2000. évi CXXXVI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról

A bírósági és hatósági határozatok eredményesebb érvényre juttatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ[1]

MÁSODIK RÉSZ

A VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA

168. §[2]

169. §[3]

170. §[4]

171. §[5]

172. §[6]

173. §[7]

174. §[8]

175. §[9]

176. §[10]

177. § A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"97. § (1) A bíróság szerveként a megyei bíróságon megyei bírósági végrehajtó működik.

(2) A megyei bírósági végrehajtó működését, a bíróság elnöke ellenőrzi.

(3) A megyei bíróság elnökének a helyi bíróságok mellett működő önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatos igazgatási tevékenységét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény állapítja meg.

(4) A megyei és az önálló bírósági végrehajtó eljárása nemperes eljárás, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező."

178. §[11]

179. §[12]

180. §[13]

181. §[14]

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

182. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. szeptember i-jén lép hatályba.

(2)[15]

183. §[16]

184. §[17]

Átmeneti rendelkezések

185. § (1)[18]

(2) A törvénynek a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait a törvény hatálybalépése előtt elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban azzal kell alkalmazni, hogy a fegyelmi vétséget az elkövetése idején hatályban lévő jogszabályok szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény e törvény szerint már nem fegyelmi vétség, vagy enyhébben bírálandó el, akkor e törvényt kell alkalmazni.

186. §[19]

187. §[20]

188. § (1) A 2001. április 1. és szeptember 1. között kinevezett végrehajtó-helyettesre a Vht.-nak a végrehajtóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Az önálló bírósági végrehajtó-helyettes az önálló bírósági végrehajtóval áll munkaviszonyban, a megyei bírósági végrehajtó-helyettes a megyei bíróságnál szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselő.

(3) A végrehajtó-helyettes önállóan foganatosíthat eljárási cselekményeket - önálló bírósági végrehajtó-helyettes esetén a végrehajtó felelősségére - árverést azonban nem tarthat, és meghatározott cselekményt nem foganatosíthat.

(4) Végrehajtó-helyettessé az nevezhető ki, aki megfelel a végrehajtóvá történő kinevezés feltételeinek, a kinevezési eljárásra a végrehajtójelölt kinevezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) E § alapján kinevezett végrehajtó-helyettesek tekintetében a kinevező, illetve a névjegyzékbe vevő a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja e törvény szerinti kinevezési feltételek meglétét. Ha a végrehajtó-helyettes nem felel meg e törvény szerinti kinevezési feltételeknek, a kinevező, illetve a névjegyzékbe vevő intézkedik a végrehajtó-helyettesi szolgálat megszüntetése iránt:

189. §[21]

190. §[22]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXL. törvény 189. § 21. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXVII. törvény 39. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] A 183. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] A 184. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § j) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] A 190. §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 472. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék