17/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Maros Hullámtér Erdőrezervátum elnevezéssel a 4/1999. (V. 5.) KöM rendelettel módosított 3/1997. (I. 8.) KTM rendelettel létesített Körös-Maros Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 61 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 21,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 2000. június 16.

Dr. Pepó Pál s. k.,

környezetvédelmi miniszter

1. számú melléklet a 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Maros Hullámtér Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Szeged-Tápé

02255/1 (99 A, 100 B), 02279/2-ből 100 A, 100 B

2. számú melléklet a 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Maros Hullámtér Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei

Szeged-Tápé

02279/2-ből 100 A, 100 B

Tartalomjegyzék