2001. évi XLV. törvény

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról[1]

1. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

"b) az egyház részére ingatlanvásárlásra, épület létesítésre pénzbeli kártalanítást is lehet adni."

2. § Az Etv. 8. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdésben szereplő jegyzék szerinti ingatlanokat a tulajdonosnak, a használónak, a vagyonkezelőnek az átadásig megfelelő módon karban kell tartania, ezen kötelezettség teljesítését az átvevő jogosult figyelemmel kísérni."

3. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Etv. 2/A. §-a, valamint a 21. § (2) bekezdése.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 12-i ülésnapján fogadta el.