7/2001. (X. 4.) ISM rendelet

a tanköteles fiatal munkavállaló sportcélú foglalkoztatásáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. §-a (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A tanköteles fiatal munkavállaló munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban hivatásos sportolóként azokban a sportágakban foglalkoztatható, amelyekben hivatásos versenyrendszer működik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatáshoz a gyámhatóság engedélye, továbbá a 16. életévét be nem töltött tanköteles fiatal munkavállaló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

(3) A gyámhatósági engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítő okirat tervezetét, illetve a jogviszony létesítésére vonatkozó előzetes írásbeli megállapodást;

b) a sportági országos szakszövetség, ennek hiányában a szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetség (a továbbiakban együtt: szakszövetség) igazolását a sportági hivatásos versenyrendszer működtetéséről;

c) a szakszövetség nyilatkozatát arról, hogy a sportágban a tanköteles fiatal munkavállaló hivatásos sportolókénti foglalkoztatására lehetőség van;

d) a sportegészségügyi alkalmasságról szóló orvosi igazolást.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §[1]

Dr. Deutsch Tamás s. k.,

ifjúsági és sportminiszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 21. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére