1/2001. (I. 24.) KöM rendelet

a hulladékok jegyzékéről

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Hgt. 1. számú melléklete szerinti hulladékkategóriákba tartozó hulladékok jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A jegyzékben szereplő anyagok csak akkor minősülnek hulladéknak, ha a Hgt. 3. § a) pontjában foglalt egyéb feltételeknek is megfelelnek.

2. §

(1) A jegyzékben felsorolt hulladékok csak az adott hulladék-csoporton és főcsoporton belül értelmezhetők.

(2) A hulladékok nyilvántartását, bejelentését - a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve - a jegyzékben megadott kódszámok alapján kell készíteni a hulladék-csoport és főcsoport megnevezések szerint.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikk a) pontja alapján elfogadott, a hulladékok jegyzékéről szóló 94/3 EK határozattal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Melléklet az 1/2001. (I. 24.) KöM rendelethez

A hulladékok jegyzéke

EWC
kódszám
Megnevezés
01 00 00ásványok kutatásából, bányászatából, dúsításából és egyéb előkészítéséből, illetve kőfejtésből származó
hulladékok
02 00 00mezőgazdasági, kertészeti, vadászati, halászati és vízkultúrás termelésből, élelmiszer-előállításból szár-
mazó hulladékok
03 00 00
04 00 00
05 00 00
06 00 00
07 00 00
08 00 00
fafeldolgozásból, illetve papír-, karton-, cellulóz-, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
bőr- és textilipari hulladékok
kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok
szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok
bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek előállításá-
ból, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
09 00 00
10 00 00
11 00 00
fényképészeti ipar hulladékai
termikus gyártásfolyamatokból származó szervetlen hulladékok
fémek kezeléséből és felületének bevonásából származó fémtartalmú szervetlen hulladékok; színes-
fémek nedveskohászata hulladékai
12 00 00a fémek és műanyagok alakításából és felületkezeléséből származó hulladékok
13 00 00olajhulladékok (kivéve az étolajokat, 05 00 00 és 12 00 00)
14 00 00
15 00 00
oldószerként alkalmazott szerves anyagokból származó hulladékok (kivéve 07 00 00 és 08 00 00)
csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott felitató anyagok, törlőkendők, szűrőanyagok és
védőruházat
16 00 00a jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok
17 00 00
18 00 00
építési és bontási hulladékok (az útépítést is beleértve)
emberek vagy állatok egészségügyi ellátásából, illetve az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulla-
dékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi
ellátásból származnak)
19 00 00hulladékkezelő létesítményekből, telephelyen kívüli szennyvíztisztító művekből és a vízszolgáltató
iparból származó hulladékok
20 00 00települési hulladékok és azokhoz hasonló, a kereskedelem, az ipar és az intézmények hulladékai, a
válogatottan gyűjtött ilyen hulladékokat is beleértve
01 00 00ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, DÚSÍTÁSÁBÓL ÉS EGYÉB ELŐKÉSZÍ-
TÉSÉBŐL, ILLETVE KŐFEJTÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
01 01 00
01 01 01
01 01 02
01 02 00
01 02 01
01 02 02
01 03 00
01 03 01
01 03 02
01 03 03
01 03 99
01 04 00
01 04 01
01 04 02
01 04 03
01 04 04
01 04 05
01 04 06
01 04 99
01 05 00
01 05 01
01 05 02
01 05 03
01 05 04
01 05 99
ásványbányászatból származó hulladékok
fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
ásványok előkészítéséből származó hulladékok
fémtartalmú ásványok előkészítéséből származó hulladék
nemfémes ásványok előkészítéséből származó hulladék
fémtartalmú ásványok további fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
dúsítási maradékok
durva porhulladék, finom porhulladék
timföldgyártásból származó vörösiszap
közelebbről nem meghatározott hulladékok
nemfémes ásványok további fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
kavics hulladék; zúzott kő hulladék
homok hulladék; agyag hulladék
durva porhulladék; finom porhulladék
kálisó, kősó feldolgozásából származó hulladék
ásványok mosásából, tisztításából származó hulladék
kőtömbök vágásából, fűrészeléséből származó hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok
olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok
barit-tartalmú fúróiszapok és hulladékok
klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok
víznyerő kutak fúrásának iszapja és hulladékai
közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 00 00MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VADÁSZATI, HALÁSZATI ÉS VÍZKULTÚRÁS TERMELÉS-
BŐL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
02 01 00
02 01 01
02 01 02
elsődleges termelésből származó hulladékok
mosásból és tisztításból származó iszap
hulladék állati szövetek
02 01 03
02 01 04
02 01 05
02 01 06
hulladék növényi szövetek
műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
agrokémiai hulladékok
állati fekália, vizelet és trágya (beleértve a szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a gyűjtési helyén kezelt
folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07
02 01 99
02 02 00
02 02 01
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 02 99
02 03 00
fakitermelési apadék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előállításából származó hulladékok
mosásból és tisztításból származó iszapok
állati szövetekből álló hulladék
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé és dohány előállításából és feldolgozásából; konzerv-
gyártásból; dohányfeldolgozásból származó hulladékok
02 03 01
02 03 02
02 03 03
02 03 04
02 03 05
02 03 99
02 04 00
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 04 99
02 05 00
02 05 01
02 05 02
02 05 99
02 06 00
02 06 01
02 06 02
02 06 03
02 06 99
03 07 00
mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból, egyéb szétválasztásból származó iszapok
tartósítószer hulladékok
oldószeres extrakcióból származó hulladékok
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
cukorgyártási hulladékok
cukorrépa tisztítása és mosása során visszamaradt föld
cukorgyári mésziszap
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
a tejipari hulladékok
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott. hulladékok
a sütő- és cukrászipari hulladékok
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
tartósítószer hulladék
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok előállításából származó hulladékok (kivéve a kávé, a tea és a
kakaó)
02 07 01
02 07 02
02 07 03
02 07 04
02 07 05
02 07 99
a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
szeszfőzés hulladéka
kémiai kezelésből származó hulladék
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékoknak a keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok ,
közelebbről nem meghatározott hulladékok
03 00 00FAFELDOLGOZÁSBÓL, ILLETVE PAPÍR-, KARTON-, CELLULÓZ-, FALEMEZ- ÉS BÚTOR-
GYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
03 01 00
03 01 01
03 01 02
03 01 03
03 01 99
03 02 00
03 02 01
03 02 02
03 02 03
03 02 04
03 03 00
03 03 01
03 03 02
03 03 03
03 03 04
03 03 05
03 03 06
03 03 07
03 03 99
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
fakéreg hulladék, parafahulladék '
fűrészpor .
faforgács, darabos eselék, selejt fűrészárú, forgácslemez, furnérlemez hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
faanyag-védőszer hulladék
nem halogénezett szerves faanyag-védőszerek
halogéntartalmú szerves faanyag-védőszerek
fémorganikus faanyag-védőszerek
szervetlen faanyag-védőszerek
rostszuszpenzió (pulp), papír- és kartonpapír-gyártási és feldolgozási hulladékok
fakéreg
üledék és zöld lúg iszap (fekete lúgos kezelésből)
hipokloritos és klóros eljárásokból származó fehérítőiszapok
egyéb fehérítési eljárásokból származó fehérítőiszapok
papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) maradék
farostiszap, papíriszap
papír és karton újrafeldolgozási maradék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
04 00 00BŐR- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK
04 01 00
04 01 01
04 01 02
04 01 03
04 01 04
04 01 05
04 01 06
04 01 07
04 01 08
04 01 09
04 01 99
04 02 00
04 02 01
04 02 02
04 02 03
04 02 04
04 02 05
04 02 06
04 02 07
04 02 08
04 02 09
04 02 10
04 02 11
bőripari hulladékok
húslás és meszezési bőrhasíték hulladéka
meszezési hulladék
oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
krómtartalmú cserzőlé
krómot nem tartalmazó cserzőlé
krómtartalmú iszapok
krómot nem tartalmazó iszapok
krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
felületkezelési és kikészítési hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok .
textilipari hulladékok
növényi eredetű, feldolgozatlan textilszál és más természetes rost hulladék
állati eredetű, feldolgozatlan textilszál hulladék
mesterséges és szintetikus eredetű, feldolgozatlan textilszál hulladék
fonás és szövés előtti, feldolgozatlan textilszál hulladék
túlnyomórészt növényi eredetű, feldolgozott textilszálból származó hulladékok
túlnyomórészt állati eredetű, feldolgozott textilszálból származó hulladékok
túlnyomórészt mesterséges vagy szintetikus eredetű, feldolgozott textilszálból származó hulladékok
feldolgozott, kevert textilszál hulladék
társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textília, elasztomer, plasztomer)
természetes eredetű termékekből származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) ,
előkészítési és kikészítési folyamatokból származó, halogénvegyületet tartalmazó hulladékok
04 02 12
04 02 13
04 02 99
előkészítési és kikészítési folyamatokból származó, halogénvegyületet nem tartalmazó hulladékok
színezékek és pigmentek
közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 00 00KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉ-
SÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
05 01 00
05 01 01
05 01 02
05 01 03
05 01 04
05 01 05
05 0106
05 01 07
05 01 08
05 01 99
05 03 00
05 02 01
05 02 02
05 02 99
05 03 00
05 03 01
05 03 02
05 04 00
05 04 01
05 05 00
05 05 01
05 05 99
05 06 00
05 06 01
05 06 02
05 06 03
05 06 04
05 06 99
05 07 00
05 07 01
05 07 02
05 07 99
05 08 00
05 08 01
05 08 02
05 08 03
05 08 04
05 08 99
olajos iszapok és szilárd hulladékok
folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó iszapok
sótalanítási iszap
tartályfenék iszap
savas alkiliszapok
kiömlött olaj
üzemeltetésből és karbantartási tevékenységekből származó iszapok
Savas kátrányok
egyéb kátrányok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
olajat nem tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
kazántápvíz iszapok
hűtőtornyokból származó hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
kimerült katalizátorok
nemesfémeket tartalmazó kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
elhasznált derítőföld
elhasznált derítőföld
olaj kéntelenítésének hulladéka
kéntartalmú hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok
savas kátrányok
aszfalt
egyéb kátrányfélék
hűtőtornyokból származó hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
földgáz tisztításából származó hulladékok
higanyt tartalmazó iszapok
ként tartalmazó hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
olaj regenerálásából származó hulladékok
elhasznált derítőföld
savas kátrányok
egyéb kátrányfélék
olaj regenerálásából származó vizes közegű folyékony hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 00 00
06 01 00
06 01 01
06 01 02
06 01 03
06 01 04
06 01 05
06 01 99
06 02 00
06 02 01
06 02 02
06 02 03
06 02 99
06 03 00
06 03 01
06 03 02
06 03 03
06 03 04
06 03 05
06 03 06
06 03 07
06 03 08
06 03 09
06 03 10
06 03 11
06 03 12
06 03 99
06 04 00
06 04 01
06 04 02
06 04 03
06 04 04
06 04 05
06 04 99
06 05 00
06 05 01
06 06 00
06 06 01
06 06 99
06 07 00
06 07 01
06 07 02
06 07 99
06 08 00
06 08 01
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
hulladék savas oldatok
kénsav és kénessav
sósav
folysav (hidrogén-fluorid)
foszforsav és foszforossav
salétromsav és salétromossav
közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladék lúgos oldatok
kalcium-hidroxid
nátrium-karbonát (szóda)
ammónia (ammónium-hidroxid)
közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladék sók és azok oldatai
karbonátok (kivéve 02 04 02 és 19 09 03)
szulfát-, szulfit- vagy szulfidtartalmú sóoldatok
szulfát-, szulfit- vagy szulfidtartalmú szilárd sók
klorid-, fluorid- és egyéb haloidtartalmú sóoldatok
klorid- és fluoridtartalmú szilárd sók, valamint egyéb halogéntartalmú szilárd sók
foszfátokat és azokkal rokon szilárd sókat tartalmazó sóoldatok
foszfátok és azokkal rokon szilárd sók
nitrátokat és azokkal rokon vegyületeket tartalmazó sóoldatok
nitrogént tartalmazó szilárd sók (fém-nitrogén vegyületek)
ammóniumtartalmú szilárd sók
cianidtartalmú sók és oldatok
szerves vegyületeket tartalmazó sók és oldatok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
fémtartalmú hulladékok
fémoxidok
fémsók (kivéve 06 03 00)
arzéntartalmú hulladékok
higanytartalmú hulladékok
egyéb nehézfémeket tartalmazó hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
a kén vegyi feldolgozásából (termeléséből és átalakításából) és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok
kéntartalmú hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
halogénes vegyi eljárásokból származó hulladékok
elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok
klórgyártásból származó aktív szén
közelebbről nem meghatározott hulladékok
szilícium és szilíciumszármazékok előállításából származó hulladékok
szilícium és szilíciumszármazékok előállításából származó hulladékok
06 09 00
06 09 01
06 09 02
06 09 99
06 10 00
0610 01
06 11 00
06 11 01
06 11 99
06 12 00
06 12 01
06 12 02
06 13 00
06 13 01
06 13 02
06 13 03
06 13 99
foszfor vegyi eljárásaiból származó hulladékok
foszforgipsz
foszforos salak
közelebbről nem meghatározott hulladékok
nitrogén vegyi eljárásaiból és műtrágya-előállításból származó hulladékok
nitrogén vegyi eljárásaiból és műtrágya-előállításból származó hulladékok
szervetlen pigmentek és opálosító anyagok előállításából származó hulladékok
titán-dioxid előállításából származó gipsz
közelebbről nem meghatározott hulladékok
katalizátorok előállításából, használatából és regenerálásából származó hulladékok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
egyéb szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
szervetlen rovarirtó, növényvédő és faanyagvédő szerek
kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)
korom
közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 00 00SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
07 01 00
07 01 01
07 01 02
07 01 03
07 01 04
07 01 05
07 01 06
07 01 07
07 01 08
07 01 09
07 01 10
07 01 99
szerves alapanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 02 00műanyagok, műgumi és műszálak előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladékok
07 02 01
07 02 02
07 02 03
07 02 04
07 02 05
07 02 06
07 02 07
07 02 08
07 02 09
07 02 10
07 02 99
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyébszűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 03 00festékek, szerves pigmentek és színezőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhaszná-
lásából származó hulladékok (kivéve 0611 00)
07 03 01
07 03 02
07 03 03
07 03 04
07 03 05
07 03 06
07 03 07
07 03 08
07 03 09
07 03 10
07 03 99
07 04 00
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
szerves peszticidek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
(kivéve 02 01 05)
07 04 01
07 04 02
07 04 03
07 04 04
07 04 05
07 04 06
07 04 07
07 04 08
07 04 09
07 04 10
07 04 99
07 05 00
vizes mosófolyadékok és anyaoldatok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
gyógyszeripari termékék előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hul-
ladékok
07 05 01
07 05 02
07 05 03
07 05 04
07 05 05
07 05 06
07 05 07
07 05 08
07 05 09
07 05 10
07 05 99
07 06 00
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
zsírok, kenőanyagok, szappanok, detergensek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok élőállításából, kiszerelé-
séből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok '
07 06 01
07 06 02
07 06 03
07 06 04
07 06 05
07 06 06
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
folyékony szennyező anyagok telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
07 06 07
07 06 08
07 06 09
07 06 10
07 06 99
07 07 00
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
finom vegyszerek és közelebbről nem meghatározott vegyipari termékek előállításából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 07 01
07 07 02
07 07 03
07 07 04
07 07 05
07 07 06
07 07 07
07 07 08
07 07 09
07 07 10
07 07 99
vizes mosófolyadékok és anyalúgok
szennyvizek telephelyen történő tisztításából származó iszapok
halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
nemesfémtartalmú kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 00 00BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS
NYOMDAFESTÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FEL-
HASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
08 01 00
08 01 01
08 01 02
08 01 03
08 01 04
08 01 05
08 01 06
08 01 07
08 01 08
08 01 09
08 01 10
08 01 99
08 02 00
festékek és lakkok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó hulladék festékek, lakkok
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó hulladék festékek, lakkok
vízbázisú festékekből és lakkokból származó hulladék
porfestékek
megszilárdult festékek, lakkok
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó festékek, lakkok eltávolításából származó iszapok
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó, festékek, lakkok eltávolításából származó iszapok
festéket vagy lakkot tartalmazó vizes iszapok
festékek vagy lakkok eltávolításából származó hulladék (kivéve 08 01 05 és 08 01 06)
festéket vagy lakkot tartalmazó vizes szuszpenziók
közelebbről, nem meghatározott hulladékok
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) előállításából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladékok
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03 00
08 03 01
08 03 02
08 03 03
08 03 04
08 03 05
hulladék por alapú bevonatok
kerámia anyagokat tartalmazó vizes iszapok
kerámia anyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók
közelebbről nem meghatározott hulladékok
nyomdafestékek előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó hulladék nyomdafesték
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó hulladék nyomdafesték
vízbázisú nyomdafestékből származó hulladék
beszáradt nyomdafesték
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó nyomdafesték iszapok
08 03 06
08 03 07
08 03 08
08 03 09
08 03 99
08 04 00
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó nyomdafesték iszapok
nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok
nyomdafestéket tartalmazó folyékony vizes hulladék
nyomtatáshoz, fénymásoláshoz használt toner (a toner kazettákat is beleértve) hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladékok (a víztaszító termékeket is beleértve)
08 04 01
08 04 02
08 04 03
08 04 04
08 04 05
08 04 06
08 04 07
08 04 08
08 04 99
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag hulladék
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag hulladék
vízbázisú ragasztókból és tömítőanyagokból származó hulladékok
beszáradt ragasztók és tömítőanyagok
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag iszapok
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó ragasztó- és tömítőanyag iszapok
ragasztót és tömítőanyagot tartalmazó vizes iszapok
ragasztót és tömítőanyagot tartalmazó folyékony vizes hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
09 00 00FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI
09 01 00
09 01 01
09 01 02
09 01 03
09 01 04
09 01 05
09 01 06
09 01 07
09 01 08
09 01 09
09 01 10
09 01 99
fényképészeti ipar hulladékai
vízbázisú előhívó és aktiváló oldatok
vízbázisú offszetlemez-előhívó oldatok
szerves oldószer bázisú előhívó oldatok
rögzítő (fixír) oldatok
halványító oldatok és halványító rögzítő oldatok
fényképészeti hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
egyszerhasználatos (eldobható) fényképezőgépek, elemekkel
egyszerhasználatos (eldobható) fényképezőgépek, elemek nélkül
közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 00 00TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ SZERVETLEN HULLADÉKOK
10 01 00
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04
10 01 05
10 01 06
10 01 07
10 01 08
10 01 09
10 01 10
10 01 11
10 01 12
10 01 99
erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19 00 00)
kazánhamu
széntüzelés pernyéje
tőzegpernye
olajtüzelés pernyéje
füstgáz kéntelenítésének kalciumbázisú reakciójából származó szilárd halmazállapotú hulladékok
egyéb, a füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok
füstgáz kéntelenítésének kalciumbázisú reakciójából származó iszap hulladékok
a füstgázkezelésből származó egyéb iszapok
kénsav
kimerült katalizátor pl. nitrogén-oxidoktól való mentesítésből
kazán tisztításából származó vizes iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 02 00
10 02 01
10 02 02
10 02 03
10 02 04
10 02 05
10 02 06
10 02 99
10 03 00
10 03 01
10 03 02
10 03 03
10 03 04
10 03 05
10 03 06
10 03 07
10 03 08
10 03 09
10 03 10
10 03 11
10 03 12
10 03 13
10 03 14
10 03 99
10 04 00
10 04 01
10 04 02
10 04 03
10 04 04
10 04 05
10 04 06
10 04 07
10 04 0~
10 04 99
10 05 00
10 05 01
10 05 02
10 05 03
10 05 04
10 05 05
10 05 06
10 05 07
10 05 99
10 06 00
10 06 01
10 06 02
vas- és acéliparból származó hulladékok
salak feldolgozásból származó hulladék
feldolgozatlan salak
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
egyéb iszapfajták
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
alumínium termikus kohászatából származó hulladékok
anódgyártásból származó kátrányok és egyéb széntartalmú hulladékok
anód hulladék darabok
fölzék
elsődleges olvasztási salak
timföld por
elektrolízisből származó elhasznált katód szén és tűzálló anyagok
kád, kemence elhasznált bélésanyaga
másodlagos olvasztásból származó sósalak
másodlagos olvasztásból származó fémsalak
sósalak és fémsalak kezeléséből származó hulladék
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por (golyósmalomból származó port is beleértve)
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
ólom termikus kohászatából származó hulladékok
salak (elsődleges és másodlagos olvasztás)
habsalak és fölzék (elsődleges és másodlagos olvasztás)
kalcium-arzenát
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből, származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
cink termikus kohászatából származó hulladékok
salak (elsődleges és másodlagos olvasztásból)
habsalak és fölzék (elsődleges és másodlagos olvasztásból)
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
réz termikus kohászatából származó hulladékok
salak (elsődleges és másodlagos olvasztás)
habsalak és fölzék (elsődleges és másodlagos olvasztás)
10 06 03
10 06 04
10 06 05
10 06 06
10 06 07
10 06 08
10 06 99
10 07 00
10 07 01
10 07 02
10 07 03
10 07 04
10 07 05
10 07 06
10 07 99
10 08 00
10 08 01
10 08 02
10 08 03
10 08 04
10 08 05
10 08 06
10 08 07
10 08 99
10 09 00
10 09 01
10 09 02
10 09 03
10 09 04
10 09 99
10 10 00
10 10 01
10 10 02
10 10 03
10 10 04
10 10 99
10 11 00
10 11 01
10 11 02
10 11 03
10 11 04
10 11 05
10 11 06
10 11 07
10 11 08
10 11 99
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
elektrolitikus tisztításból származó hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok
salak (elsődleges és másodlagos olvasztás)
habsalak és fölzék (elsődleges és másodlagos olvasztás)
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
egyéb színesfémek termikus kohászatából származó hulladékok
salak (elsődleges és másodlagos olvasztás)
habsalak és fölzék (elsődleges és másodlagos olvasztás)
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
vasöntvények készítéséből származó hulladékok
szerves kötőanyagokat tartalmazó öntvénymagok és öntőformák, amelyeket nem használtak fel öntéshez
szerves kötőanyagokat tartalmazó öntvénymagok és öntőformák, amelyeket felhasználtak öntéshez
kemencesalak
kemencepor
közelebbről nem meghatározott hulladékok
színesfém öntvények készítéséből származó hulladékok
szerves kötőanyagokat tartalmazó öntvénymagok és öntőformák, amelyeket nem használtak fel öntéshez
szerves kötőanyagokat tartalmazó öntvénymagok és öntőformák, amelyeket felhasználtak öntéshez
kemencesalak
kemencepor
közelebbről nem meghatározott hulladékok
üveg és üvegtermékek előállításából származó hulladékok
hőkezelés előtt elkészített keverék hulladéka
hulladék üveg
üveg alapú szálanyagok hulladéka
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 12 00
1012 01
10 12 02
10 12 03
10 12 04
10 12 05
10 12 06
10 12 07
10 12 99
10 13 00
10 13 01
10 13 02
10 13 03
10 13 04
10 13 05
10 13 06
10 13 07
10 13 08
10 13 99
kerámiaáruk, téglák, csempék és építészeti termékek előállításából származó hulladékok
hőkezelés előtt elkészített keverék hulladéka
szállópor
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
selejtezett öntőformák
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
cement, mész és gipsz, valamint az azokból előállított árucikkek és termékek gyártásából származó hulladékok
hőkezelés előtt elkészített keverék hulladéka
azbesztcement előállításából származó hulladékok
egyéb cementalapú összetett (kompozit) anyagokból származó hulladékok
a mész égetéséből és oltásából származó hulladék
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
egyéb apró szilárd részecskék és por
technológia során keletkezett gázok kezeléséből származó iszapok
elhasznált tűzálló bélések és tűzálló anyagok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 00 00FÉMEK KEZELÉSÉBŐL ÉS FELÜLETÉNEK BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FÉMTARTALMÚ
SZERVETLEN HULLADÉKOK, SZÍNESFÉMEK NEDVESKOHÁSZATA HULLADÉKAI
11 01 00fémek felületkezeléséből és bevonásából származó folyékony hulladékok és iszapok (pl. galvanizálási
eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások; maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás)
11 01 01
11 01 02
11 01 03
11 01 04
11 01 05
11 01 06
11 01 07
11 01 08
11 02 00
11 02 01
11 02 02
11 02 03
11 02 04
11 03 00
11 03 01
11 03 02
11 04 00
11 04 01
a krómon kívül egyéb nehézfémeket tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok
nehézfémeket nem tartalmazó cianidos (lúgos) hulladékok
krómtartalmú cianidmentes hulladékok
krómot nem tartalmazó cianidmentes hulladékok
savas revétlenítő oldatok
közelebbről nem meghatározott savak
közelebbről nem meghatározott lúgok
foszfátozási iszapok
színesfémek nedveskohászati eljárásaiból származó hulladékok és iszapok
a réz nedveskohászatából származó iszapok
a cink nedveskohászatából származó iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)
vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok előállításából származó hulladékok
közelebbről nem meghatározott iszapfajták
nedvesítési eljárásokból származó iszapok és szilárd anyagok
cianid tartalmú hulladékok
egyéb hulladékok
egyéb, közelebbről nem meghatározott fémtartalmú szervetlen hulladékok
egyéb, közelebbről nem meghatározott hulladékok
12 00 00FÉMEK ÉS MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL ÉS FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HUL-
LADÉKOK
12 01 110alakításból származó hulladékok (kovácsolást, hegesztést, sajtolást, húzást, esztergálást, vágást és reszelést
is beleértve)
12 01 01vasfém reszelék és esztergaforgács
12 01 02
12 01 03
12 01 04
12 01 05
12 01 06
12 01 07
12 01 08
12 01 09
12 01 10
12 01 11
12 01 12
12 01. 13
12 01 99
12 02 00
egyéb vasfém részecskék
színesfémreszelék és esztergaforgács
egyéb színesfém részecskék
műanyag részecskék
halogéntartalmú (nem emulgeált) elhasznált hűtő-kenő folyadékok
halogénmentes (nem emulgeált) elhasznált hűtő-kenő folyadékok
halogéntartalmú elhasznált hűtő-kenő folyadékok
halogénmentes elhasznált hűtő-kenő folyadékok
szintetikus hűtő-kenő folyadékok
megmunkálási iszapok
elhasznált viaszok és zsírok
hegesztési hulladék
közelebbről nem meghatározott hulladékok
mechanikus felületkezelő eljárásokból származó hulladékok (homokfúvatás, köszörülés, dörzscsiszolás,
tükrösítés, polírozás)
12 02 01
12 02 02
12 02 03
12 02 99
12 03 00
12 03 01
12 03 02
használt fúvató szemcsék
küszörülésből, dörzscsiszolásból és tükrösítésből származó iszapok
polírozásból származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
vizes oldatot vagy gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11 00 00)
vizes mosófolyadékok
gőzös zsírtalanítás hulladékai
13 00 00OLAJHULLADÉKOK (kivéve az étolajokat, 06 00 00 és 12 00 00)
13 01 00
13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 01 04
13 01 05
13 01 06
13 01 07
13 01 08
13 02 00
13 02 01
13 02 02
13 02 03
13 03 00
13 03 01
13 03 02
13 03 03
13 03 04
13 03 05
13 04 00
13 04 01
fáradt hidraulikaolajok és fékfolyadékok
PCB-ket vagy PCT-ket tartalmazó hidraulikaolajok
egyéb klórvegyületet tartalmazó hidraulikaolajok (nem emulzió)
klórvegyületet nem tartalmazó hidraulikaolajok (nem emulzió)
szerves klórvegyületet tartalmazó emulziók
szerves klórvegyületet nem tartalmazó emulziók
csak ásványolaj származékokat tartalmazó hidraulikaolajok
egyéb hidraulikaolajok
fékfolyadékok
fáradt motor-, hajtómű- és kenőolajok
klórozott motor-, hajtómű- és kenőolajok
klórmentes motor-, hajtómű- és kenőolajok
egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
fáradt szigetelő és hővezető olajok, valamint egyéb folyadékok
PCB-ket vagy PCT-ket tartalmazó szigetelő és hővezető olajok, valamint egyéb folyadékok
egyéb klórozott szigetelő és hővezető olajok és egyéb folyadékok
klórmentes szigetelő és hővezető olajok, valamint egyéb folyadékok
szintetikus szigetelő és hővezető olajok és egyéb folyadékok
szigetelő és hővezető ásványolajok
fenékolajok
belvízi hajózásból származó fenékolajok
13 04 02
13 04 03
13 05 00
13 05 01
13 05 02
13 05 03
13 05 04
13 05 05
13 06 00
13 06 01
vízbe nyúló szennyvízvezetékből származó fenékolajok
egyéb hajózásból származó fenékolajok
olaj-víz szeparátorok hulladékai
olaj-víz szeparátorból származó szilárdanyag
olaj-víz szeparátorból származó iszapok
bűzelzáróból származó iszapok
sótalanítási iszapok vagy emulziók
egyéb emulziók
közelebbről nem meghatározott olajhulladék
közelebbről nem meghatározott olajhulladék
14 00 00OLDÓSZERKÉNT ALKALMAZOTT SZERVES ANYAGOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
(kivéve 07 00 00 és 05 00 00)
14 01 00
14 01 01
14 01 02
14 01 03
14 01 04
14 01 05
14 01 06
1,4 01 07
14 02 00
14 02 01
14 02 02
14 02 03
14 02 04
14 03 00
14 03 01
14 03 02
14 03 03
14 03 04
14 03 05
14 04 00
14 04 01
14 04 02
14 04 03
14 04 04
14 04 05
14 05 00
14 05 01
14 05 02
14 05 03
14 05 04
14 05 05
fém zsírtalanításából és gépkarbantartásból származó hulladékok
klór-fluor-tartalmú szénhidrogének
egyéb halogéntartalmú oldószerek és oldószerkeverékek
egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
víz és halogéntartalmú szerves oldószerek elegye
halogéneket nem tartalmazó vizes oldószerkeverékek
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok, szilárd, hulladékok
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó iszapok, szilárd hulladékok
textiltisztításból és természetes alapú termékek zsírtalanításából származó hulladékok
halogéntartalmú oldószerek és oldószerkeverékek
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó oldószerkeverékek, szerves folyadékok
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok, szilárd hulladékok
egyéb oldószereket tartalmazó iszapok, szilárd hulladékok
elektronikai iparból származó hulladékok
klór-fluor-tartalmú szénhidrogének
egyéb halogéntartalmú oldószerek
halogéntartalmú oldószereket nem tartalmazó' oldószerek és oldószerkeverékek
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok
egyéb oldószereket tartalmazó iszapok vagy szilárd hulladékok
hűtőközegekből és habból, illetve aeroszol hajtógázokból származó hulladékok
klór-fluor-tartalmú szénhidrogének
egyéb halogéntartalmú oldószerek és oldószerkeverékek
egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok, szilárd hulladékok
egyéb oldószereket tartalmazó iszapok, szilárd hulladékok
oldószerek és hűtőközegek visszanyeréséből származó hulladékok (üstmaradékok)
klór-fluor-tartalmú szénhidrogének
halogéntartalmú oldószerek és oldószerkeverékek
egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
halogéntartalmú oldószereket tartalmazó iszapok
egyéb oldószereket tartalmazó iszapok
15 00 00CSOMAGOLÓANYAGOK, KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK,
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01 00
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 02 00
15 02 01
csomagolóanyagok
papír és karton
műanyag
fa
fém
vegyes összetételű, társított (kompozit) csomagolóanyag
egyéb, kevert
felitató-anyagok, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
felitató-anyagok, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
16 00 00A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
16 01 00
16 01 01
16 01 02
16 01 03
16 01 04
16 01 05
16 01 99
16 02 00
16 02 01
16 02 02
16 02 03
16 02 04
16 02 05
16 02 06
16 02 07
16 02 08
16 03 00
16 03 01
16 03 02
16 04 00
16 04 01
16 04 02
selejtezésre szánt járművek
járművekből eltávolított, nemesfémekét tartalmazó katalizátorok
egyéb, járművekből eltávolított katalizátorok
használt gumiabroncsok
kiselejtezett járművek
gépkocsi roncsok felaprításából származó könnyű hulladékfrakció
közelebbről nem meghatározott hulladékok
kiselejtezett berendezések és zúzógép (shredder) maradékok
PCB-ket vagy PCT-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
egyéb kiselejtezett elektronikus berendezések (pl. nyomtatott áramköri lapok)
klór-fluor-tartalmú szénhidrogéneket tartalmazó berendezések
szabad azbesztet tartalmazó kiselejtezett berendezések
egyéb kiselejtezett berendezések
az azbesztfeldolgozó iparból származó hulladékok
a műanyag-átalakító iparból származó hulladékok
zúzógép (shredder) maradékok
előírástól eltérő termékek
előírástól eltérő szervetlen termékek
előírástól eltérő szerves termékek
robbanóanyag-hulladékok
hulladék lőszer
tűzijáték hulladék
16 04 03
16 05 00
16 05 01
egyéb robbanóanyag hulladékok
tartályokban tárolt vegyszerek és gázok
nagynyomású palackokban tárolt ipari gázok, cseppfolyós propángáz tartályok és ipari aeroszol tar-
tályok (a halonokat is beleértve)
16 05 02egyéb, szervetlen vegyületeket tartalmazó hulladék, pl. közelebbről nem meghatározott laboratóriumi
vegyszerek, tűzoltó porok
16 05 03egyéb, szerves vegyületeket tartalmazó hulladék, pl. közelebbről nem meghatározott laboratóriumi
vegyszerek
16 06 00
16 06 01
16 06 02
16 06 03
16 06 04
16 06 05
16 06 06
16 07 00
16 07 01
16 07 02
16 07 03
16 07 04
16 07 05
16 07 06
16 07 07
16 07 99
elemek és akkumulátorok
ólomakkumulátorok
nikkel-kadmium akkumulátorok
higanytartalmú szárazelemek
lúgos akkumulátorok
egyéb elemek és akkumulátorok
elemekből és akkumulátorokból származó elektrolit
szállító- és tárolótartályok tisztításából származó hulladék (kivéve 05 00 00 és 12 00 00)
vegyszereket tartalmazó tengeri szállítótartályok tisztításából szármázó hulladék
olajat tartalmazó tengeri szállítótartályok tisztításából származó hulladék
olajat tartalmazó vasúti és közúti szállítótartályok tisztításából származó hulladék
vegyszereket tartalmazó vasúti és közúti szállítótartályok tisztításából származó hulladék
vegyszereket tartalmazó tárolótartályok tisztításából származó hulladék
olajat tartalmazó tárolótartályok tisztításából származó hulladék
hajórakományból származó szilárd hulladékok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
17 00 00ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (AZ ÚTÉPÍTÉST IS BELEÉRTVE)
17 01 00
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04
17 01 05
17 02 00
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 00
17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 04 00
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 08
17 05 00
17 05 01
17 05 02
beton, tégla, csempe, kerámia és gipsz alapú anyagok
beton
tégla
csempe és kerámia
gipsz alapú építőanyagok
azbeszt alapú építőanyagok
fa, üveg és műanyag
fa
üveg
műanyag
aszfalt, kátrány és kátránytermékek
kátrányt tartalmazó aszfalt
aszfalt (kátránytartalom nélkül)
kátrány és kátránytermékek
fémek (azok ötvözeteit is beleértve)
vörösréz, bronz, sárgaréz
alumínium
ólom
cink
vas és acél
ón
fémkeverékek
kábelek
talaj és kotrási meddő
kitermelt talaj és kő hulladék
mederkotrásból származó hulladék
17 06 00
17 06 01
17 06 02
17 07 00
17 07 01
szigetelőanyagok
azbeszttartalmú szigetelőanyagok
egyéb szigetelőanyagok
vegyes építési és bontási hulladék
vegyes építési és bontási hulladék
18 00 00EMBEREK, ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL, ILLETVE AZ AZZAL KAPCSO-
LATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladéko-
kat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)
18 01 00szülészetekről, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből és megelőzéséből származó
hulladékok
18 01 01
18 01 02
18 01 03
éles, hegyes eszközök (injekcióst tűk, szike pengék stb.)
testrészek és szervek, vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve
egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása különleges követelményekhez kötött a fertő-
zések elkerülése érdekében
18 01 04hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött különleges követelményekhez a fertőzések
elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
18 01 05
18 02 00
18 02 01
18 02 02
felhasználásra alkalmatlan vegyszerek és gyógyszerek
állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből és megelőzéséből származó hulladékok
éles, hegyes eszközök (injekciós tűk, szike pengék stb.)
egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása különleges követelményekhez kötött a fertőzé-
sek elkerülése érdekében
18 02 03hulladékok, amelyek gyűjtésé és ártalmatlanítása nem kötött különleges követelményekhez a fertőzések
elkerülése érdekében
18 02 04felhasználásra alkalmatlan vegyszerek
19 00 00HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, TELEPHELYEN KÍVÜLI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
MŰVEKBŐL ÉS A VÍZSZOLGÁLTATÓ IPARBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
19 01 00települési hulladékok és azokhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok égetéséből, hőbon-
tásából származó hulladékok
19 01 01
19 01 02
19 01 03
19 01 04
19 01 05
19 01 06
19 01 07
19 01 08
19 01 09
19 01 10
19 01 99
19 02 00
kazánhamu és salak
kazánhamuból eltávolított vastartalmú anyagok
pernye
kazánból eltávolított por
füstgázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
füstgázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladék és egyéb vizes folyékony hulladékok
füstgázok kezeléséből származó szilárd hulladék
hőbontásból származó hulladékok
kimerült katalizátorok pl. nitrogén-oxidoktól való mentesítésből
füstgázok kezeléséből származó kimerült aktív szén
közelebbről nem meghatározott hulladékok
iparban keletkező hulladékok meghatározott fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás,
semlegesítés) származó hulladékok
19 02 01
19 02 02
fémek oldhatatlanná tételénél keletkező fém-hidroxid iszapok és egyéb iszapok
végleges lerakásra szánt, előkevert hulladékok
19 03 00
19 03 01
19 03 02
19 03 03
19 04 00
19 04 01
19 04 02
19 04 03
19 04 04
19 05 00
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
19 06 00
19 06 01
19 06 02
19 06 99
19 07 00
19 07 01
19 08 00
19 08 01
19 08 02
19 08 03
19 08 04
19 08 05
19 08 06
19 08 07
19 08 99
19 09 00
19 09 01
19 09 02
19 09 03
19 09 04
19 09 05
19 09 06
19 09 99
stabilizált, illetve megszilárdított hulladékok
hidraulikus kötőanyaggal stabilizált, illetve megszilárdított hulladékok
szerves kötőanyaggal stabilizált, illetve megszilárdított hulladékok
biológiai kezeléssel stabilizált hulladékok
vitrifikált (üvegesített) és üvegesítésből származó hulladékok
üvegesített hulladékok
pernye és egyéb füstgáz kezelési hulladékok
nem üvegesített szilárd fázis
üvegesített hulladék megeresztéséből származó vizes fázisú folyékony hulladék
szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok
települési és hasonló hulladékok nem komposztált hányada
állati és növény hulladékok nem komposztált hányada
előírástól eltérő komposzt
közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladék anaerob kezeléséből származó hulladékok
települési és hasonló hulladékok anaerob kezeléséből származó iszapok
állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
hulladéklerakóból származó csurgalék
hulladéklerakóból származó csurgalék
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott, hulladékok
rácsszemét
homok eltávolításából származó hulladékok
olaj-szennyvíz szétválasztásából származó zsír- és olajkeverék
ipari szennyvíztisztításból származó iszapok
kommunális szennyvíztisztításból származó iszapok
telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok .
ivóvíz vagy ipari víz előkészítő kezeléséből származó hulladékok
durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok
víz derítéséből származó iszapok
karbonát eltávolításból származó iszapok
kimerült aktív szén '
telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
közelebbről nem meghatározott hulladékok
20 00 00TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK ÉS AZOKHOZ HASONLÓ, A KERESKEDELEM, AZ IPAR ÉS
AZ INTÉZMÉNYEK HULLADÉKAI, A VÁLOGATOTTAN GYŰJTÖTT ILYEN HULLADÉKOKAT
IS BELEÉRTVE
20 01 00
20 01 01
20 01 02
elkülönítve gyűjtött hulladékok
papír és karton
üveg
20 01 03
20 0104
20 01 05
20 01 06
20 01 07
20 01 08
kisméretű műanyagok
egyéb műanyagok
kisméretű fémek (konzervdobozok stb.)
egyéb fémek
fa
szerves komposztálható konyhai hulladék (a sütőolajat, valamint az étkezdékből és éttermekből szár-
mazó konyhai hulladékot is beleértve)
20 01 09
20 01 10
20 01 11
20 01 12
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 16
20 01 17
20 01 18
20 01 19
20 01 20
20 01 21
20 01 22
20 01 23
20 01 24
20 02 00
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 05
egyéb olaj és zsír
ruhanemű
textília
festékek, tinták, ragasztók és műgyanták
oldószerek
savak
lúgok
detergensek
fényképészeti vegyszerek
gyógyszerek
növényvédő szerek
szárazelemek
fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
aeroszolok
klór-fluor-tartalmú szénhidrogéneket tartalmazó berendezések
elektronikus berendezések (pl. nyomtatott áramköri lapok)
kerti és parkokból származó hulladék (temetői hulladékot is beleértve)
komposztálható hulladékok
talaj és kő
egyéb nem komposztálható hulladékok
egyéb települési hulladék
vegyes települési hulladék
piaci hulladék
úttisztításból származó hulladék
emésztőgödrökből származó iszap
kiselejtezett járművek

Tartalomjegyzék