1998. évi XCI. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó

a) bevételi főösszegét 1 569 500 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 1 611 154 millió forintban,

c) hiányát 41 654 millió forintban

állapítja meg.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 1-2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK KÖLTSÉGVETÉSE

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap

a) bevételi főösszegét 914 665 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 914 665 millió forintban,

c) egyenlegét nulla millió forintban

állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 3-4. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése

3. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap

a) bevételi főösszegét 654 835 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 696 489 millió forintban,

c) hiányát 41 654 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 5-6. számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. § (1) Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételek és kiadások az:

a) 1. cím társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek,

b) 3. cím működési célú bevételek,

c) 5. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek,

d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatait,

e) 6. cím vagyongazdálkodás kiadásai.

(2) Teljesítésként a 6. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzaton a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítésének kiadásai a vagyonértékesítési bevétel terhére számolhatók el.

(3) A 4. cím működési kiadások előirányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának (2) bekezdése szerint módosítható.

5. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátások előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a 12. kiemelt előirányzat, a tartós megtakarítást eredményező kapacitásleépítéssel vagy belső átalakítással együttjáró létszámleépítéssel összefüggő felmentéssel, végkielégítéssel kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl.

(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások személyi juttatásait és járulékait - ideértve a 13. havi illetményt a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél, valamint az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait - és a dologi kiadásokat.

(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok között - ide nem értve a 12. felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások és a 14. gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartalékát - az egészségügyi miniszter a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelő személlyel együtt átcsoportosíthat.

6. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatainak felhasználásáról - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának figyelembevételével - éves és a tényleges igénybevételhez igazodóan havi, ezen belül napi bontásban finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak. Indokolt esetben a finanszírozási terv módosítható.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatok időarányostól való eltérését év közben az éves előirányzat 5%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.

(3)[2] A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül.

7. § (1)[3] Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható.

(2) Az Ny. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata nyugdíjmegállapítási és -folyósítási feladatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 555 millió forintot, valamint az ingatlanberuházásra 400 millió forintot tartalmaz.

8. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei a 2. cím, 1. alcím nyugellátások előirányzat összegéből különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre 350 millió forintot használhatnak fel.

9. § (1)[4] Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20-22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - értékesíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonértékesítésből származó bevételből, a vagyonértékesítés költségeinek elszámolása után az Ny. Alapnál 39 100 millió forintot, az E. Alapnál 14 600 millió forintot az ellátások fedezetére kell fordítani (5. cím, 1. alcím).

(3) Az 5. cím, 1. alcím az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek előirányzatának teljesítését a bevételek tényleges teljesítésének megfelelő előirányzat-csoporton és kiemelt előirányzatokon kell elszámolni.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzaton felüli többletbevételek felhasználásáról döntsön.

10. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás előirányzatán belül, az alap kiadásainak 1%-áig zárolt céltartalék kerül előirányozásra.

(2) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 49. §-ának (4) bekezdése szerinti jelentés figyelembevételével a Kormány dönt az (1) bekezdés szerint képzett 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 14. kiemelt előirányzat szerinti céltartalék előirányzatának a gyógyító-megelőző feladatok finanszírozására történő felhasználásáról.

11. § (1) A 3. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat működési költségtérítés előirányzat a nem társadalombiztosítási alapok terhére folyósított ellátásokkal kapcsolatos költségeknek a központi költségvetésből történő megtérítése, amely

a) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 820 millió forint,

b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint (amely az 1999. április 1-jétől átvételre kerülő gyermeknevelési támogatás folyósításának feladataira 100 millió forintot tartalmaz).

(2) A működésre fordított kiadásokból

a) a 4. cím, 3. alcím, 6. előirányzat-csoport a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadása 600 millió forint összegben,

b) a 4. cím, 3. alcím, 5. előirányzat-csoport az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez rendelt kiadások 813 millió forint összegben kizárólag a cél szerint használható fel.

(3) A 4. cím, 3. alcím, 8. előirányzat-csoport központosított intézményi kiadás előirányzata 1437 millió forint, amely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának hatáskörében a 4. cím, 1., 2. alcímekre használható fel.

12. § (1) A 3. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat tartalmazza a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának támogatását, valamint a hazai hozzájárulás és a tárgyévi törlesztés fedezetét.

(2) A 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat - alaponként 2000-2000 millió forint - a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának kiadásaira, valamint a világbanki hitel igénybevételéhez kapcsolódó hazai kiadásokra és a tárgyévi törlesztés összegére használható fel.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása és annak az alapok közötti tényleges felhasználásához igazodó átcsoportosítása a Kormány egyetértésével történhet.

12/A. § (1)[5] A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell.

13. §[6] Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.

14. § (1) A társadalombiztosítási igazgatási szervek elhelyezését és célirányos tevékenységét, tárgyi eszközhátterét biztosító gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszűnéséről, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról szóló rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a társaságokban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felügyeletét, valamint a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányítását a Kormány nevében ellátó, a Kormány rendeletében meghatározott személy gyakorolja;

b) a társaságok megszűnésével a társasággal szemben fennálló, illetve a társaságot megillető követelések - a c) pontban foglaltakat kivéve - nem válnak lejárttá;

c) a hitelezők a társaságokkal szemben fennálló ismert követeléseiket a hitelezőknek szóló felhívás közzétételét követő 15 napon belül jelenthetik be;

d) a társaságokat terhelő vagyoni kötelezettségek az Ny. Alapot terhelik, a társaságokat megillető vagyoni jogokat az Ny. Alap gyakorolja. A társaságoknak a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona az Ny. Alapot illeti meg. Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök a működési vagyon részét képezik;

e) a társaságok megszűnésével összefüggő, a gazdálkodó szervezet vezetőjét terhelő kötelezettségeket az a) pontban megjelölt személy teljesíti, ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti éves beszámolónak és az eredmény felosztása utáni zárómérlegnek a társaság megszűnése napjával történő elkészítési kötelezettségét is.

(2)[7] Az (1) bekezdés szerinti eljárás illetékmentes.

15. § A társadalombiztosítási igazgatási szervek működését szolgáló, a 7. számú mellékletben részletezett, az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjától a működési vagyon részét képezik.

16. §[8]

V. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény módosítása

17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: T.) 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 3. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím és a 6. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzatait a felhasználás igényeihez igazodóan a Kormány az Alapok között átcsoportosíthatja az érintett kiadási előirányzatok azonos összegű és egyidejű módosítása mellett."

18. §[9]

19. § A T. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A járóbeteg-szakellátás a nyújtott ellátások teljesítmény-pontértéke és/vagy az általuk ellátott feladat alapján kerül finanszírozásra.

(2) A fogászati alapellátás finanszírozása a lakosságszámot figyelembe vevő korcsoportos pontszámrendszer, valamint a jelentett teljesítményekkel arányos teljesítménydíjazás alapján történik. A fogászati szakellátás finanszírozása a járóbeteg-szakellátás finanszírozási szabályai szerint történik."

20. § A T. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A progresszív betegellátás kiegészítő díjazására az aktív fekvőbeteg előirányzat 2,5%-a szolgál, melynek felhasználását kormányrendelet szabályozza.

(3) Az egészségügyi ellátó rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében az egészségügyi intézetek az egymás számára végzett ellátások (vér és vérkészítmények díja, orvosi beavatkozások) szerződés szerinti árát kötelesek 30 napon belül kiegyenlíteni."

21. § A T. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § A fekvőbeteg-szakellátás intézményei a krónikus minősítésű osztályokon nyújtott ellátás után a teljesített ápolási napok alapján szakmai csoportonként országos egységes ápolási díj alapján részesülnek finanszírozásban."

22. § A T. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § A egyes finanszírozási technikák bevezetésének előkészítése céljából az Egészségügyi Minisztérium szakmai-fejlesztési programjában részt vevő egészségügyi szolgáltatók szerződés szerinti finanszírozása mellett az OEP az egészségügyi miniszter felkérése alapján ellátja a szakmai programmal kapcsolatos, a finanszírozási rendszerhez történő illesztés lehetőségét biztosító elemzési, adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat is."

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

23. §[10]

24. § Az AT. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai zárszámadásának keretében hagyja jóvá az Alapok bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési hiány/többlet összegét, a működési pénzmaradvány összegét, dönt a hiány rendezésének, illetve a többlet felhasználásának módjáról."

25. § Az AT. 3. §-ának (6) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"Az előzőek szerint kell megítélni a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitelt és annak törlesztését."

26. § (1) Az AT. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, valamint a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik."

(2) Az AT. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:

a) a társadalombiztosítási járulékok 66,67%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 33% - belül a 22%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék részaránya);

b) a biztosítotti nyugdíjjárulék, ideértve

1. a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 72,73%-át (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 11%-a - belül a nyugdíjjárulék - 8% - részaránya),

2. a magánnyugdíjpénztári tag által fizetett járulék 40%-át (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 5%-on belül - a nyugdíjjárulék - 2% - részaránya),

3. a magánnyugdíj és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 23. § (1) bekezdés d) pontja, továbbá a 123. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a pénztár által a pénztártag egyéni számláján lévő a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalt összeget, ha a pénztártag e szerint dönt,

4. a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj után fizetett nyugdíjjárulékot,

5. a keresetpótló juttatás, munkanélküli járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli segély után fizetett nyugdíjjárulékot;

c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve

1. a szolgálati idő megszerzésére kötött megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot,

2. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk. tv.) 7. §-a alapján a Magyar Államkincstár által a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összeget,

3. a munkanélküli ellátás és egyes szociális ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék összegét;

d) a késedelmi pótlék, bírság 63,96%-a;

e) a központi költségvetési hozzájárulások, támogatások, ideértve

1. a gyermekgondozási segélyben részesülők után a központi költségvetés által fizetett nyugdíjbiztosítási járulékot,

2. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetéséről szóló törvényben meghatározott egyéb állami hozzájárulás, támogatás összegét;

f) a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos, a Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett, - jogalap nélkül felvett, vagy más ok miatt - visszatérült bevételként elszámolt összeg, valamint az alapokat közösen megillető egyéb bevételek összegének a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető 63,96%-a;

g) a Nyugdíjbiztosítási Alap részére tartozás fejében átadott vagyon értékesítéséből, hozamából származó bevétel;

h) az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerében a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz tartozó állami vagyonnak az értékesítéséből és egyéb bevételeiből származó - ráfordításokkal csökkentett - összeg;

i) a működési kiadások fedezetére szolgáló, az Alapon kívüli forrásból származó bevétel összege. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése a 10. § (1) bekezdésében meghatározott bevételekkel rendelkezik."

27. § Az AT. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap

a)[11]

b) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, ideértve a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a betegséggel kapcsolatos segélyek és kártérítési járadékok,

c) a természetben nyújtott ellátások, ideértve a gyógyító-megelőző ellátásokat, gyógyfürdő-szolgáltatást, anyatej-ellátást, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ártámogatást és az utazási költségtérítés

kiadásainak fedezetére szolgál.

(2) Az Egészségbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl azok finanszírozásával összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásra, bankköltségre, postaköltségre, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető, a társadalombiztosítási ellátások kifizetőhely által folyósított összegének 1%-ával azonos költségtérítésre, a jóváhagyott működési kiadások külső forrásból nem biztosított összegének fedezetére, továbbá az Egészségbiztosítási Alap ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeinek fedezetére szolgál. Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetését a 10. § (3) bekezdése szerinti kiadások terhelik.

(3) A kiadás fedezetét a következő bevételek képezik:

a) a társadalombiztosítási járulékok 33,33%-a (a társadalombiztosítási járulékon - 33% - belül a 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulék részaránya);

b) a biztosított által fizetett kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó személy által fizetett egyéni járulék 27,27%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 11% - belül az egészségbiztosítási járulék - 3% - részaránya) és a magánnyugdíjpénztári tag által fizetett egyéni járulék 60,00%-a (az általuk fizetett egyéni járulékok együttes mértékén - 5% - belül az egészségbiztosítási járulék - 3% - részaránya);

c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve

1. a baleseti járulékot,

2. az egészségbiztosítási ellátások megtérítésére kötött megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulékot,

3. az egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett személyek által fizetett 11%-os mértékű egészségbiztosítási járulékot,

4. a munkáltatói táppénz-hozzájárulást,

5. az Alk. tv. 7. §-a alapján a Magyar Államkincstár által az Egészségbiztosítási Alapnak közteherjegy után befolyt járulék címen átutalt összeget,

d) a százalékos és tételes egészségügyi hozzájárulás összege;

e) a késedelmi pótlék, bírság 36,04%-a;

f) a központi költségvetésből származó hozzájárulások, térítések, ideértve a terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés és egyéb, a törvényben előírt költségvetési támogatások, térítések összegét;

g) az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek, ideértve

1. a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díjat,

2. baleseti és egyéb kártérítések megtérített összegét,

3. az Egészségbiztosítási Alapból fizetett - jogalap nélkül felvett, vagy más ok miatt - visszaérkezett bevételként elszámolt összeget, valamint az alapokat közösen megillető egyéb bevételek összegének az Egészségbiztosítási Alapot megillető 36,04%-a,

4. egyéb, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételeket,

h) az Egészségbiztosítási Alap részére járuléktartozás fejében átadott vagyon értékesítéséből, hozamából származó bevétel,

i) az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerében az Egészségbiztosítási Alaphoz tartozó állami vagyonnak az értékesítéséből és egyéb bevételeiből származó - ráfordításokkal csökkentett - bevétel,

j) a működési kiadások fedezetére szolgáló, az Alapon kívüli forrásból származó bevétel összege. Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése a 10. § (1) bekezdésében meghatározott bevételekkel rendelkezik."

28. § Az AT. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alapok követelései fejében az adós által felajánlott vagyonnak az Alapok kezelése tekintetében döntési jogkörrel rendelkező szerv (szervek) által történő elfogadása adásvétel jogcímén történő tulajdonszerzésnek minősül. Ez a vagyonátruházás mentesül az adó- és illetékfizetési kötelezettség alól. A vagyon értékesítéséből, hozamából származó bevételt a folyó évi kiadások finanszírozására kell felhasználni."

29. § Az AT. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A működési költségvetés bevétele:

a) Az éves költségvetési törvényben jóváhagyott, a b) pontban meghatározottak szerinti működési saját bevétel, valamint ennek és a működési kiadási előirányzat főösszegének az Alapból biztosított különbözete.

b) Az intézmények saját folyó bevételei, a működési vagyon hasznosításából származó bevétel, a nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások központi költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által történő megtérítése, valamint a társadalombiztosítási alrendszeren kívüli forrásból működési célra átvett egyéb összeg, továbbá törvényben meghatározott egyéb bevétel.

(2) A működési költségvetést terhelik az ügyvitelben kifizetett személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok (a nyugdíjbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, táppénz-hozzájárulás, munkaadói járulék) dologi kiadások, pénzeszközátadások, egyéb támogatások, a felújítási és felhalmozási kiadások, a közvetlenül a működési költségvetésbe kerülő bevételek elérése érdekében teljesített ráfordítások, továbbá törvényben meghatározott egyéb kiadások.

(3)-(4)"[12]

30. § (1) Az AT. 11. §-a (1) bekezdésének az a), d) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről és annak végrehajtásáról - az Áht. 86. §-ának (1) bekezdése alapján - alkotott törvénynek tartalmaznia kell:]

"a) Az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési mérlegét a működési költségvetésével együtt (a bevételek és kiadások részletes bemutatásával), a bevételi többletet és annak felhasználását, illetve a kiadási többletet és annak fedezetét;"

"d) A költségvetés végrehajtásáról szóló törvénynek tartalmaznia kell a vagyonkimutatást is;"

"g) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetéséről szóló törvényben alaponként meghatározza azon kiadásokat és bevételeket, amelyek előirányzatainak megváltoztatása kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik."

(2) Az AT. 11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Alapok és a társadalombiztosítási költségvetési szervek a kincstári körbe tartoznak."

31. § Az AT. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által beszedett járulékbevételeket év közben a folyamatos pénzellátás érdekében - éves elszámolási kötelezettség mellett - az OEP és az ONYF főigazgatója által kötött megállapodás alapján kell megosztani a két Alap között;

(2) a Magyar Államkincstár által az APEH nevén vezetett számlákon elszámolt járulékbevételeket - az (1) bekezdésben hivatkozott megállapodás szerinti százalékos mértékben - az APEH megbízásából a Kincstár naponta utalja át az OEP és az ONYF bevételi számlájára;

(3) az APEH az éves tényleges bevételt a járulékfizetésre kötelezettek bevallásának feldolgozása, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény (a továbbiakban: Tbj). 53. §-a szerinti befizetések elszámolására vonatkozó rendelkezése, valamint a 4-5. §-ban foglaltak szerint osztja meg az E. Alapot, illetve az Ny. Alapot megillető bevételre.

(4) Az APEH a járulékbevételekről havonta a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésével azonos bontásban, előzetes adatokat szolgáltat a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, továbbá a társadalombiztosítás igazgatási szerveit felügyelő személy részére, valamint az ellátások folyósításához az OEP és az ONYF részére folyamatos adatszolgáltatást is biztosít.

(5) A (3) bekezdésben foglaltak alapján megosztott tényadatok éves elszámolását az APEH a tárgyévet követő év január 31-éig küldi meg az OEP és az ONYF részére.

(6) A tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az év közben az Alapok javára átutalt összegek közötti különbözetet az (5) bekezdésben meghatározott időpontig kell a két Alap között pénzügyileg is rendezni."

32. §[13]

A Kiváló és Érdemes Művészi járadékról szóló 1997. évi XCVII. törvény módosítása

33. §[14]

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

34. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 121. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Pénztártanács tagjai:)

"f) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója."

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

35. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló - többször módosított - 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében említett személlyel egyetértésben határozza meg;"

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

36. § Az 1998. évi XXXIX. törvénnyel módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanácsnak e törvény erejénél fogva tagja, továbbá)

"c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében említett személy;"

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

37. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tbf.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A pénzügyminiszter a (2) bekezdésben meghatározott személlyel együttesen terjeszti a Kormány elé a járulékfizetéssel kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit. Az egészségügyi miniszter a (2) bekezdésben meghatározott személlyel együttesen terjeszti a Kormány elé az egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit. A (2) bekezdésben meghatározott személy terjeszti a Kormány elé a nyugdíjbiztosítási ellátásokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit, valamint részt vesz a társadalombiztosítást érintő egyéb jogszabályok előkészítésében."

(2) A Tbf. 5. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság)

"a) irányítja a társadalombiztosítási ág jogszabályban meghatározott igazgatási (ügyviteli) és hatósági feladatainak ellátását, intézi a hatáskörébe tartozó hatósági ügyeket, közvetlenül irányítja a területi és egyéb igazgatási szerveket, ellenőrzi a más szervek által végzett ellátást megállapító és folyósító tevékenységet;"

(3) A Tbf. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A igazgatási szervek alkalmazottai közszolgálati jogviszonyban állnak."

(4) A Tbf. 9. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szabályszerűen elbírált igények alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes igazgatási szerv megtéríti."

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

38. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) 1999. január hónaptól kezdődően a járulékbevallási és befizetési kötelezettségek nyilvántartására és az azokra teljesített befizetések elszámolására az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál (a továbbiakban: APEH) új járulék-folyószámlát kell nyitni. A járulékkötelezettség, a késedelmi pótlék és bírságok befizetésére az APEH nevén vezetett önálló számlák szolgálnak. Az egyes számlákra teljesített befizetéseket az esedékesség sorrendjében kell elszámolni.

(2) Amennyiben a járulékbeszedési számlára teljesített befizetés az összes járulékkötelezettség kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet, az azonos időpontban keletkezett kötelezettségek tekintetében a következő kiegyenlítési sorrendet kell alkalmazni:

- jogszabályban meghatározott részarányban a biztosítottat terhelő (biztosítottól levont) egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék,

- társadalombiztosítási járulék,

- táppénz-hozzájárulás,

- baleseti járulék.

(3) Az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás esetében, amennyiben a járulékbeszedési számlára teljesített befizetés a járulékkötelezettség teljesítésére nem nyújt fedezetet, a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően először a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékra, a foglalkoztatott biztosítottak után fizetendő társadalombiztosítási járulékra, majd az egyéni vállalkozót vagy a társas vállalkozás tagját terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékra, ezt követően az egyéni vállalkozót, mint önfoglalkoztatót, illetőleg a társas vállalkozást tagjai után terhelő társadalombiztosítási járulékra, társas vállalkozás esetében a táppénz-hozzájárulásra, végül a baleseti járulékra kell elszámolni.

(4) A végrehajtás útján beszedett járulék- és az azokhoz kapcsolódó pótlék és bírságtartozások kezelésére az állami adóhatóság tartozás behajtás nyilvántartással kapcsolatos szabályai az irányadók."

Záró rendelkezések

39. § (1) E törvény - a 17-22. §-ok, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23., 26. és 63. §-aira vonatkozó rendelkezések kivételével - 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvényjavaslat 17-22. §-ai, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23. és 26. §-ára vonatkozó rendelkezés a törvény kihirdetésétől számított 30. napon, a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 63. §-ára vonatkozó rendelkezés a kihirdetés napján lépnek hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. §-ának e) pontja, továbbá a 13. §-ának b) pontjából "a nyugdíjbiztosítási önkormányzat és az egészségbiztosítási önkormányzat" szövegrész,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 23. §-ának a) pontjából "a társadalombiztosítási képviselők" szövegrész, valamint az azt megállapító 1996. évi XX. törvény 43. §-a i) pontjának azonos szövegrésze,

c)[15]

d) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (5) bekezdéséből az "illetve egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási önkormányzat", továbbá a 12. §-ának (3) bekezdéséből a "valamint egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási önkormányzati képviselő" szövegrész,

e)[16]

f) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 32. §-ának g) pontjából "a társadalombiztosítási képviselők" szövegrész,

g)[17]

h)[18]

i)[19]

j)[20]

k) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a (3) bekezdésének e) pontjából "az egészségbiztosítási önkormányzattól" szövegrész azzal, hogy az 1998. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell az egészségbiztosítási önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatást is,

l)[21] a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 23. §-ából "a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett", valamint a 26. §-ából "a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és" szövegrész, a 63. §-a,

m) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 6. §-a (2) bekezdésének e) pontjából az "és társadalombiztosítási önkormányzati" szövegrész,

n) a Tbf. 7. §-ának a) pontjából az "(igazgatóságok)" szövegrész,

o) az AT. 2. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése, a 2. § (3) bekezdéséből a "tartalékai" szövegrésze, a 6. §-ának (2) és (4) bekezdése, 11. §-a (1) bekezdésének b), c) és f) pontja, az 5/A. §-a és az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, az 5/B. §-a és az azt megállapító 1997. évi CXII. törvény 8. §-a, az 5/C. §-a és az azt megállapító 1997. évi CLIII. törvény 35. §-a, valamint az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdése,

p) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. §-ának (7) bekezdéséből, valamint a törvény 6. számú melléklete C) címének 1. pontjából a "társadalombiztosítási önkormányzattal" szövegrész,

r) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-ának (8) bekezdéséből "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága" szövegrész.

(4) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az anyakönyvvezető a magyar állampolgárságú újszülött anyakönyvi bejegyzését követő három napon belül - az anya és a gyermek születési adatait, valamint lakóhelyét tartalmazó anyakönyvi értesítéssel - adatot szolgáltat az újszülött Társadalombiztosítási Azonosító Jelének kiadásához a gyermek születési helye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak."

(5) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1999. január 1. napján hatályos, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)[22] az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a müködési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje.

b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó mellékletekben 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás 1-13. kiemelt előirányzatokon belüli szakmai előirányzatok összegét a finanszírozásról szóló rendeletben közzétegye,

c) az egészségügyi intézmények egymásnak nyújtott szakmai szolgáltatásai térítési rendjének kialakítására és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítására vonatkozó szabályokat kidolgozza,

d) az APEH 1999-re vonatkozó adatszolgáltatásának és az 1998. évre, valamint az azt megelőző évekre fennmaradó tartozások - különösen a tartozást mutató folyószámla-állomány vonatkozásában - kezelésének eljárási rendjét rendeletben szabályozza.

(7)[23]

(8) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény

a) 16. §-ának (2) bekezdésében a Tbj. 41. §-ának (3) bekezdését módosító második mondat helyébe a következő rendelkezés lép:

"A járulékot beszedő igazgatási szerv az értesítés alapján az előírt végrehajtási kötelezettséget nyilvántartja, arról a kötelezettet tájékoztatja, és a tartozást beszedi."

b)[24]

(9)[25]

(10) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-ának (2) bekezdésében a "18%-os" szövegrész helyébe "14%-os" szövegrész lép.

(11) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény

a) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Szja. 70. §-a szerinti természetbeni juttatás esetén a fizetendő százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás a fizetendő cégautó adó 25 százaléka."

b)[26]

c) 12. §-ának (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"..., továbbá az Szja.-nak, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvénynek a társadalombiztosítási járulékkal összefüggő rendelkezéseit a tételes egészségügyi hozzájárulásra is alkalmazni kell."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
1Társadalom biztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek1 509 160
1Társadalombiztosítási járulékbevételek951 252
1Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől261 880
2Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól629 757
3Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)22 069
4Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka37 546
1Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb. járulék17 045
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb. járuléka20 501
2Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék204 237
1Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)171 270
1Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka166 962
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka4 308
2Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)23 286
3Magánnyugdíjpénztárak átutalásai0
1Rokkantsági transzfer0
2Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer0
4Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék6 500
5Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék3 181
3Egyéb járulékok és hozzájárulások23 173
1Baleseti járulék514
2Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei1 005
3Egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezett személyek által fizetett 11%-os járulék800
4Munkáltatói táppénz-hozzájárulás10 500
1Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől3 530
2Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól6 714
3Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől116
4Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól140
5Közteherjegy után befolyt járulék87
6Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék10 267
7Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék0
8Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka0
4Egészségügyi hozzájárulás171 677
1Tételes egészségügyi hozzájárulás151 577
1Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől41 729
2Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól100 348
3Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől3 517
4Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás5 983
2Százalékos egészségügyi hozzájárulás20 100
5Késedelmi pótlék, bírság21 600
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:1 371 939
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel45 500
6Központi költségvetési hozzájárulások130 081
1Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés890
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás2 700
3Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés10 500
4Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.69 857
5Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás19 434
6Jövedéki adóból átadott pénzeszköz26 700
7Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz0
7Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek7 140
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja330
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések1 800
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek3 000
4Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése, (1996. évi CXX. tv. 28. §)650
5Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.]360
6Működési költségelőleg visszatérülése1 000
3Működési célú bevételek6 640
5Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevétetek53 700
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek53 700
1Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
4Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése0
2Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
3Vagyongazdálkodás hozambevételei0
1Kamatbevételek0
2Osztalékok0
3Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó árfolyamnyereség0
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN1 569 500
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
2Társadalombiztosítási ellátások kiadásai1 573 556
1Nyugellátások1 010 786
1Öregségi nyugdíj615 687
2Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj266 770
1Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)l19 866
2Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
3Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)29 220
4Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)117 684
5Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)0
6Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
7Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)0
8Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
3Hozzátartozói nyugellátás127 379
4Egyösszegű méltányossági kifizetések950
1Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás600
2Egyszeri szociális segély350
2Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai56 932
1Terhességi-gyermekágyi segély7 802
2Táppénz46 800
3Betegséggel kapcsolatos segélyek1 300
1Külföldi gyógykezelés650
2Külföldi sürgősségi gyógykezelés120
3Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások180
4Méltányossági támogatások350
4Kártérítési járadék1 030
3Természetbeni ellátások500 531
1Gyógyító-megelőző ellátás350 165
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás36 506
2Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem8 558
3Fogászati ellátás10 079
4Gondozóintézeti gondozás7 223
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás3 810
6Járóbeteg-szakellátás48 285
7CT, MRI7 349
8Művesekezelés8 836
9Házi szakápolás1 285
10Fekvőbeteg-szakellátás209 153
11Működési költségelőleg650
12Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások117
13Célelőirányzatok1 364
14Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka6 950
2Gyógyfürdő-szolgáltatás2 000
3Anyatejellátás215
4Gyógyszertámogatás122 932
1Gyógyszertámogatás kiadásai116 312
2Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás6 620
5Gyógyászati segédeszköz támogatás22 582
6Utazási költségtérítés2 637
4Egyéb kiadások5 307
1KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás0
2APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg0
3Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat. támogatás0
4Egyéb kiadások5 307
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
2Postaköltségek és egyéb kiadások4 807
4Működésre fordított kiadások35 413
6Vagyongazdálkodás kiadásai2 185
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai2 185
1Felújítás0
2Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások275
3Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése1 910
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN1 611 154
EGYENLEG-41 654

2. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
3Működési célú bevételek6 640
1Központi hivatali szervek2 417
1Működési bevételek2 417
1Működési költségtérítés az államháztartáson belülről2 320
2Működési költségtérítés államháztartáson kívülről70
3Egyéb működési bevétel27
2Felhalmozási és tőke jellegű bevétetek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
2Igazgatási szervek223
1Működési bevételek223
1Működési költségtérítés az államháztartáson belülről0
2Működési költségtérítés államháztartáson kívülről0
3Egyéb működési bevétel223
2Felhalmozási ós tőke jellegű bevételek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalm. és tőke jellegű bevételek0
3Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok4 000
1Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz4 000
1Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel4 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz0
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
4Működésre fordított kiadások35 413
1Központi hivatali szervek5 085
1Működési kiadások5 040
1Személyi juttatások2 075
2Munkaadókat terhelő járulékok781
3Dologi kiadások2 126
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások58
2Felhalmozási kiadások45
1Intézményi beruházási kiadások0
2Felújítás45
2Igazgatási szervek21 322
1Működési kiadások20 249
1Személyi juttatások10 818
2Munkaadókat terhelő járulékok4 277
3Dologi kiadások5 151
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások3
2Felhalmozási kiadások1 073
1Intézményi beruházási kiadások11
2Felújítás1 062
3Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok9 006
1Felhalmozási és fejlesztési kiadások6 156
1Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel4 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadások2 156
5Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése813
6Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok600
8Központosított intézményi kiadás1 437

3. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
1Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek872 625
1Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételek620 782
1Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől170 902
2Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól410 976
3Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)14 402
4Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka24 502
1Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék11 124
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka13 378
2Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel129 957
1Egyéni nyugdíjjárulék96 990
1Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka94 551
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka2 439
2Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)23 286
3Magánnyugdíjpénztárak átutalásai0
1Rokkantsági transzfer0
2Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer0
4Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék6 500
5Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék3 181
3Egyéb járulékok és hozzájárulások7 395
2Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei500
5Közteherjegy után befolyt járulék50
6Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék6 845
7Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék0
5Késedelmi pótlék, bírság12 500
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:770 634
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel24 000
6Központi költségvetési hozzájárulások99 791
.3Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés10 500
4Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.69 857
5Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás19 434
7Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek2 200
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek2 200
3Működési célú bevételek2 940
5Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek39 100
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek39 100
1Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
4Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése0
2Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
3Vagyongazdálkodás hozambevételei0
1Kamatbevételek0
2Osztalékok0
3Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó árfolyamnyereség0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN914 665
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
2Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai896 621
1Nyugellátások893 102
1Öregségi nyugdíj615 687
2Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj149 086
1Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)119 866
2Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
3Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)29 220
5Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)0
6Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
7Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)0
8Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
3Hozzátartozói nyugellátás127 379
4Egyösszegű méltányossági kifizetések950
1Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás600
2Egyszeri szociális segély350
4Egyéb kiadások3 519
1KESZ igénybevétel miatti kiadás0
4Egyéb kiadások3 519
2Postaköltségek és egyéb kiadások3 519
4Működésre fordított kiadások16 414
6Vagyongazdálkodás kiadásai1 630
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai1 630
1Felújítás0
2Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások260
3Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése1 370
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN914 665
EGYENLEG0

4. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
3Működési célú bevételek2 940
1Központi hivatali szerv892
1Működési bevételek892
1Működési költségtérítés államháztartáson belülről820
2Működési költségtérítés államháztartáson kívülről70
3Egyéb működési bevétel2
2Felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
2Igazgatási szervek48
1Működési bevételek48
1Működési költségtérítés államháztartáson belülről0
2Működési költségtérítés államháztartáson kívülről0
3Egyéb működési bevétel48
2Felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
3Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok2 000
1Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz2 000
1Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel2 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz0
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
4Működésre fordított kiadások16 414
1Központi hivatali szerv1 539
1Működési kiadások1 539
1Személyi juttatások720
2Munkaadókat terhelő járulékok273
3Dologi kiadások531
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások15
2Felhalmozási kiadások0
1Intézményi beruházási kiadások0
2Felújítás0
2Igazgatási szervek9 883
1Működési kiadások9 155
1Személyi juttatások4 845
2Munkaadókat terhelő járulékok1 917
3Dologi kiadások2 393
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások0
2Felhalmozási kiadások728
1Intézményi beruházási kiadások0
2Felújítás728
3Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok4 992
1Felhalmozási és fejlesztési kiadások2 955
1Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel2 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadások955
6Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok600
8Központosított intézményi kiadás1 437

5. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
1Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek636 535
1Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek330 470
1Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől90 978
2Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól218 781
3Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.)7 667
4Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka13 044
1Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék5 921
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka7 123
2Biztosítotti egészségbiztosítási járulék74 280
1Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel74 280
1Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka72 411
2Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka1 869
3Egyéb járulékok és hozzájárulások15 778
1Baleseti járulék514
2Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei505
3Nem biztosítattak egészségbiztosítási járuléka800
4Munkáltatói táppénz-hozzájárulás10 500
1Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől3 530
2Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól6 714
3Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől116
4Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól140
5Közteherjegy után befolyt járulék37
6Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulékbevétel3 422
4Egészségügyi hozzájárulás171 677
1Tételes egészségügyi hozzájárulás151 577
1Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől41 729
2Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól100 348
3Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől3 517
4Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás5 983
2Százalékos egészségügyi hozzájárulás20 100
5Késedelmi pótlék, bírság9 100
Járulékbevételek , hozzájárulások összesen601 305
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel21 500
6Központi költségvetési hozzájárulások30 290
1Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés890
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás2 700
5Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás0
6Jövedéki adóból átadott pénzeszköz26 700
7Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz0
7Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek4 940
1Terhességmegszakítás egyéni térítési díja330
2Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések1 800
3Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek800
4Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszköz visszatérülése (1996. évi CXX. tv.)650
5Önkorm. kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítés [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.]360
6Működési költségelőleg visszatérülése1 000
3Működési célú bevételek3 700
5Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek14 600
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek14 600
1Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
4Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése0
2Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel0
1Immateriális javak értékesítése0
2Tárgyi eszközök értékesítése0
3Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése0
3Vagyongazdálkodás hozambevételei0
1Kamatbevételek0
2Osztalékok0
3Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó árfolyamnyereség0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN654 835
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
2Egészségbiztosítási ellátások kiadásai676 935
1Nyugellátások117 684
2Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj117 684
4Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)117 684
8Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)0
3Hozzátartozói nyugellátás0
2Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai56 932
1Terhességi-gyermekágyi segély7 802
2Táppénz46 800
3Betegséggel kapcsolatos segélyek1 300
1Külföldi gyógykezelés650
2Külföldi sürgősségi gyógykezelés120
3Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások180
4Méltányossági támogatások350
4Kártérítési járadék1 030
3Természetbeni ellátások500 531
1Gyógyító-megelőző ellátás350 165
1Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás36 506
2Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem8 558
3Fogászati ellátás10 079
4Gondozóintézeti gondozás7 223
5Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítós3 810
6Járóbetelt-szakellátás48 285
7CT, MRI7 349
8Művesekezelés8 836
9Házi szakápolás1 285
10Fekvőbeteg-szakellátás209 153
11Működési költségelőleg650
12Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások117
13Célelőirányzatok1 364
14Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka6 950
2Gyógyfürdő-szolgáltatás2 000
3Anyatejellátás215
4Gyógyszertámogatás122 932
1Gyógyszertámogatás kiadásai116 312
2Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás6 620
5Gyógyászati segédeszköz támogatás22 582
6Utazási költségtérítés2 637
4Egyéb kiadások1 788
4Egyéb kiadások1 788
1Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500
2Postaköltségek és egyéb kiadások1 288
4Működésre fordított kiadások18 999
6Vagyongazdálkodás kiadásai555
1Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai555
1Felújítás0
2Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások15
3Postabank garanciáliskötelezettségének teljesítése540
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPOK KIADÁSAI ÖSSZESEN696 489
EGYENLEG-41 654

6. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
BEVÉTELEK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
3Működési célú bevételek3 700
1Központi hivatali szerv1 525
1Működési bevételek1 525
1Működési költségtérítés államháztartáson belül1 500
2Működési költségtérítés államháztartáson kívül0
3Egyéb működési bevétel25
2Felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalmozási és töke jellegű bevételek0
2Igazgatási szervek175
1Működési bevételek175
1Működési költségtérítés államháztartáson belülről0
2Működési költségtérítés államháztartáson kívülről0
3Egyéb működési bevétel175
2Felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
1Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből0
2Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek0
3Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok2 000
1Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz2 000
1Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel2 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz0
Millió Ft-ban
CímAlcímElő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
KIADÁSOK (előirányzat neve)1999. évi
előirányzat
2
4Működésre fordított kiadások18 999
1Központi hivatali szerv3 546
1Működési kiadások3 501
1Személyi juttatások1 355
2Munkaadókat terhelő járulékok508
3Dologi kiadások1 595
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások43
2Felhalmozási kiadások45
1Intézményi beruházási kiadások0
2Felújítás45
2Igazgatási szervek11 439
1Működési kiadások11 094
1Személyi juttatások5 973
Munkaadókat terhelő járulékok2 360
3Dologi kiadások2 758
4Egyéb működési célú támogatások, kiadások3
2Felhalmozási kiadások345
1Intézményi beruházási kiadások11
2Felújítás334
3Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok4 014
1Felhalmozási és fejlesztési kiadások3 201
1Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel2 000
2Felhalmozási és fejlesztési kiadások1 201
5Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése813

7. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez

A működési vagyon részét képező ingyenes vagyonjuttatásból származó vagyonelemek, ingatlanok

1. Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (Kecskemét, Deák F. tér 5.) 100%-ban a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdon.

2. Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Váci Kirendeltség (Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.)

6265/10000 az Egészségbiztosítási Alaphoz

3735/10000 a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz

rendelt állami tulajdonrész.

Szolnok Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Szolnok, Mikszáth Kálmán u. 3-5.) 100%-ban az Egészségbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdonrész.

3. Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Eger, Klapka u. 1.) 100%-ban az Egészségbiztosítási Alaphoz rendelt állami tulajdonrész.

8. számú melléklet az 1998. évi XCI. törvényhez[27]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1998. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1998. évi XCI. törvény 6. § 3-4. bekezdéseit az 1999. évi XCIII. törvény 18. §-a iktatta be

[3] Az 1998. évi XCI. törvény 7. § 1. bekezdése az 1999. évi XCIII. törvény 19. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] Az 1998. évi XCI. törvény 9. § 1. bekezdése az 1999. évi XCIII. törvény 20. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] Az 1998. évi XCI. törvény 12/A. §-át az 1999. évi XCIII. törvény 21. §-a iktatta be

[6] Az 1998. évi XCI. törvény 13. §-a az 1999. évi XCIII. törvény 22. §-ának megfelelően módosított szöveg

[7] Módosította a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (2) bekezdése f) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi LVIII. törvény 49. § (4) bekezdése l) pontja. Hatálytalan 2003.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi LXII. törvény 105. § (f) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2001.01.01. A (3) bekezdést utóbb 2003.01.01-i hatállyal újra hatályon kívül helyezte a 2002. évi LXII. törvény 105. § f) pontja.

[11] Az AT. 5 § (1) bekezdése a) pontját megállapító szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[12] Az 1998. évi XCI. törvény 29. §-ának megfelelő része az 1999. évi CXXV. törvény 94. § 1. bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte

[13] A 32. §-t és az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLII. törvény 15. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.04.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CVI. törvény 7. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 26. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXIX. törvény 405. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 26. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXLV. törvény 101. § a) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 26. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LVII. törvény 77. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.01.

[21] Az 1997. évi CLIII. törvény 63. §-át módosító rendelkezés 1998.12.29-én, a 23. és 26. § -okat módosító rendelkezések 1999.01.28-án lépnek hatályba.

[22] Az 1998. évi XCI. törvény 39. § 6. bekezdésének a) pontja az 1999. évi XCIII. törvény 23. §-ának megfelelően módosított szöveg

[23] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLII. törvény 15. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.04.01.

[24] Az 1998. évi XCI. törvény 39. § 8. bekezdésének b) pontját az 1999. évi XCIX. törvény 205. § 1. bekezdés b) pontjának 9. francia bekezdése hatályon kívül helyezte

[25] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi LXX. törvény 42. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan az az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CLII. törvény 15. § (3) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2010.04.01.

Tartalomjegyzék