1999. évi LXXX. törvény

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződést e törvénnyel kihirdeti. (A Szerződés megerősítéséről szóló okiratok cseréje 1999. január 26-án megtörtént, erre tekintettel a Szerződés 1999. május 1-jén hatályba lépett.)

2. § A Szerződés hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

"Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság attól az óhajtól vezetve, hogy az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodásilag szabályozott szakaszain a kölcsönös megértés szellemében megteremtsék a közös államhatár (a továbbiakban: államhatár) jó láthatóságának, valamint az érintett földterületek használatának feltételeit, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az államhatár a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján, Prágában aláírt Szerződés 3. Cikkének (1) bekezdése alapján az e Szerződés 2. és 4-6. Cikke szerint változik.

2. Cikk

Az államhatár

a) az Ipoly határfolyó térségében Letkés, Ipolytölgyes, Nagybörzsöny, Vámosmikola, Perőcsény, Tésa, Ipolyvece, Patak, Dejtár, Balassagyarmat, Hugyag, Szécsény, Ludányhalászi, Nógrádszakál, Litke és Ipolytarnóc magyar, illetve Salka, Malé Kosihy, Pastovce, Bielovce, Ipelsky Sokolec, Ipelske Predmostie, Velká Ves nad Iplom, Balog nad Iplom, Dolinka, Kosihy nad Iplom, Velká Calomija, Malá Calomija, Koláre, Slovenské Darmoty, Kovácovce, Celáre, Busince, Mula, Velká nad Iplom és Trenc szlovák települések területén,

b) a Sajó határfolyó térségében Sajópüspöki magyar, illetve Lenartovce szlovák települések területén,

c) a Ronyva határfolyó térségében Sátoraljaújhely magyar, illetve Slovenské Nové Mesto és Borsa szlovák települések területén

változik.

3. Cikk

A 2. Cikkben említett települések területén az államhatárt az alábbi határokmányok határozzák meg:

a) "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leírása III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994."

b) "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár koordináta jegyzék III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994."

c) "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár területjegyzék III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994."

d) "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár áttekintő vázlat 1:10 000, III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994."

e) "A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti államhatár határtérkép 1:2880, III., IV., V., X., XIX. határszakasz 1994." (a továbbiakban: határtérkép 1994.)

4. Cikk

(1) Az Ipoly határfolyó térségében az államhatár vonalát a III. határszakaszon

- Letkés magyar, illetve Salka szlovák települések területén a P 137 sokszögponttól a P 163x sokszögpontig,

- Ipolytölgyes, Nagybörzsöny és Vámosmikola magyar, illetve Malé Kosihy és Pastovce szlovák települések területén a P 0209 sokszögponttól a P 0349 sokszögpontig,

- Vámosmikola és Perőcsény magyar, illetve Bielovce szlovák települések területén a P 0367 sokszögponttól a P 0403 sokszögpontig,

- Perőcsény és Tésa magyar, illetve Ipelsky Sokolec szlovák települések területén a P 0464 számú sokszögponttól a IV.x szakaszhatárkőig

a 3. Cikk a)-d) pontjaiban említett határokmányok vonatkozó részei, valamint a határtérkép 1994. 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a számú szelvényei határozzák meg.

(2) Az Ipoly határfolyó térségében az államhatár vonalát a IV. határszakaszon

- Tésa magyar, illetve Ipelsky Sokolec szlovák települése területén a IV.x szakaszhatárkőtől a IV./1 határjelig

a 3. Cikk a)-d) pontjaiban említett határokmányok vonatkozó részei, valamint a határtérkép 1994. 1a számú szelvény határozzák meg.

(3) Az Ipoly határfolyó térségében az államhatár vonalát az V. határszakaszon

- Ipolyvece, Patak, Dejtár és Balassagyarmat magyar, illetve Ipelské Predmostie, Velká Ves nad Iplom, Balog nad Iplom, Dolinka, Kosihy nad Iplom, Velká Calomija, Malá Calomija, Koláre és Slovenské Darmoty szlovák települések területén a P 0258 sokszögponttól a P 0582 sokszögpontig,

- Hugyag és Szécsény magyar, illetve Kovácovce szlovák települések területén a P 0947 sokszögponttól az V.41/2x határjelig,

- Ludányhalászi magyar, illetve Celáre és Busince szlovák települések területén a P 1197 sokszögponttól az V.47 határjelig,

- Nógrádszakál magyar, illetve Mula és Trenc szlovák települések területén az V.52/1 számú határjeltől az V.55 számú határjelig,

- Nógrádszakál, Litke és Ipolytarnóc magyar, illetve Velká nad Iplom és Trenc szlovák települések területén a P 01461 sokszögponttól a VI.x szakaszhatárkőig

a 3. Cikk a)-d) pontjaiban említett határokmányok vonatkozó részei, valamint a határtérkép 1994. 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a, 22a, 23a, 24a, 26a, 27a, 28a, 30a, 31a, 32a, 33a, 34a és a 35a számú szelvényei határozzák meg.

5. Cikk

A Sajó határfolyó térségében az államhatár vonalát a X. határszakaszon

- Sajópüspöki magyar, illetve Lenártovce szlovák települések területén a X.3/12 határjeltől a X.4/2 határjelig

a 3. Cikk a)-d) pontjaiban említett határokmányok vonatkozó részei, valamint a határtérkép 1994. 2a számú szelvény határozzák meg.

6. Cikk

A Ronyva határfolyó térségében az államhatár vonalát a XIX. határszakaszon

- Sátoraljaújhely magyar, illetve Slovenské Nové Mesto szlovák települések területén a XIX.3 határjeltől a XIX.8/1A határjelig,

- Sátoraljaújhely magyar, illetve Borsa szlovák települések területén a XIX.14/1 határjeltől a XIX.17x határjelig

a 3. Cikk a)-d) pontjaiban említett határokmányok vonatkozó részei, valamint a határtérkép 1994. 3a, 4a, 5a számú szelvényei határozzák meg.

7. Cikk

(1) A 3. Cikkben említett határokmányok e Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

(2) A 3. Cikkben említett határokmányok helyettesítik "A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján, Prágában aláírt Szerződés" elválaszthatatlan részét képező Zárójegyzőkönyv I. pontjában feltüntetett - az államhatárnak a változással érintett - határokmányait.

8. Cikk

(1) A Szlovák Köztársaság államterületének az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodásilag szabályozott térségében, összesen 2 094 393 m2-t kitevő, a 3. Cikk d) pontjában említett határokmányon ábrázolt részei a Magyar Köztársasághoz kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a Szlovák Köztársaság államterületén található ingatlanok a Magyar Köztársaság tulajdonába kerülnek át.

(3) A Magyar Köztársaság államterületének az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodásilag szabályozott térségében, összesen 2 094 393 m2-t kitevő, a 3. Cikk d) pontjában említett határokmányon ábrázolt részei a Szlovák Köztársasághoz kerülnek.

(4) A (3) bekezdésben említett, a Magyar Köztársaság államterületén lévő ingatlanok a Szlovák Köztársaság tulajdonába kerülnek át.

9. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Felek) megerősítik, hogy a 8. Cikk (2) és (4) bekezdésében említett ingatlanok tulajdonosainak azon Szerződő Fél jogi előírásai szerint, amelynek államterületén e Szerződés hatálybalépése előtt az ingatlan található volt, kártalanítást nyújtottak.

(2) A Szerződő Felek kölcsönösen megerősítik, hogy harmadik személyeknek a 8. Cikk (2) és (4) bekezdésében említett ingatlanokon semmilyen joga nincs.

10. Cikk

A Szerződő Felek a saját területükön viselik az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében szükségessé vált államhatár változtatással összefüggő valamennyi költséget.

11. Cikk

E Szerződés 2. és 4-6. Cikkében szereplő határfolyók vízgazdálkodási szabályozása által a leválasztott államterületeket a Szerződő Felek kölcsönösen kiegyenlítették.

12. Cikk

E Szerződés meghatározatlan időre szól, és azt felmondani nem lehet.

13. Cikk

A Szerződő Felek a megerősítő okmányok kicserélése napjáig diplomáciai úton, írásban értesítik egymást e Szerződésből következő összes feltétel teljesítéséről.

14. Cikk

E Szerződést meg kell erősíteni és a megerősítő okiratok kicserélését követő 4. hónap első napján lép hatályba.

E Szerződés Pozsonyban, 1997. április 21-én készült, két eredeti példányban, mindkét példány magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság nevében A Szlovák Köztársaság nevében"

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. május 1. napjától kell alkalmazni.

(2)[2] E törvény végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.

Göncz Árpád s. k., Dr. Áder János s.k.,

a Köztársaság elnöke az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (5) bekezdés m) pontja. Hatályos 2007.01.01