2006. évi CXVII. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[5]

(3)[6]

(4)[7]

(5)[8]

(6)[9]

(7)[10]

(8)[11]

(9)[12]

(10)[13]

(11)[14] Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezése alapján 2008. január 1-jétől új emelt szintű intézményre, illetve férőhelybővítés esetén új emelt szintű férőhelyre nem lehet működési engedélyt kiadni. Ezt az időpontot követően az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekre, illetve az emelt szintű férőhelyekre a 2007. december 31-én hatályos, 39. § (2) bekezdése szerinti szabályokat a továbbiakban is kell alkalmazni.

(12)[15]

(13)[16]

39. §[17]

40. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országgyűlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett, a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény (a továbbiakban: Hágai Egyezmény) 2. Cikke 1. bekezdésének hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:

"1. Az Egyezményt akkor kell alkalmazni, ha a valamely Szerződő Államban (a továbbiakban: származási állam) szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket egy másik Szerződő Államba (a továbbiakban: fogadó állam) átvitték, átviszik, vagy át fogják vinni, akár a származási államban történő, a fogadó államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező házaspárok vagy személy által való örökbefogadás után, akár a fogadó államban vagy a származási államban történő örökbefogadás céljából."

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országgyűlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai Egyezmény 14. Cikkének hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:

"14. Cikk Az egyik Szerződő Államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek, akik egy másik Szerződő Államban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket kívánnak örökbe fogadni, azon állam Központi Hatóságához kell kérelmüket benyújtaniuk, amelyben szokásos tartózkodási helyük található."

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országgyűlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai Egyezmény 22. Cikke 4. bekezdésének hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:

"4. Bármely Szerződő Állam bejelentheti az Egyezmény letéteményesének, hogy a területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek örökbefogadására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a Központi Hatóságok funkcióit az 1. bekezdés szerint gyakorolják."

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országgyűlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai Egyezmény 28. Cikkének hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:

"28. Cikk Az Egyezmény nem érinti a származási állam olyan jogszabályát, amely megköveteli, hogy a gyermek örökbefogadására abban az államban kerüljön sor, ahol szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy amely megtiltja, hogy a gyermeket az örökbefogadást megelőzően a fogadó államban elhelyezzék, vagy oda átvigyék."

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Országgyűlés a 2005. évi LXXX. törvénnyel kihirdetett Hágai Egyezmény 36. Cikke a) pontjának hivatalos magyar nyelvű fordítását az alábbiak szerint állapítja meg:

[Azon államok vonatkozásában, amelyekben a különböző területi egységekben két vagy több jogrendszer irányadó az örökbefogadásra,]

"a) az államban való szokásos tartózkodási helyre való bármely utalást úgy kell megfogalmazni, hogy az az állam megfelelő területi egységére vonatkozzon;"

41. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 944. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Módosította a 2007. évi CXXI. törvény 82. § (7) bekezdése. Hatályos 2007.11.15.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi XCIII. törvény 91. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 13. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék