31999R1268[1]

A Tanács 1268/99/EK rendelete (1999. június 21.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról

A TANÁCS 1268/99/EK RENDELETE

(1999. június 21.)

a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére ( 4 ),

(1)

mivel az 1997. december 12-13-i Európai Tanács következtetései Közép- és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országai számára megerősített előcsatlakozási stratégiát, Ciprus számára egyedi előcsatlakozási stratégiát fogalmaznak meg;

(2)

mivel az Európai Tanács következtetései értelmében az e rendelet alapján nyújtott támogatásban egyelőre tíz csatlakozni szándékozó közép-kelet-európai ország részesül;

(3)

mivel a Közösség döntést hozott arról, hogy előcsatlakozási támogatás formájában külön segítséget nyújt a csatlakozni szándékozó országoknak a jelenlegi gazdasági és szociális reformfolyamatot támogató cselekvések végrehajtására, továbbá, hogy előkészítse és elősegítse gazdaságaik integrálását a Közösség gazdaságába;

(4)

mivel az előcsatlakozási időszakban Közép- és Kelet-Európa csatlakozni szándékozó országaiban a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre szánt előcsatlakozási intézkedéseket szolgáló, közösségi támogatásból származó segítséget, valamint az előcsatlakozási strukturális politikák eszközének létrehozásáról szóló, 1999. június 21-i 1267/99 tanácsi rendelet ( 5 ) értelmében nyújtott segítséget össze kell hangolni az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatás összehangolásáról és a 3906/89/EGK ( 6 ) rendelet módosításáról szóló, 1999. június 21-i 1266/99 tanácsi rendelet keretei között, az előcsatlakozási stratégia keretében a csatlakozni szándékozó országoknak nyújtandó támogatásról és különösen a csatlakozási partnerségek létrehozásáról szóló, 1998. március 16-i 622/98/EK tanácsi rendelet ( 7 ) feltételes rendelkezéseire is figyelemmel;

(5)

mivel az 1997. december 12-13-i luxembourgi Európai Tanács következtetéseinek 17. pontja kimondja, hogy a bővítési folyamatban részt vevő országoknak szánt pénzügyi támogatás elosztása a csatlakozás időpontjától függetlenül az egyenlő bánásmód elvén alapul, megkülönböztetett figyelmet biztosítva azon országok részére, amelyeknek erre a leginkább szükségük van;

(6)

mivel különösen a Közösség előcsatlakozási támogatásáról úgy kell dönteni, hogy az segítse a csatlakozni szándékozó országok gazdaságainak fenntartható alkalmazkodásával kapcsolatos alapvető problémák megoldását, és megkönnyítse a közösségi vívmányok átvételét, különös tekintettel a közös agrárpolitikára (KAP);

(7)

mivel az előcsatlakozási agrártámogatásnak követnie kell a megreformált KAP prioritásait; mivel a támogatást a valamennyi országra külön meghatározandó, prioritást élvező területeken kell alkalmazni, ilyenek a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozási struktúráinak fejlesztése, az elosztás, az élelmiszerek minőségellenőrzése, valamint az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések és a termelői csoportok létesítése; mivel lehetővé kell tenni továbbá a helyi kezdeményezések és az agrárkörnyezeti intézkedések támogatására vonatkozó integrált vidékfejlesztési projektek finanszírozását, a gazdaságok hatékonyságának javítását, az infrastruktúra kiigazítását, valamint a szerkezetátalakítás felgyorsítását szolgáló intézkedéseket;

(8)

mivel a mezőgazdasági ágazatban a közösségi támogatást többéves programok keretében fogják nyújtani, amelyeket a strukturális politika keretében alkalmazott végrehajtási programok iránymutatásai és elvei szerint alakítanak ki annak érdekében, hogy megkönnyítsék a csatlakozni szándékozó országok számára a hatályos elvek és eljárások alkalmazását;

(9)

mivel a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/99/EK tanácsi rendelet ( 8 ) szerint egy adott időszakon belül hozott bármilyen intézkedés megvalósítására támogatás csak közösségi pénzügyi eszközből adható; az Európai Befektetési Bank (EIB) azonban a támogatás nyújtására saját szabályait alkalmazza;

(10)

mivel a közösségi alapok nem helyettesíthetik az egyes csatlakozni szándékozó országokban rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat, és mivel a közösségi támogatás kiegészítő pénzügyi hozzájárulást jelent a projektek befejezéséhez;

(11)

mivel az agrárágazat részére az előcsatlakozási támogatást pénzügyi hozzájárulás formájában kell nyújtani a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/99/EK tanácsi rendelet ( 9 ) által kialakított sajátos pénzügyi szabályok szerint;

(12)

mivel az ezen eszköz preambulumában a költségvetési hatóság által meghatározott források csatlakozni szándékozó országok részére történő elosztása során teljes mértékben figyelembe kell venni a bruttó hazai termék, a mezőgazdasági munkaerő, a mezőgazdasági hasznosítású földterület és szükség esetén a különleges területi sajátosságok alapján számított nemzeti prosperitást;

(13)

mivel a csatlakozni szándékozó országoknak terveiket a lehető leghamarabb be kell nyújtaniuk annak érdekében, hogy elkerüljék a 2000. január 1-jével induló előcsatlakozási intézkedések késedelmes végrehajtását;

(14)

mivel a programok kidolgozásának, végrehajtási és felügyeleti mechanizmusainak meg kell felelniük a strukturális alapokra vonatkozó különös szabályoknak, és ezáltal meg kell könnyíteniük a közösségi vívmányok átvételét;

(15)

mivel a közösségi források odaítélése előtt részletes előzetes vizsgálatot kell végezni annak biztosítása érdekében, hogy a program megfeleljen a valós igényeknek, hogy a közösségi támogatás végrehajtásában lehetővé tegye a rugalmasságot, hogy figyelembe vegye a vonatkozó információkat és az intézkedések első eredményeit, továbbá hogy erősítse a felügyeletet és az utólagos értékelést a várt hatás hatékonyságának biztosítása érdekében;

(16)

mivel rendelkezést kell hozni egy támogatásfelügyeleti bizottság létrehozásáról, amely segíti a Bizottságot minden egyes program végrehajtásának a nyomon követésében;

(17)

mivel a szükséges határozatokat az 1260/99/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni, a sajátos pénzügyi kérdéseket illetően pedig az 1258/99/EK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően;

(18)

mivel jelentést kell beterjeszteni a Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az előcsatlakozási agrártámogatás megvalósítása során elért haladásról;

(19)

mivel az (1999. január 1. és 2001. december 31. közötti) átmeneti időszakban általános szabályként minden euróra vonatkozó hivatkozást az euró bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet ( 10 ) 2. cikkének második mondata értelmében az euróra mint monetáris egységre történő hivatkozást kell tekinteni;

(20)

mivel ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása segíti a Közösség céljainak megvalósítását; mivel a Szerződés e rendelet elfogadásához nem biztosít a 308. cikkben megállapítottaktól eltérő hatáskört,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

CÉLKITŰZÉSEK ÉS INTÉZKEDÉSTÍPUSOK

1. cikk

Célkitűzések

(1) Ez a rendelet képezi a közösségi támogatás keretét az előcsatlakozási időszakban a fenntartható mezőgazdaság és fenntartható vidékfejlesztés számára a következő országok számára: Bulgária, Horvátország és Románia. A rendeletet továbbra is alkalmazni kell azokra a programokra, amelyeket a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában az Európai Unióhoz történő csatlakozásukat megelőzően indítottak.

(2) A közösségi támogatás megfelel a csatlakozási partnerségek keretében rögzített feltételeknek, és célja különösen:

a) a közösségi vívmányok átvételének támogatása a közös agrárpolitika és a kapcsolódó politikák vonatkozásában;

b) a csatlakozni szándékozó országokban az agrárágazat és a vidék fenntartható átalakításával kapcsolatos elsődleges fontosságú és sajátos problémák megoldása.

2. cikk

Intézkedések

A csatlakozni szándékozó országok által meghatározott prioritásokkal összhangban és a 4. cikk (3) bekezdése rendekezéseinek megfelelően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás az alább felsorolt egy vagy több intézkedésre vonatkozik, amely intézkedések összhangban vannak a vonatkozó közösségi vívmányokkal:

- beruházások a mezőgazdasági üzemekbe,

- a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása,

- a minőség-ellenőrzés , az állat- és növény-egészségügyi ellenőrzések struktúrájának javítása az élelmiszerek minősége és a fogyasztók védelme érdekében,

- a környezet védelmét és a táj megőrzését célzó mezőgazdasági termelési módszerek,

- a sokoldalú tevékenységet és az alternatív jövedelmet biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése és diverzifikálása,

- képviseleti és üzemvezetési szolgáltatások létesítése mezőgazdasági üzemek számára,

- termelői csoportok szervezése,

- falvak megújítása és fejlesztése és a vidéki kulturális örökség védelme és megőrzése,

- melioráció és birtokrendezés,

- földnyilvántartások kialakítása és naprakésszé tétele,

- a szakképzés javítása,

- a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása,

- a mezőgazdaságivízkészlet-gazdálkodás,

- erdőgazdálkodás, beleértve a mezőgazdasági területek újraerdősítését, a magántulajdonban lévő erdőgazdaságba történő beruházást és az erdészeti termékek feldolgozását és forgalmazását,

- szakmai segélynyújtás az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések megvalósításához, beleértve a program előkészítését és felügyeletét segítő tanulmányokat, információs és népszerűsítő kampányokat,

- Bulgária és Románia tekintetében, a vidéki közösségeknek a helyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozására és végrehajtására, valamint a kísérleti jellegű, integrált, területi vidékfejlesztési stratégiára való felkészítése, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet ( 11 ) 33. cikke f) pontjában meghatározott korlátok között.

II. CÍM

TÁMOGATÁS

3. cikk

Komplementaritás és technikai segélynyújtás

(1) A Közösség cselekvése kiegészíti a megfelelő nemzeti cselekéseket vagy hozzájárul azokhoz. A közösségi cselekvés a Bizottság, a csatlakozni szándékozó ország, az illetékes hatóságok és testületek, és a megfelelő szintű gazdasági és szociális partnerek közötti szoros együttműködéssel valósul meg. Ez az együttműködés magában foglalja az előkészítést és a végrehajtást, beleértve a finanszírozást és értékelést, valamint az intézkedések felügyeletét és értékelését.

(2) A technikai segélynyújtás keretében a Bizottság kezdeményezéseket tesz és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a közösségi intézkedések az 1. cikkben említett elsődleges célkitűzéseket támogassák, és hozzáadott értéket adjanak a nemzeti kezdeményezésekhez.

(3) A Ciprusról, Máltáról és Törökországból, valamint az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendelet ( 12 ) szerinti kedvezményezett országokból származó természetes vagy jogi személyek ugyanolyan feltételek mellett pályázhatnak és köthetnek szerződést, mint amilyeneket a tagállamokból vagy kedvezményezett országokból származó, a Szerződések hatálya alá eső természetes és jogi személyekre kell alkalmazni. Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. november 21-i 2112/2005/EK rendeletben ( 13 ) foglaltak szerint.

4. cikk

Programozás

(1) Az e rendelettel a mezőgazdaságra és a fenntartható vidékfejlesztésre vonatkozóan előírt intézkedések egy olyan terv részét alkotják, amelyet a legcélszerűbb földrajzi szintre dolgoznak ki. E tervet a csatlakozni szándékozó országok által kijelölt illetékes hatóságok készítik el, és a csatlakozni szándékozó országok nyújtják be a Bizottságnak, miután megfelelő szinten egyeztettek az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel.

(2) A terv, az 1. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazására is figyelemmel, legfeljebb hétesztendős időszakot ölel fel a 2000. évtől kezdődően, és magában foglalja a következőket:

- a jelenlegi helyzet számszerűsített leírása, amely megmutatja az egyenlőtlenségeket, a fejlődés hiányosságait és lehetőségeit, a közösségi támogatással végrehajtott korábbi műveletek főbb eredményeit, az igénybe vett pénzügyi forrásokat és a rendelkezésre álló értékelési eredményeket,

- a javasolt stratégia leírása, annak számszerűsített célkitűzései, a kiválasztott prioritások és a földrajzi kiterjedés,

- egy előzetes vizsgálat a várt gazdasági, környezeti és szociális hatásokról, beleértve a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat is,

- egy tájékoztató jellegű átfogó pénzügyi táblázat, amely összefoglalja a terv keretében elfogadott minden egyes vidékfejlesztési prioritásnak megfelelő nemzeti, közösségi és, adott esetben, magánfinanszírozást, beleértve, amennyiben szükséges, az EIB által finanszírozott intézkedéseket és más nemzetközi pénzügyi eszközöket,

- egy tájékoztató jellegű pénzügyi kimutatás a programozási időszakban szereplő minden egyes évre, a programhoz hozzájáruló valamennyi forrásra vonatkozóan,

- adott esetben, információk a szóban forgó intézkedések előkészítésére, végrehajtására vagy kiigazítására vonatkozó tanulmányok, képzés vagy technikai segélynyújtás iránti igényre vonatkozóan,

- a program kivitelezéséért felelős illetékes hatóságok és testületek neve, beleértve a kifizető hatóságot is,

- a "végső kedvezményezettek" fogalommeghatározása, amelyek lehetnek a műveletek lebonyolításáért felelős állami, illetve magánjellegű szervezetek vagy vállalkozások. Azokban az esetekben, amikor az állami támogatást olyan más hatóságok nyújtják, amelyeket a csatlakozni szándékozó országok bíztak meg, a végső kedvezményezettek azok az intézmények lesznek, amelyek az állami támogatás odaítéléséről döntenek,

- a tervek megvalósításához tervezett intézkedéseknek a leírása, és különösen a támogatási rendszerek, beleértve a versenyszabályok alkalmazásához szükséges szempontokat is,

- a program pontos végrehajtását biztosító rendelkezések, beleértve a felügyeletet és az értékelést és az értékeléshez szükséges számszerűsített mutatók meghatározását, valamint az ellenőrzés és szankciók terén meghozott intézkedéseket,

- az egyeztetések eredményei és az illetékes hatóságok és testületek, továbbá a megfelelő gazdasági, szociális és környezetvédelmi partnerek társítása érdekében elfogadott rendelkezések.

Az első albekezdéstől eltérve, Horvátország esetében a terv - az első albekezdésben meghatározottakkal azonos feltételek mellett - legfeljebb két évre vonatkozhat a 2005. évtől számítva.

(3) Terveikben a csatlakozni szándékozó országok biztosítják, hogy prioritást kapjanak a piaci hatékonyságot javító intézkedések, a minőségi és egészségügyi szabványok és azok az intézkedések, amelyek révén új munkaalkalmakat teremtenek a vidéki területeken, a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

(4) A csatlakozni szándékozó országokkal kötött eltérő megállapodás hiányában, a tervet legkésőbb e rendelet hatálybalépése után hat hónappal nyújtják be.

(5) Az egyes csatlakozni szándékozó országok által benyújtott tervek alapján egy mezőgazdasági és vidékfejlesztési programot hagy jóvá a Bizottság a tervek benyújtása után hat hónappal, az 1260/99/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, feltéve, hogy az összes szükséges információ rendelkezésre áll. A Bizottság a javasolt terveket különösen abból a szempontból vizsgálja, hogy összhangban vannak-e ezzel a rendelettel.

(6) A program szükség szerint felülvizsgálható és módosítható az alábbiak eredményeként:

- társadalmi-gazdasági fejődés, vonatkozó új információk és az érintett cselekvések végrehajtásának eredményei, beleértve a felügyelet és az értékelés eredményeit is, valamint a rendelkezésre álló támogatások összege módosításának a szükségességét,

- a csatlakozási partnerség és a közösségi vívmányok elfogadására vonatkozó nemzeti program keretében hozott intézkedések,

- a forrásoknak a 15. cikkben megállapított újraelosztása.

5. cikk

Előzetes vizsgálat, felügyelet és értékelés

(1) Ahooz, hogy a hatékonyságát föl lehessen mérni, a programban foglalt intézkedésekhez nyújtott támogatást előzetes és félidei vizsgálatnak, folyamatos felügyeletnek és utólagos értékelésnek kell alávetni abból a célból, hogy felmérjék a meghatározott célkitűzésekhez képest elért eredményt és hatásokat. Horvátország esetében azonban a vonatkozó programról nem kell félidős értékelést készíteni.

(2) A Bizottság és a csatlakozni szándékozó ország figyelemmel kíséri a program végrehajtását. Ezt a felügyeletet közösen kialakított eljárások szerint végzik.

A felügyeletet az előzetesen közösen egyeztetett és kialakított sajátos fizikai, környezetvédelmi és pénzügyi mutatókra való hivatkozás alapján végzik.

A csatlakozni szándékozó országok legkésőbb a következő év első félévének végén a Bizottságnak éves beszámolókat nyújtanak be, amelynek legalább az 1260/1999/EK rendelet 37. cikkében szereplő információkat tartalmazzák.

(3) Az 1260/1999/EK rendelet 35. cikke rendelkezéseinek megfelelően minden vidékfejlesztési programhoz külön támogatásfelügyeleti bizottságot hoznak létre.

6. cikk

Kompatibilitás

A közösségi támogatásban részesülő intézkedéseknek meg kell felelniük a csatlakozási partnerség keretében vállalt kötelezettségeknek, és összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösségi vívmányok átvételéről szóló nemzeti program alapelveivel.

Az e rendelet alapján finanszírozott intézkedéseknek meg kell felelniük az európai megállapodás rendelkezéseinek, beleértve e megállapodásoknak az állami támogatásokra vonatkozó végrehajtási rendelkezéseit is.

Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedéseknek meg kell felelniük a KAP célkitűzéseinek, különösen a közös piacszervezésre és a közösségi strukturális intézkedésekre vonatkozóknak. Az intézkedések nem okozhatnak zavart a piacon.

III. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

7. cikk

Források

(1) Az e rendelet alapján nyújtott közösségi támogatást a 2000-2006. közötti időszakra ítélik oda, kivéve a Horvátországnak nyújtott közösségi támogatást, amelyet a 2005-től 2006-ig terjedő időszakra kell megadni. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi, a pénzügyi terv korlátain belül.

(2) A vidékfejlesztési program végrehajtásához nyújtott közösségi támogatást az 1260/99/EK rendelet 30. cikkében megállapított elvek szerint előleg, részfinanszírozás vagy finanszírozás formájában folyósítják.

A pénzügyi támogatás kifizetése történhet a program végrehajtására vonatkozó előlegek és a felmerült kiadások utólagos kifizetése formájában.

(3) A csatlakozni szándékozó országoknak az ezen eszköz alapján, előcsatlakozási segítség címén nyújtott pénzügyi támogatás elosztása a következő objektív kritériumokon alapul:

- a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó lakosság aránya,

- a mezőgazdaságilag művelt terület nagysága,

- az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerőben kifejezett értéke,

- sajátos területi körülmények.

Horvátország számára azonban az éves pénzügyi juttatást külön kell meghatározni.

(4) A 4. cikk (2) bekezdésében említett időszakban az alapok éves felosztásának legfeljebb 2 %-a fordítható a Bizottság kezdeményezésére meghozandó olyan intézkedések finanszírozására, mint előzetes tanulmányok, cserelátogatások, értékelések és ellenőrzések.

8. cikk

A közösségi hozzájárulás mértéke és a támogatásintenzitás

(1) A közösségi hozzájárulás nem haladhatja meg az összes támogatható közkiadás felső határának 75 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a) a 2. cikk negyedik, hetedik, tizenegyedik és tizenhatodik francia bekezdésben említett intézkedésekre, valamint bármely infrastruktúrát érintő projektre vonatkozóan 80 %;

b) a Bizottság által kivételes természeti katasztrófa esetére hozott intézkedés szerinti kapcsolódó projektekre vonatkozóan 85 %;

c) a 2. cikk tizenötödik francia bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében említett intézkedésekre vonatkozóan 100 %.

(2) Az állami támogatás összege nem haladhatja meg a beruházás összes támogatható költsége felső határának 50 %-át.

E felső határ ugyanakkor:

a) a mezőgazdasági üzemekben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 55 %;

b) a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben való beruházásokra 60 %;

c) a hegyvidéki térségek mezőgazdasági üzemeiben a fiatal mezőgazdasági termelők általi beruházásokra 65 %;

d) az (1) bekezdés b) pontjában említett beruházásokra 75 %;

e) jelentős nettó jövedelmet termelő infrastrukturális beruházásokra 100 %;

(f) a 2. cikk tizenhatodik francia bekezdésében említett intézkedésekre 100 %.

Az állami támogatások mértékének ezen bekezdés alkalmazásában történő meghatározásakor nem kell figyelembe venni az ezen eszköz alapján meghatározott közösségi hozzájárulásból való részesedés nélkül nyújtott hitelekhez történő hozzáférést megkönnyítő nemzeti támogatásokat.

A közösségi hozzájárulás mértéke nem lépheti túl az európai megállapodás keretében az állami támogatásra - annak arányára és halmozott összegére vonatkozó - meghatározott felső határokat.

(3) A közösségi hozzájárulás összegét euróban kell kifejezni.

9. cikk

Pénzügyi ellenőrzés

(1) A pénzügyi támogatást az 1258/99/EK rendeletben rögzített elvek alapján ítélik oda.

A Bizottság az e rendelet alapján kiadásnak minősülő összegeket az Európai Közösségek általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi rendeletnek megfelelően a Bizottság és a csatlakozni szándékozó országok között kidolgozásra kerülő pénzügyi memorandum alapján fizeti ki.

(2) A Bizottság a 12. cikkben meghatározott eljárás szerint fogadja el a program irányításának módszerét, a felügyeletre és a végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket, a szabálytalanságok megelőzésének és kivizsgálásának rendszerét és a jogtalanul folyósított összegek behajtására vonatkozó eljárásokat. Ezen intézkedések elfogadása előfeltétele a 4. cikk (5) bekezdésében említett program jóváhagyásának.

(3) A kedvezményezett országok által végrehajtott ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság és a Számvevőszék, saját megbízottai és megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői révén, helyszíni technikai vagy pénzügyi vizsgálatot végezhet, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzést és a záró könyvvizsgálatot is.

10. cikk

A támogatás csökkentése, felfüggesztése vagy visszavonása

(1) Amennyiben egy intézkedés végrehajtása nem látszik igazolni az e célra elkülönített pénzügyi támogatás valamely részét, a Bizottság megfelelően kivizsgálja az esetet, külön felszólítva a csatlakozni szándékozó országot vagy az általa az intézkedés végrehajtására kijelölt hatóságokat, hogy egy meghatározott határidőn belül tegyék meg észrevételeiket.

(2) E vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti az adott intézkedésre vonatkozó támogatást, ha a vizsgálat megerősíti a szabálytalanság tényét vagy egy olyan fontos módosítást, amely kihat az intézkedés végrehajtásának a természetére vagy feltételeire, és amelyhez nem kapták meg a Bizottság jóváhagyását.

(3) A túlfizetésből visszamaradt összegeket a Bizottságnak utalják át. Az át nem utalt összegek után a pénzügyi rendelet rendelkezései értelmében késedelmi kamatot kell fizetni.

11. cikk

A 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtásához, a rendelkezésére álló forrásokat a Bizottság osztja el a felvételt kérő országok között. Három hónapon belül az arról szóló hatá rozat meghozatalát követően, hogy egy ország jogosult az e rendelet alapján nyújtott támogatásra, a Bizottság minden egyes felvételt kérő országokkal közli a folyamatban lévő pénzügyi tervre szóló, az adott országra vonatkozó indikatív pénzügyi előirányzatról hozott határozatát.

IV. CÍM

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

12. cikk

(1) A Bizottság az 1260/1999/EK rendelet 50. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el e rendelet végrehajtási szabályait.

(2) A Bizottság az 1258/1999/EK rendelet 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el a részletes pénzügyi szabályokat. Ezek elsősorban a költségvetési fegyelem betartására vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket.

V. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Jelentések

A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az e rendelet alapján nyújtott közösségi támogatásról.

Ezekben a jelentésekben a Bizottság különösen az 1. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladásról számol be.

VI. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Információ és nyilvánosság

(1) A 4. cikk (5) bekezdésében említett programokról kellő tájékoztatást kell adni a csatlakozni szándékozó országokban.

(2) Ennek különösen a következőket kell magában foglalnia:

- a lehetséges kedvezményezettek és a szakmai szervezetek tájékoztatása a rendelkezésre álló támogatásról,

- a nagyközönség tájékoztatása a Közösség támogatással összefüggésben játszott szerepéről.

A tervezett javaslatokról és az e célból elfogadott intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot.

15. cikk

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásakor az érintett ország elveszíti jogosultságát az e rendelet keretébe tartozó támogatásra. Azok a források, amelyek a csatlakozni szándékozó országnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében felszabadulnak, újraelosztásra kerülnek az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt csatlakozni szándékozó országok között. Az újraelosztás a csatlakozni szándékozó országok szükségletein, abszorpciós képességén és a 7. cikk (3) bekezdésében megállapított kritériumokon alapul.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz az újraelosztásra vonatkozó általános megközelítésről.

A Tanács második bekezdésben említett határozatának fényében, a Bizottság a 12. cikk (1) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határoz a rendelkezésre álló forrásoknak a többi kedvezményezett közötti újraelosztásáról.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 175., 1998.6.9, 7. o. és

HL C 27., 1999.2.2, 18. o.

( 2 ) 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 101.szám., 1999.04 12.

( 4 ) HL C 93., 1999.4.6

( 5 ) HL L 161., 1999.6.26, 73. o.

( 6 ) HL L 161., 1999.6.26, 68. o.

( 7 ) HL L 85., 1998.3.20, 3. o

( 8 ) HL L 161., 1999.6.26, 1. o.

( 9 ) HL L 160., 1999.6.26, 103. o.

( 10 ) HL L 139.,1998.5.11, 1. o.

( 11 ) HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb az 583/2004/EK rendelettel (HL L 91., 2004.3.30., 1. o.) módosított rendelet.

( 12 ) HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2415/2001/EK rendelettel (HL L 327., 2001.12.13., 3. o.) módosított rendelet.

( 13 ) HL L 344., 2005.12.27., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1268 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1268&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999R1268-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999R1268-20051228&locale=hu