67/1999. (V. 5.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a tv. 7. §-ának b) pontjában, valamint 8. §-ában foglaltakra a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

" d) az előző évi - év közben induló vállalkozások esetén a tárgyévi várható - árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági árbevételből származik, amelyből a mezőgazdasági nettó árbevétel/bevétel a 250 000 Ft-ot eléri. Az öt hektár alatti külterületi szántón gazdálkodó őstermelők - a 250 000 Ft éves bevétel helyett - 1999. évre vállalják, hogy hektáronként 50 000 Ft mezőgazdasági tevékenységből származó bevételt az őstermelői igazolványban igazolnak."

(2) Az R. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételek nem teljesítése esetén igényelt támogatás - a külön jogszabály szerinti - jogosulatlan támogatásnak minősül."

2. § Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az adatlapot évente egy alkalommal, de legkésőbb május 31-éig - kezdő vállalkozás esetén, a mezőgazdasági tevékenység megkezdését követő 30 napon belül - két példányban kell kitölteni és beküldeni a földművelésügyi hivatalhoz. Az adatlap egy példánya a mezőgazdasági termelőnél, egy példánya pedig a földművelésügyi hivatalnál marad."

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a 2. § rendelkezéseit 1999. április 1-jétől kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére