32/2000. (XI. 27.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet módosításáról

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet 15. §-ának (2) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter