14/2000. (VIII. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint az igazságügy-miniszter. feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A jogi szakvizsga díja részvizsgánként 15 000 Ft. A megismételt írásbeli vizsga és a pótvizsga díja 12 000 Ft, a megismételt részvizsga díja 17 000 Ft.

(2) A vizsgadíjat a jelöltnek az Igazságügyi Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0148330500000000 számú számlájára kell befizetnie.

(3) Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri és az eljárásért 8000 Ft díjat befizetett, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a szóbeli vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette és 8000 Ft díjat befizetett, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. Ha a távolmaradását nem menti ki, vagy a 8000 Ft díjat nem fizeti be, a vizsgadíjat elveszíti.

(4) Ha a jelölt a távolmaradását a (3) bekezdésben megjelölt időpontig kimenti, de újabb vizsgaidőpont kitűzését nem kéri, kérelmére a vizsgadíjat - a halasztási eljárásért befizetett díj levonásával - vissza kell utalni."

3. §[2]

4. §

(1) Ez a rendelet 2000. szeptember 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet módosító 31/1997. (XII. 29.) IM rendelet a hatályát veszti.

(2) Az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet. 1. és 2. számú mellékletei lépnek.

(3) A 2. §-ban foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a jelölt a jogi szakvizsgára, részvizsgára, megismételt írásbeli vizsgára, pótvizsgára vagy a megismételt részvizsgára e rendelet hatálybalépése után jelentkezett.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

1. számú melléklet a 14/2000. (VIII. 29.) IM rendelethez

Ideiglenes bizonyítvány

A Jogi Szakvizsga Bizottság bizonyítja, hogy ............................................................................

.aki ............................................................................ év ................................................... hó ............ napján született, a jogi szakvizsga ...................................................................................................... részének tárgyaiból a mai napon a vizsgát letette. Ennek az ideiglenes bizonyítványnak képesítő hatálya nincs és csak arra a célra szolgál, hogy a jelölt a vizsgája másik részére jelentkezés alkalmával a vizsga ......................................................…............................... részének letételét igazolja: Budapest, 20....... év ................................... hó ............. napján

a bizottság elnöke

P. H.

a bizottság tagja a bizottság tagja

2. számú melléklet a 14/2000. (VIII. 29.) IM rendelethez

........................ sz.

A Jogi Szakvizsga Bizottság bizonyítja, hogy ........................................................................,

.aki .............................................…........... év .............. hó .................. napján született, a mai napon a jogi szakvizsgát ........................................................................................................ eredménnyel letette. Budapest, 20....... év ................................... hó ……….. napján.

a bizottság elnöke

P. H.

a bizottság tagja a bizottság tagja

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 7/2003. (IV. 11.) IM rendelet 7. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2003.04.19.

[2] Hatályon kívül helyezte a 7/2003. (IV. 11.) IM rendelet 7. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2003.04.19.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére