116/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Magyar Köztársaság Kormánya a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. §

A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség), nevében és megbízásából jár el egyik részről, valamint

a Magyar Köztársaság, másik részről

(a továbbiakban együttes elnevezéssel: Szerződő Felek), arra való tekintettel, hogy

(1) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1268/1999/EK rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási Programot a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatására (a továbbiakban: SAPARD);

(2) a 1268/1999/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdésével összhangban 2000. október 18. napján hozott Határozattal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyták a Magyar Köztársaság által előterjesztetett tervet,

1 HL L 161. sz., 1999. 06. 26., 87-93. oldal.

(3) a mai nappal aláírták a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodást, amelynek 2. Cikke rendelkezik arról, hogy a Közösség pénzügyi kötelezettségvállalását az Éves Pénzügyi Megállapodásokban határozzák meg. Szükséges meghatározni a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2000. évi pénzügyi kötelezettségvállalásának maximális keretösszegét és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamát,

(4) meghatározni szükséges a Közösségnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program és annak esetleges módosításai (a továbbiakban: Program) végrehajtására vonatkozó, a Magyar Köztársasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalását,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Megállapodás célja

Jelen Megállapodás meghatározza a Közösség Magyar Köztársaságra vonatkozó 2000. évi pénzügyi kötelezettségvállalását.

2. Cikk

Kötelezettségvállalás

A Közösség 2000. évi pénzügyi hozzájárulásának maximális keretösszege 38 705 309 euró. Ez a kötelezettségvállalás csak a Programnak a Közösség és a Magyar Köztársaság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodással összhangban való végrehajtására érvényes.

3. Cikk

A kötelezettségvállalás tartama

A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalás minden olyan részét, amelyet 2002. december 31-ig előlegátutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre ezen időpontig nem érkezett elfogadható átutalási igénylés.

4. Cikk

Kapcsolattartók

Jelen Megállapodás hatálya alá tartozó bármely ügyben írásbeli kapcsolattartás esetén a levelezést - adott esetben a Program számának és címének feltüntetésével - az alábbi címre kell továbbítani:

A Közösség részére:

Európai Közösségek Bizottsága

Mezőgazdasági Főigazgatóság

SAPARD Részleg

Rue de la Loi, 200, B - 1049 Brüsszel

Telefon: 00-32-2-2967-337

Fax: 00-32-2-29-51746

E-mail: agri-sapard@cec.eu.int

A Magyar Köztársaság részére:

dr. Naszvadi György közigazgatási államtitkár

Nemzeti Programengedélyező

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: 36-1-327-2107

Fax: 36-1-317-8389

E-mail: gyorgy.naszvadi@pm.gov.hu

5. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek egymást kölcsönösen értesítik arról, hogy a Megállapodás megkötésének érvényességéhez szükséges belső eljárások lezárultak.

6. Cikk

Aláírás

Jelen Megállapodás angol és magyar nyelven készült; kizárólag az angol szöveg a hiteles.

Kelt: Brüsszel, 2001. (kétezeregy) március 1. napján.

Az Európai Közösségek Bizottsága nevében:

Franz Fischler s. k.,

az Európai Bizottság tagja

A Magyar Köztársaság nevében:

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Dr. Tamás Károly s. k.,

a Földművelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium

közigazgatási államtitkára"

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás rendelkezéseit 2001. június 13. napjától kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök