19/2000. (VII. 24.) KöM rendelet

a Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Dávod 0271/a-b, 0280/1 a-c, 0280/2 a-b, 0363 a-h ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 74,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a természetközeli állapotban megmaradt egykori Duna holtág értékes flórájának és faunájának megőrzése.

3. §[1] A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Ligetvári Ferenc s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.04.13.