

A védelmi eszköz megszűntetésének, eltávolításának dátuma

B/17. számú NATO nyomtatvány - B/18. számú NYEU nyomtatvány

....................... - szerv megnevezése

I., II. osztályú vagy adminisztratív zónájú biztonsági területén történt rendkívüli események

- ................ Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:...............................................

Lezárva:.................................................

- P. H.

- .............................................. - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/17-1. számú NATO nyomtatvány - B/18-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszáma

Rendkívüli esemény időpontja
(év, hó, nap, óra, perc)

A rendkívüli esemény helyszínének megjelölése (helyiség száma)

A rendkívüli esemény rövid megjelölése (riasztás, illetéktelen behatolás, betörés, tűzesemény, csőtörés, robbantásos merénylet stb.)

A rendkívüli eseményről készült jegyzőkönyv száma

B/19. számú NATO nyomtatvány - B/20. számú NYEU nyomtatvány

.................... - szerv megnevezése

I. osztályú biztonsági területére való be- és kilépés

- ........................ Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:

Ez a nyilvántartó könyv ........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva:......................................................

Lezárva:.........................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/19-1. számú NATO nyomtatvány - B/20-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

Belépés időpontja
(év, hónap, nap, óra, perc)

A biztonsági területre belépő személy neve, munkahelye, beosztása

Kilépés időpontja

A belépésre jogosító engedély nyt. száma

B/21. számú NATO nyomtatvány - B/22. számú NYEU nyomtatvány

...................... - szerv megnevezése

II. osztályú biztonsági területére való be- és kilépés

- ........................ Fnyt. számú

- nyilvántartó könyve

A nyilvántartó könyv belső oldalán:.

Ez a nyilvántartó könyv........... számozott oldalt tartalmaz.

Megnyitva: .........................................................

Lezárva:.........................................................

- P. H.

- ............................................... - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

B/21-1. számú NATO nyomtatvány - B/22-1. számú NYEU nyomtatvány


Sorszám

Belépés időpontja
(év, hónap, nap, óra, perc)

A biztonsági területre belépő személy neve, munkahelye, beosztása

Kilépés időpontja

A belépésre jogosító engedély nyt. száma

A belépésre jogosító engedély hiányában a kísérő személy neve

B/23. számú NATO nyomtatvány - B/24. számú NYEU nyomtatvány

JELENTÉS - a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részére

A ........................................................... (szerv megnevezése) a \*személyi biztonságával / a \*minősített adataival / a \*minősített területével / a \*minősített objektumával kapcsolatban 1999. ...............................................-án az alábbi a biztonságot veszélyeztető negatív \*jelenség / \*esemény volt tapasztalható. (A részletes leírásban ki kell térni arra, hogy történt-e szabotázs, terrorista vagy egyéb felforgató cselekmény vagy egyéb ellenséges hírszerző szolgálatoktól eredő, feltehetőleg hírszerzési hátterű akció, megközelítés, stb.)

A negatív \*jelenség / \*esemény részletes leírása: ...................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

A biztonságot veszélyeztető negatív \*jelenség / \*esemény az alábbi személlyel történt: Név, beosztás:............................................................................................................ A nyilvántartások alapján az érintett személy titokvédelmi hatásköre mire terjedhetett ki: .......................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

Budapest, 1999. .................................... - ...................... - szerv vezetője

SZ/1. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra érvényes

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

- a 2. pontban meghatározott titokvédelmi hatáskör ellátásához

1. Alulírott .................................................tudomásul veszem, hogy .......................................... által ......... év ............... hó ......... nap aláírt ........................ nyt. számú betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. A ..................................................-on (szervezeti egység megnevezése) a "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokkal kapcsolatosan a titokvédelmi hatásköröm: .............................................................. .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

3. Tudomásul veszem továbbá, hogy a ..................................................... nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a birtokomba került minősített adat mindvégig a kibocsátó szerv tulajdonába tartozik, és köteles vagyok a minősítő rendelkezése szerint teljes egészében visszaszolgáltatni. Felvilágosítottak arról is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

Budapest, 1999. ...................................... - ...................... - aláírás

- Név:................................

- ...................................... - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

- ........................................ - a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/2. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra érvényes

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

- a 2. pontban meghatározott titokvédelmi hatáskör ellátásához

1. Alulírott .............................................tudomásul veszem, hogy ........................................... által ......... év ............... hó ....... nap aláírt ................... nyt. számú betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. A .........................................................-on (szervezeti egység megnevezése) a "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokkal kapcsolatosan a titokvédelmi hatásköröm: ....................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

3. Tudomásul veszem továbbá, hogy a.................................................. nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

4.Tisztában vagyok azzal is, hogy a birtokomba került minősített adat mindvégig a kibocsátó szerv tulajdonába tartozik, és köteles vagyok a minősítő rendelkezése szerint teljes egészében visszaszolgáltatni. Felvilágosítottak arról is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

Budapest, 1999. ..........................................

- ................... - aláírás

- Név: ...................................

- .......................................... - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

- ............................................. - a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/3. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra érvényes

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

- a 2. pontban meghatározott titokvédelmi hatáskör ellátásához

1. Alulírott ............................................ tudomásul veszem, hogy ........................................ által ......... év .............. hó ......... nap aláírt ...................... nyt. számú betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. A ..................................................................-on (szervezeti egység megnevezése) a "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokkal kapcsolatosan a titokvédelmi hatásköröm: ..................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

3. Tudomásul veszem továbbá, hogy a ............................................ nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alátartozom. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a birtokomba került minősített adat mindvégig a kibocsátó szerv tulajdonába tartozik, és köteles vagyok a minősítő rendelkezése szerint teljes egészében visszaszolgáltatni. Felvilágosítottak arról is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

Budapest, 1999. ...................................... - ...................... - aláírás

- Név: ........................................

- .......................................... - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

- ............................................ - a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/4. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"WEU SECRET" "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra érvényes

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

- a 2. pontban meghatározott titokvédelmi hatáskör ellátásához

1. Alulírott ............................................. tudomásul veszem, hogy..................................... által .......... év ............... hó ....... nap aláírt ...................... nyt. számú betekintési engedély birtokában az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. A ..............................................................-on (szervezeti egység megnevezése) a "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokkal kapcsolatosan a titokvédelmi hatásköröm: ..................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

3. Tudomásul veszem továbbá, hogy a ............................................. nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a birtokomba került minősített adat mindvégig a kibocsátó szerv tulajdonába tartozik, és köteles vagyok a minősítő rendelkezése szerint teljes egészében visszaszolgáltatni. Felvilágosítottak arról is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

Budapest, 1999. .....................................

- ..................... - aláírás

- Név: ..................................

- ........................................ - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

- ........................................... - a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/5. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra szóló betekintési engedély megszűnésekor adott

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1. Alulírott ..................................... tudomásul veszem, hogy ..................................... által .......... év ................ hó ......... nap aláírt ........... nyt. számú betekintési engedély visszavonásra került, de tudomásul veszem, hogy a birtokomba került és általam megismert "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában továbbra is az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a .......................................... nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom.

3. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent hivatkozott számú betekintési engedély alapján megismert "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok tartalmát a továbbiakban nem használhatom fel, "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóval vagy "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóról készített másolattal, kivonattal nem rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a minősítő engedélye nélkül az adathordozók tartalmának rögzítésére semmilyen technikai vagy más eszközt nem alkalmaztam.

6. A birtokomba került adathordozókat a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaadtam.

Budapest, 1999. ...................................... - ...................... - aláírás

- Név: .........................

- .................................... - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

A 6. pont szerinti nyilatkozat a valóságnak megfelel: - .......................................... - ..................... a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titkos ügykezelő titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/6. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra szóló betekintési engedély megszűnésekor adott

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1. Alulírott ............................................. tudomásul veszem, hogy ....................................... által .......... év ............... hó ......... nap aláírt ...................... nyt. számú betekintési engedély visszavonásra került, de tudomásul veszem, hogy a birtokomba került és általam megismert "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában továbbra is az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a .............................................. nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "FOCAL TOP SECRET"jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá. tartozom.

3. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent hivatkozott számú betekintési engedély alapján megismert "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok tartalmát a továbbiakban nem használhatom fel, "FOCAL TOP SECRET"jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóval vagy "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóról készített másolattal, kivonattal nem rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a minősítő engedélye nélkül az adathordozók tartalmának rögzítésére semmilyen technikai vagy más eszközt nem alkalmaztam.

6. A birtokomba került adathordozókat a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaadtam.

Budapest, 1999. ....................................... - .................. - aláírás

- Név: ......................................

- .......................................... - beosztás, betöltött tisztség, megbízás

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

A 6. pont szerinti nyilatkozat a valóságnak megfelel: - ........................................ - .................... a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titkos ügykezelő titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/7. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra szóló - betekintési engedély megszűnésekor adott

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1. Alulírott .......................................... tudomásulveszem, hogy ................................................... által ........... év .................. hó ......... nap aláírt ........................ nyt. számú betekintési engedély visszavonásra került, de tudomásul veszem, hogy a birtokomba került és általam megismert "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában továbbra is az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi elöírások hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a ....................................................... nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom.

3. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetövé.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

5. Büntetöjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent hivatkozott számú betekintési engedély alapján megismert "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok tartalmát a továbbiakban nem használhatom fel, "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL" és "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóvalvagy ilyen adathordozóról készített másolattal, kivonattal nem rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a minősítő engedélye nélkül az adathordozók tartalmának rögzítésére semmilyen technikai vagy más eszközt nem alkalmaztam.

6. A birtokomba került adathordozókat a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaadtam.

Budapest, 1999. .........................................

- .................. - aláírás

Név: ...........................

............................................. beosztás, betöltött tisztség, megbízás Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

A 6. pont szerinti nyilatkozat a valóságnak megfelel:

- ............................................ ..................... a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titkos ügykezelő titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/8. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra szóló - betekintési engedély megszűnésekor adott

- TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

1. Alulírott ............................................... tudomásul veszem, hogy ................................................ által ............ év ..................... hó ......... nap aláírt ........................ nyt. számú betekintési engedély visszavonásra került, de tudomásul veszem, hogy a birtokomba került és általam megismert "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában továbbra is az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.), továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: NATO R.), illetve a titokvédelmi szabályzatban meghatározott titokvédelmi előírások hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a ....................................................... nyt. számú betekintési engedélyben szereplő "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a minősítés érvényességi ideje alatt a Ttv. 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség terhel, és a Ttv. 16. § (2) bekezdésére figyelemmel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozom.

3. A Ttv.-ben, az R.-ben, a NATO R.-ben, valamint a titokvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat alkalmazás szinten megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minősített adat tartalmát illetéktelen részére nem teszem hozzáférhetővé.

4. Tisztában vagyok azzal is, hogy a törvény az államtitoksértést, a szolgálati titoksértést és a titokvédelmi szabálysértést bünteti.

5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent hivatkozott számú betekintési engedély alapján megismert "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok tartalmát a továbbiakban nem használhatom fel, "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL" és "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatot tartalmazó adathordozóval vagy ilyen adathordozóról készített másolattal, kivonattal nem rendelkezem. Kijelentem továbbá, hogy a minősítő engedélye nélkül az adathordozók tartalmának rögzítésére semmilyen technikai vagy más eszközt nem alkalmaztam.

6. A birtokomba került adathordozókat a titkos ügykezelésnek a nyilvántartás szerint visszaadtam.

Budapest, 1999. ............................ - ....................... - aláírás

Név: ................................

.......................................... beosztás, betöltött tisztség, megbízás Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

A 6. pont szerinti nyilatkozat a valóságnak megfelel:

- ......................................... ....................... a Titoktartási Nyilatkozatot fogadta - titkos ügykezelő titokvédelmi felügyelő / biztonsági megbízott

SZ/9. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó

- BETEKINTESI ENGEDÉLY

(Engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)

Név: ...................................... (szül. dátuma: ....................... hely: ................................ a. n.: ...................................... lakcíme: .........................................................)

részére a ........................................ (szerv megnevezése) Szervezeti és Működési Szabályzatának ...... pontjában megjelölt .................................................. (szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja, továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti engedélyt megadom

- \*a munkaköre ellátásához szükséges - \*meghatározott időszakra: 199.... év ................. hó ...... napjától 199.... év............. hó ...... napjáig - \*speciális .......................................................... megbízásának hatálya alá tartozó - \*eseti szakértésre vonatkozó - \*konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. Véleményezés): ........................................

"COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok körére.

Az engedély alapján a betekintésre jogosult a "COSMIC TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult. Eszerint a fent meghatározott adatkörben

\x a) minősített adatba betekinthet, \x b) minősített adatot birtokában tarthat, \x c) más által minősített adat alapján további minősített adatot készíthet és azon az eredeti minősítést feltüntetheti - (a minősítést megismételheti), \x d) minősített adatot feldolgozhat és felhasználhat.

A betekintési engedély visszavonásig érvényes, és nem selejtezhető.

Budapest, 1999. .........................

- ............................................... - szerv (minősítői jogú) vezetőjének aláírása

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

\* A megfelelő rész bekarikázandó! \x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a betekintésre jogosult nem kapott meg, X-szel felül kell írni

SZ/10. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó - BETEKINTÉSI ENGEDÉLY

(Engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)

Név: .................................... (szül. dátuma: ....................... hely: .............................. a. n.: ....................................... lakcíme: .............................................................)

részére a ...................................... (szerv megnevezése) Szervezeti és Működési Szabályzatának ...... pontjában megjelölt ................................................ (szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja, továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti engedélyt megadom

- \*a munkaköre ellátásához szükséges - \*meghatározott időszakra: 199.... év ................. hó ...... napjától 199.... év.................. hó ...... napjáig - \*speciális ................................................................ megbízásának hatálya alá tartozó - \*eseti szakértésre vonatkozó - \*konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés): ........................................

"FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok körére.

Az engedély alapján a betekintésre jogosult a "FOCAL TOP SECRET" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult. Eszerint a fent meghatározott adatkörben

\x a) minősített adatba betekinthet, \x b) minősített adatot birtokában tarthat, \x c) más által minősített adat alapján további minősített adatot készíthet és azon az eredeti minősítést feltüntetheti - (a minősítést megismételheti),. \x d) minősített adatot feldolgozhat és felhasználhat.

A betekintési engedély visszavonásig érvényes, és nem selejtezhető.

Budapest, 1999. .................................

- ............................................. - szerv (minősítői jogú) vezetőjének aláírása

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

\* A megfelelő rész bekarikázandó \x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a betekintésre jogosult nem kapott meg, X-szel felül kell írni

SZ/11. számú NATO nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó

- BETEKINTESI ENGEDÉLY

(Engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)

Név: ................................. (szül. dátuma: ....................... hely: ............................. a. n.: ....................................... lakcíme: .....................................................)

részére a ............................................ (szerv megnevezése) Szervezeti és Működési Szabályzatának ...... pontjában megjelölt ........................................................ (szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja, továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti engedélyt megadom

- \*a munkaköre ellátásához szükséges - \*meghatározott időszakra: 199.... év ................. hó ...... napjától 199.... év....................... hó ...... napjáig - \*speciális ................................................................ megbízásának hatálya alá tartozó - \*eseti szakértésre vonatkozó - \*konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. Véleményezés): ........................................

"NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok körére.

Az engedély alapján a betekintésre jogosult a "NATO SECRET", "NATO CONFIDENTIAL", "NATO RESTICED" jelöléssel ellátott adatokvonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult. Eszerint a fent meghatározott adatkörben

\x a) minősített adatba betekinthet, \x b) minősített adatot birtokában tarthat, \x c) más által minősített adat alapján további minősített adatot készíthet és azon az eredeti minősítést feltüntetheti - (a minősítést megismételheti), \x d) minősített adatot feldolgozhat és felhasználhat.

A betekintési engedély visszavonásig érvényes, és nem selejtezhető.

Budapest, 1999. ....................................

............................................. szerv (minősítői jogú) vezetőjének aláírása

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

\* A megfelelő rész bekarikázandó! \x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a betekintésre jogosult nem kapott meg, X-szel felül kell írni

SZ/12. számú NYEU nyomtatvány

Szerv megnevezése:

Szám:

"WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL", "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatokra vonatkozó

- BETEKINTÉSI ENGEDÉLY

(Engedély a titokvédelmi hatáskör ellátására)

Név: ....................................... (szül. dátuma: ....................... hely: ................................. a. n.: ....................................... lakcíme: .............................................................)

részére a ......................................... (szerv megnevezése) Szervezeti és Működési Szabályzatának ...... pontjában megjelölt ................................................... (szervezeti egység megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdés 8. pontja, továbbá a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól szóló 56/1999. (IV. 2.) Korm. rendelet szerinti engedélyt megadom - \*a munkaköre ellátásához szükséges - \*meghatározott időszakra: 199.... év ................. hó ...... napjától 199.... év....................... hó ...... napjáig - \*speciális ................................................... megbízásának hatálya alá tartozó - \*eseti szakértésre vonatkozó - \*konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés): ........................................

"WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL", "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok körére.

Az engedély alapján a betekintésre jogosult a "WEU SECRET", "WEU CONFIDENTIAL'" "WEU RESTRICTED" jelöléssel ellátott adatok vonatkozásában a Ttv. 2. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult. Eszerint a fent meghatározott adatkörben

\x a) minősített adatba betekinthet, \x b) minősített adatot birtokában tarthat, \x c) más által minősített adat alapján további minősített adatot készíthet és azon az eredeti minősítést feltüntetheti (a minősítést megismételheti), \x d) minősített adatot feldolgozhat és felhasználhat.

A betekintési engedély visszavonásig érvényes, és nem selejtezhető.

Budapest, 1999. .............................................

............................................. szerv (minősítői jogú) vezetőjének aláírása

Készült: 1 példányban Terjedelem: 1 lap. Kapja: Személyi biztonsági törzs nyilvántartás

\* A megfelelő rész bekarikázandó! \x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a betekintésre jogosult nem kapott meg, X-szel felül kell írni

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 52/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 40. § a) pontja. Hatályos 2002.04.10.

[2] Megállapította az 52/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 40. § b) pontja. Hatályos 2002.04.10.

[3] Megállapította az 52/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 40. § c) pontja. Hatályos 2002.04.10.

Tartalomjegyzék