Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

2001. évi VI. törvény

az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról[1]

1. § Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Já.tv.) 19. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A képviselő a mandátuma érvényességének megállapításától, majd ezt követően minden év január 1-jétől, továbbá megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül köteles az Országgyűlés elnökénél e törvény melléklete szerinti vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni."

2. § (1) A Já.tv. 22. §-ának (2)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot - kivéve a hozzátartozó vagyonnyilatkozatát - az, Országgyűlés elnöke nyilvánosságra hozza. A hozzátartozó vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsága őrzi.

(3) A képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatába csak az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának tagjai tekinthetnek be a képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.

(4) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az Országgyűlés elnökénél bárki kezdeményezheti.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. Az eljárás kezdeményezése esetén az Országgyűlés elnöke haladéktalanul átadja az ügyet megvizsgálásra az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának. A bizottság eljárására a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az irányadó.

(5) A képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságának felhívására a képviselő köteles saját, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyaira vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenőrzés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a bizottság által megállapított tényekről soron következő ülésén tájékoztatja az Országgyűlést."

(2) A Já.tv. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az azonosító adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell."

3. § A Já.tv. 1. számú melléklete helyébe az e törvény melléklete szerinti melléklet lép.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a Já.tv. 16. §-a (1) és (2) bekezdésének, valamint a 19. § (1) bekezdése második mondatának szövegéből az "1. számú" szövegrész, továbbá a Já.tv. 2. számú melléklete a hatályát veszti.

(2) A képviselőnek az e törvény szerinti vagyonnyilatkozatot első alkalommal a törvény hatálybalépését követő harminc napon belül kell tennie.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. ÁderJános s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2001. évi VI. törvényhez

"Melléklet az 1990. évi LV. törvényhez"

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó*:
a) országgyűlési képviselő
b) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c) az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. Az országgyűlési képviselő neve: .................................................................................................................
3. A házas-/élettárs neve: ................................................................................................................................
4.A gyermek neve: ............................….........................................................................................................
* Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok1
1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ................................................................................................................................................
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ................................................................................................................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ..…………………………………………………………………………...........
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ................................................................................................................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ................................................................................................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................................................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................................
2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ................................................................................................................................................
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ................................................................................................................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: :............................................................................................................................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szw~ike?eti ház, műemlék, bányatelek stb.): ................................................................................................................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ................................................................................................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................................................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................................
3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ................................................................................................................................................
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ................................................................................................................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ..…………………………………………………………………………….......
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ................................................................................................................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ................................................................................................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................................................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):........………………..................................................................................................
4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): ................................................................................................................................................
b) Az ingatlan területnagysága: ................................................................................................................................................
c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): ................................................................................................................................................
d) Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: ....…………………………………………………………………….................
e) Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): ................................................................................................................................................
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): ................................................................................................................................................
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: ................................................................................................................................................
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ................................................................................................................................................
1 Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezően kell kitölteni!
II. Nagy értékű ingóságok
1. Gépjárművek:
a)személygépkocsi: .....................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
b)tehergépjármű, autóbusz: ..........................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
c)motorkerékpár: ........................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................típus.
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
2. Vízi vagy légi jármű:
a)jellege:............................................................................................................................................…......
típusa:.......................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
b)jellege: ........................................................................................................................................….........
típusa: ......................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
3. Védett műalkotás, védett gyűjtemény:
a)egyedi alkotások:
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
b)gyűjtemény:
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................... megnevezés ............. db
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó értékű ingóság:
a)megnevezés:..............................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
b)megnevezés:..............................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
c)megnevezés:..............................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
d)megnevezés:..............................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
e)megnevezés:..............................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ...........................................................................................................................
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb,):
megnevezés: .........….......................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................……..................................................
megnevezés: .........….......................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................……..................................................
megnevezés: .........….......................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................……..................................................
megnevezés: .........….......................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................……..................................................
megnevezés: .........….......................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...................................................................……..................................................
6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ....................................................................................................... Ft
7. A mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó készpénz: ............................................................ Ft
8. Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a)pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: ...........................................................................................…..............................................….....
devizában (forintértéken): ...................................................................….......................................................
b)más szerződés-alapján fennálló pénzkövetelés összege: .............................................................................. Ft
9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladja:
megnevezés: ....................................................................…………….......................................…......................
megnevezés: ....................................................................…………….......................................…......................
megnevezés: ....................................................................…………….......................................…......................
megnevezés: ....................................................................…………….......................................…......................
megnevezés: ....................................................................…………….......................................…......................
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét
meghaladó értékű ingóság:
a)megnevezés:................................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b)megnevezés:................................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c)megnevezés:................................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: .............................................................................................................................................
d)megnevezés:................................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
e)megnevezés:................................................................................................................................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
5.Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb,): "
megnevezés: .....................................................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...............................................................................................................................................
megnevezés: .....................................................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ...............................................................................................................................................
megnevezés: ........................................................................................…..........................................................................
névérték, biztosítási összeg: ................................................................................................................................................
megnevezés: ......................................................................................................................................................................
névérték, biztosítási összeg: ....................................................................…........................................................................
megnevezés: .............................................................................................…......................................................................
névérték, biztosítási összeg: ................................................................................................................................................
6.Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: ....................................................................................................................... Ft
7.A mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó készpénz: .......…................................................................. Ft
8.Az összességében a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy
más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
a)pénzintézeti számlakövetelés:
forintban: .................................................................................................................................................................
devizában (forintértéken): .........................................................................................................................................
b)más szerződés-alapján fennálló pénzkövetelés összege: ...........................…........................................................... Ft
9. Más, jelentősebb értékű vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét
meghaladja:
megnevezés: ..................................................................................................................................................................
megnevezés: ..................................................................................................................................................................
megnevezés: ..................................................................................................................................................................
megnevezés: ..................................................................................................................................................................
megnevezés: ..................................................................................................................................................................
III. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ...................................................................................... forint
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.): ............................................................................... forint
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás: ................................................................................................... forint
IV.
Egyéb közlendők
.................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................
B)1 Rész JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyűlési képviselői tiszteletdíján kívüli adóköteles jövedelmek)
1.Foglalkozása: ….............................................................................….............................................
Munkahelye: ...........................................................................................….................…...............
Szünetelteti-e foglalkozását:igen
nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:
...................…………………………………………..…………………....................…..……....
2.Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelybői adóköteles jövedelme származik:
a)A tevékenység megnevezése: ……................................…..............................................…........
b)A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kótelezettség alá eső tevékenységek):.....…………………………………….……………………………....……....
c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
...................…………………………………………..…………………......................……....
d)A jövedelem (bruttó) összege: .........................................................................................…... Ft
a)A tevékenység megnevezése: .....................................................................................................
b)A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):
......….......……..…...................................................................................................................
c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):
......….......……..…...................................................................................................................
d)A jövedelem (bruttó) összege: ............................................................................................... Ft
a)A tevékenység megnevezése: .....................................................................................................
b)A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek):
......….......……..…...................................................................................................................
c)A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos}:
......….......……..…...................................................................................................................
d)A jövedelem (bruttó) összege: .............................................................................…............... Ft
1 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
C) Rész GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.
1.Gazdasági társaság neve: ..............................................................................
2.Gazdasági társaság formája: .........................................................................
3.Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
.........................………………………………………...............................
4.A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................................ %
5.A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ........................................................ %
6.A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................
II.
1.Gazdasági társaság neve: ..............................................................................
2.Gazdasági társaság formája: .........................................................................
3.Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
.........................………………………………………...............................
4.A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................................ %
5.A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ........................................................ %
6.A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................
III.
1.Gazdasági társaság neve: ..............................................................................
2.Gazdasági társaság formája: .........................................................................
3.Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
.........................………………………………………...............................
4.A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................................ %
5.A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ........................................................ %
6.A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................
IV.
1.Gazdasági társaság neve: ..............................................................................
2.Gazdasági társaság formája: .........................................................................
3.Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
.........................………………………………………...............................
4.A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ............................................ %
5.A tulajdoni érdékeltség jelenlegi aránya: ........................................................ %
6.A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................
V.
1.Gazdasági társaság neve: ..............................................................................
2.Gazdasági társaság formája: .........................................................................
3.Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
.........................………………………………………...............................
4.A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: .......................................... %
5.A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ...................................................... %
6.A gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................
D)1 Rész KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek az Országgyűléstől, saját pártjától vagy képviselőcsoportjától, illetve a törvényhozói munkát támogató alapítványtól kapott, a képviselő munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévő juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás idejeA juttatás megnevezéseA juttatás értéke
1 Csak az országgyûlési képviselő tölti ki!
E)1 Rész
KIMUTATÁS
az országgyűlési képviselőnek képviselői megbízatásával összefüggésben kapott ajándékairól és az e nyilatkozat D) pontja alá nem tartozó ingyenes juttatásairól (a továbbiakban: ajándék)
Az ajándékozás idejeAz ajándék megnevezéseAz ajándék értéke
***
Kelt:..................................................................................... év ................................... hó ...................... nap
Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élő házas-/élettársam,
.........................................................................................................................................................................................
valamint a velem közös háztartásban élő gyermeke(i)m,
.........................................................................................................................................................................................
nyilatkozatát/nyilatkozatait1
Jelen nyilatkozatomat, mint ............................................................ országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő
házas-/élettárs/gyermek adom.2
............................
aláírás3
1 Csak az országgyűlési képviselő tölti ki!
2 Csak az országgyűlési képviselővel közös háztartásban élő házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!
3 Kiskorú gyermek esetén a szül(í vagy a törvényes képviselő aláírása."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. március 6-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék