33/2001. (III. 5.) Korm. rendelet

a sportrendezvények biztonságáról

A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: Stv.) 93. §-a (1) bekezdésének c) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni az Stv. szerinti közterületen vagy nyilvános helyen megtartott minden olyan sportrendezvényre,

a) amelyen a helyszínül szolgáló létesítmény befogadóképességének ötven százalékát meghaladó mértékű nézői részvétel várható; vagy

b) amelyen való részvételre a nézőket nyilvánosan hívják fel, és amelyen a kibocsátott jegyek száma alapján a nézőszám a háromezer főt eléri, vagy meghaladja.

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott feltételekre tekintet nélkül:

a) a labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong sportágakban professzionális és nemzeti bajnokság keretében szervezett mérkőzésekre, az első osztályú mérkőzésekre, a kupamérkőzésekre, a nemzeti válogatottak mérkőzéseire,

b) a labdarúgás sportág esetében a professzionális bajnokságban szereplő csapatok részvételével lebonyolított minden, az a) pontban meg nem határozott mérkőzésre, ideértve a teremlabdarúgó rendezvényt is, valamint

c) az autó- és motorsport-rendezvényekre, ideértve a Forma-1 versenyt is, továbbá a kerékpár- és futóversenyekre,

feltéve, hogy azokon néző jelen lehet.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a (2) bekezdésben meghatározott sportrendezvények esetében a korosztályos, illetve tartalékcsapatok, a női bajnokság mérkőzéseire, valamint az edzőmérkőzésekre, feltéve, hogy azok nem esnek az (1) bekezdésben foglaltak hatálya alá.

2. §

A rendelet alkalmazásában a sportági országos szakszövetségre (a továbbiakban: szakszövetség) vonatkozó rendelkezéseket a sportszövetségre kell alkalmazni:

a) a fogyatékosok sportja területén;

b) azokban a sportágakban, amelyekben az Stv. szerinti szakszövetségi feladatokat sportszövetség látja el.

3. §

(1) Sportrendezvényt csak sportszervezet, szakszövetség vagy sportszövetség szervezhet.

(2) Az Stv. 81. §-ának (3) bekezdése szerinti rendőri biztosítás esetén a külön jogszabályban meghatározott szerződésbe foglalt díjra a felek megállapodása az irányadó, a díj azonban nem lehet kevesebb a szolgáltatás önköltségénél.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjat a szervező téríti meg.

4. §

(1) A szervező a sportrendezvényeken köteles rendező, szervet, rendezőt megbízni és annak személyét a szakszövetségnek a sportrendezvény lebonyolítását megelőzően öt munkanappal korábban írásban bejelenteni. Rendező hiányában a sportrendezvény.nézők részvételével nem tartható meg.

(2) A rendező szerv, rendező köteles a sportrendezvény időtartama alatt, valamint a rendőrség igényei szerint a sportrendezvényt megelőzően, illetve követően az illetékes rendőrségi vezetővel a sportrendezvény biztonsága érdekében együttműködni, és részére az igényelt segítséget megadni.

5. §

(1) A szervező köteles a sportrendezvények

a) esetében a belépőjegy-eladást, a sportrendezvény helyszínére a beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését, valamint a sportrendezvény helyszínének elhagyását a szükséges műszaki és biztonsági intézkedéseket megtéve úgy megszervezni, hogy a szurkolótáborok elkülönítése biztosított legyen;

b) rendezésének tapasztalatait évente helyzetjelentésben összefoglalni. A helyzetjelentésben értékelni kell a tett és elmulasztott intézkedéseket, valamint azok hatásait;

c) esetében a külön jogszabály szerinti egészségügyi ellátásról gondoskodni.

(2) A szervező köteles az 1. § (2) bekezdése szerinti sportrendezvények

a) résztvevői számára felelősségbiztosítást kötni;

b) beléptető rendszerének működtetése során a belépőjegy-eladáskor 2002. január 1. napjától a néző nevére szóló belépőjegyet, illetve bérletet értékesíteni;

c) résztvevőinek személyi és vagyonbiztonsága érdekében 2002. január 1. napjától a sportrendezvény ideje alatt annak helyszínét kamerával megfigyelni.

6. §

(1) A sportrendezvény szervezéséről az annak helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot legalább tíz munkanappal a sportrendezvény megtartásának tervezett időpontját megelőzően írásban tájékoztatni kell: Ha a sportrendezvény több rendőrkapitányság illetékességi területét érinti, a sportrendezvény megtartásáról a sportrendezvény helye szerint illetékes valamennyi rendőrkapitányságot, illetve a fővárosban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség a szervezőt terheli.

(2) Az írásbeli tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) a tervezett sportrendezvény megnevezését, kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínének leírását és vázlatrajzát, illetve útvonalát;

b) a szervező képviseletére jogosult személy nevét és címét;

c) a sportrendezvény zavartalan és biztonságos megtartásával megbízott rendező szerv, rendező nevét, székhelyét, illetve lakcímét;

d) a sportrendezvény biztosítását ellátó személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző szervezet megnevezését, valamint a szervezet képviselőjének nevét és címét;

e) az érvényes bérletek és a kibocsátott belépőjegyek, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolások (a továbbiakban: jegyeladás) számának megadásával a sportrendezvényen résztvevők várható létszámát és a jegyeladás alapján a szurkolótáborok megoszlásának előrejelzését;

f) a sportrendezvényen részt vevő nézők szervezett utaztatására tett intézkedéseket, illetve a nézők valószínűsíthető utazási módját és útvonalát;

g) a sportrendezvény biztonsági tervét.

(3) A (2) bekezdés szerinti írásbeli tájékoztatáson kívül a szervező a versenynaptárt az abban meghatározott első sportrendezvény időpontját megelőzően harminc nappal megküldi az (1) bekezdés szerinti rendőrségnek, és az abban foglalt időpontok változásáról az illetékes rendőrséget tíz munkanappal a sportrendezvény előtt értesíti.

7. §

(1) A sportrendezvény biztonsági tervének tartalmaznia kell:

a) a sportrendezvény megnevezését, helyét, időpontját és időtartamát, a rendező szerv, rendező megnevezését, képviselőinek nevét és címét, továbbá a rendezvény helyszínének leírását és vázlatrajzát;

b) a kiadható belépőjegyek számát, a jegyek vásárlásához (elosztásához) kapcsolódó esetleges korlátozásokat;

c) a sportrendezvény helyszínére való belépés és eltávozás rendjét;

d) a közönségnek - különösen a fogyatékos nézőknek a sportrendezvény helyszínén történő elhelyezésére, az elhelyezés esetleges megváltoztatására vonatkozó előírásokat;

e) a sportrendezvényre be nem vihető tárgyak körét, valamint azokat a magatartásokat, amelyek tanúsítója a sportrendezvényről eltávolítható, vagy akinek a belépése megtagadható;

f) a sportrendezvényen való részvétel feltételei, a részvételre vonatkozó korlátozások, továbbá a sportrendezvény belső rendjére vonatkozó szabályok nyilvánosságra hozatalának módját;

g) a rendezésben közreműködők létszámát, tevékenységük szabályait, a sportrendezvény biztonsága érdekében a rendező szerv, rendező által alkalmazni kívánt technikai védelmi berendezéseket, azok alkalmazási módjának leírását;

h) a sportrendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó írásbeli kiürítési, menekítési tervét, figyelemmel a fogyatékos személyek menekítésének biztosítására.

(2) A sportrendezvény biztonsági tervéhez a szervezőnek másolatban mellékelnie kell a külön jogszabályok által megkövetelt - a sportrendezvény helyszínére vonatkozó - szakhatósági engedélyeket.

(3) Ha a szervező a rendőrségnek a biztonsági tervben szereplő rendezői létszám növelésére irányuló felhívását figyelmen kívül hagyja és a sportrendezvényen olyan rendbontás történik, amelynek felszámolására rendőrségi erők összevonása, átcsoportosítása válik szükségessé, a szervező, köteles megtéríteni a rendőrségnek az intézkedéssel összefüggésben felmerült - igazolt - költségeit.

8. §

Ha a szervező nyilvános helyen rendszeresen szervez a rendelet hatálya alá tartozó ugyanolyan sportrendezvényt és a sportrendezvény megtartásának biztonsági feltételei megfelelnek a rendőrség által korábban elfogadott biztonsági feltételeknek, a további ugyanolyan sportrendezvények bejelentéséhez a 7. § (2) bekezdésében meghatározott mellékleteket nem kell csatolni.

9. §

Ha a sportrendezvényt közterületen bonyolítják le, vagy a nézők egy része a sportrendezvényt a közterületről kísérheti figyelemmel, a szervező köteles a közterületnek a sportrendezvény lebonyolítására szolgáló részét jól láthatóan megjelölni és egyéb jelzések használatával a közterület többi részétől elhatárolni.

10. §

A sportszervezet köteles együttműködni a sportrendezvény szervezőjével, valamint a rendőrséggel a szurkolótáborok sportrendezvényen való biztonságos részvételének megszervezésében.

11. §

(1) Az Stv. 64. §-ának (2) bekezdése szerinti biztonságtechnikai ellenőrzést (a továbbiakban: ellenőrzés) végző szervek vizsgálják a sportlétesítmény, a nézőtéri lelátó vagy szektor, valamint a biztonságtechnikai berendezések megfelelőségét.

(2) Az ellenőrzés a sportlétesítmény vizsgálata során kiterjed:

a) a külső kerítés állapotára;.

b) a vendégszurkolók részére szolgáló külön pénztárak meglétére;

c) a parkolási lehetőség biztosítására;

d) a bejáratoknál szűkítő folyosók meglétére és ezek állapotára;

e) a beléptető rendszer működőképességére;

f) a bejáratoknál és a sportlétesítmény területén a nézői magatartási szabályokra vonatkozó figyelmeztető táblák meglétére.

(3) Az ellenőrzés a nézőtéri lelátó vagy szektor vizsgálata során kiterjed:

a) a figyelmeztető, útbaigazító táblák meglétére, ezek állapotára;

b) a mellékhelyiségek, büfék állapotára;

c) az ülőhelyek, aljzatbeton állapotára;

d) az elsősegélynyújtó hely meglétére, felszereltségére;

e) a hazai és vendégszurkolói tábor fizikai szétválasztásának biztosítására;

f) a szurkolók vándorlásának megakadályozására, a szektorelválasztó kerítés állapotára; s

g) az állóhelyi szektorokban tömeghullámzást megakadályozó korlátok meglétére, állapotára;

h) a közlekedő folyosókon a nézők akadálymentes közlekedésének biztosítottságára;

i) az átjárók, kijáratok, menekülési útvonalak szünetmentes áramforrásról működtethető világító jelzőtáblákkal történő jelölésére;

j) a nézőteret a játéktértől elválasztó kerítés állapotára;

k) a biztonsági irányítócsoport rendelkezésére álló helyiség állapotára;

l) a beépített műszaki (elektronikus, távközlési) berendezések működőképességére.

(4) Az ellenőrzés a biztonságtechnikai berendezések vizsgálata során kiterjed:

a) a beléptető rendszerre;

b) 2002. január 1-jétől a kamerarendszer működőképességére;

c) a hangosbemondó rendszer működőképességére, az arra való műszaki csatlakozás lehetőségeire;

d) a szünetmentes áramforrásra;

e) a menekítő kapuk meglétére, azok azonnali kinyithatóságára, a szünetmentes áramforrásról működtethető jelzőtáblákkal történő jelölésekre, ezek állapotára;

f) a rendezési forgatókönyv meglétére;

g) a kiürítési, menekítési terv meglétére és tartalmára;

h) a belépőjegyek biztonsági jelölésére, a nézői magatartási szabályok feltüntetésére.

(5) Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés eredménye alapján döntenek arról, hogy a sportlétesítményben nézők részvételével sportrendezvény biztonságosan megrendezhető-e.

12. §

(1) A sportrendezvény akkor tartható meg, ha

a) a szervező rendelkezik a sportrendezvény megtartásához szükséges, továbbá a sportrendezvény helyszínére vonatkozó, külön jogszabályok alapján előírt szakhatósági engedélyekkel;

b) a sportrendezvény nézői az egyéb résztvevőktől, továbbá a hazai és vendégszurkolók egymástól is biztonságosan elkülöníthetők;

c) a szervező a sportrendezvény helyszínére vonatkozóan baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére írásbeli kiürítési, menekítési tervvel rendelkezik, és biztosítottak a terv végrehajtásának személyi és technikai feltételei;

d) a sportrendezvényen való részvétel feltételeiről, a sportrendezvény rendjéről a nyilvánosság előzetes - továbbá a sportrendezvény közönségének helyszíni folyamatos - tájékoztatása biztosított;

e) a szervező a sportrendezvény belső rendje fenntartásának személyi és technikai feltételeit biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezési feltételek meglétét a rendőrség a sportrendezvény helyszínén -a szervező felé tett előzetes bejelentés alapján-bármikor ellenőrizheti.

13. §

(1) Ha a sportrendezvény biztonságos megrendezésének feltételei hiányoznak, vagy a szervezési feltételek nem felelnek meg az Stv., valamint e rendelet előírásainak és a szervező a rendőrség felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, a szakszövetség saját észlelés, illetve a rendőrség tájékoztatása alapján a sportrendezvény megtartását vagy a sportrendezvény nézők részvételével való megtartását megtiltja.

(2) Meg kell tiltani a sportrendezvény megtartását abban az esetben is, ha a biztonságtechnikai ellenőrzésre a szervezőnek felróható okból nem kerülhetett sor.

(3) A tiltásról a szakszövetség a szervezőt öt napon belül értesíti.

14. §

(1) A sportrendezvény látogatásától való eltiltást a szervező köteles az eltiltott személlyel írásban közölni. Az eltiltás az erről szóló szervezői közlés kézbesítése napjától hatályos.

(2) Az eltiltásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:

a) az eltiltás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;

b) az eltiltás időtartamát;

c) azokat a sportrendezvényeket, illetve sportlétesítményeket, amelyek látogatására az eltiltás vonatkozik.

15. §

A szakszövetség a szervezővel szemben a szervezői feladatok elvégzésének elmulasztása miatt a következő intézkedéseket alkalmazhatja:

a) a szakszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása;

b) a rendezői létszám felemelésére kötelezés;

c) sportrendezvény nézők nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása vagy szektor lezárásának elrendelése;

d) pályaválasztási jog határozott időre való megvonása;

e) mérkőzés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása;

f) büntetőpontok megállapítása;

g) a versenyrendszerből vagy meghatározott számú versenyből kizárás;

h) a szakszövetségből kizárás; i) pénzbüntetés.

16. §

A sportrendezvény helyszíne megközelítésének közutat, illetve tömegközlekedést érintő lehetséges útvonaláról és a sportrendezvény elkerülésének lehetséges útvonalairól a szervező tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a többi érintett szervet.

17. §

Ha a szervező a rendőrséggel külön jogszabály alapján kötött szerződésben megállapított díjat vagy a 7. § (3) bekezdésében meghatározott költségeket harminc napon belül nem téríti meg, azt a rendőrség a szakszövetségtől igényelheti. A szakszövetség a kifizetést a sportszervezet részére adható juttatások terhére teljesíti.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök