4/2000. (I. 31.) BM rendelet

a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügy-miniszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogvatartott részére - amennyiben saját ruházata egészségi vagy biztonsági okból nem megfelelő, továbbá a 15. § (3) bekezdésében foglalt tilalom maradéktalan érvényesítése érdekében - a fogvatartást foganatosító szerv a fogvatartás időtartamára az időjárásnak megfelelő ruházatot biztosít."

2. § Az R. 15. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú, illetve nyugállományba helyezett tagjait egyenruhában rendőrségi fogdába befogadni tilos."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a már elrendelt, folyamatban lévő fogvatartásra is alkalmazni kell.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter