187/2001. (X. 12.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: T.) 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követően és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló előirányzatot az éves teljesítmény szerint kell felosztani, és a kifizetéseket teljesíteni."

2. §

A Kr. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) A szolgáltató a háziorvosi körzet területén élő lakosság elhelyezkedésének adottságait figyelembe véve, a betegek orvos általi felkeresése költségei fedezetére az alábbi területi kiegészítő díjazásra jogosult havonta:

a) fővárosban, városban 26 000 Ft,

b) községben 30 000 Ft,

c) több településre kiterjedő körzetben 38 000 Ft,

d) ha a körzet ellátási területéhez

külterületi lakott hely is tartozik 43 000 Ft.

Amennyiben a háziorvosi körzet lakosságának legalább 25 százaléka a b) vagy d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik, a háziorvosi szolgáltató a magasabb összegű területi kiegészítő díjra jogosult."

3. §

Az R. 22. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyetemi képzést és továbbképzést végző intézmény havi alapdíjra jogosult a külön jogszabály szerint fogászati alap- és szakellátást (a továbbiakban: egyetemi fogászati ellátás) nyújtó szolgálatai tevékenységéért, a progresszív ellátásra és a rendelkezésre állásra is tekintettel. Az egészségügyi szolgáltatókat legfeljebb az alábbi heti óraszámra illeti meg az alapdíj:

heti óraszám

a) Semmelweis Egyetem, Budapest 1650,

b) Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi

és Egészségtudományi Centrum 550,

c) Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi

és Gyógyszerésztudományi Centrum 550,

d) Debreceni Egyetem, Orvos- és

Egészségtudományi Centrum 550,

e) Központi Stomatológiai Intézet 720.

Az alapdíj rendelésenként - önálló szervezeti egységkóddal rendelkező szervezeti egységenként - heti 30 óra rendelési idő esetén 10 000 korcsoportos pontszámnak megfelelő összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idő esetén ezen összeg időarányos része."

4. §

A Kr. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(6) Teljesítményarányos díjazásban részesül a fogászati szakrendelés és az alapdíjon felül az egyetemi fogászati ellátási szolgálat, valamint az alapellátási fogászati szolgálat. A teljesítményarányos finanszírozás a nyújtott ellátások teljesítménypontszáma alapján történik."

5. §

A Kr. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP által finanszírozott fogászati szolgálat a rendelésen megjelenő biztosítottnak a külön jogszabályban meghatározott fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozásokat térítésmentesen köteles nyújtani. A 22. § (5) bekezdés b) pontja szerinti személyt - a beteg első megjelenésekor - el kell látni, ezt követően további kezelések elvégzésére a feladat ellátására területi ellátási kötelezettségre kijelölt szolgálathoz lehet továbbutalni."

6. §

A Kr. 30. §-ának (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(11) Az (1) bekezdés szerinti jelentést kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón kell megküldeni a Pénztárnak a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig."

7. §

A Kr. 5. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2001. november l-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 2. és 7. §-a 2001. december l-jén lép hatályba.

(3) A Kr. 23. §-ának (1) bekezdése b) és c) pontjának 19-60 éves korig sorának korcsoportonkénti szorzója átmenetileg 3,0-ra emelkedik a 2001. november l-jétől 2002. január 31-ig vonatkozó kifizetéseknél.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 23. §-ának (2) bekezdése és a 38. § (3) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

9. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki:

[(2) Az OEP a finanszírozási szerződéseket]

"d) a népegészségügyi szempontból legfontosabb daganatos betegségek számának és halálozásának csökkentésére irányuló program keretében emlőszűrő- és diagnosztikai vizsgálatokra, méhnyakrák diagnosztikai vizsgálatokra, valamint vastag- és végbéldaganatok szűrésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiírásra kerülő pályázat alapján,

e) az a)-d) pontokban nem szereplő egészségügyi szolgáltatások tekintetében e rendelet rendelkezései szerint"

(köti meg.)

Orbán Viktor s. k.,

Miniszterelnök.

Melléklet a 187/2001. (X. 12.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A gyógyító-megelőző ellátások 2001. évi kiadási előirányzatai

Millió forintban

Megnevezés2000. évi eredeti előirányzat2000. évi törvény szerint módosított előirányzatBérnövekményFejlesztés2001. évi előirányzatFejlesztés 2141/2001. Korm. hat.Évközi át-csoportosítás
2001. 05. 10.
2001. évi módosított előirányzatIndex
%-ban
1.2.3.4.5.6.7.8.(=8/1.)
1Háziorvosi ellátás
2fix összeg7 761,07 761,0491,08 252,0— 102,08 150,0105,0%
3területi pótlék446,0446,00,0446,0150,0— 12,8583,2130,8%
4eseti ellátás díjazása256,0256,089,6345,6345,6135,0%
5teljesítménydíjazás24 209,024 209,03127,827 336,8— 125,227 211,6112,4%
7ügyeleti szolgálat4 070,04 070,0507,34 577,34 577,3112,5%
81. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgálat össz.36 742,036 742,04 215,740 957,7150,0—240,040 867,7111,2%
9Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
10iskola-egészségügyi ellátás1 089,01 089,0114,21 203,218,11 221,3112,1%
11védőnői szolgálat6 602,06 602,0693,37 295,3—291,57 003,8106,1%
12anya-, gyermek- és csecsemővédelem802,0802,084,1886,117,3903,4112,6%
13gyermekgyógy. MSZ.SZ79,079,08,387,3.3,190,4114,4%
14nőgyógy. MSZ.SZ66,066,05,871,83,074,8113,3%
152. Védőnő, anya-, gyermek-és ifj. véd. összesen8 638,08 638,0905,79 543,7—250,09 293,7107,6%
163. Fogászati ellátás10411,010 411,01 091,511 502,5580,012 082,5116,1%
17Gondozóintézeti gondozás
18nemibeteg-gondozás909,0909,095,31 004,348,91 053,2115,9%
19tüdőgondozás3 484,03 484,0365,33 849,3294,34 143,6118,9%
20pszichiátriai gondozás1 753,01 753,0183,81 936,8243,42 180,2124,4%
21onkológiai gondozás900,0900,094,3994,3105,31 099,6122,2%
22alkohol- és drogbetegek ellátása616,0616,064,6680,6107,1787,7127,9%
234. Gondozóintézeti gondozás összesen7 662,07 662,0803,38 465,3799,09 264,3120,9%
245. Betegszállítás és halottszállítás orv.rendelv.3 687,03 687,0386,54 073,5100,04 173,5113,2%
256. Járóbeteg-szakrendelés + szakambulancia51 757,051 757,07 823,459 580,41 365,060 945,4117,8%
277. CT, MRI7 270,07 270,0762,08 032,0—309,07 723,0106,2%
288. Művesekezelés10 143,010 143,01 063,411 206,4400,011 606,4114,4%
299. Házi szakápolás1 324,01 324,0138,81 462,81 462,8110,5%
30Fekvőbeteg-szakellátás
31aktív fekvőbeteg-ellátás188 923,0188 923,020 279,0209 202,05 723,0214 925,0113,8%
extrafinanszírozás150,0150,050,0200,0200,0133,3%
32speciális finanszírozású felada7 594,07 594,0206,57 800,5500,08 300,5109,3%
krónikus fekvőbeteg-ellátás21 872,021 872,02 457,724 329,71 450,025 779,7117,9%
34egyéb ellátás729,0729,076,4805,4805,4110,5%
3510. Fekvőbeteg-szakellátás összesen219 268,0219 268,023 069,6242 337,67 673,0250 010,6114,0%
3611. Működési költség előleg360,4360,4—4,9355,5355,598,6%
3712. Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiad.600,0600,0—8,1591,9591,998,7%
38Célelőirányzatok
39vény200,0200,00,0200,068,0268,0134,0%
40felülvizsgáló orvosok díja320,0320,033,6353,6353,6110,5%
41méltányossági térítések*135,0135,00,0135,0135,0100,0%
42irányított betegellátás kiadásai*286,0286,0,0214,0500,0500,0174,8%
43alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj0,0264,0264,0
4413. Célelőirányzatok összesen941,0941,033,6214,01 188,6332,01 520,6161,6%
4514. Egyszeri bérjuttatás14 942,00,00,0
46MINDÖSSZESEN358 803,4373 745,440 280,5214,0399 297,910 600,00,0409 897,9114,2%

* A Bérnövekmény oszlop nem tartalmazza a munkáltatói járulék két százalékpontos csökkenésének megtakarító hatását."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére