126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet

az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése napjától vagy az azt követő időponttól megállapításra kerülő, illetőleg az említett időpontban még folyamatban lévő ügyekben egyaránt alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,

Miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1057. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.