7/2003. (IV. 11.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A joggyakorlat tartalmára vonatkozó adatokat)

"a) a bírósági fogalmazó esetében a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtábla, illetve a megyei (fővárosi) bíróság elnöke,

b) ügyészségi fogalmazó esetében a legfőbb ügyész, a fellebbviteli főügyész, illetve a megyei (fővárosi) főügyész,"

(tanúsítja.)

(2) Az R. 3. §-a új e) ponttal egészül ki, és ezzel egyidejűleg az eredeti e) pont f) pontra változik:

(A joggyakorlat tartalmára vonatkozó adatokat)

"e) jogi végzettséggel rendelkező önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes és önálló bírósági végrehajtó-jelölt esetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara," (tanúsítja.)

2. §

(1) Az R. 5. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A részvizsgák vizsgatárgyai a következők:)

"c) munkajog és társadalombiztosítási jog, alkotmányjog és közigazgatási jog, európai közösségi jog."

(2) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

"Európai közösségi jog vizsgatárgyból írásbeli vizsga nem tehető."

(3) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Szakvizsga Bizottság minden év április 30. napjáig ismertetőt ad ki, amelyben a részvizsgákon számon kérhető joganyag és a részvizsgatárgyak tételei szerepelnek. Az ismertetőt az Igazságügyi Minisztérium honlapján is közzé kell tenni. Az ismertető évenként történő felülvizsgálatáról az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik."

3. §

Az R. 10. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjeggyel történik."

4. §

Az R. 12. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tanúsítvány kiállításának díja 6000 Ft."

5. §

(1) Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogi szakvizsga díja részvizsgánként 18 000 Ft. A megismételt írásbeli vizsga és a pótvizsga díja 15 000 Ft, a megismételt részvizsga díja 20 000 Ft."

(2) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri és az eljárásért 10 000 Ft díjat befizetett, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a szóbeli vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette és 10 000 Ft díjat befizetett, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. Ha a távolmaradását nem menti ki, vagy a 10 000 Ft díjat nem fizeti be, a vizsgadíjat elveszíti."

6. §

Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A vizsgabizottság tagját jelöltenként - a befizetett vizsgadíjból - 4500 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. A vizsgabizottsági tagot valamennyi jelölt távolmaradása esetén 4500 Ft vizsgáztatói díj illeti meg.

(2) Az írásbeli vizsga biztosát vizsganaponként 5000 Ft, a jegyzőkönyvvezetőt 4000 Ft illeti meg."

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 6. § rendelkezéseit azokra a vizsgákra kell alkalmazni, melyekre a jelentkezés és díjfizetés e rendelet hatálybalépését követően történt.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2000. (VIII. 29.) IM rendelet 1. és 3. §-a, valamint

b) a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szóló 17/2001. (XI. 23.) IM rendelet 6. §-a.

Dr. Hankó Faragó Miklós s. k.,

igazságügyi minisztériumi

politikai államtitkár

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére