236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a törvény 7. §-ának b) pontjában, továbbá 8. §-ában foglaltakra, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozást elősegítő adatbázis létrehozása érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a mezőgazdasági termelést, erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, illetve halászati tevékenységet (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági tevékenység) folytatók (a továbbiakban: mezőgazdasági termelő) adatszolgáltatására, nyilvántartásba vételére, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön rendeletben meghatározott, a központi költségvetésből a mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott agrártámogatások (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére terjed ki.

2. §[1] (1) A mezőgazdasági termelő a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint támogatást csak abban az esetben vehet igénybe, ha a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlap (a továbbiakban: adatlap) kitöltésével gazdálkodási tevékenységéről adatot szolgáltat, valamint a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozattal hozzájárul a körzeti földhivatal által nyilvántartott földhasználati lapok adatainak a lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) részére történő átadásához, kezeléséhez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség arra a mezőgazdasági termelőre terjed ki, aki/amely a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatást igénybe kívánja venni, feltéve, ha

a) legalább egy hektár szántóterületet vagy gyepet, illetve ötszáz négyzetméter szőlőültetvényt vagy gyümölcsöst használ, illetve - területi korlátozás nélkül - kertészeti termelést végez, vagy

b) földhasználat hiányában legalább egy számos állatot tart, vagy

c) erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, illetőleg halászati tevékenységet folytat.

(3) Nincs szükség a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatás igénybevételéhez a kizárólag

a) integrátori,

b) lízingbe-, illetve bérbeadási,

c) mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása kivételével az élelmiszer-feldolgozó,

d) gépkölcsönzési,

e) gépi szolgáltatási,

f) részes művelési,

g) bérmunka

tevékenységet folytatók e rendelet szerinti nyilvántartásba vételére.

(4) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által külön rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, értékesítő szervezetek, illetve a mezőgazdasági termékek és áruk beszerzésére, feldolgozására, tárolására, értékesítésére létrejött szövetkezetek esetében a miniszter által külön rendeletben meghatározott támogatás igénybevételének nem feltétele az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel.

(5)[2] Az adatlapot akkor is a mezőgazdasági termelő teljes gazdasági tevékenységére és az általa használt összes földterületre vonatkozóan kell kiállítani, ha nem minden földterülete, terméke vagy tevékenysége után kíván támogatást igénybe venni.

3. §[3] (1) A mezőgazdasági termelő a földművelésügyi hivatalnál az adatlap kitöltésével kérheti a nyilvántartásba vételét. Amennyiben a mezőgazdasági termelő kizárólag erdőgazdálkodási tevékenységet végző erdőgazdálkodó, abban az esetben az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatóságánál (a továbbiakban: erdészeti igazgatóság) kell kérnie a nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezését követően a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság - a mezőgazdasági termelőnek a 2. számú mellékletben foglalt nyilatkozata alapján - bekéri az illetékes körzeti földhivataltól az általa kiállított - a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti - földhasználati lap adatait.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági termelő több megye területén folytat mezőgazdasági tevékenységet, nyilvántartásba vételét csak egy megyei földművelésügyi hivatalnál, illetve erdészeti igazgatóságnál kell kérnie.

(3)[4] Az adatlapot két példányban kell kitölteni és évente egy alkalommal, de legkésőbb június 30-ig - kezdő vállalkozás esetén a mezőgazdasági tevékenység megkezdését követő 30 napon belül - kell a földművelésügyi hivatalhoz, illetve az erdészeti igazgatósághoz beküldeni. Az adatlap egy példánya a mezőgazdasági termelőnél, egy példánya pedig a földművelésügyi hivatalnál, illetve az erdészeti igazgatóságnál marad.

(4) A mezőgazdasági termelőt a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság az adatlap beérkezésétől számított harminc napon belül nyilvántartásba veszi, és az erről kiállított igazolást (a továbbiakban: igazolás) a mezőgazdasági termelő részére kézbesíti.

(5) A mezőgazdasági termelőnek - új adatlap kitöltésével - a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság által adott nyilvántartási szám módosítását kell kérnie, ha a tárgyévben a mezőgazdasági termelő nevében, adószámában (adóazonosító jelében) változás következik be.

(6) A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság a mezőgazdasági termelő nyilvántartásba vételéről, a név, adószám (adóazonosító jel) közlésével az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát értesíti.

4. §[5] A 2. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági termelő a nyilvántartásba vételét követően, a nyilvántartási szám birtokában válik jogosulttá a tárgyévben a miniszter által rendeletben meghatározott támogatás igénylésére. A földművelésügyi hivatalhoz a támogatási igénylőlap a nyilvántartási adatlappal együtt is benyújtható.

5. § (1) A támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatási kérelmen, az igazoláson található nyilvántartási számot is feltüntetik. A támogatás igénybevételére, folyósítására egyebekben a külön jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A tárgyévi szabályozás alapján járó támogatás igénybevétele, elszámolása alkalmával az adott évben kiadott nyilvántartási számot kell alkalmazni.

6. § (1) Az adatlapon szereplő adatoknak egységes, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerinti kezeléséről a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.

(2) Az adatlapon szereplő adatokat egyedileg azonosítható módon csak a támogatási kérelmet elbíráló, a támogatás folyósítását, illetve a támogatás felhasználásának ellenőrzését végző szerv ismerheti meg.

(3)[6] A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság az adatlapon szereplő adatokat, valamint a földhasználati lap adatait az adózás rendjére vonatkozó szabályok szerinti elévülési időn belül kezelheti, ezt követően köteles azokat a nyilvántartásából törölni.

(4) A mezőgazdasági termelő az adatlapot, valamint az igazolását a tárgyévet követő ötödik év végéig - a támogatás igénybevételével összefüggő és folyamatban levő bírósági vagy más hatósági eljárás esetén annak befejezéséig - köteles megőrizni.

7. §[7] A földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság kérelemre a tárgyévben már nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelőt törli a nyilvántartásból, feltéve, ha a mezőgazdasági termelő a tárgyévben a nyilvántartásba vételét követően még nem vett igénybe támogatást. A törlésről az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságát is értesíteni kell.

8. § (1)[8] Az adatlapon szereplő adatok helyszíni ellenőrzéséről a földművelésügyi hivatal, illetve az erdészeti igazgatóság gondoskodik.

(2)[9]

9. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Felhatalmazás kap a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter arra, hogy a mezőgazdasági árbevétel kiszámításának módját rendeletben állapítsa meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez[10]

Adatlap a mezőgazdasági termelő gazdasági tevékenységéről tárgyévben

Év:

A termelő (gazdálkodó) neve: ..............................................................................................................................

Levelezési címe (székhely):

Település (város, község): ....................................................................................................................................

Utca, tér stb: ..........................................................................................................................................................

Házszám: ...............................................................................................................................................................

Irányítószám: ........................................................................................................................................................

Telefonszáma: ...........................................

Adóazonosító jel: 0000000000

Adószám: 00000000-0-00

Gazdálkodási forma:

(1) jogi személyiségű gazdasági társaság, (2) nem jogi személyiségű gazdasági társaság, (3) szövetkezet, (4) főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (5) nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, (6) főfoglalkozású őstermelő, (7) nem főfoglalkozású őstermelő, (8) családi gazdálkodó, (9) egyéb

(Kérjük a megfelelőt aláhúzni.)

Őstermelői igazolvány száma: 000000

Egyéni vállalkozói igazolvány száma: 00000000000

Családi gazdálkodó igazolványszáma: 0000000000

Bankszámlaszám: 00000000-00000000-00000000

Előző évi nettó árbevétel: 0000 millió 000 ezer Ft

ebből mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétele: 0000 millió 000 ezer Ft

Évközben alakult vállalkozásoknál:

Tárgyévre tervezett nettó árbevétel: 0000 millió 000 ezer Ft

ebből mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétele: 0000 millió 000 ezer Ft

Termelő (gazdálkodó) által munkaviszony keretében foglalkoztatottak

száma tárgyév január 1-jén: 0000 fő

A terület megoszlása művelési ágak szerint

(Tárgyév január 1-jei állapot)

1. tábla

KódMűvelési ágA használatban lévő terület (ha)Ebből bérelt (ha)
ABCD
1010Szántó
1020ebből 17 AK alatti
1030Gyümölcs
1040ebből termő
1050Szőlő
1060ebből termő
1070Rét
1080Legelő
1090Erdő
1100Nádas
1110Halastó
1120Művelés alól kivett
1200Összes terület

A szántóterület megoszlása a főbb mezőgazdasági termékek szerint tárgyévben

(Őszi vetésű növények esetén az előző évben vetett)

2. tábla

KódTermék megnevezéseTerület (ha)A várt termésátlag (t/ha )
ABCD
2010Búza (durumbúza nélkül)
2020Durumbúza
2030Rozs
2040Őszi árpa
2050Tavaszi árpa
2060Zab
2070Triticale
2075Rizs
2080Kukorica (hibrid vetőmag nélkül)
2090Hibrid kukorica vetőmag
2100Silókukorica
2110Cukorrépa
2120Repce
2130Napraforgó
2140Szója
2145Szárazborsó
2150Lucerna
2160Vöröshere
2170Burgonya
KódTermék megnevezéseTerület (ha)A várt termésátlag (t/ha )
ABCD
2175Dohány
2180Szántóföldi zöldség
2200Egyéb növények
2300Mindösszesen:
2310Szántóterület növekedése a folyó év január 1-jei állapothoz képest
2320Szántóterület csökkenése a folyó év január 1-jei állapothoz képest

Az 1. tábla 1010 sor C oszlopában szereplő adat egyezzen meg a következő értékek egyikével:

- a 2. tábla 2300 sor C oszlopa mínusz a 2. tábla 2310 sor C oszlopa, vagy

- a 2. tábla 2300 sor C oszlopa plusz a 2. tábla 2320 sor C oszlopa.

Állatlétszám fajonkénti megoszlása

(Tárgyév január 1-jei állapot)

(Napos és növendék baromfiak esetében a tárgyév várható átlagos állománya)

3. tábla

KódszámSzarvasmarha-állománydb
30101 évesnél fiatalabbborjú vágásra
3020egyébhímivarú
3030nőivarú
30401 és 2 éveshímivarú
3050nőivarúvágásra (vágóüsző)
3060egyéb
30702 éves és idősebbhímivarú
3080üszővágásra (vágóüsző)
3090egyéb (előhasi üsző)
3100tehéntejhasznú
3110egyéb
3200Összesen (3010-től 3110-ig)

4. tábla

KódszámSertésállománydb
3210Malac, 20 kg alatt
3220Süldő, 20—50 kg-ig
3230Hízósertés51—79 kg
324080—109 kg
3250110 kg és több
3260Kocaelőhasi koca
3270egyéb vemhes koca
3280üres koca
3290szűz kocasüldő
3300Tenyészkan
3310Összesen (3210-től 3300-ig)

5. tábla

Kódszámdb
3410Csikó átminősítésig
3420Kanca
3430Tenyészmén
3440Egyéb mén
3450Herélt
3500Összesen (3410-től 3450-ig)

6. tábla

KódszámJuhdb
3510Bárányválasztásig
35201 évesig
3530Anyajuh
3540Anyajuhból tejhasznú
3550Tenyészkos
3560Egyéb juh
3600Összesen (3510+3520 +3530+3550+3560)

Egyéb állatállomány

7. tábla

KódszámLibadb
3610Napos és növendék*
3620Tojó
3630Gúnár
3640Egyéb**
3700Összesen (3610-től 3640-ig)

8. tábla

KódszámGyöngyösdb
3710Napos és növendék*
3720Tojó
3730Kakas
3740Egyéb**
3800Összesen (3710-től 3740-ig)

* 3 hónaposnál fiatalabb

** 3 hónaposnál idősebb

9. tábla

KódszámKacsadb
3810Napos és növendék*
3820Tojó
3830Gácsér
3840Egyéb**
3900Összesen (3810-től 3840-ig)

10. tábla

KódszámPulykadb
3910Napos és növendék*
3920Tojó
3930Kakas
3940Egyéb**
4000Összesen (3910-től 3940-ig)

11. tábla

KódszámTyúkdb
4010Napos és növendék*
4020Tojó
4030Tojóbólétkezési tojást termelő
4040keltetési tenyész-tojást termelő
4050Kakas
4060Egyéb**
4100Összesen (4010+4020+4050+4060)

12. tábla

KódszámEgyéb állatfajokdb
4110Kecske összesen
4120Ebből anyakecske
4130Házinyúl összesen
4140Ebből anyanyúl
4150Vágógalamb
4160Tenyésztett prémes állatok
4170Méhcsaládok száma
4300Technikai összesen (4110—4170-ig)

* 3 hónaposnál fiatalabb

** 3 hónaposnál idősebb

Rendelkezésre álló férőhelyek

13. tábla

KódszámÁllatfajFérőhely db
4510Szarvasmarhatejhasznú
4520hízó
4530egyéb
4540Sertéshízó
4550egyéb
4560
4570Juh
4580Kecske
4590Baromfibroiler
4600vízi
4610egyéb
4700Technikai összesen (4510 — 4610)

Rendelkezésre álló saját tulajdonú gépek

14. tábla

KódszámGépekdb
4810Erőgép40 KW-ig
482041—80 KW-ig
483080 KW felett
4840Betakartógépgabonakombájn
10 kg/sec alatt
4850gabonakombájn
10 kg/sec felett
4860burgonya
4870cukorrépa
4880szálastakarmány
4890Munkagéptalaj-előkészítő
4900vetőgép
4910növényvédelmi
4920öntöző
4930trágyaszóró
5000Technikai összesen (4810—4930)

15. tábla

Az alábbiakban feltett kérdésekre a családi gazdálkodók (családi gazdálkodói igazolvánnyal rendelkezők), illetve a főfoglalkozású őstermelők és a főfoglalkozású egyéni vállalkozók válaszoljanak:

1. A családi gazdálkodó, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő születési éve:

2. A családi gazdálkodó, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő legmagasabb iskolai végzettsége: *

a) 8 általánosnál kevesebb, e) nem mezőgazdasági jellegű középfokú,

b) 8 általános, f) mezőgazdasági jellegű felsőfokú,

c) szakmunkásképző, g) nem mezőgazdasági jellegű felsőfokú.

d) mezőgazdasági jellegű középfokú

3. Családtagjai közül hányan dolgoznak évente:

5—25 munkanapot:26—100 munkanapot:
101—200 munkanapot:200-nál több munkanapot:

4. A közös háztartásban élők jövedelmének hány százaléka származik mezőgazdasági tevékenységből:*

a) 0-25, b) 26-50, c) 51-75, d) 76 fölött.

5. A mezőgazdasági munkák hány százalékát végzik saját (családi) munkaerővel, illetve hány százalékát végeztetik szolgáltatás illetve bérmunka igénybevételével:

Saját munka részesedése:%
Szolgáltatás, illetve bérmunka részesedése:%
Összesen:100%
6. Állandó alkalmazottak száma

7. A jövőben a mezőgazdasági tevékenysége méretét, illetve mértékét:*

a) növelni kívánja, c) csökkenteni kívánja,

b) szinten tartani kívánja, d) megszüntetni kívánja.

8. Amennyiben esetleg abbahagyja a gazdálkodást, családtagjai azt folytatják-e:*

a) folytatni fogják, d) valószínűleg megszüntetik,

b) valószínűleg folytatni fogják, e) nem tudja megítélni.

c) megszüntetik,

Nyilatkozat: Ezen adatlap kitöltésével hozzájárulok az abban foglalt adatok kezeléséhez.

Kelt: .......................................................................

...............................................................

mezőgazdasági termelő (gazdálkodó)

aláírása

Falugazdász ellenjegyzése:

...............................................................

falugazdász

* Kérjük a kitöltés során a megfelelőt aláhúzni!

2. számú melléklet a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez[11]

Nyilatkozat

Név (megnevezés):................................................................................................................................................

Lakhely (székhely): ..............................................................................................................................................

Postai cím, telefonszám:........................................................................................................................................

Statisztikai számjel:...............................................................................................................................................

Adószám: ..............................................................................................................................................................

Adóazonosító jel:...................................................................................................................................................

Alulírott, a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy a lakóhelyem (székhelyem) szerinti megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal, illetve az Állami Erdészeti Szolgálat területileg illetékes igazgatósága a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján kiállított (és a ............................... székhelyű Területi Földhivatalhoz benyújtott) földhasználati lapban foglalt - az általam közölt - adataimat felhasználja.

.................................... 2001. .................................................................

....................................................................

mezőgazdasági termelő aláírása

Lábjegyzetek:

[1] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[2] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 5. bekezdését a 67/1999. (V. 5.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdése iktatta be

[3] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 2. § -ának megfelelően módosított szöveg

[4] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § 3. bekezdése a 81/2000. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[5] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 3. § -ának megfelelően módosított szöveg

[6] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § 3. bekezdése a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 4. § -ának megfelelően módosított szöveg

[7] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 5. § -ának megfelelően módosított szöveg

[8] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § 1. bekezdése a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 6. § -ának megfelelően módosított szöveg

[9] A 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § 2. bekezdését a 14/2000. (II. 11.) Korm. rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte

[10] Megállapította a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[11] Megállapította a 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.01.01.

Tartalomjegyzék